Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці
Скачати 221.53 Kb.
НазваКурсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці
Сторінка2/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір221.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3

2.4 Розрахунок параметрів тиристорного перетворювача
В ЕТ6 використовується нульова схема випрямляча.Приймаємо значення випрямленої ЕРС:


Фазна ЕРС первинної обмотки трансформатора:Фазна ЕРС вторинної обмотки трансформатора:

Коефіцієнт трансформації:

Типова потужність трансформатора:

Обираємо трансформатор потужністю:Номінальний струм первинної обмотки трансформатора:


Номінальний струм вторинної обмотки трансформатора:

Номінальні данні трансформатора:

Визначаємо еквівалентний опір:

Активний опір однієї фази трансформатора:


Напруга та повний опір трансформатора:

Індуктивний опір:

Індуктивний опір однієї фази трансформатора:

Активний опір фаз трансформатора:


Реактивний опір фаз трансформатора:

Еквівалентний внутрішній опір тиристорного перетворювача:

– число фаз вторинної обмотки трансформатора;

Струм привода:

Уточнюємо Еоп и Е:
Еквівалентна індуктивність тиристорного перетворювача:


- частота мережі.

^ 3. Розрахунок індуктивності реакторів
У вентильному електроприводі реактори виконують наступні основні функції: зменшують зону переривчастих струмів, згладжують пульсації випрямного струму, обмежують струм через вентилі в перший півперіод напруги, що живить, при короткому замиканні на стороні випрямного струму. У реверсивному вентильному ЕП на реактори покладаються додаткові задачі: обмеження зрівняльних струмів при спільному керуванні вентильними групами, обмеження швидкості наростання аварійного струму при перекиданні інвертора. Індуктивність реактора залежить від його призначення, силової схеми перетворювача і розташування реактора в схемі.
^ 3.1 Обмеження зрівняльних струмів
Синхронна частота приводу:

Амплітуда фазної ЕРС:

Діюче значення зрівняльного струму:


Коефіцієнт діючого значення зрівняльного струму:Індуктивність струмообмежуючих реакторів:

^ 3.2 Обмеження струму при однофазному перекиданні інвертора
З довідника вибираємо низькочастотні тиристори по граничних значеннях параметрів режиму:

– по максимальному значенню середнього струму у відкритому стані Iв (А):

– по повторюваній імпульсній напрузі в закритому стані Umax (В):

Обираємо тиристор типу Т2–12–6, що має наступні характеристики:

– струм вентиля в закритому стані:– максимальна напруга в закритому стані:

– струм, що ударно не повторюється у відкритому стані:


^ 3.3 Обмеження струму через тиристори при короткому замиканні на стороні постійного струму
При короткому замиканні на стороні постійного струму реактор, що токообмежує, повинен обмежити швидкість наростання аварійного струму, щоб він не перевищив небезпечного для тиристорів значення на протязі власного часу спрацьовування захисних пристроїв. Обмеження струму через вентилі може бути отримане за рахунок індуктивності розсіювання обмоток трансформатора й індуктивності в ланцюзі постійного струму.

Початковий струм у момент короткого замикання, при максимальному навантаженні:

Максимально допустимий протягом півперіоду струм вентиля:

Необхідна величина спільної індуктивності для нульової схеми:


Індуктивність додаткового реактора:

Обираємо Оскільки індуктивність реактора має від’ємне значення, то індуктивностей електропривода та струмообмежуючих реакторів достатньо для обмеження швидкості наростання аварійного струму. Тому додатковий реактор не потрібен.
^ 3.4 Згладжування пульсацій випрямленого струму
Пульсації спрямованої напруги призводять до пульсацій спрямованого струму, які погіршують комутацію двигуна і збільшують його нагрів. У симетричних мостових і в нульових схемах найбільшу амплітуду мають основні гармоніки (k=1).

Амплітуди гармонік більш високої кратності (k = 2, 3) значно менше, а дія реакторів на них більш ефективна, тому розрахунки індуктивності дроселя для цих схем ведуться тільки по основній гармоніці, тобто при k = 1.

- кратність основної гармоніки.

р1 – припустиме діюче значення основної гармоніки струму. р1 повинно бути в межах від 2% до 15% номінального струму в залежності від потужності, діапазону регулювання і величини іскріння під щітками.

Приймаємо

- кут регулювання перетворювача.

Число пульсацій за період залежить від числа фаз т вторинної обмотки трансформатора і схеми з'єднання вентилів:Амплітудні значення гармонійних складових спрямованої напруги Enmax пов'язані з її середнім значенням Е0п і кутом регулювання перетворювача виразом:

При відомій амплітуді основної гармоніки Enmax і припустимому діючому значенні основної гармоніки струму р1 необхідна величина індуктивності ланцюга випрямленого струму може бути визначена:

Індуктивність додаткового реактора, для згладжування пульсацій:

Еквівалентна індуктивність якірного кола двигуна:

^ 4. Розрахунок параметрів об'єкта керування для аналізу динамічних властивостей системи
Еквівалентний опір якірного кола двигуна:

Електромагнітна стала часу якірного ланцюга двигуна:

Температурний коефіцієнт:Постійна двигуна та номінальна частота обертання:

Електромеханічна стала часу якірного ланцюга двигуна:


Напруга керування на вході ТП, що відповідає максимальній ЕРС на виході Е0n:Коефіцієнт передачі тиристорного перетворювача:

Стала часу тиристорного перетворювача:


^ 5. Розрахунок параметрів регулятора і елементів контуру регулювання струму якоря у системі підпорядкованого регулювання
Система підпорядкованого регулювання являє собою багатоконтурну систему з каскадним включенням регуляторів. При цьому число регуляторів і контурів регулювання дорівнює числу регульованих параметрів. У двоконтурній схемі (рис. 2) вихідний сигнал регулятора швидкості, включений у зовнішній контур, є заданим для регулятора струму, включеного у внутрішній контур. Налагодження регуляторів відбувається незалежно і послідовно від внутрішнього контуру до зовнішнього.

Контур струму складається з об'єкта регулювання – ланцюга якоря двигуна, силового перетворювача і регулятора струму. Контур замикається зворотнім зв'язком по величині напруги, що знімається з датчика струму в ланцюзі якоря.


Рис. 2 Двоконтурна система підпорядкованого регулювання
Напруга зворотного зв'язку за струмом:Максимально припустимий струм двигуна при перехідних процесах для високомоментного двигуна прийняти:

що відповідає режиму роботи в номінальних обертах. При зменшенні обертів нижче ωн величина Imax буде коректуватися вузлом залежного струмообмеження ВЗСО (у бік збільшення).

Передатний коефіцієнт зворотного зв'язку по струму:

^ 5.1 Налагодження регулятора струму:
Так як об'єкт регулювання в контурі струму поданий аперіодичними ланками, застосовується ПІ-регулятор струму, який настроюється по модульному (технічному) оптимумі. При стандартному налагодженні контуру струму звичайно зневажають внутрішнім зворотним зв'язком по ЕРС, що справедливо, якщо електромагнітна (Те) і електромеханічна (Тм) постійні двигуна значно перевершують постійну часу (Тn), и Тм >> Те. У випадку невиконання умов характер перехідного процесу значно відрізняється від оптимального.

Тобто для відповідності перехідного процесу в контурі регулювання струму перехідному процесу в контурі оптимальній структурі, необхідний ПІ-регулятор струму з коефіцієнтом передачі Крс і постійною часу Трс:


де с – некомпенсована мала стала часу.Настроювання на технічний оптимум характеризуються невеликим перерегулюванням 4,3%. Тривалість перехідного процесу визначається тільки малою некомпенсованою постійною часу і складає 4,7Тμ.

Для одержання перехідного процесу в контурі струму, що відповідає налагодженню на модульний оптимум, визначимо передатну функцію регулятора струму:

^ 5.2 Розрахунок параметрів регулятора струму:
В якості датчика струму використовуємо шунт.

Вибираємо номінальний струм шунта Iш з ряду 10, 20, 40, 100, 200А по номінальному струму привода: Iш Iп.

Обираємо

При протіканні через шунт номінального струму шунта Iш с шунта знімається напруга 75 мВ, тому:

  • коефіцієнт передачі шунта:
коефіцієнт передачі датчика струму якоря:Рис.3 ПІ-регулятор струму


Для розрахунку параметрів регулятора (рис. 3) задаємось величиною ємності Cзз:Постійна часу зворотного зв'язку регулятора:визначаємо Rзз:

Інші параметри:


^ 6. Розрахунок параметрів регулятора й елементів контуру регулювання швидкості
6.1 Регулювання зовнішнього контуру швидкості

Об'єктом регулювання зовнішнього контуру швидкості є замкнутий контур струму і ланка, що описує механічний опір двигуна (рис. 4).

Перехідна функція об'єкту регулювання контуру швидкості:

Контур замикається інерційним зворотним зв'язком по швидкості з передатною функцією

Напруга негативного зворотного зв'язку за швидкістю:Передавальний коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю:


Об'єкт регулювання характеризується великою постійної часу Тм, для компенсації якої можна застосувати П – або ПІ-регулятори швидкості. Системи підпорядкованого регулювання з П-регулятором швидкості є інтегрованими однократно. Вони мають достатньо високу швидкодію і мале перерегулювання перехідних процесів, проте мають значний статизм. Такі системи електропривода не спроможні забезпечити великий діапазон регулювання швидкості.

Системи з ПІ-регулятором швидкості називають інтегрованими дворазово. Вони забезпечують широкий діапазон регулювання і практично нульову статичну помилку при збуренні по моменті опору. При налагодженні на симетричний оптимум регулятори характеризуються перерегулюванням 43%. Зменшити перерегулювання можна шляхом включення на вхід СК фільтра (аперіодична ланка).
1   2   3

Схожі:

Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconТема: «Вчись вчитись. Бесіда перша «Уміння мислити»
Сприяти розвитку в учнів навичок розумової праці, уміння оперувати знаннями, виділяти головне, аналізувати, застосовувати ці навички...
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconКурсовий проект
Стоянов Ю. М. Динистори. Розрахунок трансформатора малої потужності та випрямляча з ємнісним фільтром. Курсовий проект, факультет...
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconНака з
«Україна» та Департаментом освіти, молоді та спорту, керуючись Положенням про міський кінофестиваль «Правовий компас», з метою сприяння...
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconКурсовий проект на тему
Курсовий проект на тему: «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconЗавдання на курсове проектування по курсу «Організація баз даних І знань»
Метою виконання курсового проекту є набуття навичок проектування структури бази даних та використання інформації, що міститься у...
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconКафедра «обліку І аудиту» курсовий проект (робота) з дисципліни «Організація...
Львівський державний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права, психології та
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconПсихолого-педагогічний семінар для педагогів
Мета: розвиток психологічної культури педагогів; усвідомлення своєї індивідуальності; формування значимості установок у житті; розвиток...
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці iconНтуу «кпі» курсовий проект з дисципліни «теорія електричного зв ’язку»
Побудова графіку для ентропії джерела двійкових сигналів та розрахунок продуктивності джерела цифрового сигналу
Курсовий проект з дисципліни скеп виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок І уміння застосовувати на практиці icon1. Препарат з підшлункової залози.Інсулін
Завданням на курсовий проект з дисципліни,задано розрахунок виробництва інсуліну з 250 кг підшлункової залози врх
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка