Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 115.3 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Дата конвертації25.08.2013
Розмір115.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації

Методоб’єднання, кафедри

Методичні рекомендації

щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін

у загальноосвітніх навчальних закладах
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО, кафедр
Кабінет — це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і вчителя.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного викорис­тання технічних засобів навчання, проведення прак­тичних робіт, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріа­лом.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалі­зації науково-методичної проблеми навчального закладу.

Зміст роботи кабінету визначається навчальни­ми програмами, підручниками, програмами факуль­тативних занять та планами позакласної роботи.

Основними завданнями на­вчального кабінету є:

 • надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконален­ні навчально-виховної роботи;

 • забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;

 • узагальнення та розповсю­дження досвіду кращих учителів;

 • організація позакласної ро­боти з учнями.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє за­безпеченню високого рівня ви­кладання навчальної дисципліни, - підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних до­сягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.

Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню видів навчального обладнання, зокрема сучасного електронного, що розкриває ве­ликі можливості:

 1. Можливість організації пра­ці вчителів і учнів на науковій основі (здійснення наукової орга­нізації праці).

 2. Якісне та раціональне вико­ристання сучасних електронних педагогічних засобів навчання ра­зом із традиційною наочністю.

 3. Активізація пізнавальної діяльності учнів (у засвоєнні на­вального матеріалу бере участь більше аналізаторів — слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учнів, а й на їх емоції.

 4. Створення широких мож­ливостей для самостійної робо­ти учнів.

 5. Підвищення інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, навчає застосовувати їх на практиці, фор­мує вміння робити аргументовані висновки, розвиває наукове мис­лення.

 6. Забезпечення міжпредметних зв'язків.


Для своєчасної оцінки роботи і якісного функціонування кабі­нету проводиться його паспор­тизація.

Мета паспортизації: проаналі­зувати стан кабінету, його готов­ність забезпечити вимоги стан­дартів освіти, визначити основні напрямки роботи, привести на­вчальний кабінет у відповідність до вимог навчально-методичного забезпечення навчально-виховно­го процесу.

^ Варіант паспорту кабінету наводимо (додаток 1).

Для проведення атестації кабі­нету розробляється атестаційний лист, який замовляється завідува­чем кабінету, керівником кафе­дри, адміністрацією.

Цей лист містить 11 показ­ників, що мають відповідні під­пункти. Кожний пункт оцінюється у відсотках, які переводять у бали за таблицею.


35-50%

51-70%

71-90%

91-100%


2

3

4

5


Після остаточного переведен­ня відсотків у бали підраховуєть­ся загальний бал як середнє ариф­метичне.
^ Варіант атестаційного листа навчального кабінету наводимо (додаток 2).
Організація роботи кабінету та керівництво ним
Роботою кабінету керує завідувач, якого призна­чає директор з числа досвідчених учителів школи.

Завідувач є організатором роботи вчителів та учнів з обладнання кабінету. До обов'язків завідувача кабінету входять:

 • планування (складає перспективний план і рег­ламент роботи на рік, що обговорюються на засі­данні методичного об'єднання вчителів і затвер­джуються директором школи);

 • забезпечення безумовного виконання учнями і вчителями, встановлених для кабінету правил тех­ніки безпеки, санітарії та гігієни, правил зберігання та використання отруйних і небезпечних речовин, протипожежної безпеки, а також правил поведінки учнів на уроках, перервах та в позаурочний час;

 • керування роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги.

План роботи кабінету передбачає:

 • поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням;

 • організацію навчальної роботи кабінету: про­ведення тематичних атестацій, лабораторних робіт, практикумів;

 • раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;

 • проведення заходів, спрямованих на підвищен­ня знань учнів з даного предмета;

 • організацію позаурочної роботи (робота гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, шкільних олімпіад з предметів);

 • організацію навчально-методичної роботи вчи­телів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шля­хом самоосвіти, вивчення і впровадження передо­вого досвіду;

 • організацію виготовлення саморобних приладів з предмета, виставок учнівської творчості.

При кабінеті створюється актив учнів, який допо­магає в обладнанні кабінету, бере активну участь у гуртковій роботі.
^ Розміщення і зберігання навчального об­ладнання та підготовка його до використання на уроках
Навчальне обладнання, посібники та прилади зберігаються в кабінеті за розділами програми і по класах з урахуванням потреби у використанні. Демонстраційне обладнання та обладнання для ла­бораторних робіт зберігається окремо. Прилади за­гального призначення виділяються в окремий розділ.

Для зберігання приладів та обладнання кабінет оснащується відповідними меблями та пристроями.

Для однотипних приладів і роздавального мате­ріалу використовуються лотки, укладки.

Таблиці зберігаються в спеціальних шафах-ящиках. Географічні та історичні карти зберігаються підвішеними.

Прилади для лабораторних робіт, матеріали, ре­активи зберігаються в лотках і боксах, як правило, за комплектами приладів однієї назви. Місця для зберігання нумеруються і позначаються відповідни­ми написами. До лотків і боксів кріпляться відповідні етикетки.

Все майно кабінету записується до інвентарної книги встановленого зразка.

Облік та списання непридатного обладнання, при­ладів, реактивів та інших посібників проводиться відповідно до положень та інструкцій.

Кабінет мають бути оснащенні:

 • комплектом навчального обладнання з фаху кабінету і комплектом навчально-методичних по­сібників для вчителів;

 • комплектом технічних засобів навчання та при­строями для їх використання;

 • тематичною картотекою навчального облад­нання;

 • картотекою аудіовізуальних засобів, відеотекою, картотекою навчальних комп'ютерних програм;

 • бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручника­ми, збірниками задач, журналами, необхідними в навчально-виховній роботі з предмета;

 • картотекою дидактичних матеріалів, інструкція­ми для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень;

 • картотекою завдань для здійснення індивіду­ального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт, тематичних-атестацій;

 • інструкцією з техніки безпеки (кабінети хімії, фізики, інформатики, біології, майстерні, спортив­ний зал);

 • приладами і посібниками, виготовленими уч­нями;

 • інструментами, матеріалами для виготовлення приладів, посібників, діючих моделей;

 • протипожежним інвентарем, аптечкою;

 • інвентарною книгою.Зразок інвентарної книги

№п\п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Коли списано, причина

1

2

3

4

5

6


Місце навчально-наочних посібників і робіт учнів у кабінетах

У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, зразків письмових робіт, книг, моделей тощо.

Представляються портрети видатних вчених, письменників, першовідкривачів, історичних діячів залежно від фаху кабінету, а також довідкові матеріали про них.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, посібники та моделі, виготовлені учнями, стінні га­зети, поради з підготовки до тематичних, підсум­кової державної атестацій, олімпіад, конкурсів тощо.
^ Обладнання робочого місця вчителя

У кожному кабінеті робоче місце вчителя облад­нується робочим столом. У біологічному, фізично­му, хімічному кабінетах додатково встановлюється демонстраційний стіл. Він складається з двох час­тин: демонстративної та препаративної. Препаративну частину можна використовувати як робочий стіл вчителя. На демонстраційній частині стола, яка вста­новлюється на підвищенні, проводяться роботи з підготовки дослідів.

Якщо підвищення демонстраційного стола відсутнє, то обов'язково Використовується невели­ка підставка (мікродемонстраційний предметний столик). До демонстраційної частини стола підводиться вода та електричний струм (36 V).

Класна дошка розміщується на передній стінці приміщення. Частина дошки виготовляється з фе­ромагнітного матеріалу. В кабінетах математики, фізики, хімії на одну частину дошки бажано нанести тонкими лініями сітку для креслення графіків. На ній мають бути тримачі для таблиць. Під дошкою або біля неї потрібно підвісити панель з креслярськими інструментами. Над дошкою кріпиться екран, що вільно згортається.
^ Робоче місце учня

Робочі місця учнів обладнуються відповідно до вимог наукової організації праці, техніки безпеки, естетично-гігієнічних вимог. Так, робочі місця в хімічному, біологічному, фізичному кабінетах мо­жуть бути як двомісними, так і одномісними. Останні виготовляються за індивідуальним проектом. У ка­бінеті фізики від розподільного щита до робочих столів проводиться електричний струм (36 V) та вста­новлюються електричні розетки.
^ Обладнання лаборантських

Лаборантська кабінетів оснащується шафами або стелажами для зберігання приладів, матеріалів, по­суду, моделей, діатеки, фонотеки тощо; ящиками для зберігання таблиць, схем та інших наочних по­сібників; письмовим столом для вчителя; препара­торським (лабораторним) столом для підготовки обладнання і дослідів до уроків, настроювання приладів та пристроїв; набором слюсарного і столярно­го інструменту; шафою або поличкою, для бібліо­течки кабінету. До лаборантської підводять елект­ричний, струм, воду, встановлюють водовідвід. У хімічному кабінеті встановлюється витяжна шафа між кабінетом і лабораторією.

Лаборанта в кабінети з природничих предметів, фізики, призначає директор школи з числа осіб, які мають добру підготовку з предмета. Він є помічни­ком завідувача кабінету і безпосередньо йому підпо­рядковується.

Робота, яку виконує лаборант, відповідає плану роботи кабінету, проходить під безпосереднім кер­івництвом завідувача.

Обов'язки лаборанта

 • Несе відповідальність перед завідувачем кабі­нету за правильне використання й зберігання об­ладнання, приладів, посуду, хімічних реактивів і ма­теріалів.

 • Забезпечує в приміщеннях кабінету чистоту повітря, чистоту й порядок розміщення обладнання, приладів і наочних посібників, справності та ремон­ту навчальних приладів, таблиць; збереження в на­лежному порядку протипожежних засобів і засобів першої допомоги та вміння надати першу допомогу у разі нещасного випадку.

 • Веде під керівництвом завідувача кабінету інвентаризаційні записи.

 • Забезпечує роботу всіх приладів, повну без­пеку їх використання під час виконання лаборатор­них та практичних робіт.

 • Допомагає вчителеві у проведенні дослідів, лабораторних робіт, фронтального експерименту і робіт практикуму; у проведенні позаурочної роботи з предмета.

 • Щоденно наводить загальний порядок в кабі­неті після закінчення навчальних занять з виконан­ням вимог техніки безпеки.


Обладнання навчальних кабінетів

 • Державні документи про освіту, навчальні про­грами, програми факультативних занять, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета.

 • Графік проведення тематичних атестацій.

 • Методична література для вчителів та методичні листи, рекомендації райметодкабінету, інсти­туту післядипломної педагогічної освіти, навчаль­но-методичного центру, передового педагогічного досвіду з методики проведення уроків, рекомен­дації з питань впровадження нових навчальних тех­нологій.

 • Матеріали періодичної преси, журнали, роздаткова література дня учнів.

 • Картотека наявних у кабінеті матеріалів, інвен­тарна книга, діатека навчальних діафільмів, діапо­зитивів.


^ Планування роботи кабінету

Робота навчального кабінету планується на підставі перспек­тивного плану розвитку кабінету. Його складають, як правило, на рік, і зазначають конкретні завдання всім вчителям, котрі викладають певну дисципліну. Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:
^ Навчально-методична робота

Необхідно спланувати роботу зі створення такої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмовими педагогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальних програм для мультимедіа); підбір методичних статей; розробки уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури, розробка і своєчасне оновлення тематичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або видання вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.
^ Вдосконалення матеріаль­но-технічної бази кабінету

Цей розділ передбачає при­дбання технічних і сучасних електронних педагогічних за­собів навчання, ремонт ТЗН, оформлення стендів, виготов­лення демонстраційних моде­лей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафіль­мів, кодопозитивів, проведення відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету навчаль­ною, довідковою і методичною літературою.Позакласна робота з уч­нями

Передбачає такі заходи: прове­дення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань, конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.Бібліографічна робота

Рекомендується спланувати роботу зі створення, систематизації та поповнення карток кабінету (наочних посібників, технічних і програмових педагогічних засобів навчання, методичних розробок, статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).


Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
«Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка