Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 155.79 Kb.
НазваПро затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації06.04.2013
Розмір155.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України

20.07.04

601

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів наказую:

 1. Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвіт­ніх навчальних закладів (додається).

 2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, началь­никам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастополь­ської міських державних адміністрацій довести наказ до відома ке­рівників місцевих органів управління освітою та керівників загаль­ноосвітніх навчальних закладів.

 3. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчаль­них закладів опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерст­ва освіти і науки України" та розмістити на сайті Міністерства.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Огнев'кжа В.О.

Міністр

В.Г. Кремень


Зареєстровано

в Мінюсті України

09.09.04 №1121/9720

Затверджено

Наказ Міносвіти і науки України 20.07.04 № 601

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення

Положення про навчальні кабінети (далі — кабінети) розроблено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" та ін­ших законодавчих актів України.

Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети, що іс­нують і створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріа­льно-технічного оснащення кабінетів згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов'язковим для їх організації в загально­освітніх навчальних закладах (далі - заклади) незалежно від типу та форми власності.

Кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним на­вчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.
^ 2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних кабінетів


 1. Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оп­тимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і по­вної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Мініст­рів України від 14 січня 2004 року за № 24.

 2. Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення передумов для:

організації індивідуального та диференційованого навчання;

реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого на­вчання;

організації роботи гуртків та факультативів;

проведення засідань шкільних методичних об'єднань;

індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

 1. Перед початком навчального року проводиться огляд кабіне­тів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять.

 2. Державні санітарні правила і норми облаштування, утриман­ня загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу мають відповідати вимогам, затвердженим по­становою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі — ДСанПіН 5.5.2.008-01), та ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

^ 3. Типи навчальних кабінетів
3.1. Організація навчальних кабінетів передбачає:
визначення предметної специфіки;
розміщення кабінетів;

оснащення засобами навчання та шкільним обладнанням за єди­ними вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів.

3.2. У закладах можуть створюватись такі типи навчальних кабінетів:
кабінети з окремих предметів;

комбіновані кабінети з декількох споріднених предметів - класна кімната з набором навчально-методичної інформації та матеріально-технічного забезпечення для декількох предметів.

3.3. У закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, біоло­гії, хімії, майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабо­раторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів, спортивні,
актові зали та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу.

Лабораторні приміщення повинні мати вихід до кабінету та окремий вихід у коридор чи на подвір'я школи.

3.4. Переважно у початкових школах і загальноосвітніх навчаль­них закладах з малою наповнюваністю класів можуть створюватися комбіновані кабінети для викладання споріднених предметів.

Найбільш доцільним є поєднання предметів, що належать до од­нієї освітньої галузі, мають споріднене обладнання, наприклад хімії та біології, фізики й астрономії, біології і природознавства, право­знавства та історії, мови й літератури тощо.

 1. Майстерні для проведення занять з технічних та обслуго­вуючих видів праці і комбіновані кабінети розміщують на першо­му поверсі, як правило, ізольовано від інших основних приміщень, і вони повинні мати окремий вихід на шкільне подвір'я.

 2. У загальноосвітніх навчальних закладах з до професійним або професійним навчанням обладнується кабінет з відповідних навча­льних дисциплін (за умови, що школа не обслуговується міжшкіль­ним навчально-виробничим комбінатом).

3.7. Фізкультурно-спортивні зали належить розмішувати не вище другого поверху; актові – не вище третього, згідно з ДБН ВГ22-3-97 п.3.8.

3.8. Для дотримання безпечності руху учнів під час перерв, роз­міщення кабінетів (якщо у школі існує кабінетна система) на повер­хах здійснюється шляхом поєднання на одному поверсі (в одному
блоці або секції закладу) кабінетів для 5—9 класів, для 10—12 кла­сів - на іншому (в іншому блоці або секції).

Класні кімнати для учнів І класів слід розміщувати не вище другого поверху, а 2—4 - не вище третього згідно з ДБН В. 2.2-3-97 п.3.29.

3.9. Розташування кабінетів може змінюватись відповідно до змі­ни спеціалізації навчального закладу, співвідношення класів та кіль­кості учнів у них чи з інших причин.

^ 4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів


 1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповід­но до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загаль­ноосвітніх навчальних закладів.

 2. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінетах (класних кімна­тах) та майстернях має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) і здійснюватися відповідно
  до вимог ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

У класних кімнатах та кабінетах початкової, основної і старшої школи встановлюються шкільні меблі: парти, (одно-) двомісні уч­нівські столи та стільці учнівські, в кабінетах хімії, фізики та біоло­гії — спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги (трьох розмірів за 4, 5, 6 ростовими групами).

Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та мар куванням їх у вигляді ліній відповідного кольору. Зріст учнів до 115

(1-а група) — лінія оранжевого кольору, 115—130см (2-а група) — фіолетового, 130—145 см (3-а група) — жовтого, 146—160 см (4-а гру­па) — червоного, 161—175 см (5-а група) — зеленого і більше 175 см (6-а група) — блакитного.

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01).

У кожному кабінеті (класній кімнаті) слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів. У класних кімнатах повинна бути нанесена кольорова мір­на вертикальна лінійка для визначення учням необхідного розміру меблів (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

4.3. Робочі місця вчителів фізики, хімії, біології та трудового на­вчання монтуються на підвищенні, обладнуються демонстраційним столом (у кабінетах хімії та біології з препараторською частиною -
висотою 75 см). Тумби стола оснащують спеціальними пристроями (ящиками) для зберігання інструментів, хімічного посуду, мікропрепаратів і приладів, що використовуються для проведення дослідів.
До демонстраційної частини стола (висотою 90 см) підводять елект­ричний струм, воду і каналізацію. Робочі площі столів повинні бути покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних та тер­мічних пошкоджень, хімічних реактивів. У кабінеті хімії та біології робоче місце вчителя доцільно обладнати витяжною шафою, з віль­ним доступом до неї.

У кабінеті хімії необхідно обладнати демонстраційний стіл ви­тяжною шафою (розміром 64x85x250 см) під кутом 45°, додатковим місцевим освітленням, підведенням гарячої та холодної проточної води відповідно до вимог ДСанПін 5.5.2.008-01.

4.4. Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання із загальних стаціонарних та спеціалізованих взаємозв'язаних електрич­них пристроїв і джерел, які вмикаються до мережі змінного трифазного струму (з фазною напругою 127 В або 220 В) та однофазного (від 5 В до 250 В), постійного струму з напругою від 0 до 100 В. У лаборантській встановлюється центральний щиток, від якого подається однофазний і трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і регулятором напруги (розміщеним поряд з класною дошкою).

До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний електричний струм (до 42 В).

4.5. У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна (аудиторна) дошка різних видів: на одну, три або п'ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п'ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових за­собів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах залежно від специфіки предмета може бути:

розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних карток зі словами, літерами, складами, реченнями, цифрами та лічильним матеріалом тощо — для початкових класів;

нанесено контурну карту України або півкуль — для кабінету географії;

нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфічного письма — для початкової школи;

накреслено графічну сітку для побудови графіків — у кабінетах математики і фізики.

Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо).

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольо­ром для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабінетах галузі техноло­гій і математики розміщують демонстраційні креслярські інструменти.

 1. Лабораторні приміщення відповідно до специфіки обладну­ються: витяжною шафою, секційними шафами для збереження при­ладів та лабораторного посуду, металевими шафами або сейфами для збереження хімічних реактивів, рукомийником, столом для під­готовки дослідів, приладів і навчально-наочних посібників для за­нять, однотумбовим столом для роботи вчителя та лаборанта, сто­лом із пристроями для зберігання матеріалів та інструментів для ремонту приладів, пристроями для миття і сушіння посуду та дистиятором, які монтуються на стіні.

 2. Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях, розташовується окремо у залежності від розміру, виду і матеріалу (пластмаса, скло, метал), з якого він виготовлений.

Посуд для збереження реактивів повинен мати етикетки з чітким і яскравим написом їх назви. Усі шафи для зберігання хімічних реа­ктивів повинні замикатися.

Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно від їх властивостей (гігроскопічні реактиви, легкі, горючі і органічні речо­вини, кислоти).

На посуді з отруйними речовинами має бути етикетка з написом "Отрута", з горючими - етикетка з написом червоного кольору та знаком оклику — "Вогненебезпечної".

 1. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і познача­ються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

 2. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентар­ній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою (додаток 1).

 1. Матеріальні об'єкти (предмети) і матеріали, що витрача­ються в процесі роботи (хімреактиви, посуд, міндобрива тощо) зано­сяться до матеріальної книги (додаток 2).

 2. Облік та списання морально та фізично застарілого облад­нання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

 1. Кабінети і майстерні мають бути забезпечені:

аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожеж­ної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

4.13. Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених
спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Держав­ної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 № 348/70, зареєст­рованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за №800/3240 (із змінами і доповненнями).

^ 5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів


 1. Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з на­вчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників
  (не менше одного примірника кожної назви) з предмета, типовими пе­реліками навчально-наочних посібників та обладнання загального при­значення, зразків навчально-наочних посібників, навчального облад­нання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

 2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального облад­нання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розді­лами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабіне­ті (класній кімнаті), лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.

 3. У кабінеті (класній кімнаті) створюється тематична картоте­ка дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за тема­ми та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфа­вітному порядку.

 4. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, майстернях трудового навчання, обслуговуючої праці має бути інструкція і журнали ввідно­го та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

  1. Додатково кабінети можуть бути оснащені:

підручниками та навчальними посібниками для кожного учня; фаховими журналами; інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України; бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури; матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів; інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, фізичного практикуму тощо; краєзнавчими матеріалами;

інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення са­моробних засобів навчання.

^ 6. Оформлення навчальних кабінетів
6.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний написана табличці з назвою кабінету: "Кабінет фізики", "Кабінет хімії", "Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
навчання" тощо.

Крім того, на вхідних дверях класної кімнати може бути цифрове позначення та літера класу, за якою закріплений даний клас почат­кової школи, наприклад "1-А клас".

 1. Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

 2. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:

державна символіка; інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті; портрети видатних учених, письменників, композиторів; таблиці сталих величин, основних формул; еволюція органічного світу та його класифікація; таблиця періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва, елект­рохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, основ і кислот; системи вимірювання фізичних одиниць; політична карта світу, політико-адміністративна карта України, фізична карта України тощо.

6.4. У класних кімнатах початкової школи необхідно розмістити:
правила пожежної безпеки та дорожнього руху;

класний куточок, де записано права і обов'язки школярів, прави­ла поведінки учнів, органи самоврядування, відображено життя ко­лективу класу.

6.5. У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, ко­лекції, муляжі тощо.

6.6. До експозицій змінного характеру належать: виставка кращих робіт учнів; матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання темати­чного оцінювання, державної атестації; додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокре­ма, про життєвий і творчий шлях письменників, учених, висвітлення поточних подій у нашій країні та за її межами; матеріали краєзнавчого характеру; результати експериментальної та дослідницької роботи учнів; результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

 1. Для розташування експозицій використовуються змінні пласти­нчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах. Навчальні кабінети загальноосвітнього навчального закладу по­винні бути забезпечені настінними термометрами або психрометрами.

^ 7. Керівництво навчальним кабінетом


 1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навча­льному закладу.

 2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, облад­нання та інших матеріальних цінностей.

7.3. До обов'язків завідувача кабінетом належать:
складання перспективного плану оснащення кабінету;
забезпечення умов для проведення уроків;

сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та по­жежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матері­альних цінностей;

керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому прак­тичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

7.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідува­ча кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494.

7.5. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) — з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної охорони.

У відповідності до Положення про піклувальну раду загальноос­вітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001 №45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї­ни 19.02.2001 за № 146/5337 і в межах, що належать до компетенції піклувальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення навча­льних кабінетів контролюються і спрямовуються піклувальною ра­дою загальноосвітнього навчального закладу.

 1. За згодою директора (заступника директора) закладу примі­щення кабінетів можуть використовуватись для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

 2. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних посібників, посуду, хімічних реактивів і матеріалів тощо.

 3. ^ До обов'язків лаборанта належать:

систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і на­вичок із забезпечення викладання навчального предмету;

забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти повітря і порядку розміщення засобів навчання і шкільного обладнання;

сприяння справності навчального обладнання;

збереження в належному порядку протипожежних засобів і засо­бів першої медичної допомоги;

утримання навчального обладнання в робочому стані і забезпе­чення безпеки під час виконання учнями лабораторних і практичних робіт, фізичного практикуму;

дотримання вимог правил пожежної безпеки;

допомога вчителю в організації проведення демонстраційних до­слідів, лабораторних і практичних робіт, позаурочної роботи з на­вчального предмета;

щоденне наведення загального порядку в лабораторії, дотриман­ня вимог з техніки безпеки під час закриття кранів для води, вими­кання струму на розподільному щиту, освітлення, нагрівальних при­ладів, миття лабораторного посуду тощо.

Перший заступник директора

Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти ^ Я.П. Корнієнко
Положення Форма інвентарної книги

Додаток 1до п. 4.9 розділу 4

№ з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списання

Перший заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти ^ Я.П. Корнієнко

Положення Форма матеріальної книги

Додаток 2 до п. 4.10 розділу 4№ з/п

Назва реактиву,

матеріалу

Специфіка реактиву (чистота, концентрація)

Одиниці вимірювання

Наявність (за роками)

Перший заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Я.П. Корнієнко


Схожі:

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальний кабінет математики
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти І науки України...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (додається)
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про навчальні кабінети (далі кабінети) розроблено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14) та...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу І оснащення...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconЗакону України "Про загальну середню освіту" 651-14
Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (додається)
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу
Положення про навчальний кабінет фізики астрономії (далі кабінет фізики) розроблено на основі “Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням...
Тніх навчальних закладів на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання" (із змінами), від 14. 01. 2004 № 24 "Про затвердження...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу й оснащення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка