Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова
Скачати 69.03 Kb.
НазваУрокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова
Дата конвертації04.03.2013
Розмір69.03 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Тема 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАШЧНИХ СПОЛУК


УРОКЗ

Тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова

Цілі уроку: розширити знания учнів про взаємозв'язок між складом, будовою і властивостями речовин, про хімічний зв'язок на прикладі органічних спо­лук; показати значения теорії як вищої форми наукових знань, етапи формування і значения теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити учнів з теорією хімічної будови О. М. Бутлерова, головними положениями теорії на прикладі будови органічних речовин; сфор-мувати уявлення учнів про структурні формули органічних речовин.

^ Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: фронтальна, навчальна лекція, евристична бе-

сіда.

Обладнання: портрет О. М. Бутлерова.

ХЩ УРОКУ

I. Організація класу

^ II. Перевірка домашнього завдання.
Актуалізація опорних знань


Фронтальна робота за питаниями

Чому органічну хімію називають хімією сполук Карбону?

Складіть схему будови атома Карбону й поясніть його можливі

валентності та ступені окиснення.

Чому атоми Карбону можуть утворювати хімічні зв'язки між

собою?

Розглянемо будову зовніпінього електронного рівня атома Кар­бону.

С С*

2s22p2 2s12p3

Незбуджений стан Збуджений стан

♦ Які хімічні елементи, крім Карбону, найчастіше трапляються в складі органічних сполук?

^ III. Вивчення нового матеріалу. Теорія хімічноїбудови О. М. Бутлерова

Теорія хімічної будови О. М. Бутлерова

Навчальна лекція

Теоретичным підґрунтям органічної хімії є теорія будови орга-нічних сполук і теорія реакційної здатності.

Історично першою теорією будови органічних сполук була тео-рія радикалів. У створенні цієї теорії значну роль відіграла теорія зв'язку Й. Берцеліуса, що панувала на той час у неорганічній хімії. Для опису будови органічних речовин хіміки використовували те-орію типів Ж. Дюма, унітарну теорію Ш. Жерара й О. Лорана. Але нові відкриття ставили такі запитання, відповідей на які ці теорії дати не могли.

19 вересня 1861 року на з'їзді німецьких натуралістів і лікарів О. М. Бутлеров доповідав про нові ідеї в органічній хімії. Він вису-нув нове поняття — структура, що відбивало послідовність будови атомів у молекулі. Так народи л ася структурна теорія, або теорія хімічної будови. Правильність теорії будови О. М. Бутлеров неза-перечно довів, синтезувавши три ізомери С5Н12, існування яких він передбачив теоретично.

У різних джерелах називають різну кількість положень теорії хімічної будови. Ми розглянемо головні. 1. У молекулах речовин існує чітка послідовність хімічного зв'язування атомів відповідно до їх валентності, що називаєть-ся хімічною структурою (будовою).

Для зображення послідовності з'єднання атомів у молекулі Бут­леров запропонував використовувати риски (валентні штрихи) між атомами. Так, з огляду на те що в органічних сполуках атом Карбону завжди чотиривалентний, а Гідроген — однова-лентний, можна записати формулу найпростішої органічної сполуки, причому така формула може бути лише одна:
• молекулярна формула: СН4 (метан);

Н

I

• структурна формула: Н - С- Н

Н

2. Хімічні властивості речовин визначаються природою атомів
елементів, що їх утворюють, їхньою кількістю й порядком ЇХ
з'єднання (хімічною будовою).

Тобто хімічні властивості речовини залежать не лише від того, які саме атоми входять до ЇЇ складу (що відбиває молекулярна формула), але й від того, у якій послідовності ці атоми з'єднані один з одним (що відбиває структурна формула).

3. Існування речовин з однаковим складом і молекулярного ма­
сок», але різною будовою, зумовлене явищем ізомерії.
Ізомерія — це явище, за якого можуть існувати кілька речовин,
які мають той самий склад і ту саму молекулярну масу, але від-
різняються хімічною будовою і властивостями.

Речовини, що мають однаковий склад молекул, але різну хімічну будову, а через це — різні властивості, називаються ізомерами. Наприклад: вуглеводень складу С4Н10 мае лише 2 ізомери, авуглеводень С10Н22 — 74, С14Н30 — 1858 ізомерів.

Завдання 1. Наведіть структурні формули ізомерів складу С5Н12.

  1. Оскільки в конкретних реакціях змінюються лише окремі час-тини молекули, то дослідження будови продукту реакції допо-магае визначити будову вихідної молекули.

  2. Хімічна природа (реакційна здатність) окремих атомів моле­кули змінюється залежно від оточення, тобто від того, з якими атомами інших елементів вони з'єднані.

Теорія хімічної будови, головні положения якої були сфор-мульовані в роботах російського вченого-хіміка О. М. Бутлерова, дає принципову можливість пізнання геометрії молекули через пізнання її хімічних властивостей. Структурні формули в руках хіміків перетвори лися на потужне знаряддя, що дозволяє робити висновки про хімічні властивості сполук, дає можливість система-тизувати величезний матеріал органічної хімії, передбачати існу-вання незліченної кількості нових сполук і знаходити способи їх синтезу.

Розглянемо формули вуглеводнів складу С2Н6, С3Н8 і С4Н10.

  • Чим відрізняються за складом і будовою складені моделі моле­кул?

  • Що таке гомологія?
Яке значения мае явище гомології в органічній хімії? Наведіть приклад и явища гомології в неорганічній хімії. Які особливості атома Карбону сприяють значному поширенню явища гомології в органічній хімії?

Выводимо визначення:

Гомологія — це явище існування подібних за будовою та влас-тивостями органічних речовин, що відрізняються на одну або кіль-кагруп СН2.

СН2 — гомологічна різниця.

Речовини, що входять до одного гомологічного ряду, — гомологи.

Загальна формула гомологів метану — CnH2n+2.

Завдання 2. Ha прикладі речовини С4Н10 складіть формули найближчих гомологів з довшим і коротшим ланцюгами, назвіть їх і запишіть структурні формули в зошит.

Завдання 3. Побудуйте структурні формули п'яти ізомерів складу С6Н14 і назвіть їх.

^ Підбиття підсумків лекцїі. Розвиток сучасної теорїі хімічної будови. Коментування схеми
Теорія хімічної будови


Класична теорія хімічної будови 0. М. Бутлерова (вивчає порядок з'єднання атомів у молекулах)

Учения про просторову будову органічних

речовин (вивчає форми й розміри молекул)

Теорія електронної

будови атомів

і молекул

(вивчає перерозподіл

електронної густини

в молекулах)

^ IV. Підбиття підсумків уроку

Багато хто з учених-хіміків опікувався вивченням органічних речовин, але головною їхньою метою був пошук способів синтезу нових речовин. Для цього була потрібна теорія, що дозволила б по-яснити вже відомі факти й нові відкриття. Такою теорією в орга-нічній хімії є теорія хімічної будови, головні положения якої сфор-мульовано в наукових працях О. М. Бутлерова.

19 вересня 1861 року на з'їзді німецьких натуралістів і лікарів О. М. Бутлеров доповідав про нові погляди в органічній хімії. Він висунув нове поняття — структура, що відбивало послідовність бу­дови атомів у молекулі. Так народилася структурна теорія, або те-орія хімічної будови.

^ Розвиток сучасної теорії хімічної будови

Теорія Бутлерова стала науковим підґрунтям органічної хімії та сприяла швидкому ЇЇ розвитку. Спираючись на положения тео-рії, О. М. Бутлеров пояснив явище ізомерії, перед бачив існування різних ізомерів і вперше одержав деякі з них.

Розвитку теорії будови сприяли роботи Кекулє, Кольбе, Купера, Жерара і Вант-Гоффа. Однак їхні теоретичні положения не мали загального характеру і слугували переважно цілям пояснения екс-периментального матеріалу.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Схожі:

Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова icon1. Теорія будови органічних сполук (5 год.)
Вступний інструктаж з тб. Інструкція з Т. Б. №1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки (3 год). Склад, найважливіших...
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconАвтори процесуальних теорій мотивації намагаються пояснити, як формується,...
Найбільш відомі процесуальні теорії: теорія очікувань В. Врума, теорія посилення мотивації Б. Скіннера, теорія постановки цілей Е....
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconУрок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна....
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconДля інтерпретації результатів тестування використовується теорія педагогічних вимірювань
«теорія латентних рис», «теорія характеристичних кривих завдань», «теорія моделювання та параметризації педагогічних тестів». Її...
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова icon1. Методи дослідження будови рідини
Відповіді на питання по курсу «Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини»
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconУрок 2 Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знания учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних...
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconКурс "Основі теорії транспортних процесів та систем" є дисципліною,...
Теорія транспортних процесів та систем це наука, в якій знайшли застосування теорія систем, теорія управління транспортними та вантажними...
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconТема : управління процесом
Основні поняття: теорія, теорія управління, процес управління, паблік рилейшнз, інформація, засоби поширення інофрмації, комунікація,...
Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутле­рова iconВища освіта України”, 2011. №3 (додаток 1). Тематичний випуск „Педагогіка...
Рибалко О. О. Використання майбутніми педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні молодших школярів // „Вища освіта...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка