Дніпродзержинський державний технічний універсИтет
Скачати 111.84 Kb.
НазваДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Дата конвертації01.03.2013
Розмір111.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы


Дніпродзержинський державний технічний універсИтет


Затверджую”

Проректор

з науково-педагогічної,

навчально-методичної роботи,

акредитації та ліцензування

_____________О.М.Коробочка

“____” ________________2007р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
З дисципліни МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Для спеціальності 6.090500 «Теплоенергетика»

Факультет Енергетичний

Кафедра Промислова теплоенергетика
Форма

Навчання

Нормативні дані

Курс

Семестр

Лекції

(год)

Прак-тичні

(год)

Лабора-торні

(год)

Самостійна робота (год.)

Всього

(год)

Заліки

(сем)

Іспити (семестр)

Денна

II

4

436

1

18


54

108

-4

6—


^ Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”ЕНЕРГЕТИКА” по спеціальності 6.090500 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

Робоча програма складена к.т.н., доцентом Глущенко Оленою Леонідівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Промислова теплоенергетика» 09.01.2007 р. (протокол № 10)

Зав. кафедрою _________________________________________________________Яловий М.І.

Схвалена радою (методичною комісією) енергетичного факультету

«____» ________________2007р.


Голова______________________________________________________________ Павленко А.М.

^ 1 МЕТА, ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛIНИ, ЇЇ МIСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ

ПРОЦЕСI


  1. Мета викладання дисципліни


Викладання дисципліни має на меті вивчення основ головних стандартів з метрології.

Освоєння дисципліни дозволить майбутнім фахівцям забезпечити необхідний рівень використання вимірювальної техніки та систем.


  1. ^ Задачі вивчення дисципліни


Після вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття, визначення та терміни з метрології та техніки вимірювання. Студента треба залучити для обов'язкового використання стандартів з метрології та техніки вимірювання.

^ Студент повинен вміти розв'язувати задачі, пов'язані з методикою та аналізом впливу виробництва на дію вимірювальних систем.

Студент повинен мати навички оцінити придатність приладу для вимірювання на основі аналізу нормованих метрологічних характеристик засобу вимірювання.
1.3 Перелік базових дисциплін та тем, засвоєння яких необхідно для

вивчення дисципліни

1.3.1 Математика

Теми: 1. Диференціальне та інтегральне обчислення.

2. Елементи статистики та теорії обчислення похибок.

3. Операційне обчислення.

4. Ряди. Ряд Тейлора.
^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ (лекційні заняття 36 год.)

МОДУЛЬ 1

2.1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЧАСТИНА 1)

ДЕРЖАНИЙ ХАРАКТЕР МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

^ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ


2.1.1. Вступ [1, 3, 4 ] - 4 год.

Державний характер метрологічної діяльності. Структура метрологічної служби України та даржавна метрологічна служба. Метрологія та стандартизація в Україні. Державний метрологічний контроль і нагляд.

Функції та задачі метрології. Терміни метрології.
^ 2.1.2. Об’єкти вимірювань і їх міри [1, 4, 6] - 4 год.

Об’єкти вимірювань і їх міри. Основні теорії розмірності. Системи одиниць величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Основні та похідні одиниці. Системи СІ. Похідні механічні, геометричні, теплові одиниці системи СІ.

Лабораторна робота 3.1
^ 2.1.3 Методи та засоби вимірювань [1, 4, 5] – 4 год.

Класифікація засобів вимірів. Загальні поняття про еталони. Показники якості засобів вимірів.

Лабораторна робота 3.2
^ 2.1.4. Похибки при вимірюваннях [1, 4] – 10 год.

Похибки вимірів. Визначення абсолютної, відносної та приведеної похибок. Розрахунок та визначення середньої арифметичної похибки, середньої квадратичної похибки окремого виміру, середньої квадратичної похибки середнього арифметичного.

Випадкові, систематичні та грубі похибки.

Методична обробка даних прямих вимірювань при існуванні випадкової похибки.

Обробка результатів нерівноточних вимірювань. Обробка результатів косвених вимірювань при існуванні випадкової похибки.

Методика виявлення грубих похибок. Облік систематичних похибок.

Лабораторна робота 3.3, 3.4
^ 2.2 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЧАСТИНА 2)

ЗАКОНОДАВЧА МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
2.2.1. Засоби вимірювань [1, 2, 4] – 4 год.

Метрологічні характеристики засобів вимірів. Підготовка до вимірів. Аналіз постановки вимірювальної задачі. Створення умов для вимірів. Вибір засобів і методу вимірів.

Лабораторна робота 3.5
^ 2.2.2. Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювання [1, 4, 5] - 4 год.

Групи нормованих метрологічних характеристик приладів. Використання нормованих метрологічних характеристик приладів при виборі приладу.

Лабораторна робота 3.6
^ 2.2.3. Законодавча метрологія та стандартизація [5, 6, 7] –– 6 год.

Розвиток стандартизації. Теоретичні основи стандартизації. Державна система стандартизації і забезпечення єдності вимірювань. Мета, принципи та основні завдання стандартизації. Суб’єкти та об’єкти стандартизації. Фактична і промислова стандартизація.

Законодавча метрологія та стандартизація
^ 3. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ (18 год.)
3.1 Методика перевірки автоматичних потенціометрів — 3 год.

3.2. Методика перевірки пірометричних мілівольтметрів — 3 год.

3.3. Методика перевірки термоелектричних термометрів — 3 год.

3.4. Визначення швидкості та витрати пневмометричними трубками — 3 год.

3.5. Вимірювання температури пірометром "Промінь" — 3 год.

3.6. Методика тарування термопар —3 год.
^ 4. САМОСТІЙНА РОБОТА (54 год.)
4.1. Вивчення лекційного матеріалу — 9 год. (0,25 год. на 1 год. лекцій)

4.2. Вивчення окремих розділів, що не викладаються на лекціях — 10,6 год.:

Тема 4.2.1: Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики, які використовуються при математичній обробці результатів вимірювань.

Тема 4.2.2: Особливі системи одиниць.

4.3. Підготовка до лабораторних робіт — 2,4 год.

4.4. Виконання індивідуальних розрахункових завдань — 20 год.
^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекційні заняття, лабораторні роботи, самостійне виконаня індивідуальних розрахункових завдань.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за індивідуальне завдання, підсумковий письмовий тест.
^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


Модуль 1

(поточне тестування)

^ Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2


Виконується за бажанням студента для підвищення рейтингу


100

^ Лекційні заняття (Теоретичний матеріал)


50

50

Т1

Т2

Т2С

Т3

Т4

Т5

Т6

Т6С

Т7

3

3

5

4

4

4

4

5

4

^ Лабораторні роботи


Лб 1

Лб 2

Лб 3

Лб 4

Лб 5

Лб 6

2

2

2

3

2

3

Індивідуальне завдання


Інд. завд. 1 (частина I)

Інд. завд. 1 (частина II)

25

25


Поточне тестування по змістовому модулю 1 проводиться на останньому тижні березня місяця на лабораторному занятті № 3.

Поточне тестування по змістовому модулю 2 проводиться на останньому тижні травня місяця на лабораторному занятті № 6.

Підсумковий тест проводиться в період екзаменаційної сесії за затвердженим розкладом.

Оцінювання індивідуального завдання здійснюється за результатами виконання окремих етапів і його захисту відповідно до затвердженого графіку.

^ Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно;

75 – 89 балів – добре;

60 – 74 – задовільно;

35 – 59 – незадовільно з можливістю повторного складання;

0 – 34 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом. 1. Навчально-методичні матеріали

  1. Основна та додаткова література

Основна


1. Преображенский П.П. Теплотехнические измерения и приборы –– М.: Энергия, 1978. — 703с.

 1. Кузнецов Н.Д., Чистяков Н.С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. — М. Энергоатомиздат. 1985 — 328с.

 2. Основополагающие стандарты в области метрологии. — М.: Изд-во стандартов, 1986.— 312с.

 3. Туяхов А.І. Практична метрологія і виміри. Навчальний посібник – Севастополь: «Вебер», 2003. – 288 с.

 4. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація. – К.: Либідь – 1997. – 191 с.

 5. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, спецификация. Учебное пособие. – М.: Логос, 2003. – 536 с.

 6. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с.Додаткова
1. Справочная книга по теплотехнике и теплоэнергетике. Том 2 тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент. Справочник под общ. редакцией В.А. Григорьева и В.М. Зорина. — М. Энергоиздат. 1989. — 512с.


2. Измерения в промышленности. Справ. Изд. В 3-х книгах. Книга 1. Теоретические основы. Пер. с нем. Под ред. Профоса П. — 2-е изд. Перераб. и дополн. — М. Металлургия, 1990. — 492с.

3. Довгалюк Б.П. Метрологія. Частина 1. Системні технології, Дніпропетровськ, 2001. — 124с.

4. Метрологія та вимірювальна техніка /Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін.: Підручник – Львів: Бескид Біт, 2003. – 544 с.
5.2 Перелік навчальних та інших посібників

 1. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи по дисципліні "Метрологія та стандартизація". Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2006. – 22 с.

 2. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Метрологія та стандартизація". Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2005. – 35 с.


Схожі:

Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний університет
Робоча програма складена на ocнові Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Дніпродзержинський державний технічний універсИтет iconДонбаський державний технічний університет (Дондту) Вартість навчання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка