Кількість годин за програмою
Скачати 348.44 Kb.
НазваКількість годин за програмою
Сторінка1/3
Дата конвертації27.03.2013
Розмір348.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3Календарне планування Фізика-11 клас Академічний рівень


Дунаєвецька загальноосвітня школа I-III ступенів №4


блок-схема: перфолента 1

ФІЗИКА. 11 КЛАС. Академічний рівень (З години на тиждень, усього 105 годин)
Підручник:

Задачник:


Тема

Кількість годин за програмою

^ Кількість годин за планом

Електродинаміка

Розділ 1. Електричне поле

11

12

Розділ 2. Електричний струм

16

15

Розділ 3. Електромагнітне поле

16

16

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

16

15

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

19

20

^ Атомна і ядерна фізика

Розділ 6. Атомна і ядерна фізика

15

16

Фізичний практикум

7

7

Узагальнювальні заняття

2

2

Резерв

3

2Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Розділ 1. Електричне поле

Учні:

 • знають властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів;

 • розуміють сутність силової та енергетичної характеристик електричного поля, поляризації діелектриків;

 • здатні пояснити вплив провідників і діелектриків на електричне поле;

" вміють зображувати електричне поле за допомогою силових ліній, схеми з'єднань конденсаторів;

 • вміють класифікувати електричні поля на однорідні і неоднорідні;

 • (володіють експериментальними способами дослідження електричної взаємодії);

 • здатні розв'язувати фізичні задачі на розрахунок напруженості і потенціалу електричного поля, взає­модію електричних зарядів, здійснену роботу під час переміщення заряду, електроємність, електроєм­ності за послідовного і паралельного сполучення конденсаторів, енергію електричного поля

^ Розділ 2. Електричний струм

Учні:

 • знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;

 • наводять приклади використання електричного струму в різних середовищах;

 • розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

 • здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно- діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

 • вміють складати прості електричні кола;

 • вміють розрізняти послідовне і паралельне з'єднання провідників в електричному колі;

 • володіють експериментальними способами вимірювання ЕРС джерела струму, дослідження електричних кіл з різними елементами;

 • здатні розв'язувати фізичні задачі на закон Ома для повного кола, розрахунок електричних кіл з послі­довним і паралельним сполученням провідників, визначення роботи та потужності електричного струму

Розділ 3. Електромагнітне поле

Учні:

 • знають природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного поля на провідник зі струмом, принцип дії електродвигуна, закон електромагнітної індукції, будову трансформатора;

 • розуміють сутність явища електромагнітної індукції, змінного струму як вимушених електромагнітних коливань;

 • здатні пояснити дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, магнітні властивості речовини, утво­рення індукційного струму, дію трансформатора;

" вміють "зображувати магнітні поля за допомогою силових ліній, визначати напрям індукційного струму, сили Лоренца та Ампера;

» володіють експериментальними способами дослідження явища електромагнітної індукції та магнітних властивостей речовини;

« здатні розв'язувати фізичні задачі на взаємодію магнітного поля з провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, закон електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергії магніт­ного поля, на визначення характеристик змінного струму, коефіцієнта трансформації

^ Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

Учні:

 • знають природу електромагнітних коливань, утворення електромагнітних хвиль, властивості електро­магнітних хвиль різних діапазонів частот;

" розуміють сутність гармонічних електромагнітних коливань, радіомовлення і телебачення, радіолокації, стільникового зв'язку, супутникового телебачення;

» здатні пояснити перетворення енергії в коливальному контурі, вимушені коливання, резонанс, принцип дії радіотелефонного зв'язку;

 • вміють визначати частоту власних коливань контуру;

" здатні розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи рівняння електромагнітних гармонічних коливань, на перетворення енергії в коливальному контурі, взаємозв'язок швидкості поширення хвилі з її довжиною і частотою

^ Розділ о. Хвильова і квантова оптика

Учні:

 • знають особливості поширення світла в різних середовищах, закони відбивання і заломлення світла, принцип Гюйгенса-Френеля, гіпотезу М.Планка, квантові властивості світла, закони зовнішнього фото­ефекту, принцип дії квантових генераторів;

 • розуміють сутність світла як електромагнітної хвилі, показника заломлення, інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світла, голографії, фотоефекту, корпускулярно-хвильового дуалізму;

 • здатні пояснити поглинання і розсіювання світла, утворення інтерференційних і дифракційних картин, дисперсійний спектр світла, тиск світла, фотохімічні реакції і люмінесценцію, призначення мікроскопа і телескопа;

 • вміють будувати зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз;

 • володіють експериментальними способами спостереження інтерференції та дифракції світла;

 • здатні розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла, інтерференції та дифракція світла, рівняння фотоефекту, формулу енергії та імпульсу кванта світла

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА Розділ 6. Атомна та ядерна фізика

Учні:

 • знають ядерну модель атома, квантові постулати Н.Бора, фізичні основи ядерної енергетики, види радіо­активного випромінювання, закон радіоактивного розпаду, способи радіоактивного захисту людини, за­гальну характеристику елементарних частинок;

 • розуміють сутність випромінювання і поглинання світла атомами, спектрального аналізу, ядерних ре­акцій, ланцюгової реакції поділу ядер урану, радіоактивності, кваркової моделі елементарних частинок;

» здатні пояснити енергетичні стани атома, атомні і молекулярні спектри, природу рентгенівського випро­мінювання, існування ізотопів, стійкість ядер, дефект мас, протонно-нейтронну модель атомного ядра; » вміють класифікувати елементарні частинки;

 • володіють експериментальними способами спостереження спектрів речовини, дослідження треків заря­джених частинок;

 • здатні розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н.Бора, енергію зв'язку атомного ядра, закон радіоактивного розпаду, (дозиметричні величини), на ядерні реакції, (на ККД ядерних реак­торів)

^ Фізичний практикум

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами дослі­дження фізичних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, розвивають здатність уза­гальнювати дослідні факти і робити висновки про спостережувані явища і процеси

^ Узагальнювальні заняття

За результатами проведення узагальнювальних занять в учнів формуються сучасні уявлення про будову ре­човини, сучасну фізичну картину світу. Вони усвідомлюють роль фізичного знання, в суспільному розвитку, науково-технічному прогресі, поглиблюють свої знання про досягнення української науки у створенні нової техніки і наукомістких технологій
Дата

Тип уроку

Тема уроку

Повторення

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА.

Розділ 1. Електричне поле
1
Комбінований урок

Електричне поле2
Комбінований урок

Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання елек­тричних полів. Електричне поле точкових зарядів3
Урок формування навичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач4
Комбінований урок

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі5
Комбінований урок

Діелектрики в електричному полі. Поляри­зація діелектриків. Діелектрична проник­ність речовини. (Вплив електричного поля на живі організми)6
Урок формування практичних умінь

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 1. Дослідження взаємодії електризованих тіл7
Комбінований урок

Робота під час переміщення заряду в одно­рідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів8
Комбінований урок

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора9
Комбінований урок

Види конденсаторів. З'єднання конденса­торів. Енергія електричного поля. Викорис­тання конденсаторів у техніці10
Урок формування навичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач11
Урок узагаль­нення, системати­зації знань учнів, удосконалення на­вичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи12
Урок контролю знань

Контрольна робота № 1 з теми «Електро­динаміка. Електричне поле»Розділ 2. Електричний струм
13
Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Електричний струм. Електричне коло14
Комбінований урок

Електричні кола з послідовним і пара­лельним сполученням провідників15
Комбінований урок

Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями16
Комбінований урок

Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для по­вного кола

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Повторення
17
Урок формування навичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач18
Урок формування практичних умінь

Інструктаж із БЖД.^ Лабораторна робота № 2. Визначення ЕРС і внутріш­нього опору джерела струму19
Комбінований урок

Електричний струм у різних середовищах (металах) та його використання20
Комбінований урок

Електричний струм у різних середовищах (рідинах) та його використання21
Комбінований урок

Електричний струм у різних середовищах (газах) та його використання. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми)22
Комбінований урок

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напів­провідників23
Комбінований урок

Електронно-дірковий перехід: його власти­вості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх засто­сування24
Урок формування практичних умінь

Інструктаж із БЖД.^ Лабораторна робота № 3. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом25
Комбінований урок

Струм у вакуумі та його застосування. Елек­тронні пучки та їх властивості. Електронно- променева трубка26
Урок узагаль­нення, системати­зації знань учнів, удосконалення на­вичок розв'я­зування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи27
Урок контролю знань

^ Контрольна робота № 2 з теми «Елек­тричний струм»Розділ 3. Електромагнітне поле
28
Комбінований урок

Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії маг­нітного поля прямого і колового струмів29
Комбінований урок

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукціїЗО
Комбінований урок

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера31
Комбінований урок

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца32
Комбінований урок

Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна33
Комбінований урок

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми)


  1   2   3

Схожі:

Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою

Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою

Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою

Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою

Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою
Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів №16 Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Розділ Починаємо вивчати фізику
Кількість годин за програмою iconКількість годин за програмою
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Розділ Починаємо вивчати фізику
Кількість годин за програмою iconТематичний план назва розділів І тем Кількість годин

Кількість годин за програмою iconКількість годин
Укладач: І. О. Аношкіна – гол методист кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Кількість годин за програмою iconОб’єкт : Технічний паспорт на бензоелектростанцію
Кількість годин роботи до встановлення на об’єкті (вказати, де працював раніше), г : 0
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка