1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.”
Назва1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.”
Сторінка1/24
Дата конвертації05.03.2013
Розмір2.18 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Міністерство освіти і науки України

Київський енергетичний технікум“ЗАТВЕРДЖУЮ”

заступник директора з навчальної роботи

_____________________Свириденко Т.І.

“______”________________________2006

Методично-навчальний посібник


для самостійної роботи по підготовки до іспитів студентів заочного відділення

з дисципліни “Економіка енергетичного підприємства”

Складено викладачем


________ Бондаренко Л.Д.


Розглянуто та обговорено на засіданні ЦМК №8


Протокол № від “ ” 200 р.

Голова ЦМК________Л.Бондаренко

ВСТУП
Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи і підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей, а також для самостійного виконання домашньої контрольної роботи, якщо вона запроваджена навчальною програмою.
Методично-навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми курсу “Економіка енергетичного підприємства”.

Подання навчального матеріалу систематизовано: після викладання теоретичних основ (конспект лекцій) кожна тема доповнюється завданнями до самоконтролю знань, тематичними задачами з рішеннями. Для закріплення теоретичних знань включено контрольні питання, контрольні задачі, контрольна робота з методичними вказівками і приблизний перелік екзаменаційних питань. Така структура посібника дає змогу студентам не лише опанувати теоретичні основи дисципліни, а й набути практичних навичок, необхідних для майбутньої професії.

Методично-навчальний посібник допоможе студенту самостійно робить розрахунки по визначенню вартості основних і оборотних фондів, нараховувати заробітну плату робітникам по різним системам оплати праці, визначити собівартість продукції, рівень рентабельності і ефективності капітальних вкладень, виконувати практичні розрахунки по визначенню техніко-економічних показників роботи підприємства, а також самостійно підготуватися до іспитів з дисципліни.

^ Тема 1: „Розвиток енергетики України . Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.”

Верховною Радою України прийнята національна програма розвитку енергетики на період до 2010 року, яка передбачає стабілізацію роботи вугільної промисловості, реконструкцію діючого шахтного фонду і будівництво нових шахт, що дозволить збільшити видобуток вугілля к 2010 року до 170 млн. т. і забезпечити потребу української економіки у твердому паливі.

Нова енергетична програма (НЕП) передбачає подальший розвиток нафтогазового комплексу за рахунок освоєння шельфу Чорного та Азовського морів і к 2010 року довести видобуток нафти до 7,5 млн. т., а природного газу – до 35,3 млрд.куб.м.

Розвиток енергетичного комплексу України буде передбачено також за рахунок реконструкції і будівництва теплових і атомних електростанцій, а доля альтернативних джерел енергії буде складати до 10% , подальший розвиток набуде пошук і розвиток нетрадиційних джерел енергії, що дозволить залучити до паливно-енергетичного балансу 16 млн. т. умовного палива.
2. Розвиток нетрадиційної енергетики.

Розвиток великомасштабних систем передбачає спиратися на :

 • ядерну енергію, але річ у тому , що сьогодні дуже не економно використовують запаси урану , та й технологія виробництва атомної енергії і поховання її відходів дуже небезпечні;

 • термоядерний синтез, як паливо тут використовується дейтерій , запаси якого майже необмежені, так як знаходяться у морської воді, трудність у тому, що людина досі не може підтримувати контрольовану реакцію термоядерного синтезу у достатньо тривалому часі;

 • освоєння сонячної енергії – це справа не стільки технологічно важка, скільки дорога, так як воно складається з тисяч великих колекторів, яки направляють тепло сонця в центральний котел, в якому виробляється пар, який обертає турбіну.

Пере важність сонячної енергії у тому, що вона може використовуватися не тільки для забезпечення енергією одного будинку, але і для роботи електростанції потужністю більш ніж 1000 МВт;

 • фотохімічне перетворення енергії, тобто фотоліз води для виробництва водню;

 • магнітогідродинамічний метод – це метод безпосереднього перетворення теплової енергії в електричну за допомогою хімічного горіння. Трудність у тому, що зараз нема такого матеріалу, який би витримав температуру, що перевищує 2500о К .

Системи енергетики малої потужності будуть забезпечуватись за рахунок поновлювальних джерел енергії, вони достатньо гнучкі, зручні, дешеві і повинні доповнювати систему великомасштабну енергетику. До енергетики малої потужності відноситься використання : енергії сонця, гідроенергії, геотермальної енергії, повітряної, енергії океану (припливів, відливів, енергія хвилі і т.п.), енергія біомаси.

До нових, більш перспективних джерел енергії відносять космічну: перетворення силових магнітних ліній Землі, сонячна енергія, енергія космічного вітру, енергія частки, енергія вакууму, енергія чорних дир., і т.п., для цього передбачається побудувати супутник – електростанцію на геостаціонарної орбіті (36000 км) .
^ 3. Паливно-енергетичний комплекс України.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – це система виробничих одиниць, до яких входять:

 • видобуток перинних джерел енергії (вугілля, нафта, газ, ядерне паливо та ін.), їх збагачення і переробку, транспортування до паливоперероблюючих підприємств і споживачам ( паливо видобування та паливо забезпечення );

 • використання первинних і вторинних енергоресурсів для отримання теплової, електричної, механічної та інших видів енергій;

 • розподіл та передачу перетвореної енергії споживачу (транспортування енергії);

 • споживання перетворених видів енергії , або безпосередньо використання палива в установках та обладнаннях (двигунах різного призначення, печах, опалювальних пристроях, в освітлювальної мережі, транспортних засобах та ін.).

До паливно-енергетичного комплексу входять таки галузі промисловості як : електроенергетика, вуглепостачання, газопостачання, нафта постачання, база забезпечення ядерним паливом .
^ 4. Особливості енергетичної галузі.

До особливостей енергетичної галузі відносяться:

1.Безперервний характер виробництва;

2. Головна технологічна особливість – жорсткий взаємозв’язок між режимом виробництва та споживання енергії, нема поняття “продукція на складі” та “незавершене виробництво”;

3. Динамічність навантаження (змінність навантаження по годинам доби та порах року );

4. Обов’язкова наявність резервних потужностей.
^ Шляхи вираження добового графіка навантажень.

Вироблення електроенергії за рік на електростанції :
Wв = Nу ∙ hу , МВт∙год

Відпуск електроенергії з шин електростанції :
Wвідп = Wв - Wв.п. , МВт∙год
Електроенергія власних потреб :

Wв = ﴾ Кв.п. / 100 ﴿ ∙ Wв,
Wвідп.=Wв - Wв.п.= Nу ∙ hу -﴾Кв.п./100﴿ ∙ Nу ∙ hу= Nу ∙ hу ∙ [1- ﴾Кв.п./100﴿] ,
де Nу - установлена потужність, МВт;

Кв.п. – коефіцієнт власних потреб .

Для характеристики об’єму виробництва у вартісній формі використовуються показники валової, товарної, реалізованої і нормативно-чистої продукції.

^ Валова продукція (ВП) включає в себе вартість (грн.) усіх вироблених за певний період готових товарів та напівфабрикатів, вартість виконаних робіт промислового характеру та послуг, що надаються на “сторону” :
ВП = Wспож ∙ Це + Qвідп. ∙ Цт + Срем.р. , тис.грн.. де
Wспож – спожита електроенергія

Це, Цт - ціна електро та тепло енергій

Qвідп. – відпущена теплота

Срем.р – вартість ремонтних робіт

На електростанціях валовою продукцією вважають кількість електроенергії (у грошовому вигляді) , відпущеної с шин станції по єдиної ціні, та кількість теплової енергії, відпущеної с колекторів . В валову продукцію враховується також вартість капітального ремонту обладнання та рухомого складу транспорту, виконаного господарським способом.

^ Реалізована продукція (РП) – це відпущена споживачам , збутовим або торгуючим організаціям та оплачена ними по встановленим тарифам продукція.
РП = Wспож ∙ Те + Qспож. ∙ Тт , де

Wспож , Qспож. - спожита електро та тепло енергії

Те , Тт – тарифи за спожиту енергію

Wспож.= Wвідп. ∙ [1- ﴾Квтр. ./ 100﴿] , де

Квтр.. – коефіцієнт витраченої енергії при передачі і розподілу.

Шляхи вирівнювання добового графіка електрона вантаження:

 • створення ГАЕС;

 • тризмінний режим роботи енергомістких підприємств;

 • залік у тарифі часу споживання електроенергії.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconВиробничий потенціал Харківського регіону та напрямки його використання
У структурі промислового виробництва переважають такі галузі: машинобудування 38%, паливно-енергетичний комплекс 31%, харчова промисловість...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconПаливно-енергетичний комплекс України це технологічно складна, різноманітна,...
Більшість країн світу мають такі або гірші показники забезпечення власними первинними пер. Зокрема, Японія використовує їх близько...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconКонспект уроку з фізики на тему: «екологічні проблеми електроенергетики....
Мета: формування знань про сучасне виробництво електроенергії та проблеми екології, які при цьому виникають, пошук І використання...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconАтлас
Характерною прикметою сучасної енергетики України є рух в напряму розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” icon1. Роль паливно-енергетичного комплексу в економіці України
Природні І історико-економічні передумови розвитку паливно-енергетичного комплексу України
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconПояснювальна записка
Союзу” до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства єс відносяться, зокрема, довкілля та енергетика, включаючи...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconДовгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу
«Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів І перспектив головних...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconДовгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу
Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів І перспектив головних...
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconРегламент Ради (ЄС) №736/96 від 22 квітня 1996 року про повідомлення...
Заключний акт Конференції з Європейської енергетичної хартії – Договір до Енергетичної хартії та додатки
1: „Розвиток енергетики України. Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.” iconАгропромисловий комплекс І розвиток сільської місцевості (из програмМи...
Уряд бере на себе зобов'язання забезпечити пріоритетний розвиток аграрного сектору національної економіки, утвердити його конкурентоспроможність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка