При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом?
Скачати 133.43 Kb.
НазваПри якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом?
Дата конвертації13.03.2013
Розмір133.43 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Фізика > Вопрос


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ (на экзамене или ПМК)

(приблизительные образцы, возможны изменения)
Розділ I. МЕХАНІКА, КІНЕМАТИКА, ДИНАМІКА
1. При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом?

а) При рівномірному прямолінійному русі;

б) При рівномірному криволінійному русі;

в) При рівноприскореному русі за колом;

г) При рівноприскореному прямолінійному русі;

д) При гальмівному криволінійному русі.
2. Вкажіть одиницю виміру потужності у системі СІ?

а) Па; б) Дж; в) Нм; г) кгм/с; д) Вт.

4. При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за значенням?
а) При любому русі за колом;

б) При рівномірному прямолінійному русі;

в) При рівноприскореному криволінійному русі;

г) При рівногальмівному криволінійному русі;

д) При нерівномірному прямолінійному русі.

6. Яка фізична величина вимірюється в Дж/с?
а) Сила; б) Робота; в) Енергія; г) Потужність; д) Імпульс.
4. Що розуміють під моментом імпульсу тіла?
а) Добуток моменту інерції тіла на кутове прискорення;

б) Добуток маси тіла на швидкість;

в) Добуток сили на плече;

г) Добуток зміни імпульсу тіла на час;

д) Добуток моменту інерції тіла на кутову швидкість;

9. Повний циліндр обертається з постійною кутовою навколо осі, що співпадає з віссю циліндра. Яке із наведених нижче тверджень правильне щодо точок циліндра, що не лежать на вісі?

а) Лінійна швидкість точки обернено пропорційна відстані від неї до вісі;

б) Усі точки обертаються з однаковою лінійною швидкістю;

в) Кутова швидкість точки пропорційна відстані від неї до вісі;

г) Усі точки обертаються з однаковою кутовою швидкістю.
10. Як зміниться кінетична енергія тіла, що рухається зі швидкістю 10 м/с, якщо його маса збільшиться у 4 рази, а швидкість стане рівною 5 м/с?

а) Зменшиться у 2 рази;

б) Збільшиться у 4 рази;

в) Збільшиться у 2 рази;

г) Не змінеться;

д) Зменшиться у 4 рази.
11. Згідно з рівнянням динаміки обертального руху твердого тіла кутове прискорення, з яким обертається тіло, обернене пропорційне

а) Моменту сили; б) Моменту інерції тіла; в) Моменту імпульсу тіла; г) Рівнодіючій сил прикладених до тіла; д) Серед наведених відповідей немає правильної.

14. Куля радіусом 1 м рівномірно обертається навколо вісі, що проходить крізь центр. Чому дорівнює відношення кутових швидкостей точок кулі, що стоять від вісі обертання на відстані 1 м та 0,5 м?

а) 0,5; б)2; в) 1; г) 4; д) Даних для відповіді невистачає.

20. Чому дорівнює тангенціальне прискорення матеріальної точки, що рухається за віссю Х, якщо координата точки змінюється за законом Х=(1+4t+2t3) м?

а) 0; б)12 м/с2; в)4 м/с2; г) 2 м/с2; д) Даних для вирішення задачі не вистачає.

33. Як змінюється кінетична енергія тіла, що обертається, залежно від кутової швидкості?

а) Прямо пропорційно значенню кутової швидкості.

б) Обернено пропорційно квадрату кутової швидкості.

в) Обернено пропорційно значенню кутової швидкості.

г) Прямо пропорційно квадрату кутової швидкості.

д) Кінетична енергія тіла, що обертається, не залежить від кутової швидкості.


Розділ II. ^ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА
1. Який газовий процес описується рівнянням p1/V2 = p2/V1?

а) Ізобарний;

б) Ізохорни;

в) Ізотермічний;

г) Адіабатний;

д) Круговий процес;
3. Що означає величина  у рівнянні Менделеєва-Клапейрона pV = RT?

а) Масу газу в одиниці об’єму; б) Кількість молекул в усьому об’ємі газу.

в) Кількість молекул газу в одиниці об’єму; г) Кількість молей;

д) Масу одного моля газу.

д) Усі наведені ствердження неправильні
7. Яку фізична величина дає добуток універсальної газової сталої R на (і + 2)/2? (і – кількість ступенів свободи молекули).

а) Питому теплоємність. б) Молярну теплоємність при сталому тиску. в) Середню кінетичну енергію теплового руху молекули. г) Внутрішню енергію одного молю газу. д) Роботу газу.

8. Який із наведених нижче процесів називається адіабатним?

а) Процес при сталій температурі.

б) Процес без теплообміну з навколишнім середовищем.

в) Процес при сталому об’ємі.

г) Процес при сталому тиску газу.

д) Процес, в результаті якого газ повертається у початковий стан.
9. Посудина заповнена газом з температурою 0С. Як зміниться тиск газу, якщо температуру збільшити до 273С, а кількість молекул газу зменшити у 2 рази?

а) Зменшиться у 4 рази. б) Збільшиться у 2 рази в) Зменшиться у 2 рази.

г) Збільшиться у 4 рази д) Не зміниться.

Розділ III. ЕЛЕКТРИКА І^ МАГНЕТИЗМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
1. Як зміниться потенціал електростатичного поля, що створений точковим зарядом q, якщо відстань від заряду до даної точки зменшиться у 4 рази?

а) Збільшиться у 16 разів;

б) Збільшиться у 4 рази;

в) Збільшиться у 2 рази;

г) Зменшиться у 4 рази;

д) Зменшиться у 16 разів;
5. Джерело струму, ЕРС та опір якого відповідно дорівнюють 5 В та 0,5 Ом, замикається провідником. Чому дорівнює напруга на провіднику, якщо сила струму у колі складає 2 А?

а) 5 В. б) 4 В. в) 3 В. г) 2 В. д) 1 В.
4. Феромагнетики – це речовини, у яких:

а) Дуже велике значення питомого електроопору.

б) Магнітна проникність менше одиниці.

в) Магнітна проникність недуже відрізняється від одиниці.

г) Магнітна проникність набагато більше одиниці.

д) Електроопір стане дорівнювати нулю при низьких температурах.
5. Магнітний потік крізь поверхню, обмежену замкненим провідником опором 3 Ом, рівномірно збільшується від 0 до 6 Вб за 2 секунди. Чому дорівнює сила індукційного струму в цьому провіднику?

а) 1 А. б) 3 А. в) 6 А. г) 12 А. д) 2 А.
4. Напруженість електричного поля, що створена зарядом q, на відстані 2 см дорівнює Е. Якого значення необхідно узяти заряд, щоб напруженість його поля на відстані 4 см була такою самою?

а) 8q. б) 4q. в) 2q. г) q.

5. Вздовж замкненого контура тече електричний струм силою І. Чому дорівнює відношення магнітного потоку Ф, що зціплений з цим контуром, до сили струму І?

а) Чисельному значенню магнітної індукції поля.

б) Індуктивністю контура.

в) Значенню ЕРС самоіндукції.

г) Енергії магнітного поля.

д) Магнітна проникність.


Розділ IV. ^ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ
1. Як зміниться частота вільних коливань математичного маятника, якщо довжину нитки збільшиться у 4 рази?

а) Не зміниться; б)Зменшиться у 2 рази; в) Збільшиться у 2 рази; г) Зменшиться у 4 рази; д) Збільшиться у 4 рази.
2. Яка формула визначає потенційну енергію пружинного маятника з масою вантажу m і жорсткість пружини k?

а) kx2/2; б) kx; в) 2; (m/k)1/2; г) mv2/2; д) .
3. Довжина пружної хвилі – це:

а) Відстань між найближчими частинками, що коливаються в однаковій фаз;

б) Відстань між найближчими частинками, різниця фаз коливань яких дорівнює ;

в) Значення найбільшого зсуву частинок середовища, що коливаються;

г) Відстань, на яку поширюється хвиля за 1 секунду;

д) Значення, рівне кількості коливань за 2 секунд.
а) 2; б) /2; в) ; г) /4; д) Будь-якому парному числу .
7. Довжина пружної хвилі – це:

а) Відстань між найближчими частинками, що коливаються в однаковій фазі;

б) Відстань між найближчими частинками, різниця фаз коливань яких дорівнює ;

в) Значення найбільшого зсуву частинок середовища, що коливаються;

г) Відстань, на яку поширюється хвиля за 1 секунду;

д) Значення, рівне кількості коливань за 2 секунд;
8. Час, за який фаза коливань збільшується на 2, це:

а) Період коливань;

б) Частота коливань;

в) Амплітуда коливань;

г) Кругова (циклічна) частота;

д) Серед наведених відповідей немає правильної.
16. Електромагнітна хвиля, що поширюється у повітрі, досягає поверхні води. Яка із характеристик хвилі не змінюється при переході хвилі із повітря у воду?

а) Частота.

б) Швидкість поширення хвилі.

в) Хвильове число.

г) Довжина хвилі.

д) Серед наведених відповідей немає правильної.

18. Чому повинна дорівнювати різниця фаз однаково напрямлених коливань однакової частоти, що сумуються, щоб амплітуда результуючого коливання була максимальною?

а) 0. б) /2. в) /4. г) . д)Будь-якому непарному числу .
б) Геометричною формою фронту хвилі.

в) Значенням довжини хвилі.

г) Напрямом коливання частинок середовища.

д) Напрямом перенесення енергії.
24. Як зміниться фаза гармонічних коливань за час, рівний періоду коливань?

а) Збільшиться на . б) Збільшиться на 2. в) Зменшиться на 2.

г) Зменшиться на /2. д) Не зміниться.


Розділ V. ^ ОПТИКА. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА. ХВИЛЬОВА ОПТИКА
1. Якою може бути оптична різниця ходу інтерферируючих світлових хвиль у точці, у якій спостерігається мінімум інтенсивності? ( - довжина хвилі світла у вакуумі).

а) 0; б); в); г); д).
2. Як зміниться інтенсивність природного світла після проходження крізь поляризатор і аналізатор, кут між оптичними вісями яких дорівнює 60?

а) Зменшиться у 8 разів;

б) Зменшиться у 2 рази;

в) Не зміниться;

г) Зменшиться у 4 рази;

д) Стане дорівнювати нулю.

8. Промінь природного світла проходить крізь поляризатор і аналізатор, кут між оптичними вісями яких дорівнює . Як залежить інтенсивність світла І, що вийшло із аналізатора, від величини кута ?

а) I  cos2. б) I  sin2. в) I  I/cos . г) I  . д) I не залежить від кута .
9. Якою повинна бути оптична різниця ходу двох світлових променів з довжиною хвилі 600 нм, щоб спостерігався інтерференційний мінімум?

а) 0. б) 300 нм. в) 600 нм. г) 1200 нм. д) 150 нм.
10. Як зміниться інтенсивність природного світла після проходження крізь поляризатор і аналізатор, кут між оптичними вісями яких дорівнює 90?

а) Не зміниться. б) Зменшиться до нуля. в) Зменшиться у 2 рази. г) Зменшиться у 4 рази. д) Серед наведених відповідей немає правильної.


Розділ VI. ^ КВАНТОВІ ЯВИЩА В ОПТИЦІ
1. Яка з наведених характеристик фотона дорівнює нулю?

а) Енергія; б) Імпульс; в) Частота; г) Маса спокою.
2. Який закон лежить в основі рівняння Ейнштейна для фотоефекта?

а) Закон Стефана-Больцмана;

б) Закон збереження імпульсу.;

в) Закон збереження енергії;

г) Закон збереження заряду;

д ) Закон Планка розподілення енергії у спектрі теплового випромінювання.
3. Що означає величина max у законі зcуву Віна?

а) Максимальну довжину хвилі у спектрі поглинання.

б) Довжину хвилі, при якій спектральна випромінювальна здатність тіла максимальна.

в) Максимальну довжину хвилі у спектрі теплового випромінювання.

г) Довжину хвилі, при якій фотоефект зупиняється.

д) Максимальну довжину хвилі у спектрі рентгеновського випромінювання.
9. Що означає вираз hc/ у рівнянні Ейнштейна для зовнішнього фотоефекта?

а) Енергію фотоелектрона. б) Енергію фотона. в) Імпульс фотона. г)Роботу виходу електронів. д) Масу фотона.
10. Чому дорівнює спектральна поглинальна здатність абсолютно чорного тіла?

а) 0.

б) 0,5.

в) 1.

г) Приймає значення від 0 до 1 в залежності від довжини хвилі.

д) Серед наведених відповідей немає правильної.
11. Чому дорівнює спектральна поглинальна здатність абсолютно чорного тіла?

а) 0. б) 0,5. в) 1. г) Приймає значення від 0 до 1 в залежності від довжини хвилі. д) Серед наведених відповідей немає правильної.

12. Що означає вираз hc/ у рівнянні Ейнштейна для зовнішнього фотоефекта?

а) Енергію фотоелектрона. б) Енергію фотона. в) Імпульс фотона. г) Роботу виходу електронів. д) Масу фотона.

Розділ VII. ^ МІКРОСТРУКТУРА СВІТУ

(ФІЗИКА АТОМІВ ТА МОЛЕКУЛ)
1 Як зміниться довжина хвилі де Бройля мікрочастинки, яка рухається, якщо її швидкість збільшити у 2 рази?

а) Збільшиться у 2 рази; б) Збільшиться у 4 рази; в) Зменшиться у 2 рази; г) Не зміниться.
2. Чому дорівнює головне квантове число електроної оболонки атома, якщо відомо, що максимальна кількість електронів у цій оболонці дорівнює 18?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) Даних для відповіді задачі невистачає.
3 Як зміниться довжина хвилі де Бройля частинки, якщо її замінити іншою частинкою, яка рухається зі швидкістю удвічі меншою, і має масу удвічі більшу?

а) Збільшиться у 2 рази. б) Зменшиться у 2 рази. в) Збільшиться у 4 рази. г)Зменшиться у 4 рази. д) Не зміниться.

Розділ VIII. ^ ВСТУП У ФІЗИКУ НАПІВПРОВІДНИКІВ
1. Що означає вираз “Е” у співвідношенні: Еt  h?

а) Ширину забороненої зони напівпровідника.

б) Зміну енергії мікрочастинки за час t.

в) Оператор Лапласа для енергії мікрочастинки.

г) Різницю енергії атома в основному і збудженому стані.

д) Невизначеність у значені енергії мікрочастинки

Розділ IX. ^ ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
1. Що визначає головне квантове число n для електрона в атомі?

а) Орбітальний момент імпульсу електрона.

б) Власний момент імпульсу (спін) електрона.

в) Магнітний момент електрона.

г) Енергію електрона.

д) Імовірність знаходження електрона у будь-якій точці об’єму атома.
2. Чому дорівнює головне квантове число електроної оболонки атома, якщо відомо, що максимальна кількість електронів у цій оболонці дорівнює 18?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) Даних для відповіді задачі не вистачає
^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Закони Ньютона. Закон збереження імпульсу.

2. Сила гравітаційної взаємодії. Закон Гука.

3. Кінетична енергія обертального руху.

4. Прискорення земного тяжіння. Падіння тіл.

5. Особливості рідкого стану речовини. Теорія структури рідини. Ближній порядок.

6. Основні положення молекулярно-кінетичної тоорії газів. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.

7. Робота та внутрішня енергія при ізопроцесах.

8. Поверхневий потяг рідини. Змочування.

9. Рівняния Майєра. Показник адіабати як функція числа ступенів свободи.

10. Сила струму. Електрорушійна сила. Закон Ома дла ділянки кола, замкненого кола та в диференційній формі.

11. Bиникнeння мaгнiтнoгo пoля. Maгнiтнa iндyкцiя. Зaкoн Бio-Caвapa - Лaплaca тa йoro зacтocyвaння для poзpaxyнкiв мaгнiтниx пoлiв

12. Maгнiтнe пoлe пpямoлiнiйнoгo пpoвiдникa iз cтpyмoм. Maгнiтнe пoлe кoлoвoгo cтpyмy.

13. Cилa, щo дiє нa пpoвiдник iз cтpyмoм y мaгнiтнoмy пoлi. Зaкoн Aмпepa.

14. Koнтyp iз cтpyмoм y мaгнiтнoмy пoлi. Poбoтa пepeмiщeння пpoвiдникa iз cтpyмoм y мaгнiтнoм y полі.

15. Eлeмeнтapнa тeopiя дia- i пapaмaгнeтизмy. Maгнiтнa cпpийнятливicть peчoвини тa її зaлeжнicть вiд тeмпepaтypи.

16. Явищe eлeктpoмaгнiтнoї індукції. Зaкoн Фapaдeя. Пpиpoдa виникнeння eлeктpичнoї cили iндyкцiї. Bиxpoвe eлeктpичнe пoлe.

17. Умoвa cпocтepeжeння мaкcимyмy тa мiнiмyмy iнтepфepeнції.

18. Дiя мaгнiтнoгo пoля нa pyxoмий зapяд. Cилa Лopeнцa. Pyx зapяджeниx чacтинoк y мaгнiтнoмy пoлi.

19. Дифpaкцiя cвiтлa. Умoви cпocтepeжeння дифpaкції.

20. Дифpaкцiя peнтreнiвcьких пpoмeнiв нa пpocтopoвиx cтpyктypax. Фopмyлa Byльфa-Бpeгa. Дocлiджeння cтpyктypи кpиcтaлiв.
ЛІТЕРАТУРА
1. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1998. – 457 с. – (базовий підручник).

2. М’ячин В.Г. Фізика та методи досліджень сировини та матеріалів: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999. - 57 с.

3. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики: Пер. с англ./Под ред. Матвеева А. Н. - М.: Просвещение , 1981. - 459 с.

4. Савельев И.А. Курс физики. - М.: Наука, 1989. - Т.I - III.

5. М’ячин В.Г. Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів: Практикум. – Д.: ДУЕП, 2005. – 84 с.Схожі:

При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconПри якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом?
Повний циліндр обертається з постійною кутовою навколо осі, що співпадає з віссю циліндра. Яке із наведених нижче тверджень правильне...
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconТема: Кінематика поступального І обертального руху
Знайти радіус колеса, що обертається, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка знаходиться на ободі, у 2,5 рази більша за лінійну...
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? icon"Ряди динаміки (укр.)"
Темп зростання, при обчисленні якого враховують правило складних процентів, за якими змінюється відносна швидкість динаміки
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconШвидкість у прямолінійному рівномірному русі

При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconШвидкість обігу грошей та чинники, що її визначають
Швидкість обігу грошей  - це частота переходу грошей від одного суб’єкта грошових відносин до іншого при обслуговуванні економічних...
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? icon§ 17. Дослідження тепловіддачі горизонтальної труби при вільному русі повітря. Мета
Мета: Експериментально навчитися визначати коефіцієнт тепловіддачі горизонтальної труби при вільному русі повітря. Усвоїти поняття...
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconВідповіді до екзамену з дисципліни «Фізика»
Прямолінійний рух – це рух при якому тіло(точка) за будь-які рівні І нескінченні малі проміжки часу проходить однакову відстань....
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconКонспект уроку на тему: «Хрещення Русі»
Хрещення Русі — процес прийняття І поширення християнства на землях Київської Русі
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? icon"Украинские земли (укр.)"
Русі, пізніше в Україні, Московщині та Білорусі, в якому оповідь велася за роками (хронологія)
При якому русі швидкість матеріальної точки змінюється тільки за напрямом? iconА. П. Ковалівський в українському молодіжному русі (1914-1917 рр.)...
«Мене не викреслити при всьому бажанні з історії ніяк» (Христя Алчевська в українському національному русі поч. ХХ ст.) // Слово...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка