Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
НазваРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Сторінка1/5
Дата конвертації20.05.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Фізика > Реферат
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. О. ГОНЧАРА
Факультет фізики, електроніки

та компютерних систем

Кафедра радіоелектроніки

Курсова робота


з курсу „мікропроцесорна техніка”


Виконавець
студ. гр. КМ-05-1
“____”_______ 2009 р. Харченко В. В.
Керівник
доктор.ф.-м.н., проф. радіоелектроніки
“____”_____ 2009 р. Тонкошкур А. С.Дніпропетровськ – 2009

РЕФЕРАТ

Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл.

Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний код.

Мета роботи: вивчення основ функціонування мікропроцесору КР580ІК80 та розробка програми для розв’язання поставленої задачі: розрахунок загального опору схеми.

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................4

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРОГРАМИ.................5

2. ОСНОВНІ ДАНІ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

МІКРОПРОЦЕСОР КР580ІК80………………………………………………….6

2.1. Виводи і сигнали керування ВІС КР580ІК80..........................................6

2.2. Структурна схема мікропроцесора...........................................................8

3. АЛГОРИТМ РОБОТИ ПРОГРАМИ....................................................................11

4. ПОВНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ,

РЕЗУЛЬТАТУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА КОДІВ ПРОГРАМИ............15

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................26


ВСТУП

КР580ІК80 являє собою 8-розрядний процесор, у якому сполучені операційний і керуючий пристрої. Керуюча пам’ять недоступна користувачу, у ній вже в процесі виготовлення БІС записуються мікропрограми операцій (мікропрограми, по яких виконуються команди). Таким чином, передбачається використання деякої фіксованої системи команд, у яку користувач не може внести змін. У зв’язку з цим даний мікропроцесор відноситься до числа немікропрограмуємих, тобто програмуємих не на рівні мікрокоманд, а на рівні команд. Для розв’язання поставленої задачі потрібно розробити програму у вигляді команд мікропроцесору, перевірити її дієздатність і повну відповідність поставленій задачі, тобто повне розв’язання поставленої задачі з усіма можливими варіантами.

^ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ І ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРОГРАМИ

Скласти програму для розрахунку загального опору схеми (рис. 1).Розроблена програма працює для опорів від 1Ом до 10МОм (точніше до 224 Ом = 16777216 Ом), тобто для опорів виділено по 3 байти, всі підпрограми рахують опір, вважаючи, що він займає 3 байти.

Підпрограма ділення правильно працює, якщо старша половина діленого менша або дорівнює дільнику, тобто якщо результат ділення вміститься в N-байт, де N – число байт, для якого відбувається процес ділення. Для даної задачі така умова буде завжди виконуватися.

Перед входом у будь-яку підпрограму цієї програми в регістр B завантажується число N, яке означає для якої кількості байтів виконувати операції.

^ 2. ОСНОВНІ ДАНІ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

МІКРОПРОЦЕСОР КР580ІК80

Мікросхема КР580ІК80 є аналогом мікропроцесора i8080, фірми INTEL. Це – функціонально закінчений одно кристальний, паралельний восьми розрядний мікропроцесор з фіксованою системою команд, який застосовується як центральний процесору пристроях обробки даних і керування.

Мікропроцесор має роздільні 16-розрядну шину адресів А і 8-розрядну шину даних D. Шина адресів забезпечує пряму адресацію зовнішньої пам’яті обсягом до 65536 байт, 256 пристроїв введення. Восьми розрядний арифметично-логічний пристрій мікропроцесора забезпечує виконання арифметичних і логічних операцій над двійковими даними, представленими в додатковому коді, а також обробку двійково-десяткових упакованих чисел.
^ 2.1. Виводи і сигнали керування ВІС КР580ІК80

Умовне графічне позначення мікропроцесора на принципових електричних схемах показане на рис. 2.

D7…D0 – входи/виходи шини даних (ШД), яка забезпечує двосторонній обмін між мікропроцесором (МП), запам’ятовуючим пристроєм (ЗП) і портами ввода-виводу (ПВВ).

A15…A0 – виходи шини адресів (ША), які забезпечують адресацію 64 кБайт (у тому числі 256 пристроїв введення і 256 пристроїв виведення).

F1 (Ф1) і F2 (Ф2) – вхідні тактові імпульси (дві непересічні між собою послідовності імпульсів, які мають однакову частоту проходження і синхронізують роботу МП).

READY або RDY (Гт) – готовність, служить для введення сигналу, який вказує на готовність даних до введення в мікропроцесор чи на готовність пам’яті і периферійних пристроїв (ПП) до прийому інформації із шин даних (сигнал дозволяє синхронізувати роботу мікропроцесора з пам’яттю і периферійними пристроями будь-якої швидкодії).

RESET (Скд) – скидання, призначений для подачі вхідного сигналу, який установлює внутрішні вузли мікросхеми у вихідний стан (при надходженні цього сигналу вміст програмного лічильника стає рівним нулю і наступна команад починається з нульової комірки; сигнали HLDA і INTE установлюються в нульовий стан).Рис. 2. Умовне графічне позначення мікропроцесора i8080 (КР580ІК80)
HOLD (ЗхШ) – захоплення шин, призначений для подачі вхідного сигналу, який використовується периферійними пристроями для запиту доступу до шин адреси і даних.

INT (ЗПр) – запит маскованого переривання, служить для подачі вхідного сигналу, який забезпечує можливість роботи мікросхеми в реальному масштабі часу (сигнал сприймається МП у стані зупинки чи наприкінці останнього машинного циклу поточної команди і за умови, що сигнал INTE=1).

Вихідні керуючі сигнали:

SYNC (Синх) – синхронізація, служить для видачі вихідного сигналу,

який визначає початок кожного машинного циклу. Під час дії цього сигналу інформація стану посилається в зовнішній регістр стану.

DBIN (Прм) – прийом, призначений для видачі вихідного сигналу, який показує, що ШД знаходиться в режимі прийому, тобто мікропроцесор очікує надходження даних від пам’яті, пристрою введення чи інших пристроїв системи.

WR\ (Вдч) – служить для видачі вихідного сигналу, який показує, що мікропроцесор вивів на ШД дані для запису в пам’ять чи периферійний пристрій.

WAIT (Очк) – очікування, служить для видачі вихідного сигналу, який підтверджує, що мікропроцесор знаходиться в стані чекання.

HLDA (ПЗхШ) – підтвердження захоплення шин, служить для видачі вихідного сигналу, який є відповіддю на сигнал HOLD і який показує, що шини адреси і даних знаходяться у високоімпедансному (відключеному) стані.

INTE (ДПр) – дозвіл переривання, призначений для видачі вихідного сигналу, який є індикатором одиничного логічного стану внутрішнього тригера дозволу переривання.

Входи живлення:

Ucc1 – призначений для подачі напруги джерела живлення (+5В);

Ucc2 – призначений для подачі напруги джерела живлення (+12В);

Uio – служить для подачі напруги зсуву на підкладку (-5В);

GND – загальний провід для напруги живлення +5, -5, +12В.
^ 2.2. Структурна схема мікропроцесора

МП складається з наступних основних функціональних вузлів: арифметико-логічного пристрою ALU (Arithmetic-Logic Unit), пристрою керування і блоку регістрів (рис. 3).

До складу блоку регістрів входять: 16-розрядний регістр адреси команди або програмний лічильник PC (Program Counter), 16-розрядний покажчик стека SP (Stack Pointer), 16-розрядний регістр тимчасового збереження (WZ), 16-розрядна схема інкременту-декременту адреси INC/DEC (Increment/Decrement) і шість 8-розрядних регістрів загального призначення (РЗП) B, C, D, E, H, L, які можуть використовуватися і як три 16-розрядних регістри (регістрової пари) BC, DE, HL. РЗП призначені для збереження і видачі даних. Назва регістрової пари завжди визначається назвою першого регістра, у якому зберігається старший байт шістнадцяти розрядного числа. Практично всі арифметичні і логічні дії над даними виконуються в регістрі-акумуляторі ACC (Accumultor).Рис. 3. Структурна схема МП КР580ІК80
Регістри відіграють роль акумуляторів, коли в них містяться оброблювані дані, або роль покажчиків, коли в них зберігаються адреси операндів. Вони вибираються за допомогою схеми вибору регістру. Восьми розрядні дані можуть передаватися на внутрішню шину даних МП через мультиплексом (MUX). Шістнадцяти розрядні адреси обмінюються між регістрами і буфером адреси BA через адресний регістр-засувку і схему інкременту-декременту адреси.

Система команд МП містить команди довжиною в 1, 2 і 3 байти інформації. Перший байт команди завжди міститься в регістрі команд IR (Instruction Register). Другий і третій байти багатобайтних команд розміщаються в допоміжних регістрах W і Z. Вибір того чи іншого регістра, які приймають участь у виконанні команди, здійснюється схемою вибору регістрів, яка дешифрує код команди.

3. АЛГОРИТМ РОБОТИ ПРОГРАМИ

Рис. 4. Блок-схема програми

4. ПОВНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ, РЕЗУЛЬТАТУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА КОДІВ ПРОГРАМИ

Таблиця 1

Розподілення памяті для початкових даних і

результату виконання програми


Адрес

Дані

0000

МЛБ R1

0001

СРБ R1

0002

СТБ R1

0003

МЛБ R2

0004

СРБ R2

0005

СТБ R2

0006

МЛБ R3

0007

СРБ R3

0008

СТБ R3

0009

МЛБ R4

000A

СРБ R4

000B

СТБ R4

0074

МЛБ (R1||R2+R4)||R3

0075

(R1||R2+R4)||R3

0076

(R1||R2+R4)||R3

0077

СТБ (R1||R2+R4)||R3

0078

Остача МЛБ (R1||R2+R4)||R3

0079

Остача (R1||R2+R4)||R3

007A

Остача (R1||R2+R4)||R3

007B

Остача СТБ (R1||R2+R4)||R3


Таблиця 2

Програма


Адрес

Код

Метка

Мнемокод

Коментар

0100

21
LXI H,0000

(HL)←0000H

0101

00
0102

00
0103

11
LXI D,0010

(DE)←0010H

0104

10
0105

00
0106

06
MVI B,06

(B)←06H

0107

06
0108

CD
CALL MOVN

M(FFFE)←01H M(FFFD)←0BH

(SP)←FFFDH

(PCH)←07H (PCL)←00H

0109

07*
010A

00*  1   2   3   4   5

Схожі:

Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconКурсова робота: 46 стор., 5 табл., 6 рис., 3 додатки, 25 джерел використаної літератури
Об'єкт дослідження − процес формування та використання основних засобів підприємства
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Ключові слова: маркетинг, маркетингові комунікації, стимулювання, послуга, програма стимулювання, оцінка ефективності, кредитування,...
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 57 сторінок, 17 малюнків, 15 таблиць, 35 формул, 1 додаток, 4 літературні джерела
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат, курсова робота

Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconРеферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань
Предмет дослідження – бухгалтерський облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати”
Реферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл iconЗакони розподілу неперервних випадкових величин. [17, стор. 104,...
Випробування та події. Випадкові події, види випадкових подій. [17, стор. 16; 6, стор. 17; 37, стор. 15]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка