Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики
НазваПерелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики
Сторінка1/9
Дата конвертації06.05.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Перелік

документів з безпеки життєдіяльності

у кабінеті фізики

 1. Акт – дозвіл

 2. Посадові інструкції:

  • Завідуючого кабінетом фізики

  • Учителя

 3. Інструкції з охорони праці:

 • Під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики №

 • З електробезпеки №

 • З пожежної безпеки №

 • Надання першої медичної допомоги при ураженні

електричним струмом

 • Надання першої медичної допомоги при одержанні травм

під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів

 • Під час проведення лабораторних та практичних

робіт з фізики №

 • Під час роботи з проекційною апаратурою №

 1. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для учнів.

 2. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

 3. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів.

 4. Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю.

 5. Положення про адміністративно-громадський контроль.

 6. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

 7. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики ЗНЗ.

 8. Посвідчення про перевірку знань.


У кабінеті фізики можуть бути й інші нормативно-правові документи з безпеки життєдіяльності.

* порядковий номер інструкції у кабінеті фізики

** код або номер інструкції, під яким вона зареєстрована у «Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві»
Акт – дозвіл
на проведення занять в кабінеті фізики в 200_ -200_ н.р.
Ми, що нижче підписались, директор школи __________, голова профкому __________, вчитель фізики ___________, склали цей акт в тому, що:

 1. В кабінеті фізики для учнів організовано ____ робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і санітарії.

 2. Робочі місця забезпечені інструкціями з техніки безпеки та санітарії.

 3. Адміністративно- педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки в кабінеті фізики ознайомлений.

 4. Кабінет фізики забезпечений засобами пожежегасіння.

 5. Кабінет фізики забезпечений медичною аптечкою для надання першої долікарської допомоги.

Директор школи:

Голова профкому:

Вчитель фізики:


____ серпня 200__ року

^ Посадові інструкції:

Міністерство освіти і науки України Затверджено:

Управління освіти Наказом начальника міського _________________міськвиконкому управління освіти

ЗОШ №____ від «___»______200__р., №

Директор школи:

__________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Посадова інструкція №___
^

завідуючого кабінетом фізики


______________________________________________

(прізвище, їм я, по батькові)

Загальноосвітня школа

І—III ступеня №_______

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-квалі­фікаційної характеристики вчителя фізики, завідуючого кабінетом. При її складанні враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

1.2. Учитель фізики і завідуючий кабінетом фізики призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. У своїй діяльності вчитель фізики і завідуючий кабінетом фізики керується Конституцією України і законами України, указами Прези­дента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управ­ління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи (правилами внутрішнього розпорядку, наказами і роз­порядженнями директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою, контрактом.

1.4. Учитель фізики повинен мати вищу освіту.

1.5. Дотримуватись у роботі Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки.

Завідуючий кабінетом фізики і вчитель фізики:

2.1. Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

2.2. Планує, здійснює навчання, виховання і розвиток учнів як особис­тостей.

2.3. Забезпечує умови для засвоєння ними навчальних програм і фізики на рівні обов'язкових державних вимог.

2.4. Проводить індивідуальну, позакласну роботу з фізики.

2.5. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи.

2.6. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання та праці на заняттях.

2.7. Розміщує стенди, установки в кабінеті у відповідності з правилами і нормами з охорони праці, безпеки і виробничої санітарії.

2.8. Складає і переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснює нагляд за їх дотриманням.

2.9. Систематично проводить інструктажі з лаборантом і учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".

2.10. Щорічно розробляє заходи з охорони праці для включення їх в Угоду з охорони праці.

2.11. Перевіряє знання й виконання лаборантом і учнями правил та інструкцій з охорони праці.

2.12. Проводить ретельну перевірку підготовки дослідів та своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінетах, вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещас­ного випадку.

2.13. Допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.

2.14. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпо­рядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.

2.15. Бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.

2.16. Чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закін­чення занять.

2.17. Проходить періодичне медичне обстеження.

2.18. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

III. Права

Учитель фізики і завідуючий кабінетом фізики мають право на:

3.1. Управління школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

3.2. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педаго­гічної ініціативи.

3.3. Проведення уроків у кабінетах фізики.

3.4. Захист професійної честі та гідності.

3.5. Підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.6. Індивідуальну педагогічну діяльність.

3.7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

^ IV. Відповідальність

Учитель фізики (завідуючі навчальними кабінетами фізики):

4.1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів на уроках фізики, реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу, порушення прав і свобод учня.

4.2. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, інвентарю, приладів, інструментів, належний санітар­ний стан приміщення.

4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".

4.4. За застосування як методу виховання фізичного чи психологіч­ного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.

4.5. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, сані­тарно-гігієнічних норм при організації навчально-виховного процесу, за не виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи, посадових обов'язків учитель фізики несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

^ V. Повинен знати

5.1. Для вирішення педагогічних, науково-методичних знань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти.

Повинен знати:

5.2. Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, Закон України "Про освіту", інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України, нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.3. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та електробезпеки.

5.4. Способи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

5.5 Способи підключення приладів до електричного струму та відключення електричного струму в кабінеті у разі необхідності.

5.6. План евакуації учнів з кабінету в разі виникнення пожежі, правила користування засобами пожежегасіння та правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7. Особливості змісту навчальних програм з фізики.

5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.9. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

5.15. Основи формування системності знань школярів.

5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.19. Сучасні методики навчання фізики.

5.20. Основну і додаткову літературу, першоджерела з фізики.

5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

^ VI. Кваліфікаційні вимоги

Учитель фізики і завідуючий кабінетом фізики повинен мати відпо­відну вищу освіту:

6.1. Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.2. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення лабораторних робіт і фізичного практикуму.

6.3. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.4. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В.

VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель фізики і завідуючий кабінетом фізики:

7.1. Працює в режимі тижневого навантаження передбаченого нака­зом директора школи на початок навчального року.

7.2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, замінює у встанов­леному порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.

7.3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї ж спеціальності.

7.4. Виконує накази директора школи, рішення педагогічної ради, що стосуються його посадових обов'язків та організації навчально-виховної роботи.

7.5. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними доку­ментами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними праців­никами.

7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул. Графік роботи завідуючого кабінетом затверджується наказом директора школи.
Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності __________________________

(підпис)(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора з АГР ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Посадову інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(а) ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Міністерство освіти і науки України Затверджено:

Управління освіти Наказом начальника міського _________________міськвиконкому управління освіти

ЗОШ №____ від «___»______200__р., №

Директор школи:

__________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Посадова інструкція №___
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconТехніка безпеки в кабінеті (лабораторії) фізики при роботі зі склом
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів,...
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconТехніка безпеки в кабінеті (лабораторії) фізики при роботі з електричними приладами
Озроблена відповідно до Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх...
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconПерелік документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для закладів освіти
Акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах І майданчиках
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconТехніка безпеки в кабінеті (лабораторії) фізики
Кожен учень зобов’язаний проходити інструктажі з питань охорони праці при проведені лабораторних та практичних робіт з фізики відповідно...
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconЛопушненська зош І-ІІІ ступенів
«Сторінками фізики», екскурсія в кабінет фізики для учнів 5 класу, перегляд мультфільмів та відеофільмів з фізики та астрономії,...
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconПлан роботи кабінету інформатики на 2012-2013 навчальний рік
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconПожежна безпека в кабінеті (лабораторії) фізики
Кожен працівник зобов'язаний знати І точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі вжити всіх залежних від нього...
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconЗ охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних...
До роботи на пк допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності)
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
Перелік документів з безпеки життєдіяльності у кабінеті фізики iconОхорона праці, безпека життєдіяльності та санітарно – гігієнічний стан
Відповідальний за охорону праці, безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку в кабінеті біології (особа повинна мати посвідчення з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка