Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота
НазваГоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота
Сторінка3/6
Дата конвертації07.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6
Глава 3. Корекційна допомога молодшим школярам з розумовою відсталістю
3.1. Методики вивчення розвитку мовлення дітей з порушенням інтелекту
Реалізація прав дитини, згідно з конвенцією ООН, якої слід і Росія, в першу чергу спрямована на забезпечення всіх дітей, в тому числі дітей з вираженими відхиленнями у розвитку та інвалідів, повноцінного суспільного життям, на створення умов, необхідних для їх максимальної реалізації своїх можливостей, шляхом забезпечення їх реабілітаційними службами, навчанням, вихованням.
Сучасна концепція реабілітації дітей з відхиленнями у розвитку передбачає інтегративний підхід до дитини, комплексну оцінку структури дефекту і встановлення так званого функціонального діагнозу, що включає оцінку як порушених, так і тих компонентів психіки, взаємозв'язок інтелектуально-пізнавальних порушень, емоційно-особистісних особливостей та комунікативної поведінки, тісно пов'язаного з розвитком мови.
До якісних показників результативності комплексної (медико-психолого-педагогічної) реабілітації належать:
· Усунення психологічних та інших функціональних розладів;
· Корекція моторики, мови;
· Відновлення (придбання) комунікативних здібностей;
· Активізація діяльності;
· Інтеграція в суспільство.
Перед безпосередньою роботою з дитиною представники медико-педагогічної комісії (як ми згадували раніше, сюди входить і логопед, який досліджує рівень розвитку мовлення) ретельно вивчають стосується його документацію - медичну карту, характеристику, малюнки, зошити і т.д.
Важливо врахувати, що в корекційно-медико-педагогічної роботи необхідно використовувати комплексний метод, що поєднує різні види терапевтичного впливу:
· Лікарські засоби, що впливають на діяльність головного мозку і спрямовані на зменшення ступеня вираженості симптомів органічного ураження центральної нервової системи.
· Фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура, нормалізують об'єм рухів кінцівок.
· Підтримуюче і закаливающее лікування для зміцнення організму (вітамінізація, фітотерапія).
· Лікування супутніх захворювань.
· Логопедична робота з корекції і розвитку мовлення.
У цьому розділі ми детальніше зупинимося на роботі логопеда, принципах і методах логопедичного впливу.
^ Принципи логопедичної роботи - це загальні вихідні положення, які визначають діяльність логопеда і дітей у процесі корекції порушень мовлення.
Логопедическое вплив представляє собою педагогічний процес, в якому реалізуються завдання коригуючого навчання і корекційно-виховної роботи, напрям і зміст якої визначаються залежністю мовних порушень від особливостей інших сторін психічної діяльності дитини.
^ Метод навчання в педагогіці - спосіб спільної діяльності педагога і дітей, спрямований на освоєння дітьми знань, умінь і навичок, на формування розумових здібностей, виховання почуттів, поведінки й особистісних якостей.
У логопедичної роботі використовують різні методи: практичні, наочні і словесні.
Система логопедичної роботи з усунення різних форм порушення мови носить диференційований характер з урахуванням безлічі визначальних його чинників.
Диференційований підхід здійснюється на основі етіології, механізмів, симптоматики порушення, структури мовного дефекту, вікових та індивідуальних особливостей дітей.
У процесі корекції мовлення слід мати на увазі загальні і специфічні закономірності розвитку дітей з розумовою відсталістю.
У логопедичної роботи з корекції порушень мовлення у даної категорії дітей є своя специфіка, обумовлена ​​особливостями їх сенсомоторного і психічного розвитку.
Логопедическое вплив являє собою цілеспрямований процес, у якому виділяються різні етапи. Кожен з етапів характеризується своїми цілями, завданнями, методами і прийомами корекції. Послідовно формуються передумови для переходу від одного етапу до іншого.
Основними формами логопедичного впливу є: виховання, навчання, корекція, компенсація, адаптація, реабілітація.
У процесі організації коригуючого навчання велике значення надається загальнодидактичних принципах: виховує характеру навчання, науковості, системності і послідовності, доступності, наочності, свідомості і активності, індивідуального підходу.
Логопедическое вплив спирається і на спеціальні принципи: етіопатогенетичний (обліку етіології та механізмів мовного порушення), системності та обліку структури мовного порушення, комплексності, диференційованого підходу, поетапності, онтогенетичний, врахування особистісних особливостей, діяльнісного підходу, використання обхідного шляху, формування мовних навичок в умовах природного мовного спілкування.
При усуненні мовних порушень необхідно враховувати сукупність етіологічних факторів, які обумовлюють їх виникнення (зовнішні і внутрішні, біологічні та соціальні).
Зміст логопедичного впливу залежить від механізму мовного порушення.
Корекція порушень мови проводиться з урахуванням провідної діяльності.
Логопедическое вплив здійснюється різними методами: практичними, наочними, словесними. Вибір та використання методів визначається характером мовного порушення, змістом, цілями і завданнями корекційно-логопедичного впливу, етапом роботи, віковими та індивідуально-психологічними особливостями дитини.
Логопедична реабілітація (корекція) є важливою складовою частиною комплексної медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку. У процесі логопедичної реабілітації передбачається розвиток сенсорних функцій; моторики, особливо мовної; розвиток пізнавальної діяльності, перш за все мислення, пам'яті, уваги; формування особистості дитини з одночасною регулюванням соціальних відносин; вплив на соціальне оточення.
Важливим напрямом роботи з розвитку мовлення розумово відсталих дітей є: створення умов для мовного спілкування з приводу будь-якої діяльності (предметної, ігрової та інших); спеціальні фронтальні заняття з розвитку мовлення; максимальне врахування особливостей мовного порушення кожної дитини та її індивідуальних особливостей.
Велике значення у корекційній роботі з дітьми, що мають інтелектуальні порушення, надається формуванню тісному зв'язку між їхніми практичними досвідом і наочно-образними уявленнями з включенням мови в розумову діяльність.
М.А. Поваляєва (2001р.), висвітлюючи питання вивчення рівня мовного розвитку дітей, відзначала, що діагностичні методики використовуються як лікарями (психоневрологами, психіатрами, невропатологами), так і дефектологами, психологами, логопедами.
Неефективність застосовуваних методик, слабкість діагностики перекриваються експериментальними даними клінічного, педагогічного та логопедичного обстеження. В існуючій практиці диференціальна діагностика мовленнєвих порушень утруднена тому, що практично всі методики вербальні.
До діагностичних і корекційних методик пред'являються наступні вимоги:
· Матеріал і умови виконання підбираються з розрахунком на максимальну доступність для дітей по всіх параметрах;
· В методики включається серія однорідних завдань, що виключає вплив випадкових причин.
Відповідно з вимогами М.А. Поваляєвої були відібрані, адаптовані і модифіковані методики з діагностики та корекції мовлення, з розвитку артикуляційної моторики, мімічних рухів, просодичною стороною мови (тембр, сила голосу, інтонаційна виразність, логічний наголос).
Діагностичні та корекційні методики передбачають системне вплив, що складається з декількох взаємопов'язаних блоків. Для кожного притаманні свої цілі, завдання, методи, прийоми, своя стратегія і тактика.
^ Блок I-діагностичний.
Мета: діагностика факторів ризику для кожної сім'ї, розробка корекційної програми.
Методи: аналіз біографічної інформації, медичної документації, обстеження дітей за допомогою спостережень, бесід, виявлення мовних порушень (фонетичних, лексичних, граматичних) і неврологічної симптоматики, розробка перспективного плану.

^ Блок II - корекційний
Мета: гармонізація корекційного процесу; подолання внутрісімейного кризи; розширення сфери усвідомленості мотивів виховання; зняття протиріч; зміна батьківських установок і позицій; навчання батьків нових форм спілкування з дитиною.
Корекційний блок включає два етапи:
1. Підготовчий, мета якого - створення установки на корекційну роботу, підвищення почуття впевненості, підготовка артикуляційного апарату, виховання фонематичного слуху, самоконтролю, формування мовного ключично-діафрагмального дихання;
2. Основний - спрямований на корекцію мовних порушень: постановку, автоматизацію і введення звуків у самостійну мова; роботу над лексико-граматичними категоріями. У дитини з'являються впевненість, почуття повноцінності. Паралельно з коригуванням мови відбувається корекція особистості.
Методи: методика групової та індивідуальної корекції, методика групової батьківського корекції: «Батьківський семінар», методика спільних занять батьків з дітьми.
^ Блок III - оцінний, контрольний.
Мета: оцінка динаміки мовного і особистісного розвитку, ступеня стійкості, відсутності рецидивів.
Методи: звіти батьків, повторне обстеження, порівняльний аналіз результатів первинного та повторного обстежень.
^ 1. Вивчення рівня мовної комунікації.
Методичні вказівки.
Для вивчення комунікативних умінь дітей проводяться спостереження за їх вільним спілкуванням. У процесі спостереження звертається увага на характер спілкування, ініціативність, вміння вступати в діалог, підтримувати і вести його, слухати співрозмовника, розуміти, ясно висловлювати свої думки.
Оцінка комунікативних умінь проводиться з урахуванням наступних критеріїв (таблиця 1).

^ Критерії оцінки
комунікативних умінь дітей.

Оцінка в балах.

Рівень мовної комунікації.

Дитина активний у спілкуванні, вміє слухати і розуміти мову, будує спілкування з урахуванням ситуації, легко входить в контакт з дітьми і дорослими, ясно і послідовно висловлює свої думки, користується формами мовного етикету.

3

Високий

Дитина слухає і розуміє мову, бере участь у спілкуванні, частіше за ініціативою інших; вміння користуватися формами мовного етикету нестійке.

2

Середній

Дитина малоактивний і небалакучий у спілкуванні з дітьми і педагогом, неуважний, рідко користується формами мовного етикету, не вміє послідовно викладати свої думки, точно передавати їх зміст.

1

Низький

^ 2.Изучение рівня зв'язного мовлення дітей.
Методичні вказівки.
Для вивчення рівня зв'язного мовлення використовується методика «переказу тексту». Дітям пропонується прослухати невеликі за обсягом незнайомі розповідь чи казку.
Перекази дітей записуються і аналізуються за наступними показниками (таблиця 2).

1.

Розуміння тексту.

Правильно чи дитина формулює основну думку.

2.

Структурування тексту.

Уміння послідовно і точно будувати переказ (базується на основі зіставлення переказу зі структурою тексту).

3.

Лексика.

Повнота використання лексики тексту, заміна авторських виразних засобів власними.

4.

Граматика.

Правильність побудови речень, вміння використовувати складні речення.

5.

Плавність мови.

Наявність або відсутність підказок педагога по ходу переказу, необхідність повторного читання тексту.

Кожен показник оцінюється окремо.
10 балів - найвища оцінка відтворення тексту;
2 бали - правильне відтворення;
1 бал - незначні відхилення від тексту, відсутність граматичних помилок, тривалих пауз, невелика кількість підказок;
0 балів - невірне відтворення, порушення структури тексту, бідність лексики, численні паузи, необхідність у підказках.
Таким чином, оцінка 10 балів відповідає високому рівню відтворення тексту, понад 5 балів - середнього рівня, менше 5 балів - низькому рівню.
^ 3.Изучение словникового запасу дітей.
Методичні вказівки.
Необхідно виявити здатність дітей швидко підбирати найбільш точне слово, вживати узагальнюючі слова.
Завдання № 1. Класифікація понять.
Матеріал: 30 картинок із зображенням тварин, одягу, іграшок, фруктів, овочів, транспорту.
Педагог називає поняття, що об'єднує кілька картинок, просить випробуваного дати докладне визначення поняття, а потім відібрати відповідні картинки. Наприклад, підібрати картинки із зображенням тварин.
У кожному завданні підраховується кількість правильно відібраних картинок, кожен вірний вибір оцінюється 1 балом. Вибір невірний оцінюється 0 балів.
Найвища оцінка - 30 балів.
Завдання № 2. Підбір антонімів.
Проводиться у формі гри «Скажи навпаки».
Дитині пропонується підібрати до названого словом, протилежне за значенням. Всього пропонують 10 слів (наприклад: сумний-веселий, старий-молодий, тонкий-товстий, боягузливий-сміливий; високо-низько, далеко-близько, сміятися-плакати, бігти-стояти, розмовляти-мовчати).
Найвища оцінка - 10 балів.
Завдання № 3. Підбір синонімів.
Проводиться у формі гри «Скажи по-іншому».
Дитині пропонується підібрати до названого словом, близьке за значенням. Всього пред'являють 10 слів (наприклад: похмурий, веселий, старий, великий, боягузливий; йти, бігти, розмовляти, сміятися, плакати).
Найвища оцінка - 10 балів.
Завдання № 4. Підбір визначень.
Проводиться у формі гри в слова.
Дитині пропонується придумати до названого слова як можна більше визначень. Пред'являється 5 слів: м'яч, яблуко, дерево, собака, людина. (Наприклад: дерево. Яке воно? Як про нього можна сказати ще? Яким воно може бути?)
Найвища оцінка - 10 балів.
2 бали - придумано більше 3 слів, семантично відповідних названому;
1 бал - менше 3 слів;
0 балів - відповідь не відповідає семантичному полю слова.
Після виконання 4 завдань, спрямованих на виявлення словника, підраховується сумарна оцінка.
Найвища оцінка - 60 балів, відповідає високому рівню лексичного розвитку дитини;
35-50 балів - середньому;
Менше 35 балів - низькому рівню.
^ 4. Вивчення граматичної сторони мови.
Методичні вказівки.
Необхідно виявити рівень володіння граматичними конструкціями, вміння самостійно утворювати слова. З цією метою пропонуються ігрові граматичні завдання на конструювання слів і пропозицій.
Завдання № 1. Розуміння граматичних структур.
Матеріал: 4 ляльки, 10 фігурок тварин, 1 кубик.
Педагог вимовляє фразу і просить дитину проілюструвати її сенс за допомогою іграшок. (Наприклад: уклади маленької дитини спати; кішка спіймана хлопчиком; качка втекла перш, ніж її схопила вівця; собака кусає ведмедя, який схопив зайця та інші).
Усього пропонується 10 пропозицій для розуміння. Труднощі завдання полягає в необхідності використання правил застосування глибинних структур у розробці стратегій для Вашого поверхневих граматичних структур і за ступенем узагальненості цих правил. Завдання виявляють, інтерпретують чи діти пропозиції, виходячи із закладеної в їх основу граматичної конструкції, або орієнтуються на послідовність назви понять.
Вірні результати - 1 бал, невірні - 0 балів.
Найвища оцінка 10 балів.
Завдання № 2. Освіта форм іменників, що позначають дитинчат тварин.
Матеріал: 10 картинок із зображенням тварин та їх дитинчат (кінь, слон, лисиця, кішка, заєць та інші). Завдання пред'являються у формі гри «Хто в кого?».
Необхідно підібрати відповідні один одному картинки і утворити форми множини називного і родового відмінків (у лисиці - лисенята, у лисиці багато лисенят та інші).
Найвища оцінка - 10 балів. Безпомилкове вживання обох форм - 2 бали; незначне відхилення від норми - 1 бал; неврного відповіді - 0 балів.
Завдання № 3. Конструювання пропозицій.
Дитині пропонують 3 слова (іменники в називному відмінку, дієслова - у формі), з яких він повинен скласти речення. Всього 5 наборів слів. (Наприклад: діти, гуляти, парк, акваріум, рибка, плавати та інші).
Найвища оцінка - 10 балів; 2 бали - пропозиція сконструйовано правильно; 1 бал - є незначні відхилення від правил; 0 балів - не всі слова використані, є порушення правил.
Результати виконання завдань фіксуються і піддаються аналізу. Після виконання всіх трьох завдань, спрямованих на виявлення рівня граматичних навичок, підраховується їх сумарна оцінка.
Найвища оцінка - 50 балів - відповідає високому рівню; 32-49 балів - середньому, менше 32 балів - низькому рівню.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconГоу впо «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Преподавание анимационной среды программирования скретч в системе дополнительного образования (на примере кружка)
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconВідділ освіти Звенигородської райдержадміністрації Методкабінет Шевченківський...
Програма корекційної роботи на зниження агресивності та формування навичок спілкування
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconКурсова робота
Курсова робота: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 030101 “Соціологія” / Укладачі: А. М....
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 57 сторінок, 17 малюнків, 15 таблиць, 35 формул, 1 додаток, 4 літературні джерела
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconОсобливі діти в закладі І соціальному середовищі кам’янець-Подільський „
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconКурсова робота
Курсова роботи з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» на тему: «Мова програмування turbo pascal» являє собою заключний етап...
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...

Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconДля груп Ез 122сп, 512 сп, 132сп курсова робота з дісципліни тое...
Курсова робота дотримує два завдання. Вихідними даними для виконання завдань є схеми електричних кіл та параметри елементів кола
Гоу впо «чдпу» Відділ заочної освіти Факультет корекційної педагогіки Курсова робота iconМ.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного екзамену з...
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка