Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи
Скачати 154.66 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи
Дата конвертації29.03.2013
Розмір154.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Календарне планування на 2010/2011 навчальний рік
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

12 – річної школи
Х І М І Я
9 – клас

(2 год на тиждень, разом 70 год, із них 2 год – резервний час)


№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведенняПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 -ГО КЛАСУ (2 год). Вступний інструктаж з Т.Б. під час занять з хімії. Інструкція з Т.Б.* №1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

1


Хімічний зв’язок і будова речовин.

1


ТЕМА 1. РОЗЧИНИ (16 год). Т.1.1. Властивості розчинів (8 год). Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

1


Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

1


Розчинність, її залежність від різних чинників.

1


Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати. Демонстрація: 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1


Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

1


Розрахункові задачі: 1. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Виготовлення розчину. Демонстрація: 2. Виготовлення розчину. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


Практична робота №1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.

1


Т.1.2. Електролітична дисоціація (8 год). Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Демонстрація: 3. Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота). Інструкція з Т.Б. №1, 2, 3, 6, 8, 9, 10.

1


Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Лабораторний дослід №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1


Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

1


Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Демонстрація: 4. Реакції обміну між розчинами електролітів. Лабораторний дослід №2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду. Лабораторний дослід №3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу. Лабораторний дослід №4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12

1


Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1


Йонні рівняння.

1


Практична робота №3. Розв’язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1


ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ (10 год). Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

1


Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Демонстрація: 6. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.

1


Оборотні й необоротні реакції.

1


Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

1


Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефiцієнтів.

1


Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

1


Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Демонстрація: 5. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залiзо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.

1


Залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторний дослід №5. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.

1


Розв’язування розрахункових задач різних типів.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

1


ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ (34 год). Т.3.1. Загальні відомості про органічні сполуки. Насичені та ненасичені вуглеводні (11 год). Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах.

1


Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин. Демонстрація: 7. Моделі молекул вуглеводнів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі. Гомологи метану.

1


Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану. Лабораторний дослід №6. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


Етилен і ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості.

1


Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення. Демонстрація: 8. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння. Демонстрація: 9. Добування й горіння етилену. Демонстрація: 10. Добування й горіння ацетилену. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1


Хімічні властивості вуглеводнів: реакції заміщення, приєднання водню і галогенів. Демонстрація: 11. Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату. Демонстрація: 12. Відношення ненасичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, бромної води. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1


Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Розрахункові задачі: 2. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Застосування вуглеводнів.

1


Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. Демонстрація: 13. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, калій перманганату. Лабораторний дослід №7. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


^ ЕКСКУРСІЯ №1 (за вибором вчителя): Підприємства з виробництва пластмас. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.

1


Т.3.2. Спирти та карбонові кислоти (9 год). Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група.

1


Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Демонстрація: 14. Взаємодія етанолу з натрієм. Демонстрація: 15. Взаємодія гліцерину з натрієм. Лабораторний дослід №8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1


Застосування метанолу, етанолу, глiцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

1


Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група.

1


Хімічні властивості: електролiтична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Лабораторний дослід №9. Дія оцтової кислоти на індикатори. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1


Хімічні властивості: електролiтична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Лабораторний дослід №10. Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1


Практична робота №4. Властивості оцтової кислоти. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1


Застосування оцтової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.

1


Т.3.3. Жири. Вуглеводи. Білки. Нуклеїнові кислоти (14 год). Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів.

1


Жири у природі. Біологічна роль жирів.

1


Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза.
Молекулярні формули, поширення в природі.

1


Полiмерна будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу. Лабораторний дослід №11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом. Лабораторний дослід №12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Лабораторний дослід №13. Взаємодія крохмалю з йодом. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1


Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.

1


^ ЕКСКУРСІЯ №2 (за вибором вчителя): Підприємства з гідрування жирів, цукровий завод. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 9, 10.

1


Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості.

1


Функціональні амiно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів. Демонстрація: 16. Зразки амінокислот. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 9, 10.

1


Білки: склад і будова.

1


Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Демонстрація: 17. Розчинення й осадження білків. Демонстрація: 18. Денатурація білків. Лабораторний дослід №14. Кольорові реакції білків. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1


Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

1


Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.

1


Практична робота №5. Розв’язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1


ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

1


ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ (6 год). Місце хімії серед наук про природу.

1


Роль хімічних знань у пізнанні природи.

1


Значення хімічних процесів у природі.

1


Роль хімії в житті суспільства.

1


^ ЕКСКУРСІЯ №3 (за вибором вчителя): Водоочисна станція. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1


УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. ЗАХИСТ ТВОРЧИХ РОБІТ.

1


^ Резерв часу

1


Резерв часу

1

*Примітка: інструкції з техніки безпеки в кожному навчальному закладі можуть мати свою нумерацію.
Вчитель: ____________ _________________________

/підпис/ /ПІБ/
Затверджено: „__“ вересня 2010 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/

Затверджено: „__“ січня 2011 року.

Заступник директора з навчально-виховної роботи _________ ______________________

/підпис/ /ПІБ/

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи б І олог І я
Вступ (4 год). Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи...
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи (20 год). Класифікація хімічних елементів І...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconУроку
Календарне планування на 2010/2011 н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconУроку
Календарне планування на 20010/2011н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconУроку
Календарне планування на 2010/2011 н р за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи
Повторення основних питань курсу хімії 8 -го класу (2 год). Вступний інструктаж з Т. Б. під час занять з хімії. Інструкція з Т. Б.*...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12 річної школи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11- річної школи...
Розділ ІІ. Органічна хімія (продовження). Тема природні джерела вуглеводнів та їх переробка (6 год). Вступний інструктаж з Т. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка