Уроку
Скачати 301.43 Kb.
НазваУроку
Сторінка1/2
Дата конвертації29.03.2013
Розмір301.43 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
  1   2
Затверджено: _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/

Хімія 7 клас

(профільне навчання)

(210 годин)

І семестр
з/п

Тема уроку

Домашнє завдання

Дата,

примітки

Повторення основних відомостей про органічні сполуки (3 години)

1

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук2

Основні класи органічних сполук, їх формули та номенклатура3

Визначення зв’язку між класами органічних сполук. Складання хімічних реакцій.^ Тема 1 Теорія будови органічних сполук (5 годин)

4

Короткі відомості з історії становлення і розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин.5

Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної будови О.Бутлерова6

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин7

Розвиток теоретичних уявлень про будову органічних речовин. Основні напрями розвитку теорії будови органічних речовин, її значення8

Порівняльна характеристикаиізомерії та гомології.

Життя і діяльність О.Бутлерова.^ Тема 2 Вуглеводні (35 годин)

9

Класифікація вуглеводнів. Насичені вуглеводні. Загальна характеристика насичених вуглеводнів на прикладі Метану.10

Метан, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. Sp3 – гібридизація електронних орбіталей атома Карбону.11

Утворення ковалентних карбонових зв’язків у органічних сполуках, основні характеристики.. Гомолітичне і гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.12

Гомологічний ряд метану, фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від складу і хімічної будови молекул, поширеність у природі.13

Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації. Розв’язання завдань на ізомерію.14

Лабораторна робота «Структура алканів».15

Систематична номенклатура. Поняття про спектральні методи встановленя структури органічних сполук.16

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.17

Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами.18

Добування алканів. Застосування алканів та їх галогенопохідних. Добування синтез-газу і водню з метану.19

Розв’язання завдань на хімічні властивості, фізичні властивості алканів та їх ізомерів.20

Циклоалкани (циклопарафіни), їхній склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану.21

Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Добування і застосування циклоалканів.22

Практична робота: «Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.»23

Розв’язання завдань з теми «Насичені вуглеводні»24

Контрольна робота з теми «Насичені вуглеводні».25

Алкени. Етен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. Практична робота: « Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферного тиску. Перекристалізація.»26

- гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, - та -зв’язки.27

Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис-, транс-) зомерія алкенів, номенклатура алкенів.28

Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація.29

Розв’язання задач на виведення молекулярної формули газуватої речовини30

Правило В.Марковнікова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Добування та застосування алкенів.31

Практична робота «Добування етену та досліди з ним.» Розв’язання завдань за правилом Морковникова.32

Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хімічні властивості: окиснення, приєднання, полімеризація. Застосування алкадієнів. Природний каучук.33

Алкіни. Етин, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули34

-гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.35

Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів.36

Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, полімеризація.

Добування та застосування етину.37

Розв’язання завдань з теми «Алкіни»38

Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості39

Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення.

Гомологи бензену.40

Взаємний вплив атомів у молекулі ( на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі.

Добування, застосування бензену40

Розв’язання завдань з теми «Арени»41

Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи42

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).43

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.44

Розвязання завдань з теми «Ненасичені вуглеводні»45

Контрольна робота з теми «Вуглеводні»^ Тема 3 Гетероциклічні сполуки (4 години)

46

Загальні відомості про гетероциклічні сполуки. Гетероцикли як складові частини біологічно активних речовин, барвників, ліків.47

Піридин як представник нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.48

Порівняння хімічних властивостей бензену і піридину49

Порівняння хімічних властивостей бензену і піридину (повне та часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, утворення солей).^ Тема 4 Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (7 годин)

50

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.51

Нафта. Склад, властивості нафти. Фракційна перегонка нафти.52

Крекінг. Ароматизація нафтопродуктів.53

Продукти нафтопереробки, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.54

Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки.

Практична робота: « Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля»55

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугілля та інших альтернативних джерел.

Практична робота: «Ознайомлення з різними видами палива»56

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.^ Тема 5 Оксигеновмісні сполуки (40 годин)

57

Спирти. Насичені одноатомні спирти, їх склад, хімічна будова. Електронна будова функціональної групи58

Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти59

Електронна природа водневого зв’язку, його вплив на фізичні властивості спиртів.60

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.61

Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.62

Етиленгліколь і гліцерол. Їхні фізичні та хімічні властивості.63

Лабораторна робота:

Розчинність гліцеролу у воді. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.64

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу.65

Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом, нітрування.66

Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Добування та застосування фенолу67

Альдегіди і кетони. Склад, хімічна й електронна будова альдегідів і кетонів. Карбонільна група, її особливості.68

Ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів. Фізичні властивості.69

Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції окисненя і відновлення. Поліконденсація метаналю з фенолом.70

Добування альдегідів і кетонів. Застосування метаналю, етаналю, пропанону.71

Лабораторна робота: . Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом.Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

Окиснення спирту до альдегіду.72

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова73

Карбоксильна група, її особливості. Фізичні властивості кислот. Номенклатура карбонових кислот.74

Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями спиртами. Залежність сили карбонових кислот від їхнього складу і будови.75

Практична робота:

Добування, вивчення властивостей етанової кислоти.76

Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Поняття про багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні). Застосування і добування карбонових кислот.77

Лабораторна робота:

Дія етанової кислоти на індикатори.

Взаємодія етанової ї кислоти з магнієм.
Взаємодія етанової кислоти з лугом.

Відношення олеїнової кислоти до бромної води і розчину калій перманганату.78

Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації.79

Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів.

Застосування естерів.80

Розв’язування експериментальних задач.81

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів82

Лабораторна робота:

Розчинність жирів.

Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.83

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.84

Практична робота:Синтез етилетаноату. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти.85

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Глюкоза, її склад, фізичні властивості й поширеність у природі. Будова глюкози як альдегідоспирту86

Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація.87

Лабораторна робота :Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.88

Застосування глюкози, її біологічне значення.

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію.


  1   2

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка