Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі
Скачати 121.19 Kb.
НазваПовторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі
Дата конвертації17.03.2013
Розмір121.19 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Фізика > Реферат
Реферат на тему:

Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі

Якщо кожний експеримент має лише два несумісні наслідки (події) зі сталими ймовірностями p і q, то їх називають експериментами за схемою Бернуллі. У кожному експерименті випадкова подія з імо­вірністю p відбувається, а з імовірністю q — не відбувається, тобто p + q = 1.

Простір елементарних подій для одного експерименту містить дві елементарні події, а для n експериментів за схемою Бернуллі —2n елементарних подій.

^ 1. Формула Бернуллі

Імовірність того, що в результаті n незалежних експериментів за схемою Бернуллі подія А з’явиться m раз, подається у вигляді

. (29)

Імовірність того, що в результаті n незалежних експериментів подія А з’явиться від mі до mj раз, обчислюється так:

. (30)

Оскільки

, (31)

дістанемо

; (32)

. (33)

Приклад 1. Імовірність того, що електролампочка не перегорить при ввімкненні її в електромережу, є величиною сталою і дорівнює 0,9.

Обчислити ймовірність того, що з п’яти електролампочок, увімкнених у електромережу за схемою, наведеною на рис. 14, не перегорять: 1) дві; 2) не більш як дві; 3) не менш як дві.Рис. 14

Розв’язання. За умовою задачі маємо: р = 0,9; q = 0,1; n = 5; m = 2. Згідно з (29), (32), (33) дістанемо:

1) ;

2) 

q5 + 5p q4 + 10p2 q3 = (0,1)5 + 5 0,9 (0,1)4 + 10 (0,9)2 (0,1)3=
= 0,00001 + 5 · 0,9  0,0001 + 10  0,81  0,001 =
= 0,00001 + 0,00045 + 0,0081 = 0,00856;

3) 

.

Приклад 2. Робітник обслуговує шість верстатів-автоматів. Імовірність того, що протягом години верстат-автомат потребує уваги робітника, є величиною сталою і дорівнює 0,6. Яка ймовірність того, що за годину уваги робітника потребують: 1) три верстати; 2) від двох до п’яти верстатів;
3) принаймні один.

Розв’язання. За умовою задачі маємо: p = 0,6; q = 0,4; n = 6; m = 3; ; .

Згідно з (29), (30), (33), дістаємо:

  1. ;=15 (0,6)2 (0,4)4 + 20 (0,6)3 (0,4)3 + 15 (0,6)4 (0,4)2+ 6 (0,6)5 0,4 =
= 15  0,36  0,0256 + 20  0,216  0,064 + 15  0,1296  0,16 + 6  0,07776  0,4 =
= 0,13824 + 0,27648 + 0,31104 + 0,186624 = 0,902384;

3) .

^ 2. Найімовірніше число появи
випадкової події (мода)


Найімовірнішим числом появи випадкової події А в результаті n незалежних експериментів за схемою Бернуллі називається таке чис­ло m0, для якого ймовірність Рn (m0) перевищує або в усякому разі є не меншою за ймовірність кожного з решти можливих наслідків експериментів.

Приклад. Імовірність появи випадкової події А в кожному з
n = 8 незалежних експериментів є величиною сталою і дорівнює р = 0,5 (q = 1 – р = 0,5). Обчислити ймовірності подій для m = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значення обчислених імовірностей наведено в таблицi:

m


0

1

2

3

4

5

6

7

8

Із таблиці бачимо, що при m = 4 імовірність набуває найбільшого значення, а саме . Отже, найімовірніше число появи події є m0 = 4.

Зауважимо, що для визначення найімовірнішого числа появи події немає потреби обчислювати ймовірності для різних можливих значень .

Справді, запишемо формули для обчислення ймовірностей при значеннях m = m0; m = m0 1; m = m0 + 1 і розглянемо їх відношення:; (а). (б)

Об’єднавши нерівності (а) і (б), дістанемо:

. (34)

Число m0 називають також модою.

Приклад 1. У разі додержання певної технології 90% усієї продукції, виготовленої заводом, є найвищого сорту. Знайти найімовірніше число виробів найвищого сорту в партії з 200 штук.

Розв’язання. За умовою задачі n = 200; р = 0,9; q = 1 – р = 0,1.

Використовуючи подвійну нерівність (34), дістаємо:

.

Отже, найімовірніше число виробів першого сорту серед 200 дорівнює 180.

Приклад 2. Імовірність того, що студент складе іспит з математики, є величиною сталою і дорівнює в середньому 0,8. Нехай є група з восьми студентів. Знайти найімовірнішу кількість членів цієї групи котрі складуть іспит з математики, і обчислити відповідну ймовірність.

Розв’язання. За умовою задачі n = 8; p = 0,8; q = 0,8.Отже, ; .

Доходимо висновку: найімовірніша кількість студентів, які складуть екзамен, m0 = 7. Відповідна ймовірність дорівнює 0,524288.

Обчислення ймовірностей за формулою Бернуллі при великих значеннях n і m пов’язане з певними труднощами. Щоб уникнути їх, застосовують асимптотичні формули, що випливають з локальної та інтегральної теорем Муавра—Лапласа.

^ 3. Локальна теорема

Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з n незалеж­них експериментів є величиною сталою і дорівнює , то для великих значень n і m імовірність того, що випадкова подія А настане m раз, подається такою асимптотичною формулою:

, (35)

де називається функцією Гаусса. Функція Гаусса протабульована, і її значення наведено в дод. 1, де

. (36)

Тут x є рівномірно обмеженою величиною відносно n і m.


!
Доведення. Із (36) випливає, що

; (37)

. (38)

Очевидно, що при вирази (37), (38) прямують до нескінченності.

Із (37), (38) маємо:

; (39)

. (40)

Із (39), (40) випливає, що за досить великих значень n

m np, n – m nq. (41)

Для доведення теореми скористаємося формулою Стірлінга:

k . (42)

Використовуючи (42) для формули Бернуллі, дістаємо:де А = . (43)

Коли n  ∞, маємо:

.

Для дослідження поводження А при n  ∞ прологарифмуємо (43)

. (44)

Розклавши логарифмічні функції у виразі (44) у ряд Тейлора і обмежившись двома членами ряду, скористаємося (37) і (38):При маємо:Отже,

,

а для великих, хоча й обмежених значень n

,

що й потрібно було довести.

Властивості функції Гаусса:

1) визначена на всій осі абсцис; ;

2) є функцією парною: ;

3) ;

4) ; ;

; ; отже, — максимум функції Гаусса;

5) .

Таким чином, х1 = –1, х2 = 1 будуть точками перегину. При цьому

; ; .

Графік функції Гаусса зображено на рис. 15.Рис. 15

Зауважимо, що розв’язуючи задачі, додержують такого правила:

; .

Отже, практично використовуються значення функції Гаусса для , що показано на графіку функції Гаусса (рис. 16).Рис. 16

Приклад 1. Фабрика випускає 75% виробів 1-го сорту. Із партії готових виробів навмання беруть 400 деталей. Обчислити ймовірності таких випадкових подій:

1) виробів 1-го сорту виявиться 290 шт.;

2) 300 шт.;

3) 320 шт.

Розв’язання. За умовою задачі маємо:

n = 400; p = 0,75; q = 0,25; m = 290; 300; 320.

1) ; ;

;

;

2) ;

;

3) ;

.

Приклад 2. Імовірність того, що посіяне зерно ячменю проросте в лабораторних умовах, у середньому дорівнює 0,9. Було посіяно 700 зернин ячменю в лабораторних умовах. Визначити найімовірніше число зернин, що проростуть із цієї кількості зернин, та обчислити ймовірність цього числа.

Розв’язання. За умовою задачі:Отже, шукане число m0 = 630.

Відповідна ймовірність буде така:

;

;

;

.

4. Інтегральна теорема

Якщо ймовірність появи випадкової події в кожному з n незалеж­них експериментів є величиною сталою і дорівнює , то для великих значень n імовірність появи випадкової події від mі до mj раз обчислюється за такою асимптотичною формулою:

, (45)

де ,

а є функцією Лапласа, значення якої наведено в дод. 2.


!
Доведення. Імовірність того, що в результаті n незалежних експериментів подія відбудеться від mі до mj раз, обчислюється за формулою

.

Згідно з (35) для досить великого числа спроб n маємо наближену рівність:

,

де

;

.

Отже, можна записати:

. (46)

Тут (46) є інтегральною сумою, а тому

Для великих, але обмежених значень n дістанемо:

, що й потрібно було довести.
^

Властивості функції Лапласа


1. Ф(x) визначена на всій осі абсцис.

2. Ф(–x) = – Ф(x), отже, Ф(x) є непарною функцією.

3. Ф(0) = 0.

4. , оскільки є інтегралом Пуассона.

5. Ф(–, як непарна функція.

6. , отже, Ф (х) є функцією неспадною.

7. Ф"(0) = 0;

Таким чином, x = 0 є точкою перегину.

Графік функції Ф(х) зображено на рис. 17Рис. 17 Рис. 18

Розв’язуючи задачі, додержують такого правила:

, .

Отже, практично функція Лапласа застосовується для значень , що ілюструє рис. 18.

Приклад 1. Верстат-автомат виготовляє однотипні деталі. Імовірність того, що виготовлена одна деталь виявиться стандартною, є величиною сталою і дорівнює 0,95. За зміну верстатом було виготовлено 800 деталей. Яка ймовірність того, що стандартних деталей серед них буде: 1) від 720 до 780 шт.; 2) від 740 до 790 шт.?

Розв’язання. За умовою задачі:

; ; ; ;;

.

1);

;2) ;

;Приклад 2. В електромережу ввімкнено незалежно одну від одної 500 електролампочок, які освітлюють у вечірній час виробничий цех заводу. Імовірність того, що електролампочка в електромережі не перегорить, є величиною сталою і дорівнює 0,8. Яка ймовірність того, що з 500 електролампочок не перегорить:

1) не більш як 380 шт.;

2) не менш як 390 шт.

Розв’язання. За умовою задачі:

; ; ; ; ;

;2) ;

;5. Використання інтегральної теореми

За допомогою (45) можна оцінити близькість відносної частоти W(А) до ймовірності p випадкової події А. Нехай p — імовірність появи випадкової події А в кожному експерименті за схемою Бернул­лі й W(А) — відносна частота появи цієї події при n експериментах.

Необхідно оцінити ймовірність події W(A) – р<  ( > 0 і є малою величиною). Якщо n набуває великих значень, то можна за формулою (45) дістати:

Р(|W(A) p| < ) =


=

.

Отже,

. (46а)

Приклад 1. Імовірність виходу з ладу виробу під час проведення експерименту, який має на меті виявити надійність виробу в роботі, дорівнює 0,2. Було перевірено 400 виробів. Чому дорівнює ймовірність такої події: абсолютна величина відхилення відносної частоти виходу із ладу виробів від імовірності p = 0,2 становить  = 0,01?

Розв’язання. За умовою задачі: n = 400; p = 0,2; q = 0,8;  = 0,01. Підставивши ці значення в (46), дістанемо:Приклад 2. У разі автоматичного виготовлення втулок брак становить у середньому 10%. Скільки втулок має взяти контролер, аби ймовірність того, що абсолютна величина відхилення відносної частоти появи стандартної втулки W(A) (А — випадкова подія, що полягає в появі стандартної втулки) від імовірності p виготовлення такої втулки не перевищує  = 0,001, дорівнювала 0,999:

.

Розв’язання. За умовою задачі: q = 0,1,  = 0,001, p = 1 – q = 1 – 0,1 =
= 0,9;

.

Далі маємо:

Оскільки 2Ф(x) = 0,999, то Ф(x) = 0,4995 → x  3,4 (див. дод. 2).

Отже, .

Тобто контролер має перевірити 1 040 400 втулок.

Приклад 3. Імовірність появи випадкової події в кожному з 900 незалежних експериментів є величиною сталою і дорівнює 0,75. Яким має бути значення  > 0, щоб P(|W(A) – p| < ) =
= 0,99?

Розв’язання. За умовою задачі: n = 900; p = 0,75; q = 0,25; 2Ф(x) = 0,99.

Далі маємо Ф(x) = 0,495; x = 2,74 і

x = .

Отже, умову задачі задовольняє значення   0,04.

6. Формула Пуассона для малоймовірних
випадкових подій


Точність асимптотичних формул для великих значень n — числа повторних незалежних експериментів за схемою Бернуллі — знижується з наближенням p до нуля. Тому при за умови np = a = const імовірність появи випадкової події m раз обчислюється за такою асимптотичною формулою:

, (47)

яка називається формулою Пуассона.


!
Доведення. Оскільки а = np, то .

Запишемо формулу Бернуллі у такому вигляді:Коли , дістаємо:.

Оскільки ,

.

Отже,

,

а для великих, але обмежених значень n маємо:

, що й потрібно було довести.

Із (47) випливає:

; (48)

.

І справді, це підтверджується ще й тим, що події утворюють повну групу.

Функція Р(m) визначається за таблицею, наведеною в дод. 3, за заданим m і обчисленим значенням а = np.

Приклад 1. Радіоприлад містить 1000 мікроелементів, які працюють незалежно один від одного, причому кожний може вийти з ладу під час роботи приладу з імовірністю р =
= 0,002. Обчислити ймовірності таких випадкових подій:
1) під час роботи приладу з ладу вийдуть 3 мікроелементи; 2) від трьох до шести.

Розв’язання. За умовою задачі маємо n = 1000; p = 0,002; m = 3; 3. Оскільки n велике, а р мале число, то для обчислення ймовірностей застосуємо формули (47) і (48). Для цього обчислимо значення параметра а = np = 1000 · 0,002 = 2.

1).

2)

=

Приклад 2. Імовірність того, що під час епідемії грипу мешканець міста захворіє на цю хворобу, становить у середньому 0,03%. Яка ймовірність того, що серед навмання вибраних 300 мешканців міста хворих на грип виявиться:

1) 5 осіб; 2) не більш як 3 особи.

Розв’язання. За умовою: p = 0,003; n = 300; m = 5;

Обчислюємо значення параметра а = np = 300  0,003 = 0,9.

1) P800 (5) 0,002001.

2) 


ЛІТЕРАТУРА

  1. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерное приложение. — М.: Наука, 1988.

  2. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. — М.: Наука, 1961.
Схожі:

Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconПитання до екзамену з предмету
Означення незалежного випробування. Послідовність незалежних випробувань за схемою Бернуллі
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconУрок з теми «Закон Бернуллі»
...
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconНові незалежні держави. Особливості шляхів історичного розвитку
Показати кордони 15 радянських республік, наголосити, що всі вони стають незалежними І починають власний історичний роз­виток
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconЛекція 20 Струми І напруги в техніці нвч
Це – незалежні визначення, які не дають. Опір хвильовода теж можна визначити по-різному: Ми будемо користуватись: Бачимо, що додаються...
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconЛекція №9
Найпоширеніші форми гнійних інфекцій шкіри І підшкірної основи можна викласти за такою схемою
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconПравові аспекти захисту інформації в Україні
Разом із цим у міру роз­витку науки І техніки джерелами інформації стають на­укові експерименти, машини, апарати, технологічні про­цеси....
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconПравові аспекти використання інформаційних систем І технологій в Україні
Разом із цим у міру роз­витку науки І техніки джерелами інформації стають на­укові експерименти, машини, апарати, технологічні про­цеси....
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconТема : Основи, їх склад І назви. Класифікація основ
Форми роботи : групова робота,робота з опорною схемою,демонстраційний експеремент
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconХарактеристика досвіду за іноваційним потенціалом
З роками та набуттям досвіду багато що змінюється. За наданою схемою аналізу можу вказати послідовно таке
Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі iconТема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці
Заповніть таблицю вікової періодизації психічного розвитку старшокласника за раніше вказаною схемою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка