Посадові обов'язки вчителя фізики, інформатики
Скачати 110.23 Kb.
НазваПосадові обов'язки вчителя фізики, інформатики
Дата конвертації08.07.2013
Розмір110.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

вчителя фізики, інформатики

_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Кваліфікаційні вимоги:
– вища педагогічна освіта за фахом.
Повинен знати:
– предмет викладання, методику викладання та виховні цілі, педагогіку, психологію, вікову фізіологію;
– цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечувати шкільної освіти, зокрема, стосовно предмета, що викладається;
– форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;
– соціальні, культурні, інші умови навчання й виховання;
– принципи, якими керуються провідні вчителі;
– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;
– Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання;
– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинен вміти:
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Повинна мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.
Загальні положення:
– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;
– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;
– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;
– час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, які не співпадають із черговою відпусткою, є робочим часом. В ці періоди учитель залучається адміністрацією школи до педагогічної й організаторської роботи у межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул;
– один раз на п'ять років проходить переатестацію.
Службові обов'язки:
– планувати, здійснювати навчання, виховання учнів, сприяти становленню їх як особистостей;
– забезпечувати умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог;
– використовувати ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу;
– вивчати індивідуальні особливості школярів, дбати про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;
– проводити індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;
– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
– готувати вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– додержуватися педагогічної етики, поважати гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя;
– вимагати від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
– контролювати забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;
– підтримувати зв'язки з батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
– забезпечувати нагляд за безпечним станом і експлуатацією обладнання, приладів, інструментів та санітарним станом приміщень;
– вивчати існуючі Правила з техніки електробезпеки при проведенні занять у навчальних кабінетах (класах) загальноосвітніх шкіл і практики школярів на промислових об'єктах, керуватися ними, і забезпечувати їх суворе дотримання при проведенні навчального процесу;
– навчати учнів правильному і безпечному поводженню з електрообладнанням кабінету, безпечним прийомам проведення робіт, проходженню екскурсій на промислових об'єктах і слідкувати за дотриманням учнями заходів електробезпеки;
– проводити з учнями на початку навчального року вступний інструктаж;
– проводити (на робочому місці) інструктаж із техніки безпеки кожного учня під час робіт у навчальному кабінеті чи лабораторії, а також перед виконанням учнями нових видів робіт, вивченням кожної нової теми;
– проводити з учнями, при необхідності, повторний,позаплановий, цільовий інструктажі з техніки безпеки;
– розробляти заходи для включення до плану й угоди на проведення номенклатурних заходів з охорони праці;
– повідомляти директора школи про невиконання до строку намічених заходів, які забезпечують безпечні умови навчання й праці;
– ставити до відому директора школи про нещасні випадки, які скоїлися при проведенні занять і робіт;
– за несвоєчасне й неякісне проведення інструктажу з техніки безпеки нести відповідальність згідно діючого законодавства.;
– учитель фізики несе особисту відповідальність за порушення Правил з техніки безпеки для кабінетів фізики незалежно від того, привели ці порушення чи ні до нещасного випадку.
Як завідуюча кабінетом фізики зобов'язана:
– на основі Правил із техніки безпеки для кабінетів (лабораторій) фізики загальноосвітніх шкіл складати «Інструкцію з техніки безпеки для учнів, які проходять практичні заняття у кабінеті фізики» і представляти її на затвердження директорові школи;
– створювати здорові і безпечні умови для проведення занять у кабінеті фізики;
– забезпечувати нагляд за безпечним станом і експлуатації обладнання, приладів, інструментів та санітарним станом кабінету;
– забезпечувати виконання діючих правил і інструкцій з техніки безпеки і гігієни праці;
– проводити заняття і роботи при наявності відповідного обладнання та інших умов, які передбачені правилами і нормами з техніки безпеки;
– забезпечувати безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, санітарний стан приміщення;
– проводити інструктаж учнів із техніки безпеки і гігієни праці з наступним оформленням інструктажу в журналі установленої форми;
– один раз на п'ять років проходити курсову перепідготовку з охорони праці;
– не допускати знаходження учнів у кабінеті при відсутності вчителя;
– не допускати використовувати кабінет фізики як класну кімнату для проведення занять з інших предметів;
– по закінченню роботи відключити електрообладнання, яке знаходиться під напругою, а виходячи – замкнути двері кабінету ключем;
– приймати заходи щодо наявності в кабінеті медичної аптечки її комплектності відповідно існуючого переліку;
– без дозволу особи, відповідальної за стан і експлуатацію електромережі та сантехнічного обладнання, не дозволяється вносити які-небудь зміни (приєднувати додаткові електроприлади і т.д.), знімати чи замінювати окремі елементи комунікацій.

При проведенні технічного обслуговування і ремонті електрообладнання

дотримуватися наступних вимог:
– до техобслуговування і ремонту електрообладнання допускаються тільки персонал (у тому числі вчитель фізики, який знає Правила з техніки електробезпеки і має відповідну кваліфікацію;
– роботи виконуються при повному або частковому відключенні напруги;
– віддавати розпорядження на виконання тих чи інших робіт в електроустановках мають право уповноважені на це особи, які мають кваліфікаційну групу не нижче ІY (цією особою може бути учитель фізики);
– допускати до робіт і виконувати роботи може особа, яка має кваліфікаційну групу не нижче ІІІ.
– особа, яка допускає до роботи, несе відповідальність за підготовку робочого місця: правильність виконання технічних заходів безпеки, правильність допуску до роботи, приймання робочого місця по закінченню роботи і своєчасність його оформлення в оперативному журналі.
Дії в аварійних випадках

(не спрацювання захисту, при перевантаженнях і коротких замиканнях електропроводки, електричних машин і трансформаторів, загорання ізоляції, попадання під напругу і т.п.):
– негайно натиснути кнопку аварійного відключення живлення;
у разі необхідності:
– надати першу допомогу потерпілим;
– ліквідувати осередок пожежі;
– здійснити місцеве відключення пошкодженого обладнання і вивести його в ремонт;
– роботи по усуненню несправностей, які виникли внаслідок аварії, а також роботи, які не терплять зволікання, по усуненню несправностей обладнання, що можуть привести до аварії, дозволяється проводити не менше ніж двом особам із кваліфікаційною групою не нижче ІІІ.
При проведенні профілактичних робіт (не рідше одного разу на три місяці):
– витерти пил з усіх поверхонь електрообладнання (щитів, пультів живлення, рубильників, пускачів і т.д.); – уважно оглянути все обладнання з метою виявлення механічних пошкоджень і усунути їх у випадку необхідності;
– перевірити затяжку гвинтів електричних з'єднань і при необхідності провести їх підтяжку. Підгорілі контактні з'єднання роз'єднати, зачистити дрібною наждачною шкуркою, змазати і з'єднати заново;
– не рідше одного разу за три роки необхідно перевірити мегомметром опір ізоляції всіх одиниць електрообладнання.
У випадку виникнення пожежі зобов'язана:
– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності — в пожежну частину (тел. 101 або 93-12-01);
– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;
– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);
– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами і засобами пожежогасіння, які маються у школі;
– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.
Має право на:
– захист професійної честі, гідності;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– індивідуальну педагогічну діяльність;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;
– заохочення за успіхи у праці;
– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;
– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;
Забороняється:
– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;
– відміняти, подовжувати чи скорочувати протяжність уроків (занять) і перерв між ними;
– випроваджувати учнів з уроків (занять);
– курити у приміщенні школи;
– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;
– допускати на уроки (заняття) сторонніх осіб без дозволу директора школи або його заступників;
Загальна дисциплінарна відповідальність:
– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.


Директор школи________________________
Посадову інструкцію одержав_________________________
Дата______________________

Схожі:

Посадові обов\Посадові  обов'язки  класного  керівника

Посадові обов\Посадові обов’язки класного керівника

Посадові обов\Посадові обов'язки вчителя хімії
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Посадові обов\Посадові обов'язки вчителя біології
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Посадові обов\План оснащення кабінету фізики на 2009-2010 навчальний рік
...
Посадові обов\У чому полягають обов’язки вчителя?
Ви повинні також турбуватися на всьому шляху шкільного навчання про збереження здоров’я дітей І про набуття ними добрих моральних...
Посадові обов\Посадові обов’язки педагога-організатора організовує
Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей
Посадові обов\Посадові обов’язки
При розробці інструкції вра­ховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладахМіністерства освіти України
Посадові обов\Конкурс електронних газет «Шкільній інформатиці-25 років»
Два кращих відеозвіти (Ільченко О. С., вчителя інформатики гімназія «Інтелект» та Швецової Л. В. вчителя інформатики нвк «зош I-III...
Посадові обов\План роботи тг вчителів математики, фізики та інформатики зош №2 на 2012 – 2013 навчальний рік
Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров'я ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка