Посадова інструкція №4
Скачати 68.24 Kb.
НазваПосадова інструкція №4
Дата конвертації16.03.2013
Розмір68.24 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Посадова інструкція № 4

заступника директора школи з господарської роботи

 

 

І. Загальні положення

1.Дана Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора навчального закладу. При розробці інструкції враховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладах Міністерства освіти і науки України.

2.Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи призначається і звільняється з посади директором школи. На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директора школи з адмініст­ративно-господарської роботи його обов'язки виконує директор школи.

3.Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно та в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виняток, може бути призначена на посаду заступника директора школи з адмініст­ративно-господарської роботи.

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи є відповідальним за електро- і пожежну безпеку і повинен мати IV групу допуску з електробезпеки.

4.Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

5.Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи дотримується Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи є:

1.Господарська діяльність школи.

2.Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

3.Забезпечення режиму здорових та безпечних умов праці та нав­чання.

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи виконує такі посадові обов'язки:

4.Керує господарською діяльністю школи.

5.Приймає матеріальні цінності, майно, інвентар школи під відпові­дальність та зберігання в порядку, встановленому законодавством.

6.Забезпечує працівників школи канцелярськими приладдям, пред­метами господарського призначення.

7.Забезпечує своєчасну підготовку школи до початку навчального року.

8.Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів, начальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших примі­щень, іншого майна школи, а також їдальні у відповідності з вимогами норм і правил безпеки життєдіяльності.

9.Контролює раціональні витрати матеріалів і фінансових засобів школи.

10.Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

11.Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому технічного і обслуговуючого персоналу школи, веде облік робочого часу даної категорії працівників.

12.Організовує інвентарний облік майна школи, проводить інвента­ризацію майна, своєчасно складає звітність і веде документацію відпо­відної ділянки роботи.

13.Здійснює заходи щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасного укладання необхідних угод.

14.Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетич­ного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт.

15.Забезпечує дотримання вимог при переміщенні вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи.

16.Організовує дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд, слідкує за справністю засобів пожежегасіння.

17.Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, який відповідає вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності, стандартам.

18.Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електро­установок, електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробування і відповідне підтвердження справності водонагрівних та парових котлів, посудин, які працюють під тиском, балонів для зріджених газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, наявність радіації, шуму в приміщенні навчального закладу у відповідності з правилами і нормами безпеки життєдіяльності.

19.Організовує не менш як 1 раз на 5 років розробку і перегляд інструкцій з охорони праці для технічного персоналу.

20.Організовує навчання, проводить інструктажі з охорони праці: первинний, повторний, позаплановий, цільовий для технічного і обслуго­вуючого персоналу, обладнує куточок з безпеки життєдіяльності.

21.Отримує відповідно до поданих заявок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів школи.

22.Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просу­шування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та індиві­дуальних засобів захисту.

III. Права

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи має право в межах своєї компетенції:

1.Давати обов'язкові для виконання розпорядження і вказівки підпо­рядкованим йому працівникам з числа технічного і обслуговуючого персоналу школи.

2.Вільно відвідувати будь-які приміщення школи для контролю за збереженням майна, дотримання правил пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки праці без порушень нормального перебігу навчального процесу.

3.Робити подання директору школи про притягнення до дисцип­лінарної і матеріальної відповідальності працівників школи за знищення майна школи, порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці технічного і обслуговуючого персоналу, рекомендувати працівників даної категорії для нагородження та заохочення.

IV. Відповідальність

1.Заступник директора з адміністративно господарської роботи несе відповідальність за збереження майна і господарського інвентарю школи, їх своєчасне відновлення і поновлення, дотримання правил виробничої санітарії і норм з охорони праці, пожежної і електробезпеки у встанов­леному законом порядку.

2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних актів, посадових обов'язків, визначених даною Інструкцією, в тому числі за невикорис­тання наданих прав, заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов'язків в якості дисциплінарного покарання може бути застосоване звільнення.

3.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

4.За спричинені школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

^ V. Повинен знати

1.Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності.

2.Правила пожежної безпеки і електробезпеки для закладів, установ і організацій Міністерства освіти і науки України, державні санітарні правила та норми.

3.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правила електробезпеки, надання першої медичної допомоги, вміти користуватися всіма первинними засобами пожежегасіння.

4.Статут та Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

5.Правила проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

VI. Кваліфікаційні вимоги

1.У своїй діяльності заступник директора школи з адміністративно-господарської діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань адміністративно-господарської діяльності закладів освіти; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними право­вими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

2.Є відповідальним за електрогосподарство в школі і пожежну безпеку, проходить перевірку знань Правил ПТЕ і ПТБ раз у рік і атес­тацію з питань охорони праці раз у три роки. Входить в шкільну постійно діючу атестаційну комісію з питань безпеки життєдіяльності.

^ VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з адміністративно-господарської роботи:

1.Працює в режимі ненормованого робочого дня.

2.Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше п'яти днів від початку запланованого періоду.

З.Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного, господарсько-розпорядчого характеру, знайомиться з відповідними документами.

4.Візує накази директора школи з питань адміністративно-господар­ської діяльності.

5.Систематично обмінюється з працівниками школи інформацією з питань, які входять до його компетенції.

 

                З інструкцією ознайомлений           __________    ____________

                                                                   (Підпис)           (ПІБ)

Схожі:

Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція №31
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій «Робітник з комплексного обслуговування...
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту, Положення про дошкільний навчальний заклад
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція №4 iconМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації...
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя
Посадова інструкція №4 iconПосадова інструкція №28
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики секретаря-машиністки, затвердженої наказом Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка