Методичні вказівки
Скачати 219.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата конвертації03.03.2013
Розмір219.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Відкритий

міжнародний УНІВЕРСИТЕТ

розвитку людини

«УКРАЇНА»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розділу

«Охорона праці та безпека
в надзвичайних ситуаціях»
в дипломних роботах (проектах)

для всіх спеціальностей

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«спеціаліст» та «магістр»

КИЇВ – 2011

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» /Укладачі: О. В. Кошуков, О.Є. Клімов, А.О. Тропіна - К., 2011. – 16 с.
^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ (ПРОЕКТАХ)
Затверджено

на засіданні кафедри

соціальної безпеки

Протокол № 5

від « 26 » грудня 2011 р.

Укладачі:

Кошуков Олександр Вікторович, канд. техн. наук, доцент;

Клімов Олександр Євдокимович, канд. техн. наук, доцент;

Тропіна Аліна Олексіївна, ст.викладач.


Затверджено та рекомендовано

до друку методичною радою

ВМУРоЛ «Україна»

Протокол № 1 від «17_» січня 2012 р.
^ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

2012 р.

Вступ

Наказом Міністерства освіти та науки України № 969/922/216 від 21.10. 2010 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», іншими директивними документами Міністерства освіти і науки України передбачається при підготовці фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • обов'язковість вивчення дисциплін з безпеки життєдіяльності, охорони праці, охорони праці в галузі та цивільного захисту;

 • включення питань охорони праці до програм виробничої та переддипломної практик;

 • виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та роботах;

 • включення до складу державних екзаменаційних комісій при захисті дипломних проектів і робіт, а також при прийманні державних випускних екзаменів, викладачів з охорони праці.

Безумовно, передбачені заходи сприяють більш всебічному вивченню охорони праці та безпеці в надзвичайних ситуаціях студентами, оскільки після закінчення вищого навчального закладу молоді спеціалісти вже самі повинні проводити навчання з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях зі своїми підлеглими та несуть відповідальність за стан охорони праці в своєму підрозділі, а в подальшому – на підприємстві в цілому чи навіть в галузі.

При вивченні охорони праці в галузі на 5-му, 6-му та 7-му (спеціаліст, магістр) курсах студенти засвоїли основні положення з охорони праці. В першу чергу це стосується, зокрема, ознайомлення із системою управління охороною праці на підприємстві та в галузі, виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, організації навчання з охорони праці на підприємстві, організації режиму праці та відпочинку на підприємстві, оцінки електробезпеки та організації пожежної безпеки тощо.

При перебуванні студентів 5-го, 6-го та 7-го курсів на виробничій та переддипломній практиці, що відбувається після вивчення курсу «Основи охорони праці» перед ними ставляться ширші питання. Студенти більш докладно знайомляться із системою управління охороною праці на підприємстві. Вони аналізують організаційну роботу з охорони праці як в підрозділі, де перебувають на практиці, так і по підприємству в цілому, її відповідність вимогам Закону України «Про охорону праці» та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. При цьому звертається увага на обов’язкове включення заходів з охорони праці до колективного договору та їх виконання. Студенти аналізують організацію навчання з охорони праці по підприємству і в окремих його підрозділах. Звертається увага на контроль за дотриманням вимог безпеки праці на робочих місцях, стан наочної агітації та питання фінансування заходів з охорони праці, дотримання правил виробничої безпеки, виробничої санітарії та особистої гігієни, а також знання поведінки людини в надзвичайних ситуаціях.

Цей матеріал і покладається в основу розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломної роботи (проекту), який є важливою складовою частиною дипломної роботи.
^ Загальні положення
Обсяг розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є обов'язковим розділом дипломної роботи (проекту). Обсяг розділу – орієнтовно 15 – 20 сторінок.

Зміст розділу

Змістом розділу є аналіз умов безпеки праці на обраному робочому місці, виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і порівняння їх з діючими нормативами, а також розробка заходів, націлених на утворення умов праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Окрім того, потрібно відзеркаліти знання і набуття навичок робітників та службовців на рабочих місцях у застосуванні засобів і способів захисту від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та застосування сучасної зброї.

Керівництво розділом

Керівництво розділом «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломної роботи (проекту) здійснює консультант дипломного проекту (роботи) з охорони праці та цивільного захисту, який призначається з числа викладачів з кафедри соціальної безпеки.

Структура розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» погоджується з консультантом розділу і повинна враховувати загальну тематику та направленість дипломної роботи (проекту). Рекомендується така структура розділу (склад підрозділів):

 1. Аналіз умов праці на робочому місці.

 2. Розробка заходів з охорони праці.

 3. Пожежна безпека приміщення.

 4. Розрахункова частина (типовий розрахунок) або питання охорони праці до детального опрацювання.

 5. Обов’язки та дії робітників всіх підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях.

В середині підрозділів можуть виділятися параграфи (пункти).

Вибір об’єкту для аналізу і розробки заходів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях

Вибір робочого місця для аналізу умов праці і розробки заходів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях здійснюється самим студентом-дипломником за погодженням з керівником дипломного проекту (роботи) з урахуванням теми дипломної роботи (проекту). Робоче місце може бути обрано:

- на стадії проектування і розробки теми дипломної роботи (проекту) даного приладу, обладнання, програмного продукту тощо (наприклад, робоче місце інженера, менеджера, конструктора, соціолога, соціального працівника, перекладача, редактора, програміста в офісі, лабораторії, редакції, науково-дослідному інституті, конструкторському бюро, обчислювальному центрі тощо);

- на стадії впровадження результатів, отриманих при розробці даної дипломної роботи або проекту: експериментального зразка, запропонованої технології, організації роботи, обладнання, зразка, що розробляється, в науково-дослідній лабораторії, на підприємстві або фірмі, (наприклад, робоче місце, на якому пропонується впровадити розроблені рекомендації);

- на стадії подальшої виробничої діяльності студента-автора дипломної роботи (проекту): наприклад, робоче місце звукооператора в студії, конструктора, що працює з використанням обчислювальної та іншої техніки, робоче місце конкретного користувача програмного продукту в приватній фірмі тощо).

З виявлених при проведенні аналізу умов праці на робочому місці шкідливих та небезпечних факторів виділяються один-два найбільш несприятливих, щодо яких розробляються детальні заходи з охорони праці та робляться необхідні типові перевірочні розрахунки (розрахункова частина) або відповідне детальне опрацювання та обґрунтування. Вибір типу надзвичайної ситуації здійснюється автором диплому за погодженням зйого керівником. Обсяг розрахункової частини складає 25...50% від загального обсягу розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».

Порядок затвердження розділу

Студент-дипломник надає викладачу-консультанту з розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» спочатку чорновий варіант пояснювальної записки розділу, а потім, після виправлення можливих помилок і зауважень консультанта - чистовий варіант. Після цього викладач-консультант підписує розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» на першій сторінці розділу та на титульному аркуші дипломної роботи (проекту).

Висвітлення розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в доповіді на захисті дипломної роботи (проекту)

У доповіді на захисті дипломної роботи (проекту) студент-дипломник повинен висвітлити основні положення, розроблені в розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».

^ Зміст розділу «Охорона праці та безпека

в надзвичайних ситуаціях» дипломної роботи (проекту)
Вступ
У вступі студенту необхідно висвітлити роль охорони праці та довести необхідність розробки заходів з охорони праці у даній дипломній роботі (проекті). Вказати, яке робоче місце (приміщення) обрано для аналізу умов праці, в якому підрозділі підприємства воно знаходиться. Обсяг вступу – до 0,5 стор.

Окремим параграфом цей пункт у змісті не виділяється.

^ 1. Аналіз умов праці

1.1 Організація робочого місця

Виявлення та аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів слід починати з аналізу дотримання вимог, встановлених санітарними правилами і нормами [4,6,7] для виробничих приміщень та робочих місць.

Для цього необхідно вказати геометричні розміри приміщення та кількість робочих місць у ньому (накреслити схему приміщення з визначенням його робочих місць). Згідно з характером роботи, що виконується, вибрати норми за площею та об'ємом приміщення, що наведено для одного робочого місця, та порівняти їх з фактичними значеннями.

1.2 Мікроклімат виробничих приміщень

Згідно з вимогами стандартів [6,7] визначаються категорія важкості робіт, що виконуються в приміщенні лабораторії (обчислювального центру, цеху, офісу тощо). Рекомендується скласти таблицю санітарних норм параметрів мікроклімату, які порівнюються з фактичними даними.

1.3. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони

Вказуються джерела виділення шкідливих речовин у виробничому приміщенні, офісі, лабораторії, обчислювальному центрі (наприклад, робота копіювальної техніки, лазерних принтерів, спеціального обладнання). Проводиться санітарна характеристика кожної шкідливої речовини - клас небезпеки, гранично допустима концентрація (ГДК), біологічна дія на організм людини (доцільно у вигляді таблиці). Потрібно порівняти фактичний вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (дані інструментальних вимірювань, взяти на переддипломній практиці або розрахунок [8,39]) з гранично допустимими концентраціями.

1.4. Освітлення

Вказуються види та системи освітлення, що використовуються в даному приміщенні. Згідно з нормами [1,2] вказуються норми освітлення робочих місць, які порівнюються з фактичними даними (на підставі вимірів або перевірочного розрахунку).

1.5. Шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

Вказуються джерела шуму у виробничому приміщенні, а також, якщо вони є, вібрації, ультразвуку, інфразвуку. За [9,10,11,13] згідно з типом виробничого приміщення наводяться норми рівнів шуму (вібрації, ультразвуку, інфразвуку). Наводяться їх фактичні (розрахункові) значення. Проводиться їх порівняння.

1.6. Виробничі випромінювання

До виробничих випромінювань відносяться:

 • випромінювання оптичного діапазону - ультрафіолетові, інфрачервоні, лазерні;

 • електромагнітні випромінювання НЧ, ВЧ, УВЧ, НВЧ діапазонів;

 • іонізуючі випромінювання.

Слід вказати види та джерела виробничих випромінювань на робочому місці, згідно з нормативними документами [12,14,15,16,17]. Навести норми по кожному виду випромінювань, які порівнюються з їх фактичними значеннями.

Для приміщень з відеотерміналами та ПЕОМ порівнюються фактичні і допустимі норми електромагнітні випромінювання [12].

1.7. Небезпека ураження електричним струмом

Вказуються припустимі травмонебезпечні місця та можливі причини ушкодження людей електричним струмом (внаслідок дотику до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних неструмоведучих елементів обладнання, що опинилися під напругою в результаті порушення ізоляції, а також ураження напругою та через електричну дугу).

Наводиться характеристика електричної мережі живлення із зазначенням кількості фаз, проводів, роду струму, напруги, частоти струму, режиму нейтралі. При необхідності (в розрахунковій частині) розраховується сила струму, що проходить через тіло людини при можливих включеннях людини в електричний ланцюг: при дотику до струмоведучих елементів обладнання, що знаходяться під напругою, при замиканні фази на корпус обладнання або на землю, при дотику до обірваного і лежачого на землі проводу повітряної лінії електропередачі тощо.

Розрахункове значення струмів порівнюється з допустимим [23], робиться висновок про небезпеку експлуатації електроустановок.

1.8. Статична електрика

Проводиться аналіз умов утворення електричних потенціалів, називаються речовини, матеріали, елементи обладнання та оздоблення приміщення, що електризуються в процесі їх використання; в окремих випадках (при інженерній розробці захисту від статичної електрики) необхідно розрахувати потенціали, струми та енергію розрядів статичної електрики.

Згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів [20,28] електроустановки класифікуються за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом (без підвищеної небезпеки; з підвищеною небезпекою і особливо небезпечні).

^ 2. Розробка заходів з охорони праці
У цьому підрозділі розглядаються заходи, які забезпечують здоров'я працівника і безпечні та нешкідливі умови праці на робочому місці.

Заходи розробляються для одного-двох найбільш несприятливих шкідливих та небезпечних факторів, що виявлені при аналізі умов праці на робочому місці.

2.1. Нормалізація повітря робочої зони

Здійснюються заходи щодо утворення мікроклімату та забезпечення чистоти повітря робочої зони. Необхідно повністю використовувати можливості вдосконалення технологічних процесів та їх апаратурного оформлення, а також вибору схем виробництва сировини, палива, транспорту з метою зниження тепловиділення і зведення до мінімуму надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони.

При недостатності технологічних заходів для нормалізації повітря робочої зони слід передбачати спеціальні методи і засоби, включаючи вентиляцію, опалення, кондиціювання повітря, засоби індивідуального захисту, екранну ізоляцію теплових агрегатів тощо. Підбираються засоби контролю мікроклімату та чистоти повітря робочої зони.

2.2. Виробниче освітлення

При проектуванні або реконструкції виробничих приміщень здійснюються заходи щодо встановлення окремих видів і систем освітлення. Для систем електричного освітлення підбираються типи ламп, освітлювачів (вказується використання останніх), напруга освітлювальної мережі, джерела живлення [1,2].

Згідно з галузевими нормами передбачається аварійне та евакуаційне освітлення. При цьому називаються типи ламп, освітлювачів, їх виконання, номінальна напруга живлення.

2.3. Захист від виробничого шуму та вібрацій

В проектах повинен бути розроблений комплекс заходів попередження, зниження та захисту від шуму й вібрацій. При необхідності передбачаються засоби індивідуального захисту, погоджується режим праці та відпочинку працюючих, а також засоби контролю параметрів шуму й вібрацій [9,10].

2.4. Захист від електромагнітних полів і лазерних випромінювань

Залежно від характеристики джерел електромагнітних і лазерних випромінювань обираються і розроблюються заходи захисту персоналу від цих небезпечних і шкідливих виробничих факторів (захист часом, відстанню, екранами, засобами індивідуального захисту). Виконується оцінка прийнятих заходів і вказуються засоби контролю електромагнітних і лазерних випромінювань [18,19].

2.5. Захист від іонізуючого випромінювання

З урахуванням виду і характеристики випромінювань розробляються заходи захисту персоналу, обмеженої частини населення району, регіону,держави. Оцінюються прийняті заходи і підбираються засоби контролю іонізуючого випромінювання [1].

2.6. Електробезпека

Безпека експлуатації електрообладнання досягається системою організаційних і технічних засобів і заходів, що забезпечують безпеку при нормальному режимі роботи електроустановок, а також в аварійному стані [22,23,24,25].

Вказати та описати заходи захисту під час роботи на електроустановках. При необхідності, вказати величину, тип вимірювального приладу і періодичність контролю опору робочої ізоляції, захисного заземлення, передбачити заходи попередження електризації речовин і накопичення зарядів статичної електрики, а також прилади контролю параметрів статичної електрики.

2. 7. Ергономіка, технічна естетика та організація робочого місця

Студентам, що розробляють теоретичні дипломні роботи, слід відобразити ергономічні вимоги до робіт, що виконувались в кабінетах дипломного проектування, в лабораторії, на ЕОМ або на дослідних установках. В розділі необхідно проаналізувати гігієну розумової праці і передбачити заходи, що попереджують нервові захворювання і підвищують працездатність персоналу, зайнятого розумовою працею [1,5].
^ 3. Пожежна безпека
Необхідно вказати всі вибухо- та пожежонебезпечні речовини і матеріали, що знаходяться на даному робочому місці і в приміщенні загалом, навести їх вибухо- та пожежонебезпечні характеристики (можливо, у вигляді таблиці). Слід провести короткий аналіз можливих місць і причин загорань і вибухів у приміщенні.

Визначити категорію приміщення щодо вибухо- пожежонебезпечності, вказати вибухонебезпечну зону, пожежонебезпечний клас даного приміщення [37]. Потім слід вибрати засоби пожежегасіння (первинні або автоматичні установки пожежегасіння), засоби пожежної сигналізації.

Накреслити схему евакуації з робочого місця.


^ 4. Розрахункова частина (типовий розрахунок)
Студент-дипломник виконує один перевірочний розрахунок.

4.1. Орієнтовний перелік тем до розрахункової частини

 1. Перевірочний розрахунок природного освітлення виробничого або офісного приміщення [2].

 2. Перевірочний розрахунок штучного освітлення виробничого або офісного приміщення.

 3. Перевірочний розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень організації, установи, підприємства [3].

 4. Перевірочний розрахунок системи опалення виробничого приміщення.

 5. Перевірка основних санітарно-гігієнічних параметрів для приміщення з комп’ютеризованими робочими місцями.

 6. Розробити пропозиції по зниженню рівнів шуму в виробничих або офісних приміщеннях.

 7. Вибір засобів пожежної сигналізації.

 8. Вибір типу та визначення потрібної кількості первинних засобів пожежегасіння для офісу, виробничого приміщення.

 9. Розробити комплекс заходів щодо захисту від статичної електрики.

 10. Розробити комплекс заходів щодо захисту від неіонізуючих електромагнітних випромінювань.

 11. Визначити комплекс заходів захисту від ультразвуку.

 12. Атестувати робоче місце (по темі дипломного проекту/роботи).

 13. Розробити інструкцію з охорони праці на робочому місці або за видами робіт (по темі дипломного проекту (роботи).

 14. Визначення категорії приміщення (будівлі) за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

 15. Перевірка ефективності евакуації людей з виробничого або офісного приміщення у випадку можливих пожеж.

 16. Розробка заходів з навчання персоналу підприємства методам і способам надання першої долікарської допомоги потерпілим.

5. Основні напрями для вибору питань з охорони праці

для детального опрацювання

Студент-дипломник обирає одне питання для детального опрацювання.

^ 5.1. Управління охороною праці на підприємстві

Описується система управління охороною праці па підприємстві, наводиться опис структури служби охорони праці, її функції, обов'язки та завдання, обов'язки роботодавця та керівників підрозділів по забезпеченню охорони праці, фінансування заходів, спрямованих на поліпшення охорони праці на підприємстві.

^ 5.2. Колективний договір

Описується, як здійснюється безпосередньо на підприємстві розроблення, обговорення, прийняття та затвердження колективного договору, його роль в регулюванні відносин між роботодавцем та найманими працівниками, основні положення колективного договору, які спрямовані на поліпшення умов праці і безпеки виробничих процесів. Доцільно також привести аналіз ефективності виконання заходів з охорони праці, що передбачені колективним договором.

^ 5.3. Навчання та проведення інструктажів з охорони праці

Описується: система навчання спеціалістів та посадових осіб підприємства з питань охорони праці, хто його здійснює та як організовує; спеціальне навчання працівників на роботах із підвищеною небезпекою (доцільно привести перелік робіт із підвищеною небезпекою на підприємстві, особливості навчання з охорони праці для цих робіт); проведення інструктажів з охорони праці (які інструктажі проводяться, мета їх проведення та оформлення); як здійснюється стажування на робочому місці працівників, що приймаються на роботу.

^ 5.4. Умови праці та безпека виробничих процесів

Описується: тривалість робочого часу та його нормування, відпочинок працівників (перерви, вихідні дні, відпустки); як здійснюються атестація та паспортизація робочих місць; наявність робіт із шкідливими умовами праці та пільги і компенсації працівникам за роботу в шкідливих умовах; організація медичних оглядів працівників підприємства та перелік основних професій, які підлягають медичним оглядам; оздоровлення працівників (наявність медичного профілакторію, санаторно-курортне лікування); забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям, забезпечення працівників спецхарчуванням; наявність побутових приміщень (душових, гардеробних, кімнат відпочинку); наявність захисних огороджень, сигналізації, знаків безпеки; механізація важкої ручної праці тощо.

^ 5.5. Виробничий травматизм, шляхи його попередження

Аналіз виробничого травматизму проводиться у вигляді таблиці з характеристикою показників частоти та важкості травматизму за останні три – п’ять років (дані про травматизм беруться із річних звітів про травматизм на виробництві) та його економічні наслідки.

Матеріальні витрати підприємства, що пов’язані з травмами, нещасними випадки та аваріями, не повинні включати виплати працівникам по листах непрацездатності із фонду соціального страхування при загальних захворюваннях.

Висвітлюється відшкодування шкоди працівникам при ушкодженні Їхнього здоров'я при нещасних випадках на виробництві, передбачене колективним договором на підприємстві (одноразова допомога, відшкодування на придбання ліків, перев'язувальних матеріалів, засобів переміщення, протезування, догляд за потерпілим, відшкодування вартості посиленого харчування, вартість лікування в лікувальних закладах, санаторно-курортне лікування та перенавчання і працевлаштування при стійкій втраті працездатності).

^ 5.6. Державний нагляд та контроль за охороною праці на підприємстві

Рекомендується дати опис системи нагляду та громадського контролю за охороною праці. Слід дати перелік конкретних органів державного нагляду за станом охорони праці на підприємстві (інспекції по нагляду за охороною праці, пожежною безпекою, санітарно-епідеміологічна служба, органи прокуратури), а також хто здійснює контроль за станом умов праці та безпекою виробничих процесів безпосередньо на підприємстві (служба охорони пращ підприємства, профспілкова організація, уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, громадські інспектори з охорони праці, керівники та спеціалісти підприємства).

Консультант з охорони праці може запропонувати до детального опрацювання також інші питання з охорони праці.
^ 6. Обов’язки та дії робітників всіх підрозділів

підприємства щодо забезпечення безпеки

у надзвичайних ситуаціях
Рекомендується дати перелік обов’язків і знань робітників підприємства у застосуванні засобів і способів захисту від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій (НС).

Привести один з прикладів надзвичайних ситуацій (НС). Дати опис поведінки людей, порядок їх евакуації, правила проведення аварійних і невідкладних робіт, форми участі у ліквідації наслідків НС на підприємстві. Привести дії персоналу за сигналами оповіщення про конкретну НС. Дати перелік обов’язкових вмінь персоналу.

Рекомендована література


 1. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 5-е, ДОП. – Львів. Афіша, 2001.- 350 с.

 2. Завдання та методичні матеріали до самостійної роботи студентів з нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Тема: «Розрахунок природного освітлення».

 3. Завдання та методичні матеріали до самостійної роботи студентів з нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Тема: «Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень».

 4. ДСПіН 3.3-2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронне - обчислювальних машин. - Київ, 1999. - 18с.

 5. ДНАОП 0.00.-1. 31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. - Київ, 1999; - 30 с.

 6. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. - Київ, 2000.

 7. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. / К.Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно и др.-К.: Техника, 1991. -286 с.

 8. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

9. ДСН 3.3.6.037-99 Санітрані норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. -Київ, 2000.

10. ДСН 3.3.6.039-99 Державні сангтарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.- Київ, 2000.

11. ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги. - К., 1994.

12. ДСТУ 2894-94 Пристрої екранувальні для захисту інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги. - К., 1994.

13. ДСТУ 3010-95 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів. - К., 1995.

14. 26. ДНАОП 0.03-1.65-79 Санітарні правила робота з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання №1960-79.

15. ДНАОП 0.03-1.77-90 Санітарні правила роботи з джерелами низькоенергетичного рентгенівського випромінювання № 5170-90.

16. ДНАОП 0.03-3.30-96 Державні стандартні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.

17. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86).

18. ГОСТ 12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения.

19. ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.

20. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

21. ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний.

22. ГОСТ 12.2.091-94 ССБТ. Требования безопасности для показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов и вспомогательных частей к ним.

23. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

24. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

25. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

26. ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний.

27. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

28. ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

29. ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

30. ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93) Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки.

31. ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96) Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки.

32. Степанов А. Г., Сабарно Р. В. Техника безопасности при эксплуатации лазерных установок. -К.: Техніка, 1989. -110с.

33. ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять.

34. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

35. ГОСТ 12.2.033-84 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

36. ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. - М.: Стройиздат, -1986.

37. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні.

38. ДНАОП 0.05-8.04-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

39. ДНАОП 0.03-8.03-97 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 6. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 7. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 8. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 9. http://www.budinfo.com.ua   Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

 10. http://www.oxpaha.ru   ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

 11. http://www.tehdoc.ru   Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

 12. http://www.tehbez.ru   Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

 13. http://www.kodeks-luks.ru   Нормативные документы в области охраны труда:

 14. http://www.gazeta.asot.ru   Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

 15. http://www.asot.ru   Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).
Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка