Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр
Скачати 73.91 Kb.
НазваПитання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр
Дата конвертації13.03.2013
Розмір73.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

І триместр

 1. Хімія як розділ природознавства, її значення для навколишнього середовища і народного господарства. Філософські аспекти хімічної форми руху матерії, свідомості.

 2. Основні хімічні закони: закон збереження матерії, закон сталості складу і закон кратних відношень.

 3. Класи неорганічних сполук. Класифікація, методи добування, хімічні та фізичні властивості оксидів, кислот, основ і солей.

 4. Окисно-відновні реакції, їх типи. Окислення, відновлення. Ступінь окислення. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу.

 5. Хімічний еквівалент, закон еквівалентів, еквівалентна маса речовини.

 6. Закони ідеальних газів. Закони об’ємних відношень, закон Авогадро, рівняння Клайперона-Менделєєва. Визначення молекулярних мас.

 7. Складність будови атомів. Модель Резерфорда. Атомні спектри. Будова атома Гідрогену за теорією Бора.

 8. Хвильова природа електрона. Рівняння Луї де Бройля. Принцип Гейзенберга. Електронні хмари. Хвильова функція. Квантові числа.

 9. Заповнення електронних орбіталей та шарів атома згідно принципу найменшої енергії. Енергетичні комірки. Правило Гунда. Принцип Паулі. Максимальне число електронів на орбіталях та енергетичних шарах атома. Правила Клечковського.

 10. Періодичний закон Д. І. Менделєєва і будова атомів. Закон Мозлі. Сучасне трактування періодичного закону. Внутрішня і вторинна періодичність. Будова періодичної системи. Родини елементів.

 11. Окисно-відновна здатність атомів. Енергія іонізації, спорідненість до електронів, електронегативність.

 12. Поняття хімічного зв’язку. Енергія та довжина зв’язку. Ковалентний зв’язок. Метод валентних зв’язків. Валентні електрони. Насичення зв’язків. Донорно-акцепторний зв’язок.

 13. Направленість ковалентного зв’язку. Форми молекул. σ- та π – зв’язки. Гібридизація (sp-, sp2-, sp3-) орбіталей. Полярність хімічного зв’язку. Іонний зв’язок. Насиченість і ненапрямленість іонного зв’язку. Координаційне число.

 14. Основні поняття термодинаміки. Теплові ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія, ентальпія.

 15. Перший закон термодинаміки і термохімічні закони. Теплота утворення речовини. Закон Гесса і його наслідки.

 16. Зворотні і незворотні процеси. Другий закон термодинаміки. Ентропія і її зміст. Рівняння Больцмана. Вільна енергія Гіббса. Напрямок протікання хімічних реакцій.

 17. Хімічна кінетика. Середня і істинна швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічних реакцій від концентрації, закон діючих мас в гомогенних і гетерогенних системах. Порядок та молекулярність хімічних реакцій.

 18. Вплив температури на швидкість реакції. Правило Вант-Гоффа. Рівняння Арреніуса. Енергія активації.

 19. Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Зміщення рівноваги. Принцип Ле-Шательє.

 20. Класифікація дисперсних систем. Грубодисперсні і тонкодисперсні системи. Теплота розчинення речовини. Способи вираження концентрації розчинів. Насичені, ненасичені і пересичені розчини.

 21. Розчини неелектролітів. Осмос. Закон осмотичного тиску Вант-Гоффа. Приклади застосування осмосу.

 22. Тиск насиченої пари над розчином. Закон Рауля. Пониження температури замерзання та підвищення температури кипіння розчинів.

 23. Розчини електролітів. Теорія електролітичної дисоціації, ізотонічний коефіцієнт. Слабкі та сильні електроліти. Ступінь та константа дисоціації слабких електролітів. Зв’язок між ними. Закон розбавлення Оствальда.

 24. Будова молекули води. Її хімічні і фізичні властивості. Діаграма стану води.

 25. Природні води. Тимчасова і постійна твердість води. Лужність, солевміст, окислювальність води.

 26. Основні методи очистки води. Пом’якшення води (іонний обмін, хімічне знесолення води, електродіаліз).

 27. Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник (рН). Індикатори середовища. Механізм їх дії.

 28. Гідроліз солей, утворених слабкою кислотою та сильною основою, сильною кислотою та слабкою основою, слабкою кислотою та слабкою основою.

 29. Поверхневі явища, поверхнева енергія, поверхневий натяг. Адсорбція на поверхні твердих тіл.

 30. Ізотерми адсорбції. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра. Рівняння Гіббса. Поверхнево-активні речовини.

 31. Структура комплексних сполук. Координаційна теорія А. Вернера. Комплексоутворювачі і ліганди, координаційні числа.

 32. Номенклатура комплексних сполук і їх класифікація.

 33. Природа хімічного зв’язку в комплексних сполуках.

 34. Ізомерія комплексних сполук. Приклади.

 35. Стійкість комплексних сполук. Константа нестійкості комплексних сполук. Застосування комплексних сполук.


ІІ триместр

 1. Загальна характеристика галогенів, їх добування, фізичні властивості і застосування.

 2. Хімічні властивості галогенів.

 3. Гідрогенгалогени та їх властивості. Гідрогенгалогенові кислоти та їх солі.

 4. Сполуки галогенів з Оксигеном та їх похідні.

 5. Біологічна функція і токсична дія галогенів та їх сполук.

 6. Сірка в природі. Отримання сірки. Властивості і застосування сірки.

 7. Сполуки Сульфуру з Гідрогеном і металами, їх коротка характеристика.

 8. Сполуку Сульфуру з Оксигеном. Сірчистий газ (SO2) та сульфітна кислота, їх хімічні властивості. Солі сульфітної кислоти.

 9. Сульфуртриоксид (SO3) і його властивості. Добування сульфатної кислоти, її властивості і використання. Солі сульфатної кислоти і їх застосування.

 10. Кругообіг Сульфуру в природі. Біологічна функція і токсична дія сполук Сульфуру.

 11. Азот в природі. Добування, фізичні властивості і застосування азоту.

 12. Сполуки Нітрогену з Гідрогеном і їх фізичні і хімічні властивості. Добування, властивості і застосування амоніаку, гідразину і гідроксиламіну.

 13. Оксиди Нітрогену та їх похідні. Методи отримання, властивості і застосування оксигеновмістимих сполук Нітрогену.

 14. HNO2 і HNO3 – їх добування, фізичні та хімічні властивості і застосування. Нітрати і нітрити, властивості і застосування.

 15. Біологічна функція Нітрогену і токсична дія його сполук.

 16. Поширення Фосфору в природі, його добування, фізичні та хімічні властивості і застосування.

 17. Сполуки Фосфору з Гідрогеном і галогенами.

 18. Сполуки Фосфору з Оксигеном та їх похідні. Оксиди і кислоти фосфору.

 19. Біологічна функція Фосфору і токсична дія його сполук.

 20. Карбон в пророді, його фізичні властивості і застосування. Адсорбція на вугіллі. Алмаз, графіт і карбін – їх коротка характеристика.

 21. Хімічні властивості Карбону. Сполуки Карбону з металами і Нітрогеном.

 22. Сполуки Карбону з Оксигеном. Оксиди Карбону (II) і (IV). Карбонатна кислота і її солі.

 23. Біологічна функція і токсична дія сполук Карбону.

 24. Добування, фізичні властивості і застосуванна Силіцію.

 25. Хімічні властивості Силіцію. Його відношення до води, кислот та лугів

 26. Сполуки Силіцію з Гідрогеном і галогенами, їх властивості.

 27. Сполуки Силіцію з Оксигеном. Оксиди Силіцію та іх характеристика.

 28. Силікатна кислота та їх солі. Природні та штучні силікати. Скло. Кераміка. Цемент.

 29. Біологічна функція та токсична дія сполук Силіцію.

 30. Метали. Положення металів в Періодичній системі хімічних елементів. Загальні властивості металів. Зонна теорія провідності металів, напівпровідників, ізоляторів. Внутрішня будова металів.

 31. Добування металів із руд. Способи збагачення руд. Добування металів високої чистоти.

 32. Хімічні властивості металів. Відношення до кислот, лугів, кисню, водню.

 33. Сплави. Фізико-хімічний аналіз сплавів. Діаграми стану двокомпонентних систем твердих розчинів. Правило фаз Гіббса.

 34. Поняття електрохімії. Подвійний електричний шар. Електродний потенціал. Стандартний водневий електрод. Ряд напруг металів. Рівняння Нернста.

 35. Хімічні джерела струму. Гальванічний елемент Даніеля-Якобі. Обчислення електрорушійної сили гальванічного елементу.

 36. Акумулятори (кислотні і лужні). Паливні елементи.

 37. Поняття електролізу. Закони Фарадея.

 38. Електроліз розплавів і розчинів. Приклади. Вихід за струмом. Послідовність розряду молекул і іонів на електродах. Електроліз з активним анодом. Приклади.

 39. Застосування електролізу в промисловості. Добування алюмінію електролізом. Електрорафінування металів. Нікелювання. Хромування. Композиційні електрохімічні покриття.

 40. Поняття корозії. Класифікація корозійних процесів. Хімічна корозія. Захисні оксидні плівки.

 41. Електрохімічна корозія з водневою та кисневою деполяризацією.

 42. Легування металів. Неметалічні і металічні (катодні і анодні) покриття як методи запобігання корозії. Інгібітори та активатори корозії.

 43. Протекторний, катодний і анодний захист металів від корозії.

 44. Будова атомних ядер. Ізотопи. Природна і штучна радіоактивність. Радіаційне забруднення навколишнього середовища в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС.

 45. Метали родини заліза (залізо, кобальт, нікель), їх знаходження в природі, добування, електронна будова, фізичні і хімічні властивості. Застосування цих металів.

 46. Фізичні і хімічні властивості заліза. Чавун, сталь, їх добування і застосування.

 47. Знаходження в природі, добування, електронна будова металів підгрупи міді. Фізичні і хімічні властивості міді, срібла і золота. Застосування цих металів.

 48. Знаходження в природі алюмінію. Добування, фізичні властивості і застосування алюмінію.

 49. Хімічні властивості Алюмінію. Оксид, Гідроксид алюмінію – їх властивості.

 50. Сполуки Алюмінію з галогенами, Гідрогеном, Сульфуром та Карбоном.

 51. Поширення в природі, добування і фізичні властивості лужних металів.

 52. Хімічні та фізичні властивості лужних металів, їх оксиди і гідроксиди.

 53. Солі лужних металів, їх властивості і використання.

 54. Біологічна функція лужних металів.

 55. Біологічна функція і токсична дія сполук лужно-земельних металів.

 56. Біологічна функція і токсична дія сполук елементів родини Феруму (Fe, Co, Ni).

 57. Біологічна функція Cu, Ag, Au.

 58. Знаходження в природі, добування, фізичні та хімічні властивості Zn, Cd, Hg. Застосування цих металів.

 59. Біологічна функція і токсична дія сполук Zn, Cd, Hg.

 60. Органічні сполуки. Теорія хімічної будови і класифікація органічних сполук. Коротка характеристика основних класів органічних сполук.

 61. Біогеохімічні цикли карбону, нітрогену, фосфору, кальцію, силіцію, заліза, оксисену. Техногенні фактори порушення їх коло обігу.

 62. Основні типи і джерела забруднення довкілля, класифікація забруднювачів за токсичністю для живих організмів.

 63. Рухливість токсикантів. Ступінь біологічної агресивності.

 64. Нормування вмісту шкідливих речовин в навколишньому середовищі: атмосфері, гідросфері та літосфері.

 65. Науково-технічний прогрес і навколишнє середовище. Погіршення екологічного стану в світі. Екологічний стан в Україні. Шляхи виходу людства з екологічної кризи. Роль хімічних знань для людини.

Схожі:

Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» для студентів напряму підготовки 070801 та 070801...
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з ‘‘ хімії з основами...
Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Методи отримання, класифікація І хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Правила техніки безпеки. Класи неорганічних сполук окисно-відновні реакції (2 год.)
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "електрохімічних...
Електрохімічних технологій для студентів 1-го курсу спеціальності 050701, груп 1 – 4 Е
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "електрохімічних...
Електрохімічних технологій для студентів 1-го курсу спеціальності 050701, груп 1 – 4 Е
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconЕкологія. Анатомія
Екологія І охорона навколишнього середовища : навчальний посібник / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. 4-те вид., випр....
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки
Питання для підготовки до екзамену з хімії з основами біогеохімії для студентів першого курсу спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» І триместр iconПитання для підготовки до лабораторних занять з "хімії" для студентів...
Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка