Статут всеукраїнської Громадської організації
Скачати 120.08 Kb.
НазваСтатут всеукраїнської Громадської організації
Дата конвертації16.07.2013
Розмір120.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы


«Зареєстровано» «Затверджено»

Міністерство юстиції України рішенням Загальних зборів

« » _______________2006 р. Всеукраїнської громадської організації

Професійна Асоціація учителів фізики

«Шлях освіти – ХХІ».

Свідоцтво № ______ Протокол №___від_________2005р.
Заступник Міністра

М.М.Шупеня

СТАТУТ

Всеукраїнської Громадської організації

Асоціація учителів фізики

Шлях освіти -ХХІ”

Київ - 2006

1.Загальні положення:
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учителів фізики “Шлях освіти -ХХІ” створюється за ініціативи учителів фізики, фіналістів Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року – 2005” у номінації “Фізика” у м. Вінниця

  1. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учителів фізики “Шлях освіти -ХХІ” (надалі, Асоціація) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

  2. Асоціація створена і діє на принципах добровільності, рівноправності членів, гуманізму та демократії, законності, співробітництва, самоврядування, гласності, незалежності від політичних, національних та релігійних організацій.

  3. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Національною програмою “Діти України”, чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

  4. Асоціація набуває статус юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Асоціація володіє виокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків. Асоціація є учасником цивільно-правових відносин і несе зобов’язання, пов’язані з її діяльністю, має печатки, бланки, членські квитки і штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка Асоціації реєструється у встановленому законом порядку. Держава, її органи і організації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації, як і Асоціація не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів і організацій.

  5. Асоціація поширює свою діяльність на територію України.

  6. Юридична адреса Асоціації:

Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Драй Хмари 17/7.
2. Мета, завдання та основні напрямки діяльності Асоціації
2.1. Головною метою діяльності Асоціації є сприяння апробації та впровадженню існуючих, розробки власних нових навчальних та виховних технологій, які відповідають принципам діяльності Асоціації та задоволення та захист законних соціальних, професійних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними завданнями Асоціації є:

- сприяння здійсненню наукових досліджень, розповсюдженню нової освітньої парадигми, впровадженню новітніх методик та технологій навчання та їх незалежній експертизі;

- сприяння розробці, апробації нових технічних та мультимедійних засобів навчання.
2.3. Для виконання статутних завдань, Асоціація, у встановленому чинним законодавством порядку:

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

 • представляє і захищає свої інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

 • бере участь у фінансуванні благодійних акцій, проектів, програм;

 • сприяє запровадженню міжнародних професійних та етичних норм і стандартів у сфері освіти в Україні;

 • здійснює благодійницьку діяльність для своїх членів;

 • може виступати засновником засобів масової інформації, формувати суспільну думку, шляхом виступів в ЗМІ;

 • створює клуби, освітні центри, психологічні та інші консультативні центри, а також інші установи, організації;

 • може брати участь в організації та проведенні різних диспутів, лекцій, та інших інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, творчих дискусій, тренінгів, симпозіумів, форумів;

 • бере участь в організації та проведенні літніх профільних шкіл, конференцій, творчих заходів, інтелектуальних турнірів, тренінгів для учнів, індивідуальної допомоги;

 • може встановлювати контакти в Україні та за її межами з фізичними особами та організаціями, у яких виникає необхідність для потреб Асоціації;

 • може запрошувати іноземних громадян та направляти своїх членів на стажування за кордон;

 • ідейно, організаційно та матеріально може підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

 • може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

 • може вносити пропозиції до органів влади та управління;

 • укладання угод зі спеціалізованими службами, госпрозрахунковими організаціями, на отримання послуг, що потребує Асоціація.

 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі.^ 3. Членство в Асоціації
3.1. У складі Асоціації є індивідуальні члени та колективні члени.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески, активно сприяють діяльності Асоціації.

Колективним членом Асоціації можуть бути ко­лективи освітніх закладів, підприємств, установ, гро­мадські об'єднання, інші організації та групи фахівців, які визнають Статут, вносять у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Асоціації.

Колективні члени реалізують свої права через представників;

3.3. Індивідуальні члени Асоціації подають заяву до Координаційної Ради безпосередньо, або через керівника місцевого осередку Асоціації.

3.4. Колективні члени Асоціації приймаються до членів Асоціації на підставі рішення зборів колективу (організації або групи) і поданої письмової заяви до Координаційної Ради Асоціації.

3.4. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймає Координаційна Рада Асоціації. Питання про прийняття в члени Асоціації вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Координаційної Ради Асоціації.

3.5. Відмова в прийнятті в члени Асоціації може бути оскаржена на Загальних зборах Асоціації. Рішення останніх є остаточним.

3.6. Член Асоціації, який не вносить протягом 3-х місяців членські внески, вважається вибувшим із членів Асоціації, що згодом оформляється рішення Координаційної Ради Асоціації або рішенням зборів місцевих осередків Асоціації.

3.7. Члени Асоціації мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;

 • публікувати на пріоритетних засадах свої матеріали у друкованих органах Асоціації;

 • використовувати наукові, методичні, інфор­маційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Асоціації;

- брати участь у заходах, що проводить Асоціація;

 • користуватися майном Асоціації та пільгами у порядку, що встановлюється Координаційною Радою Асоціації для її членів;

 • брати участь у роботі дослідницьких комітетів, навчальних семінарів, тренінгах та інших струк­тур, що утворюються координаційною Радою для виконання своїх завдань;

 • брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації;

 • вільно виходити з членів Асоціації.

3.8. Члени Асоціації зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Асоціації;

 • виконувати рішення Загальних зборів та керівних органів Асоціації;

 • сприяти досягненню основних завдань та мети Асоціації;

 • регулярно сплачувати членські внески.

 • сприяти реалізації заходів, що проводить Асоціація згідно зі своїми завданнями;

 • інформувати координаційну Раду Асоціації про результати своєї роботи, прове­деної в сфері освіти;

 • займатися пропагандою та розповсюдженням принципів, які проголошуються Статутом Асоціації.

3.9. Для роботи у Загальних зборах колективні члени обираються через місцеві осередки Асоціації. Колективний член направляє свого повноважного представника, повноваження якого завірено рішенням його керівного органу.

3.10. Вихід із членів Асоціації проводиться за власним бажанням у тому ж порядку, що і вступ.

Колективні, індивідуальні члени за невико­нання своїх обов'язків та інших вимог цього статуту, рішень керівних органів Асоціації, або за скоєння вчинку, що ганьбить членів асоціації, чи намагання використати своє членство в Асоціації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, виключаються з членів Асоціації. Питання про виключення з колективних, індивідуальних членів Асоціації вирішується відкритим голосу­ванням Координаційної Ради Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Координаційної Ради Асоціації. Рішення про виключен­ня може бути оскаржене на Загальних зборах Асоціації. Рішення ос­танніх є остаточним.

3.11. Члени Асоціації можуть отримувати посвідчення та значки встановленого зразку, а також інші документи, які затверджуються Координаційною Радою.


 1. Порядок утворення і діяльність статутних органів Асоціації, місцевих осередків та їх повноваження


4.1. Керівні органи Асоціації:

 • Загальні збори;

 • Координаційна Рада Асоціації;

 • Голова, заступники голови та відповідальні секретарі.

4.2. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори, а в період між Загальними зборами - Координаційна Рада Асоціації.

4.2.1. Загальні збори скликаються Координаційною Радою Асоціації не менше одного разу на 4 роки. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Координаційної Ради. Порядок делегування і представництва делегатів на Загальних зборах визначається Координаційною Радою.

4.2.2. Загальні збори вирішують такі питання:

 • затверджують Статут і Програму Асоціації, вносять до них зміни і доповнення;

 • обирають голову, заступників голови та секретарів Асоціації, Координаційну Раду Асоціації, голову ревізійної комісії Асоціації строком на чотири роки, розглядають і затверджують звіти Координаційної Ради Асоціації, голови ревізійної комісії Асоціації;

 • заслуховують звіти Голови Асоціації, Координаційної Ради, Ревізійної комісії;

 • здійснюють право власності на майно та кошти Асоціації;

 • затверджують положення про Ревізійну комісію;

 • вирішують питання про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;

4.2.2. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних делегатів від місцевих осередків. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або таємним голосуванням, якщо інше не передбачене статутом Асоціації.

4.3. В період між Загальними зборами діяльністю асоціації керує Координаційна Рада Асоціації – виконавчо-організаційний орган. Персональний і кількісний склад Координаційної Ради визначається Загальними зборами Асоціації на звітний період.

4.3.1. Координаційна Рада Асоціації:

 • проводить свої засідання не менше одного разу на рік;

 • організує виконання рішень Загальних зборів Асоціації;

 • розробляє заходи по забезпеченню мети і завдань Асоціації;

 • розглядає використання коштів Асоціації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат за рішенням конференції, контролює їх виконання; затверджує Положення про вступні і членські внески;

 • визначає необхідність, місце, строки проведення і порядок денний, що рекомендується до чергової конференції;

 • затверджує зразки символіки, печатки, штампів та іншої атрибутики Асоціації;

 • приймає рішення про членство у Асоціації.

 • приймає рішення про утворення (ліквідацію) місцевих осередків Асоціації, регіональних представництв та затверджує положення про їх діяльність;

 • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, затверджує їх статути (положення);

 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів;

 • вирішує інші питання поточної діяльності Асоціації, які не є компетентністю Загальних зборів.

4.3.2. Координаційна Рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів. Рішення приймається більшістю голосів присутніх. Засідання Координаційної Ради проводяться один раз на 6 місяців.

4.3.3. Для здійснення щоденної оперативної роботи Асоціацією може створюватись Секретаріат, який складається із штатних працівників. Штатна чисельність і розмір оплати праці працівників Секретаріату, які перебувають на утриманні за рахунок коштів Асоціації, встановлює Координаційна Рада на основі чинного законодавства. Діяльністю Секретаріату керує Голова Координаційної Ради (Голова Асоціації). Секретаріат Асоціації діє на підставі Положення, що затверджується Координаційною Радою.

4.4. Голова Координаційної Ради Асоціації (він же Голова Асоціації):

 • здійснює діяльність від імені Асоціації;

 • заключає угоди;

 • організує виконання рішень Загальних зборів і Координаційної Ради Асоціації;

 • представляє Асоціацію у взаємовідносинах з державними органами влади та місцевого самоврядування, державними, комерційними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями;

 • розробляє структуру, програми, плани проведення заходів Асоціації;

 • підписує фінансові документи та відкриває рахунки в установах банку;

 • очолює Координаційну Раду Асоціації, координує діяльність своїх заступників, відповідальних секретарів, Координаційної Ради Асоціації та членів Асоціації.

У разі відсутності Голови Координаційної Ради Асоціації (Голови Асоціації) його обов’язки виконує один із заступників Голови Асоціації.

Повноваження Секретарів Асоціації визначається Положенням, що затверджується Координаційною Радою.

4.5. Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах строком на чотири роки. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за фінансовою діяльністю Асоціації. Члени Координаційної Ради не можуть бути членами Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Асоціації проводиться один раз на рік.

4.6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Асоціації необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень. Ревізійна комісія складає висновок по річним звітам та балансам і звітується перед Загальними зборами.

4.7. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на основі положення, яке затверджено загальними зборами.

4.8. Основою Асоціації є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом, за місцем роботи, проживання, при наявності не менше 3-х чоловік.

Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим статутом та діють на підставі власних положень, що приймаються їхніми вищими керівними органами та затвердженими Координаційною Радою Асоціації. Положення про місцеві осередки не повинно суперечити Статуту Асоціації.

Місцеві осередки для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

Без прав юридичної особи – місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування в установленому чинним законодавством порядку.
^ 5. Фінансове та майнове утримання Асоціації.
5.1. Власністю Асоціації є майно і фінансові засоби, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Кошти Асоціації утворюються з:

 • вступних та членських внесків;

 • спонсорських внесків, добровільних внесків та пожертв фізичних та юридичних осіб;

 • цільових грантів, наданих місцевими, державними та міжнародними фондами та установами;

5.3. Кошти Асоціації використовуються на цілі та завдання, передбачені Статутом, на підтримку діяльності членів Асоціації, утримання штатного апарату в межах чинного законодавства.

5.4. Асоціація зобов’язана, у випадку створення юридичної особи, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, бути зареєстрованою в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у розмірах і порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.5. Асоціація, згідно з чинним законодавством, має право власності на майно та кошти, які передано їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертв фізичних та юридичних осіб, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів або на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.6. Асоціація несе відповідальність за своїми забов’язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення.

5.7. Фінансова діяльність Асоціації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.

5.8. З метою виконання статутних завдань і мети, Асоціація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.


 1. Припинення діяльності Асоціації:


6.1. Діяльність Асоціації може бути припинено шляхом її реорганізації або ліквідації.

6.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням її Загальних зборів. При цьому реєстрація новоствореного об’єднання здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 обраних делегатів або на підставі рішення суду.

  1. Кошти Асоціації, в тому числі і в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між членами та засновниками Асоціації та використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами та за рішенням суду, спрямовуються в дохід держави.

  2. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація припиняє свою діяльність з моменту запису про це в державний реєстр.

  3. Після припинення діяльності Асоціації, майно, надане їй у користування повертається його власникові.

  4. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних зборів, за яке проголосувало не менш ніж 2/3 присутніх. У разі реорганізації права переходять на її правонаступника.

  5. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 1. Зміни і доповнення.


7.1. Зміни та доповнення до статуту вносяться Загальними зборами Асоціації у разі, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 обраних делегатів та реєструються у встановленому порядку.


Схожі:

Статут всеукраїнської Громадської організації iconПоложення про місцеві осередки Всеукраїнської громадської організації
Це Положення регулює порядок діяльності місцевих осередків (далі — Місцевий осередок) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація...
Статут всеукраїнської Громадської організації iconПравовий статус президента  
Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Транзакційного Аналізу» (далі Положення) розроблено згідно чинного законодавства...
Статут всеукраїнської Громадської організації icon2. правовий статус ревізійної комісії
Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Транзакційного Аналізу» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Статут всеукраїнської Громадської організації iconВідомості про регіональні осередки Всеукраїнської громадської організації...
Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація автомодельного спорту»
Статут всеукраїнської Громадської організації iconДідура микола михайлович
Великобурлуцької районної організації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони»
Статут всеукраїнської Громадської організації icon«Затверджено»
Конференцією Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація автомодельного спорту»
Статут всеукраїнської Громадської організації iconМіністерством юстиції України
Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Транзакційного Аналізу»
Статут всеукраїнської Громадської організації iconВідомості
На засіданні Ради Всеукраїнської громадської організації “Асоціація спеціалістів в аграрній сфері «Третейська ініціатива»
Статут всеукраїнської Громадської організації iconСєвєродонецький міський суд вул. Ленина, 19, м.
Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»
Статут всеукраїнської Громадської організації iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка