Дніпродзержинський державний технічний універсИтет
Скачати 119.31 Kb.
НазваДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Дата конвертації01.03.2013
Розмір119.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет


Затверджую”

Проректор

з науково-педагогічної,

навчально-методичної роботи,

акредитації та ліцензування

_____________О.М.Коробочка

“____” ________________2007р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
З дисципліни ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

Для спеціальності 6.090500 «Теплоенергетика»

Факультет Енергетичний

Кафедра Промислова теплоенергетикаФорма

навчання

^ Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Лаборатор

ні

(год)

Самостійна

робота

(год)

Всього

(год.)

Заліки

(семестр)

Іспити

(семестр)

Денна

IV

8

34

17

-

111

162

8

-^ Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”ЕНЕРГЕТИКА” по спеціальності 6.090500 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

Робоча програма складена к.т.н., доцентом Глущенко Оленою Леонідівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Промислова теплоенергетика» 09.01.2007 р. (протокол № 10)

Зав. кафедрою _________________________________________________________Яловий М.І.

Схвалена радою (методичною комісією) енергетичного факультету

«____» ________________2007р.

Голова______________________________________________________________ Павленко А.М.
^ 1 МЕТА, ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛIНИ, ЇЇ МIСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ

ПРОЦЕСI
1.1 Мета викладання дисципліни
Викладання дисципліни має на меті вивчення теоретичних основ i принципів дії апаратів, які використовуються для очищення промислових відходів металургійних та інших підприємств. Конструктивне оформлення установок, призначених для вловлювання пилу, золи та шламу на аглофабриках, в доменних, мартенівських, киснево-конверторних цехах та енергетичних установках, методами їх розрахунків та характерними режимами роботи.

^ 1.2 Задачі вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни студент повинен знати основні гідродинамічні та теплотехнічні процеси, якi проходять в пиловловлювальному обладнанні, принципи їх роботи, конструктивне оформлення i характеристики апаратів, якi серійно випускаються в промисловості.

^ Студент повинен вміти розраховувати основнi характеристики апаратів і установок з урахуванням змінних умов експлуатацiї та природи газового потоку. Вибирати та розраховувати надійні та безпечні режими роботи пиловловлювальних установок.

^ Студент повинен мати навички з експлуатацiї газоочисних споруд, визначати основні розміри апаратів та ефективність їх застосування, забезпечувати безпечнi умови експлуатацiї.
^ 1.3 Перелік базових дисциплін та тем, засвоєння яких необхідно для

вивчення дисципліни
1.3.1. Технічна термодинаміка

Теми: 1. Параметри стану.

2. Термодинамічні властивості речовин.

3. Основні термодинамічні процеси.

4. i-d діаграма вологого повітря.

5. Процеси течії газів та рідини.

1.3.2. Гідрогазодинаміка

Теми: 1. Основнi рівняння гідрогазодинаміки.

2. Прискорення газового потоку.

3. Витрати енергії при руху газового потоку.

1.3.3. Вища математика

Теми: 1. Рішення диференціальних рівнянь.

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ (лекційні заняття 34 год.)

МОДУЛЬ 1

2.1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЧАСТИНА 1)

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПИЛОВЛОВЛЮЮЧИХ

ПРИСТРОЇВ

^ 2.1.1 Вступ [1,2,3] – 4 години.

Місце дисципліни в навчальному процесі при підготовці фахівців із теплоенергетики. Проблема охорони навколишнього середовища. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Основи класифікації газоочисних апаратів. Оцінка ефективності роботи пиловловників.

Практичні заняття 3.1

^ 2.1.2 Аеродисперсні системи [2,3] – 2 години.

Характеристика запилених газів. Властивості пилу, який знаходиться у газах. Методи визначення запиленості газів.

Практичні заняття 3.2

^ 2.1.3 Сухі інерційні пиловловлювачі [1,2] – 6 годин.

Пилоосаджувальні камери і колектори. Експлуатаційна характеристика камер і колекторів. Жалюзійні пиловловлювачі. Інерційні пиловловлювачі. Уловлювання пилу в циклонах. Типи циклонів і головні правила їхньої експлуатації. Розрахунок і вибір відцентрових циклонів. Батарейні циклони.

Практичні заняття 3.3

^ 2.1.4 Мокре уловлювання пилу [1,2,3] – 5 годин.

Мокре очищення й область його застосування. Фізичні основи мокрого очищення газів. Зрошувальні пристрої. Промивні камери. Скрубери. Розрахунок скрубера. Швидкісні турбулентні пиловловлювачі. Розрахунок швидкісних пиловловлювачів із трубами Вентурі.

Практичні заняття 3.4, 3.5

^ 2.2 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЧАСТИНА 2)

ПРИНЦИП ДІЇ ФІЛЬТРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ

2.2.1 Очищення газів фільтруванням [2,3] – 6 годин.

Принцип дії фільтрів і фізичні основи фільтрації. Фільтрувальні матеріали. Рукавні фільтри. Рамні фільтри. Методи регенерації тканини. Самоочисні масляні фільтри.

Практичні заняття 3.6

^ 2.2.2 Електричне очищення газів [1,3] – 5 годин.

Фізичні основи електричного очищення газів. Теоретичний ступінь уловлювання пилу. Процеси у реальному електрофільтрі. Класифікація електрофільтрів. Сухі електрофільтри. Мокрі електрофільтри.

Практичні заняття 3.7

^ 2.2.3 Газоочисні установки [1,2,3] – 6 годин.

Очищення газів на агломераційних фабриках. Очищення доменного газу. Очищення мартенівських газів. Очищення конверторних газів. Очищення газів у прокатних цехах. Очищення газів у котельних установках. Очищення газів у вогнетривких цехах.


 1. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (17 год.)


3.1 Аеродисперсні системи. Розрахунки запилених

газових потоків. Визначення швидкості витання частинок 2 години

3.2 Методи і розрахунки охолодження газових потоків 2 години

3.3 Вибір і розрахунки циклонів 5 годин

3.4 Розрахунки порожнього і насадкового скрубера 2 години

3.5 Розрахунки пиловловлювачів із трубами Вентурі 2 години

3.6 Технологічний розрахунок рукавного фільтра 2 години

3.7 Технологічний розрахунок електрофільтра 2 години

4 САМОСТIЙНА РОБОТА ( 111 год. )

4.1 Індивідуальне завдання “Розрахунок сухого відцентрового циклону” - 26 год.

4.2 Проробка лекційного матеріалу (0,25 год./1 год. лекції) - 9 год.

4.3 Підготовка до практичних занять (0,5 год/1 год. практ. занять) - 9 год.

4.4 Проробка окремих розділів які не викладаються на лекції.

Тема: Вихрові та ротаційні пиловловлювачи - 18 год.

Тема: Економічні показники газоочисток різних типів - 10 год.

Тема: Розсіювання шкідливих речовин, які знаходяться у викидах

промислових підприємств - 15 год

Тема: Захист утилізаторів теплоти від забруднення в тепловіх

агрегатах - 15 год

Тема: Димососи для забруднених димових газів - 9 год

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, самостійне виконаня індивідуального завдання.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за індивідульне завдання, підсумковий письмовий тест.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


Модуль 1

(поточне тестування)

^ Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Виконується за бажанням студента для підвищення рейтингу


100

^ Лекційні заняття (Теоретичний матеріал)


50

50

Т1

Т2

Т3

Т3С

Т4

Т4С

Т5

Т6

Т6С

Т7

Т7С

Т8С

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

4

4

^ Практичні заняття


Пр1

Пр2

Пр3

Пр4

Пр5

Пр6

Пр7

2

2

2

2

2

3

2

Індивідуальне завдання


Інд.завд. 1 (частина I)

Інд.завд. 1 (частинаII)

23

22


Поточне тестування по змістовому модулю 1 проводиться на останньому тижні березня місяця на практичному занятті № 4.

Поточне тестування по змістовому модулю 2 проводиться на останньому тижні травня місяця на практичному занятті № 7.

Підсумковий тест проводиться в період екзаменаційної сесії за затвердженим розкладом.

Оцінювання індивідуального завдання по розрахунку сухого відцентрового циклону здійснюється за результатами виконання окремих етапів і його захисту відповідно до затвердженого графіку.
^ Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно;

75 – 89 балів – добре;

60 – 74 – задовільно;

35 – 59 – незадовільно з можливістю повторного складання;

0 – 34 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом.

6. Навчально-методичні матеріали


  1. Основна та додаткова література

Основна

 1. Юдашкин М.Я. Пылеулавливание и очистка газов в черной металлургии./ Изд. 2-е, перераб.и доп. –М.: Металлургия, 1984, -320 с.

 1. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве. / Учебник для вузов. –М.: Металлургия, 1990, - 320 с.

 1. Гордон Г.М., Пейсахов И.Л. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии. –М.: Металлургия, 1977, –456 с.

Додаткова

 1. Белевицкий А.М. Проектирование газоочистных сооружений. –Л.: Химия, 1990. –288 с.

 1. Очистка технологических газов в черной металлургии.//Толочко А.И. и др. –М.: Металлургия, 1982,–360 с.

 1. Денисов С.И. Улавливание и утилизация пылей и газов./Учебное пособие для вузов, – М.: Металлургия, 1991, –420 с.

 1. Алиев Г.М. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов. /Справочник, –М.: Металлургия, 1986, -260 с.

^ 6.2 Перелік навчальних посібників, методичних вказівок та

технічних засобів

6.2.1 Методичні вказівки до практичних, лабораторних робот та

самостійній роботі студентів.


 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Пиловловлювання та очищення промислових відходів” для студентів за фахом 6.090500 “Теплоенергетика”, - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2003 р., - 6 с.

 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Пиловловлювання та очищення промислових відходів” для студентів за фахом 6.090500 “Теплоенергетика”, - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2004 р., - 13 с.

 3. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання “Розрахунок сухого відцентрового циклону” з дисципліни “Пиловловлювання та очищення промислових відходів” для студентів за фахом 6.090500 “Теплоенергетика”, - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2004 р., -24 с.

Схожі:

Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний університет
Робоча програма складена на ocнові Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДонбаський державний технічний університет (Дондту) Вартість навчання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка