Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено
Скачати 98.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено
Дата конвертації03.04.2013
Розмір98.73 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Фізика > Диплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 6.040203, 7.040203, 8.040203)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

фізики.

Протокол №_____________

Луганськ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 6.040203, 7.040203, 8.040203)

(електронне видання)
«До друку, у світ дозволяю»
Проректор _________Осенін Ю.І.

Протокол № ____від _______2010 р.

Склав __________Хорошун Г.М.


Весь цифровий і теоретичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені.

^ Написання одиниць відповідає стандартам


Луганськ СНУ 2010


Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 6.040203, 7.040203, 8.040203) / Склав. Г.М. Хорошун. - Луганськ, вид-во СНУ, 2010. - 8 с.
Визначені мета і завдання практики, освітлені питання її організації і проведення, приведені вимоги до індивідуальних завдань і до звітів по практиці.

Призначені для студентів спеціальності " Фізика»


Склав Г. М. Хорошун, доц., к.ф.-м.н.

.

Відп. за випуск П. І. Голубничий, проф., д.ф.-м.н.
Рецензент В. Г. Кудленко, доц., к.ф.-м.н.

ВСТУП

Дані методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики призначені для студентів четвертого та п'ятого курсів спеціальності 6.040203, 7.040203, 8.040203 "Фізика"

Тривалість за навчальним планом для бакалаврів – 3 тижні, для спеціалістів – 6 тижнів, для магістрів – 4 тижня.

Бази практики – в першу чергу підрозділи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, зокрема кафедра фізики та її лабораторії: 005 – рентгенівської спектроскопії, 101 – фізики високих енергій, 112 – рентгеноструктурного аналізу, 211-213 – оптичних методів діагностики плазми, 214, 215 – квантової оптики та радіоелектроніки, 216 – плазмово-оптичних явищ. До можливих баз практик також входять підприємства, установи, організації, інститути, які користуються методами фізико-технічної експертизи або займаються науково-дослідною роботою в різних галузях фізики.
^ Основні обов'язки студентів під час практики

Дослідницька практика проводиться згідно з робочою програмою практики, погодженою з підприємством, що є базою практики. Згідно з робочою програмою і календарним графіком студент зобов'язаний: виконувати самостійні завдання на конкретному робочому місці з метою одержання робочих професій за профілем спеціальності; оформити звіт, здати диференційований залік з практики. Студенти повинні строго дотримуватись внутрішнього розпорядку підприємства. Більша кількість студентів проходить на практику на кафедрі, працюючи над завданнями до дипломної роботи. Керівник практики від вузу повинен (разом з керівником від підприємства) налагодити та контролювати явку та звітність студентів під час практики.
^ Цілі і завдання практики

Мета переддипломної практики - безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на первинній посаді наукового працівника, дослідника-аналітика; застосування теоретичних знань в практичній діяльності, участь у впровадженні найновіших досягнень в різних галузях фізики у виробництво. Завдання дослідницької практики: вивчити організацію роботи в колективах які займаються фізико-технічними експериментальними та теоретичними дослідами, методикою її проведення, порівняльним аналізом, довідниковою базою, оформленням звітної документації за проведеними дослідженнями; зібрати матеріали для подальшої дослідницької роботи за темою дипломної роботи, підготувати відповідну документацію і вивчити способи її розробки. Студент повинен набути навиків виконання обов'язків дослідника, інженера, аналітика на відповідній посаді; планування і організації праці фізика за різними напрямками. У процесі проходження дослідницької практики студент повинен виявити при виконанні індивідуальних завдань уміння і навички з областей знань, які він набув протягом навчання в університеті.
^ Зміст практики

Дослідницька практика на 4, 5-му курсах навчання фактично є дослідницькою роботою за темою дипломної роботи, при написанні якої рівень знань студента повинен відповідати рівню дослідника в Області Фізики. Головне завдання переддипломної практики - формування спеціаліста в області фізики, моделюванні фізичних явищ та проведенні відповідних експериментальних робіт. Індивідуальне завдання на практику повинно містити тему або частину теми дипломної роботи. Завдання магістра-дипломника полягає у зборі інформації, аналізі її, підготовці інформації для документального її оформлення, виборі оптимальних рішень при створені нових матеріалів та технологій і т.д. У процесі практики магістр-дипломник повинен підтримувати тісний зв'язок з керівником дипломної роботи і консультантами. В області економіки і організації виробництва дипломнику треба звернути увагу на наступні питання: організація праці на робочому місці; виявлення резервів виробництва; організаційно-технічні засоби; впровадження наукових і технічних досягнень; наукова організація і передові методи праці. Студенти зобов'язані неухильно і суворо дотримуватись під час проходження практики прийнятих на базі практики правил протипожежної безпеки та охорони праці з обов'язковим проходженням ними інструктажу (вступного і на кожному конкретному місці праці).
Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання для дипломників при проходженні ними дослідницької практики повинні бути тісно пов'язані з темою дипломної роботи або бути частиною дипломної роботи. Ці теми в основному повинні вибиратись із наступного списку можливих тематик :

- дослідження в галузі фізики високих енергій – обробка даних з Антарктиди, розробка радіометеду детектування частинок надвисокої енергії;

- дослідження в галузі фізики високих щільностей енергії – плазмові та кавітаційні процеси, проблема кульової блискавки;

- дослідження в галузі квантової механіки, сингулярної оптики, атомного та молекулярного спектрального аналізу та інших напрямках розвитку сучасної фізики.

У ході проходження практики студент за певним напрямком досліджень проводить:

- літературний огляд сучасного стану проблеми;

- комп'ютерне моделювання фізичних явищ;

- експериментальні досліди при різних зовнішніх умовах та внутрішніх характеристиках об’єкту.
^ Заняття та екскурсії під час практики

Для студентів під час проходження ними дослідницької практики в науково-дослідних лабораторіях, які є базами практики, можуть бути проведені заняття для ознайомлення з проведенням досліджень на даному підприємстві. Ці заняття повинні охоплювати специфіку цього дослідження, основні методики і технології, що тут застосовуються. Крім обов'язкових інструктажів з техніки безпеки можуть бути проведені додаткові заняття з охорони праці і протипожежної безпеки. Заняття під час практики можуть проводитись у вигляді лекцій, практичних і лабораторних робіт, які сприятимуть поглибленню теоретичного навчання з використанням матеріальних можливостей і готової продукції бази практики. Заняття повинні розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності. Для проведення таких занять необхідно залучати найбільш кваліфікованих вчених і співробітників бази практики. Екскурсії під час практики повинні бути проведені з метою найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління. Для поширення світогляду і ерудиції студентів екскурсії доцільно проводити не тільки на базі, де вони проходять практику, але і на ІНШИХ підприємствах, організаціях і закладах суміжних галузей. Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії для студента, НЄ повинна перевищувати шість годин на тиждень.
Інформаційні джерела

При проходженні дослідницької практики студенти повинні ознайомитись із нормативними матеріалами підприємства, де вони проходять практику, а також із звітами про виконані на підприємстві науково-технічні проекти за останні 3 роки; спеціальною рекомендованою керівниками практики літературою для написання літературного огляду, як одного з перших пунктів індивідуального завдання дипломної роботи. Використані

студентами інформаційні джерела заносяться в список згідно правил і оформлення, який включається обов'язково до письмового звіту.
^ Форми та методи контролю

З метою контролю виконання завдань практики студенти на протязі всього часу проходження практики ведуть щоденник (додаток 1), де відображаються всі завдання на практику і відмітки про їх виконання, і крім цього з метою контролю виконання окремих розділів і всієї програми практики, студенти повинні вести біжучі записи про Виконаний етап роботи.

Контроль діяльності студентів під час практики здійснюється керівниками практики від кафедри і бази Практики.
^ Вимоги до звіту

Звіт про практику повинен бути надрукований українською мовою з обсягом сторінок не менше ніж 10 - для бакалаврів, 15 - спеціалістів та 20 – магістрів. Текст повинен бути набраний в текстовому редакторі MS-WORD українською мовою через 1.5 Інтервали шрифтом ТІМЕ NEW ROMAN, 14.

У звітi повинна бути коротко описана робота, особисто виконана студентом,

Звіт повинен включати:

- титульний лист (додаток 2);

- зміст;

- обґрунтування актуальності завдання на дипломну роботу;

- аналіз предметної області на основі огляду літературних джерел, интернету та інших інформаційних джерел;

- постановка завдання дослідження; - опис проведених досліджень;

- практичні результати;

- опис місця практики (наявні технічні засоби та характер робіт пов'язаних із дослідженням в певній галузі фізики, організація роботи в колективі);

- висновки про отримані під час дослідницької практики результати; - список опрацьованих інформаційних джерел;

- додатки ( приклади отриманих результатів).

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики, і підготовлення письмового звіту студентом у кінці практики відводиться 2-3 дні. Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. На титульному аркуші ставиться віза керівника практики від бази практики з рекомендацією до захисту звіту.
^ Підведення підсумків практики

Підсумки про проходження практики і виконання її програми у процесі підводяться на основі складання студентом заліку. Залік приймає комісія, до якої входять три особи: завідувач кафедрою, керівник практики від кафедри та викладач кафедри. Оцінка за практику ставиться на основі складеного студентом звіту, оформленого щоденника і усного виступу студента. Диференційована оцінка з практики враховується на рівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Практика зараховується, якщо студентом виконано на момент здачі звіту близько 30 відсотків дипломної кваліфікаційної роботи. Результати складання заліків з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Дипломник, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з університету.

Керівник практики інформує адміністрацію університету щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики і з інших питань організації і проведення практики.


Додаток 2

Додаток 2

Додаток 2

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ЗВІТ ПО

ПЕРЕДДИПЛОМНІЙ ПРАКТИЦІ

за кваліфікаційним рівнем бакалавр (спеціаліст, магістр)


Керівник від підприємства

ПІП ____________підпис
Керівник практики від ВНЗ

ПІП ____________підпис
Звіт склав

студент VI(V) курса

групи ПН-…,

ПІП ____________підпис


Луганськ 2010
Використані джерела

1. С. Д. Кривоносов, В.Г. Кудленко, О.П. Сніжко, Г.М. Хорошун методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальностей 7.070101 “Фізика”, 2003

2. Нікітін Ю.М., Робоча програма практики магістрів ( для студентів, що навчаються за напрямком «Інженерне матеріалознавство», спеціальність 7.090201), СНУ, 2009

Схожі:

Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconРобоча програма
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109 “Управління персоналом І економіка праці”. Укл.: С. О....
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconДвнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра...
Методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconТеорія автоматичного управління методичні вказівки та завдання до...
Затверджено на засіданні секції інституту аеронавігації редради нау 20 лютого 2011 року
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету...
...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconЗатверджено
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси І кредит» усіх...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів, що навчаються за напрямком «Фізика», спеціальності 040203, 040203, 040203 ) затверджено iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка