Тема, над якою працює методичне об’єднання
Скачати 83.49 Kb.
НазваТема, над якою працює методичне об’єднання
Дата конвертації04.03.2013
Розмір83.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Тема, над якою працює методичне об’єднання

в 2012/2013 н.р.:

«Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу»

Мета

- створення умов для формування творчої особистості, здорової людини з незалежним високорозвиненим розумом, яка широко розуміє свої громадські обов’язки й реалізує в життя свою незалежну думку;

- задоволення потреб у здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичній сферах для творення соціокультурного простору;

- допомога молоді зорієнтуватися в суспільному вирі подій, соціальних, економічних, інформаційних явищ, у самостійному виборі власного професійного й життєвого шляху,


  • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

  • впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

  • розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

  • створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;

  • формування бажання і уміння вчитись;

  • виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

- інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

^ Аналіз роботи ММО вчителів фізико-математичних циклу

за 2011/2012 н.р.

У минулому навчальному році члени методичного об'єднання вчителів фізико-математичних циклу працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Кадровий потенціал вчителів характеризується високим професійним рівнем учителів математики, інформатики та фізики. До складу м/о входило 7 вчителів: Лісайчук Н.С., Лазарчук Г. О., Дусмурадова Л. Г., Бондарєва Н. П., Галіба О. А., Коваленкова С.М., Буряк А.В. Усі вчителі мають вищу освіту. Стаж роботи: від 1- до 3 років – 1 вчитель, більше 20 років – 6 учителів. Із 7 учителів мають вищу категорію 2, що становить 29 %; першу – 4 учителі (57 %). Вчителів спеціаліст 1 – 14,3%. Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі; спроможні вести за собою учнівський колектив; не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

Методичну роботу в 2011/2012 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти, методичної проблеми школи «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу» та методичної проблеми методоб’єднанння «Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня».

У 2011/2012 н. р. було окреслено таке коло завдань:

- теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня;

- підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно–орієнтоване навчання;

- вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

- розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

- створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

Приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроку, індивідуальна та групова робота із обдарованими учнями, із слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як:

- моделювання та взаємовідвідування уроків;

- індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

- корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя;

- розвиток здібностей і природних обдарувань учнів;

- підвищення в учнів мотивації до навчання;

- вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

- розробка та обговорення диференційованих завдань;

- розробка складних тем програми;

- ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

- огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

У школі вчителями ММО проводились відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз. На уроках використовують інтерактивні методи навчання (учня не навчають, «а учень навчається»). На уроці математики в 11 класі (вчитель Дусмурадова Л. Г.) учні з допомогою вчителя шляхом групового дослідження робили самостійно науково обґрунтовані висновки. Учні були в умовах винахідників, які досліджують важливі закономірності.

Одним із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення. Особливого ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого матеріалу.

Члени методоб'єднаня були присутніми на уроках математики в 8 класі (вчитель Буряк А.В.), та в 11 класі на уроці фізики (вчитель Коваленкова С.М.), на яких вчителі використовуючи нові інтерактивні технології, зацікавлювали учнів, спонукали до висновків. На уроках було застосовано активні форми та методи навчання: цікаві конкурси «Всі для кожного», «Один для всіх»; математичні ігри «Математичне лото», «Математичне доміно»; використовувались елементи рольової гри.

ММО в минулому навчальному році працювало над зміцненням матеріально-навчальної бази викладання математики та фізики, виготовленням наочних посібників, дидактичного роздаткового матеріалу. В процесі організації методичної роботи використовували такі форми і методи, як доповіді, лекції-консультації, ділові та рольові ігри, тренінги, мозкові штурми. На засіданнях ММО розглядаються інновації, нововведення, нові технології в процесі навчання школярів.

Результати роботи протягом 2011/2012 н.р. свідчать, що вчителі ММО забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог:

  • формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

  • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією. діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

  • опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Вчителі математики та фізики брали участь у роботі міських семінарів, творчих груп.

У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-х, 11 класу. Учні під час виконання завдань показали переважно середній та достатній рівень навчальних досягнень.

Учні 2 - 11-х класів (51 учень) брали участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», де 23 учні показали знання, і одержали «добрий» результат.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

- недостатній рівень виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- низький рівень навичок самоконтролю учнів;

- відсутність значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.
Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

У 2012-2013 навчальному році члени методичного об’єднання, виходячи з результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі природничо-математичних наук, продовжать роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня».

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2012 - 2013 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;

- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;

- виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази;

- залучення вчителів до участі в конкурсах педагогічної майстерності, аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах тощо;

- розвиток творчих здібностей школярів 5 – 11 класів;

- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємо аналізу, до грамотного письма та культури математичного мовлення учнів.


Схожі:

Тема, над якою працює методичне об’єднання iconПлан роботи
Визначення задач та проблеми, над якою працюватиме методичне об’єднання вчителів, у 2012– 2013 н р
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconІ. Науково-методична проблема над якою працює школа
Науково-методична проблема над якою працює школа: «Формування цілісної системи знань шляхом застосування традиційних та інноваційних...
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconПлан роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник
Проблема, над якою працює творча група (узгодити із проблемою школи). Вказати, на який час розрахована робота над проблемою (2009...
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconI. Вступ Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням...
Україну, готові самовіддано захищати І розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову І соціальну державу, виробити...
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників Славутицької...
«Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров`я»
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconКзо «Незабудинська сзш І-ІІІ ст.» Шкільна бібліотека
Тема, над якою працює бібліотекар: Розвиток інформаційної культури та культури читання з метою формування читацької компетентності...
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconНад якою працює учитель
Формування загально-навчальних умінь І навичок з використанням новітніх технологій навчання
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconНад якою працює впродовж 2-х років вчитель праці Тищенко О. А. –...
Удосконалення корекційно – виховної системи роботи членами методичного об`єднання на уроках та в позаурочний час
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconНад якою працює вчитель
Групи вчителів, які працюють за спільною темою, відокремлені однаковим кольором. Це дасть змогу краще розглянути питання
Тема, над якою працює методичне об’єднання iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 н р
В 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемою «Використання інтерактивних форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка