Уроку Дата Тема уроку
Скачати 196.67 Kb.
НазваУроку Дата Тема уроку
Дата конвертації26.03.2013
Розмір196.67 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Календарно-тематичне планування з фізики

10 клас, академічний рівень

(105 год, 3 год на тиждень)


№ уроку

Дата

Тема уроку

Демонстрації

Механіка

Вступ (2 год)

1/1
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.
2/2
Методи наукового пізнання.
^ Розділ 1. Кінематика (18 год)

3/1
Механічний рух і його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

Відносність руху.

Прямолінійний та криволінійний рухи.

4/2
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
5/3
Рівняння рівномірного прямолінійного руху.
6/4
Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

Графіки руху (таблиця)

7/5
Розв’язування задач з теми «Рівномірний прямолінійний рух»
8/6
Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.
9/7
Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

Падіння тіла в рідині

10/8
Переміщеня та пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

Рух тіла по похилій площині

11/9
Рівняння рівноприскореного руху.
12/10
Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Графікі руху (таблиця)

13/11
Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення при рівноприскореному русі»
14/12
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

Падіння тіла в повітрі та розрідженому просторі (трубка Ньютона).

15/13
Рівняння руху під час вільного падіння тіл.
16/14
Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.

Напрям швидкості під час руху по колу.


17/15
Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.

Обертання тіла з різною частотою.

18/16
Лабораторна робота № 2 «Дослідження руху тіла по колу»
19/17
Контрольна робота № 1 з теми «Кінематика»
20/18
Узагальнююче заняття з теми «Кінематика»
Розділ 2. Динаміка (24 год)

2.1. Закони динаміки. Види сил у механіці (12 год)

21/1
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Вимірювання сил.

22/2
Лабораторна робота № 3 «Вимірювання сил»
23/3
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.

Інертність тіл.

24/4
Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.
25/5
Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
26/6
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

Третій закон Ньютона.

27/7
Вага та невагомість.
28/8
Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.

Деформація тіл

29/9
Лабораторна робота № 4 «Вимірювання жорсткості пружного тіла»
30/10
Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання коефіцієнта тертя»

Сила тертя (таблиця)

31/11
Залік з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»
32/12
Розв’язування задач з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»
2.2.Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. (12 год)

33/13
Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики.
34/14
Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).
35/15
Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

36/16
Рух тіла, кинутого горизонтально.

Рух тіла, кинутого горизонтально.

37/17
Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

38/18
Рух тіла під дією кількох сил.

Рух тіла під дією кількох сил.

39/19
Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією кількох сил»
40/20
Рівновага тіл. Момент сили. Центр тяжіння. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Важіль. Блок.

41/21
Лабораторна робота № 6 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
42/22
Розв’язування задач з теми «Закони динаміки».
43/23
Контрольна робота № 3 з теми «Рівновага та рух тіл під дією кількох сил»
44/24
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач з теми «Динаміка»
^ Розділ 3. Закони збереження в механіці (10 год)

45/1
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.
46/2
Реактивний рух.

Реактивний рух

47/3
Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»
48/4
Механічна робота та потужність.
49/5
Механічна енергія. Кінетична та потенціальна енергія.
50/6
Закон збереження енергії. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія.

Перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах

51./7
Розв’язування задач з теми «Закон збереження енергії»
52/8
Абсолютно пружний удар двох тіл. Лабораторна робота № 7 «Дослідження пружного удару»
53/9
Розв’язування задач з теми «Закони збереження в механіці».
54/10
Контрольна робота № 4 «Закони збереження в механіці»
^ Розділ 4. Механічні коливання і хвилі (8 год )

55/1
Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.

Коливальний рух

56/2
Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.
57/3
Математичний маятник. Період коливань математич. маятника
58/4
Лабораторна робота № 8 «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань»

Автоколивання

59/5
Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.

Звукові хвилі

60/6
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.)
61/7
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.
62/8
Контрольна робота № 5 з теми «Механічні коливання і хвилі»
^ Розділ 5. Релятивістська механіка (4 год)

63/1
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності.

Що таке теорія відносності (кінофільм)

64/2
Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій.
65/3
Відносність довжини і часу.

Релятивістський закон додавання швидкостей.
66/4
Закон взаємозв’язку маси та енергії.
^ Узагальнюючі заняття (2 год )

67/1
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.
68/2
Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.
Молекулярна фізика та термодинаміка

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл (18 год)

1.1. Властивості газів. Ідеальний газ (10 год)

69/1
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

Основні положення мкт (таблиця)

70/2
Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.
71/3
Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О.Штерна.)
72/4
Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.
73/5
Рівняння стану ідеального газу.

Залежність між об’ємом, тиском і температурою

74/6
Розв’язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу».
75/7
Ізопроцеси. Газові закони.
76/8
Лабораторна робота № 9 «Дослідження одного з ізопроцесів»
77/9
Розв’язування задач з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»
78/10
Контрольна робота № 6 з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»
1.2. Властивості пари, рідин, твердих тіл (8 год)

79/11
Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння.

Властивості насиченої пари.

Кипіння води за зниженого тиску.

80/12
Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

Будова і принцип дії психрометра.

81/13
Лабораторна робота № 10 «Вимірювання відносної вологості повітря»
82/14
Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.

Поверхневий натяг рідини. Скорочення поверхонь мильних поверхонь мильних плівок

83/15
Змочування. Капілярні явища.

Капілярне піднімання рідини.

84/16
Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Анізотропія кристалів. Утворення кристалів у природі. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування. Наноматеріали.

Пружна й залишкова деформації. Вирощування кристалів.

Зміна кольору рідких кристалів від температури.

85/17
Розв’язування задач з теми «Властивості пари, рідин, твердих тіл»
86/18
Контрольна робота № 7 з теми «Властивості пари, рідин, твердих тіл»
^ Розділ 2. Основи термодинаміки (8 год)

87/1
Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури.)
88/2
Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Теплоємність.

Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи

89/3
Перший закон термодинаміки.
90/4
Робота термодинамічного процесу. Адіабатний процес.
91/5
Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.)

Принцип дії теплового двигуна.

Моделі різних видів теплових двигунів

92/6
Необоротність теплових процесів. Холодильні машини.

Будова холодильної машини.

93/7
Розв’язування задач з теми «Основи термодинаміки»
94/8
Контрольна робота № 8 з теми «Основи термодинаміки»
^ Фізичний практикум (6 год)

95/1
Дослідження руху тіла під дію сили тяжіння.
96/2
Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.
97/3
Вивчення одного із ізопроцесів.
98/4
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
99/5
Визначення модуля пружності речовини.
100/6
Залік з фізичного практикуму.
^ Узагальнюючі заняття (1 год+4 год резерв)

101/1
Розвиток теплоенергетики.
102/2
Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.
103/3
Повторення теми «Кінематика»
104/4
Повторення теми «Динаміка»
105/5
Повторення теми «Молекулярна фізика»

За I семестр ___ год
За IІ семестр ___ год
За рік ____ год
Погоджено

Заступник директора _______________
Схожі:

Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Дата Тема уроку iconУрок 34 Дата: 27. 01. 2010 Тема уроку
Освітня мета: вчити учнів висловлюватися за темою уроку, узагальнити лексичний матеріал
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку

Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку
Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідника, напівпровідника, діелектрика. Струм у...
Уроку Дата Тема уроку iconУроку інформатики Дата: 15. 04. 2009 Тема
Тема: Практична робота. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах презентації
Уроку Дата Тема уроку iconУроку інформатики Дата: 18. 03. 2009 Тема
Тема: Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор І його призначення
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Тема Дата
Словосполучення. Будова І типи словосполучень за способом вираження головного слова
Уроку Дата Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку Дата Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Тема Дата прове
Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних І описаних кіл правильних многокутників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка