Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Скачати 79.67 Kb.
НазваУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Дата конвертації13.03.2013
Розмір79.67 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
УРОК 5

Тема уроку. Розвиток і значения теорії будови органічних

речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Цілі уроку: простежити історію розвитку теорії хімічної будови органічних сполук на сучасному етапі; показати ЇЇ практичне застосування для синтезу нових органічних речовин; пояснити учням зміст сучасної теорії будови органічних речовин, ЇЇ зна­чения; узагальнити знания учнів про явища ізо-мерії та гомології; розвивати навички складання структурних формул і пояснения властивостей органічних сполук за їхньою хімічною будовою.

^ Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і на-вичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: евристична бесіда, самостійна робота. Обладнання: картки-завдання.

^ ХІД УРОКУ

 1. Організація класу

 2. Актуалізація опорнихзнань. Мотивація навчальноїдіяльності

Підґрунтям сучасної органічної хімії є теорія будови органіч-них сполук, створена на базі теорії хімічної будови О. М. Бутлеро­ва й електронних (квантовохімічних) уявлень про будову атома та природу хімічного зв'язку.

^ Головні положения теорії хімічної будови О. М. Бутлерова

 1. Атоми в молекулах з'єднані між собою в певній послідовності відповідно до їхніх валентностей. Послідовність міжатомних зв'язків у молекулі називається її хімічною будовою й опису-ється однією структурною формулою (формулою будови).

 2. Хімічну будову можна визначити хімічними методами. (Наразі використовуються також сучасні фізичні метод и.)

 3. Властивості речовин залежать від їхньої хімічної будови.

 4. За властивостями певної речовини можна визначити будову ЇЇ молекули, а за будовою молекули — передбачити властивості.

 5. Атоми та групи атомів у молекулі впливають од не на одного.

^ III. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Повідомлення учнів

Олександр Бутлеров народився 1828 року в Бутлеровці — не­великому сільці неподалік Казані, де знаходився маєток його бать­ка. Вихований батьком, людиною освіченою, Сашко хотів у всьому бути схожим на нього.

Спочатку хлопець навчався в пансіоні, а потім вступив до Пер-шої казанської гімназії, учителі якої мали багатий досвід і гарну підготовку й уміли зацікавити учнів. Сапіко легко засвоював ма-теріал, адже з раннього дитинства його привчили до систематичної роботи. Особливо приваблювали його природничі науки.

Після закінчення гімназії, усупереч бажанню батька, Сашко вступив на природниче відділення Казанського університету. Мо­лод ий Бутлеров займався надзвичайно сумлінно, але, насвій подив,


помітив, що найбільше задоволення йому дають лекції з хімії. Лекції професора Клауса його не задовольняли, і він почав регулярно відвідувати лекції Миколи Миколайовича Зініна, які той читав для студентів фізико-математичного відді-лення. Дуже скоро Зінін, спостерігаючи за Олександром під час лабораторных ро-біт, помітив, що цей світловолосий сту­дент надзвичайно обдарований і може стати гарним дослідником.

Бутлеров навчався успішно, але все
частіпіе замислювався над своїм майбут-
нім, не знаючи, що йому, зрештою, обра- 0лександр Бутлеров

ти. Зайнятися біологією? Так багато ще не вивченого в цій галузіі Але, з іншого

боку, хіба відсутність чіткого уявлення про органічні реакції не пропонує широкі можливості для досліджень? Щоб одержати вче-ний ступінь кандидата, Бутлеров мав після закінчення університе-ту представити дисертацію. У цей час Зінін уже виїхав з Казані до Петербурга, і юнаку не лишалося нічого іншого, окрім як зайня­тися природничими науками. Для кандидатської роботи Бутлеров підготував статтю «Денні метелики Волго-Уральської фауни». Од-нак обставини склалися так, що Олександру все-таки довелося по-вернутися до хімії.

Після затвердження Радою його вченого ступеня Бутлеров за-лишився працювати в університеті. Єдиний професор хімії — Кла­ус, не міг проводити всі заняття сам, йому був потрібен помічник. Ним став Бутлеров. Восени 1850 року Бутлеров склав іспити на вче-ний ступінь магістра хімії й негайно розпочав готувати докторську дисертацію «Про ефірні олії», яку захистив на початку наступного року. Паралельно з підготовкою лекцій Бутлеров зайнявся доклад-ним вивченням історії хімічної науки. Молодий учений багато пра-цював і у своему кабінеті, і в лабораторії, і вдома.

Бутлеров був відомий не липіе як непересічний хімік, але і як та-лановитий ботанік. Він проводив різноманітні досліди у своїх оран­жереях у Казані й Бутлеровці, писав статті з проблем садівництва, квітникарства і землеробства. 3 рідкісним терпінням і любов'ю він спостерігав за розвитком ніжних камелій, пипіних троянд, виво-див нові сорти квітів.

4 червня 1854 року Бутлеров одержав підтвердження про при-судження йому вченого ступеня доктора хімії та фізики. Події
розгорталися з неймовірною швидкістю. Відразу ж після одержан -ня докторського ступеня Бутлеров був призначений виконуючим обов'язки професора хімії Казанського університету. На початку 1857 року він став уже професором, а влітку того ж року одержав дозвіл на закордонне відрядження.

Бутлеров приїхав у Берлін наприкінці літа. Після цього він продовжив поїздку Німеччиною, Швейцарією, Італією та Фран-цією. Кінцевою метою його подорожі був Париж — світовий центр хімічної науки того часу.

Йому кортіло насамперед зустрітися з Адольфом Вюрцем. Бут­леров працював у лабораторії Вюрца два місяці. Саме тут він по­чав свої експериментальні дослідження, які впродовж наступних двадцяти років завершилися відкриттями десятків нових речовин і реакцій. Займаючись вивченням вуглеводнів, Бутлеров зрозумів, що вони є цілком особливим класом хімічних речовин. Аналізую-чи їхню будову і властивості, учений помітив, що тут існує чітка закономірність. її вчений і поклав в основу створеної ним теорії хі-мічної будови.

Доповідь Бутлерова в Паризькій академії наук викликала за-гальний інтерес і жваві дебати. Учений говорив: «Здатність атомів з'єднуватися один з одним — різна. Особливо цікавий у цьому плані Карбон, який, на думку Августа Кекулє, є чотиривалентним. Якщо уявити валентність у вигляді щупалець, з допомогою яких атоми зв'язуються між собою, не можна не помітити, що спосіб зв'язку відбивається на властивостях відповідних сполук. Можливо, на­став час, коли наші дослідження мають стати підґрунтям нової те-орії хімічної будови речовин. Ця теорія вирізнятиметься точністю математичних законів і дозволить передбачати властивості орга-нічних сполук». Подібних думок ніхто доти не висловлював.

Через кілька років, під час другого закордонного відрядження, Бутлеров подав на обговорення створену ним теорію. Повідомлення він зробив на 36-му з'їзді німецьких натуралістів і лікарів у Шпе-йєрі. З'їзд відбувся у вересні 1861 року.

Учений виступив з доповіддю перед хімічною секцією. Тема мала більш ніж скромну назву — «Дещо про хімічну будову тіл».

Бутлеров говорив просто і зрозуміло. Не вдаючись до зайвих по-дробиць, він ознайомив аудиторію з новою теорією хімічної будови органічних речовин, і його доповідь викликала небачений інтерес.

Термін «хімічна будова» траплявся в літературі й до Бутлерова, але він переосмислив його й застосував для визначення нового по-няття про порядок міжатомних зв'язків у молекулах. Теорія хіміч-ної будови наразі є принциповою базою всіх без винятку сучасних
розділів синтетичної хімії; категоріями структурно!" хімії мислять, створюють нові виробництва, конструюють усі інженери й тех-ніки.

Успіх надав ученому впевненості, але водночас поставив пе­ред ним нове, більш складне завдання. Необхідно було застосу-вати структурну теорію до всіх реакцій і сполук органічної хімії, а головне — написати новий підручник з органічної хімії, де всі явища розглядалися б з позицій нової теорії будови.

Бутлеров працював над підручником майже два роки без пере­рви. Книга «Вступ до повного вивчення органічної хімії» вийшла друком трьома випусками в 1864-1866 роках. ЇЇ не можна було на-віть порівняти з жодним з відомих на той час підручників. Ця натх-ненна праця була одкровенням Бутлерова — хіміка, експеримен-татора й філософа, який перебудував увесь накопичений наукою матеріал за новим принципом — за принципом хімічної будови.

Книга викликала справжню революцію в хімічній науці. Уже 1867 року почалася робота з ЇЇ перекладу й видання німецькою мовою.

Незабаром після цього підручник вийпіов друком майже всіма основними европейськими мовами. За висловом німецького дослід-ника Віктора Мейєра, вона стала «дороговказною зіркою в пере-важній більшості досліджень у галузі органічної хімії».

Багатоманітна наукова діяльність Бутлерова була визнана Ака-демією наук. 1871 року вченого обрали екстраординарним акаде-міком, а три роки по тому — ординарним академіком, що надавало йому право одержати квартиру в будинку Академії.

Через усе життя Бутлеров проніс ще одну пристрасть — бджіль-ництво. У своему маєтку він організував зразкову пасіку, а в остан-ні роки життя — справжню школу для селян-бджолярів. Своею книгою «Бджола, ЇЇ життя і правила розумного бджільництва» Бутлеров пишався чи не більпіе, ніж науковими працями.

Бутлеров уважав, що справжній учений мае бути також попу­ляризатором своєї науки. Паралельно з науковими статтями він видавав загальнодоступні брошури, у яких яскраво й барвисто роз-повідав про свої відкриття. Останню з них він завершив за півроку до смерті — 5 серпня 1886 року.

^ IV. Самостійна робота (зі взаємоперевіркою)

Варіант I

1. Які формули називаються структурними? Складіть структурні формули вуглеводню, молекулярна формула якого — С4Н10.
 1. Зобразіть схематично вільнорадикальний розрив одного зі зв'яз-ків у молекулі метану.

 2. Обчисліть відносну густину за повітрям метану, етану і пропа­ну. Яка з цих речовин легша за повітря?

Варіант II

 1. Що таке радикал? Зобразіть структурну формулу одновалент­ного радикала складу -С4Н9.

 2. Зобразіть схематично йонний розрив зв'язку в молекулі гідро-ген броміду.

 3. Обчисліть відносну густину за воднем бутану, етилену, ацетилену.

V. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання відповідей учнів.

VI. Домашне завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.


Схожі:

Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної...
Орми наукових знань, етапи формування І значения теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити учнів з теорією...
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна....
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок 8 Тема уроку. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна...
Називати насичені вуглеводні за структурною формулою та складати структурні формули за на-звами; розкрити значения методу моделювання...
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок 2 Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знания учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних...
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних icon1. Теорія будови органічних сполук (5 год.)
Вступний інструктаж з тб. Інструкція з Т. Б. №1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки (3 год). Склад, найважливіших...
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУроку: «Узагальнення та систематизація знань з теми «Арифметична та геометрична прогресії»»
И,перевірка вмінь використовувати отриманні знання на практиці, знайомство з історичним матеріалом. Розвиток кругозору І реалізація...
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок 42 Тема. Розвиток науки й літератури
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок 19 Тема. Розвиток освіти та науки
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних iconУрок № Періодична система хімічних елементів у світлі теорії будови атома
Мета. Повторити структуру періодичної системи, склад, будову атомів І основні закономірності змін властивостей елементів у групах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка