Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Скачати 192.09 Kb.
НазваУрок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Дата конвертації15.03.2013
Розмір192.09 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок

I семестр

ПОВТОРЕНИЯ ОСНОВНИХ ПИТ АНЬ КУРСУ ХІМІЇ 10 КЛАСУ

УРОК1

Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі-

ших органічних сполук Цілі уроку: актуалізувати й систематизувати знания учнів про склад, будову та властивості найважливі-ших органічних сполук; повторити й розши-рити знания учнів про властивості органічних речовин, що базуються на особливостях складу й хімічної будови їхніх молекул, застосування речовин на підставі фізичних і хімічних влас-тивостей; закріпити вміння й навички складати структурні формулы органічних речовин. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і на-вичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна. Обладнання: схема класифікації органічних сполук, картки-завдання.

^ ХІД УРОКУ

  1. Організація класу

  2. Актуалізація опорнихзнань. Мотивація навчальноїдіяльності

1. Фронтальна робота


Який розділ хімії називається органічною хімією?

Органічна хімія — це розділ хімічної науки, у якому вивчають-ся сполуки Карбону — 'їхня будова, властивості, способи одержан-ня і практичного використання.

14

Усі уроки хімії. 11 клас. Академічний рівень

Крім Карбону, органічні сполуки завжди містять Гідроген, до-сить часто — Оксиген, Нітроген і галогени, рідше — Фосфор, Суль-фур та інші елементи. Однак сам Карбон і деякі найпростіші його сполуки, такі як карбон(П) оксид, карбон(ІУ) оксид, карбонатна кислота, карбонати, карбіди тощо, за характером властивостей на­лежать до неорганічних сполук. Тому часто використовується та-кож інше визначення:

Органічні сполуки — це вуглеводні (сполуки Карбону з Гідро-геном) та їхні похідні.

Завдяки особливим властивостям Карбону органічні сполуки надзвичайно численні. Наразі відомо понад 20 млн синтетичних і природних органічних речовин, і їхня кількість постійно зро-стає.

Які типи хімічних зв'язків характерні для органічних сполук? Назвіть причини розмаїтості органічних сполук.

2. Класифікація сполук за будовою карбонового ланцюга

Розглядаємо схему класифікації органічних сполук на допіці або на партах учнів.

Залежно від будови карбонового ланцюга органічні сполуки по-діляють на ациклічні й циклічні.

Класифікація органічних сполук залежно від будови карбонового скелета

Органічні сполуки
насичені

ненасичені

карбоциклічні

гетероциклічніАциклічні сполуки — це сполуки з відкритим (незамкнутим) карбоновим ланцюгом. Ці сполуки називаються також аліфатич-ними.

Серед ациклічних сполук розрізняють насичені, що містять у скелеті лише одинарні зв'язки С - С, і ненасичені, які включають кратні зв'язки С = С і С = С.

/ семестр. Повторения основних питань курсухімії 10 класу

15

Ациклічні сполуки

Насичені

Вг

СН3 — СН2 — СН2 СН2 СН2

к-пентан

СНд — СН — СН2 — СН2

2-бромбутан

Ненасичені СН,

СН2 — СН — СНд

прошлен

СН2 — С — СН — СН2

ізопрен

НС^СН

ацетилен

Ациклічні сполуки поділяють також на сполуки з нерозгалу-женим і розгалуженим ланцюгом.

♦ Складіть структурні формул и речовин, що складаються з шести атомів Карбону, аналогічні наведеним ациклічним сполукам. Назвіть їх.

Циклічні сполуки — це сполуки із замкнутим карбоновим лан­цюгом.

Залежно від природ и атомів, що становлять цикл, розрізняють карбоциклічні й гетероциклічні сполуки.

Карбоциклічні сполуки містять у циклі лише атоми Карбону. Вони поділяються на дві групи, що істотно відрізняються за своїми хімічними властивостями: аліфатичні циклічні (скорочено — алі-циклічні) й ароматичні сполуки.

Н2С СН2

^ I I Н2С СН2

циклобутан

Карбоциклічні сполуки

Аліциклічні

,СН,

/

L2\

сн2

I

н2с

I

Н2С СН2

чсн2/

циклогексан

/СН2ч


сн5

I
н2с

I

Н2С СН2

чсн2/

циклогексен

Ароматичні

нс

I

нс

сн

сн

бензен

сн

сн

/

або

бензен

фенол

он

16

Усі уроки хімії. 11 клас. Академічний рівень

Гетероциклічні сполуки містять у циклі, крім атомів Карбону, один або кілька атомів інших елементів — гетероатомів (від грецьк. heteros — «інший») — Оксиген, Нітроген, Сульфур та ін.

Гетероциклічні сполуки

Н9С СН9

\ / О

етиленоксид (епоксид)

нс-сн

/ \

нс сн

тіофенпіридин

♦ Які функціональні групи можуть входити до складу органічних сполук?

Класи органічних сполук

^ Функціональ-на група

Назва групи

Класи сполук

Загальна формула

Приклад

-ОН

Гідроксил

Спирти

R-OH

C2H5OH

етиловий спирт

Феноли

0-°»

фенол

)С = 0

Карбоніл

Альдегіди

R4

)с = о н'

СНдСНО

оцтовий альдегід

Кетони

R4

)с = о

CHgCOCHg

ацетон

-с'°

Карбоксил

Карбонові кислоти

R-C4)H

CHgCOOH

оцтова кислота

-N02

Нітрогрупа

Нітро-сполуки

R-N02

CH3N02

нітрошетан

-NH2

Аміногрупа

Аміни

R-NH2

QbNH2

анілін

-F, -Cl, -Br, -I (Hal)

Флуор, Хлор, Бром, Іод (галоген)

Галогено-

ПОХІДНІ

R-Hal

СН2С1

хлорметил

Примітка. До функціональних груп іноді зараховують подвій-ний і потрійний зв'язки.

♦ Наведіть приклади органічних сполук, що містять різні функ-ціональні групи, які складаються з трьох атомів Карбону. Скла-діть їхні структурні формулы й назвіть.

/ семестр. Повторения основних питань курсухімії 10 класу

17

III. Тренувальні вправи

Питания до учнів

  • Для одержання якого продукту харчування використовується реакція гідрування?

  • Для чого використовують реакції горіння вуглеводнів?

  • На яких властивостях естерів ґрунтується 'їхнє застосування? Наведіть приклад и.

Тестова фронтальна робота

1. Укажіть тип органічних сполук, до якого належить хлоропрен
(вихідна речовина для одержання деяких сортів синтетичного
каучуку):

СН2 = С — СН = СН2

I С1

а) ненасичені аліциклічні;

б) ненасичені ациклічні;

в) насичені аліфатичні;

г) ненасичені гетероциклічні.

2. Функціональною групою фенолів є:

а) група -NH2; б) група -СООН;

в) група -ОН; г) група -N02.

3. 3 наведених сполук виберіть ті, що належать до класу:
а) спиртів; б) карбонових кислот.

  1. С3Н7ОН;

  2. СН3СНО;

  3. СН3СООН;

  4. CH3N02.

4. Будову адреналіну відбиває формула:

НО

V^x он

НО^ V СН - СН2 - NH - сн3

Укажіть класи, до яких можна зарахувати цю сполуку:
а) альдегіди; б) феноли;

в)кислоти; г) спирти;

д) кетони; е) аміни;
ж) етери; з) естери;

и) нітросполуки.

18

Усі уроки хімії. 11 клас. Академічний рівень

5. Укажіть, який об'єм хлору приєднається до 5 л ацетилену, від-
повідно до рівняння:

С2Н2 + 2С12 -> С2Н2С14
а) 5 л; б) 10 л;

в)2,5л; г) 22,4 л.

6. Укажіть, який об'єм водню необхідний для повного гідрування
7 л етилену, відповідно до рівняння:

С2Н42 -^С2Н6

а) 7 л; б) 6 л;

в) 14 л; г) 3,5 л.

7. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масовачаст-
ка Карбону в ньому становить 90 %, а відносна густина за гелі-
єм дорівнює 30:

а) С9Н12; б) С6Н12;

в) СН4.

8. Обчисліть об'єм кисню, що знадобиться для спалювання сумі-
ші, яка складається з 5 л етилену й 7 л ацетилену (н. у.):

а) 12 л; б) 32,5 л;

в) 15 л.

9. Обчисліть, який об'ем етилену можна одержати з 25 л ацетиле­
ну й 15 л водню (н. у.):

а) 25 л; б) 15 л;

в) 40 л.

10. Обчисліть масу естеру, що утвориться в результаті взаємодії
22 г пропанової кислоти й 11,5 г етанолу:

а) 25,5 г; б) 30,6 г;

в) 102 г.

11. Обчисліть масу етанолу, який можна одержати зі 100 кг крох­
малю, якщо втрати у виробництві становлять 15 % :

а) 100 кг; б) 24,1 кг;

в) 48,2 кг.

12. Обчисліть масу крохмалю, який можна одержати з карбон(ІУ)
оксиду об'ємом 202 м3 у процесі фотосинтезу:

а) 243,5 кг; б) 121,7 кг;

в) 10 кг.

IV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання. Повторити хімічні властивості органічних речовин, розв'язати запропоновані в картці задачі.

Схожі:

Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок №4 тема уроку повітря навколо нас. Властивості повітря. Склад повітря
Обладнання : електронна презентація до уроку, підручник для 3 класу Т. М. Байбара, Н. М. Бібік – К. «Форум» 2003, зошити з природознавства,...
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок 12 Тема уроку
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок 10 Тема уроку. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок 4 Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок та їх творчого застосування на практиці
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconТема. Вуглеводи: будова, властивості, їх функції та застосування. Мета
Мета: Вивчити особливості будови, властивості вуглеводів, їхні функції, різноманітність та застосування в житті та побуті
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок №2. Тема
Тема: Інформація та її властивості. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень....
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУрок 2 Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знания учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних...
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУроку
Освітні цілі: сформувати в учнів поняття про біосферу, її властивості, склад та межі біосфери
Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі iconУроку: навчальна
«Кислоти: їх склад, назви. Класифікація. Оксигеновмістні І безоксигенові. Фізичні властивості. Поширеність у природі»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка