Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Скачати 292.95 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Сторінка1/3
Дата конвертації07.10.2013
Розмір292.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладівФізика

10-12 класів
Профільний рівень

10 клас(175 год, 5 год на тиждень, 10 год — резервний час)


Зміст навчального матеріалу

Предметні компетентності

МЕХАНІКА

Вступ (7 год)


Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні моделі. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць.

Математика – мова фізики. Скалярні і векторні величини. Дії з векторами. ^ Системи координат та визначення положення тіла в просторі. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їх побудови. Поняття похідної.

Учні:

 • знають основні етапи розвитку фізики як науки, основні одиниці СІ, методи обчислення похибок вимірювання, правила побудови графіків;

 • розуміють фізичний зміст похідної, сутність фізичної моделі;

 • здатні пояснити роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку;

 • вміють утворювати кратні і частинні одиниці, виконувати дії з векторами, визначати положення тіла в різних системах координат;

 • вміють класифікувати фізичні величини на скалярні і векторні.

Кінематика ( 30 год)

Механічний рух та його види. Історія розвитку вчення про механічний рух. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Простір і час. Способи вимірювання довжини і часу. Просторові і часові масштаби природних явищ і процесів. Способи опису руху. Фізичне тіло і матеріальна точка. Поняття про абсолютно тверде тіло. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Методи дослідження механічного руху.

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. ^ Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Перетворення Галілея. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі.

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість^ . Рівноприскорений рух. Прискоренн. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівноприскореному прямолінійному русі.

^ Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. ^ Кінематичні рівняння руху тіла по колу. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. Нерівномірний криволінійний рух. Тангенціальне і нормальне прискорення.

Інваріантні і відносні величини кінематики.
Лабораторні роботи

 1. Вимірювання середньої швидкості руху тіла.

 2. Дослідження рівноприскореного руху.

 3. Дослідження руху тіла по колу.

Учні:

 • знають історію розвитку вчення про механічний рух, способи вимірювання довжини і часу, закон додавання швидкостей, кінематичні величини, що характеризують механічний рух, просторові і часові масштаби природних явищ і процесів, зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу;

 • розуміють сутність основної задачі механіки, перетворень Г.Галілея, поняття абсолютно твердого тіла;

 • здатні пояснити відносність механічного руху, вплив добового обертання Землі на значення прискорення вільного падіння;

 • вміють складати рівняння рівномірного і рівноприскореного рухів, кінематичні рівняння руху тіла по колу;

 • вміють класифікувати види механічного руху;

 • володіють експериментальними способами визначення прискорення тіла, вимірювання середньої швидкості тіла, дослідження руху тіл;

 • здатні будувати графіки рівномірного і рівноприскореного рухів;

 • можуть розв’язувати фізичні задачі на визначення кінематичних величин під час рівномірного, нерівномірного і рівноприскореного рухів, в т.ч. вільного падіння, руху по колу;

 • здатні аналізувати графіки рівномірного і рівноприскореного рухів і визначати за ними параметри руху.

Динаміка (45 год)

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

^ Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

^ Гравітаційна взаємодія. Гравітаційне поле. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вплив добового обертання Землі на значення прискорення вільного падіння.

^ Вага і невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Штучні супутники Землі. Перша та друга космічні швидкості. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

Деформація тіл.^ Види деформації. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідинах і газах.

^ Рух тіла під дією кількох сил.

Потік рідини в трубі. Рівняння Бернуллі. Підіймальна сила крила.

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умови рівноваги тіла. Момент сили. Центр тяжіння.

Рух твердого тіла. Центр мас. Обертання тіла навколо нерухомої осі. Момент інерції. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.

Неінерціальні системи відліку. Рух тіл у неінерціальних системах відліку. Сили інерції. Відцентрова сила інерції. Явища, що спостерігаються в неінерціальних системах відліку.

Лабораторні роботи

 1. Вимірювання сил

 2. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально.

 3. Вимірювання коефіцієнта жорсткості.

 4. Вимірювання коефіцієнта тертя.

 5. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил

 6. Визначення центра мас плоских фігур

Учні:

 • знають закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови рівноваги тіла, що має вісь обертання, етапи розвитку космонавтики, види деформацій, момент інерції твердих тіл;

 • розуміють сутність механічної взаємодії тіл, інерціальної і неінерціальної системи відліку, принципу відносності Галілея, гравітаційної сталої, центра мас;

 • здатні пояснити межі застосування законів Ньютона, механічні властивості твердих тіл, підіймальну силу крила, обертання твердого тіла навколо нерухомої осі, силу інерції;

 • вміють складати рівняння руху тіла під дією кількох сил у векторній і скалярній формі, рівняння Бернуллі, основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла;

 • вміють класифікувати види взаємодії, рівноваги тіла;

 • володіють експериментальними способами вимірювання сил, коефіцієнта тертя ковзання, дослідження пружних властивостей тіл, рівноваги тіла під дією кількох сил, визначення центра мас пласких фігур;

 • здатні розв’язувати задачі динаміки, зокрема на рух тіла, кинутого вертикально вгору, кинутого горизонтально і під кутом до горизонту, першу космічну швидкість, рух тіла під дією кількох сил, на використання умов рівноваги, динаміку руху твердого тіла.

^ Закони збереження в механіці (25 годин)

Імпульс тіла. Імпульс системи тіл. Замкнені системи тіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Реактивні двигуни.

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Кінетична енергія тіла, що обертається. Консервативні сили. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний та непружний удар двох тіл.

^ Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Лабораторні роботи

 1. Дослідження пружного удару двох тіл

 2. Вивчення закону збереження механічної енергії

Учні:

 • знають закон збереження імпульсу, закон збереження механічної енергії, закон збереження моменту імпульсу, межі застосування законів збереження імпульсу та механічної енергії;

 • розуміють сутність замкненої системи тіл, перетворення енергії в механічних процесах, консервативних сил;

 • здатні пояснити реактивний рух, перетворення енергії в механічних процесах.;

 • вміють записувати рівняння закону збереження імпульсу та енергії під час пружного зіткнення тіл із застосуванням закону збереження енергії;

 • вміють класифікувати види механічної енергії;

 • володіють експериментальними способами дослідження пружного удару, руху твердого тіла;

 • здатні розв’язувати фізичні задачі на застосування закону збереження імпульсу та закону збереження енергії, закону збереження моменту імпульсу.

^ Механічні коливання і хвилі (25 год)

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Додавання гармонічних коливань. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань. Затухання вільних коливань.

^ Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливального руху. Фізичний маятник.

^ Вимушені коливання. Автоколивання. Резонанс. Умови виникнення резонансу. Енергія коливального руху.

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні хвилі. Поперечні і поздовжні хвилі. Стояча хвиля. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. Рівняння плоскої хвилі.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Музикальні звуки та шуми. Характеристики звуку. Акустичний резонанс. Випромінювання звукових хвиль. Ультра- та інфразвуки.

Лабораторні роботи

 1. Дослідження коливань нитяного маятника

 2. Дослідження коливань тіла на пружині

Учні:

 • знають умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання, умови виникнення резонансу та поширення механічних коливань у пружному середовищі, характеристики звуку;

 • розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимушених коливань, додавання гармонічних коливань;

 • здатні пояснити резонанс, поширення механічних коливань у пружному середовищі, затухання вільних коливань, утворення стоячих хвиль;

 • вміють записувати рівняння гармонічних коливань;

 • здатні аналізувати перетворення механічної енергії під час коливань математичного і пружинного маятників;

 • володіють експериментальними способами визначення періоду коливань нитяного маятника і вимірювання за його допомогою прискорення вільного падіння, дослідження коливання тіла на пружині;

 • здатні розв’язувати фізичні задачі на визначення параметрів гармонічних коливань маятників, довжини хвилі, рівняння плоскої хвилі.

^ Релятивістська механіка (9 год)

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца. Швидкість світла у вакуумі. Відносність довжини і часу. Відносність одночасністі подій. Просторово-часові властивості фізичного світу.

Релятивістський закон додавання швидкостей.^ Закон взаємозв'язку маси та енергії.

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

Учні:

 • знають основні положення спеціальної теорії відносності, релятивістський закон додавання швидкостей, закон взаємозв’язку маси та енергії, мають уявлення про загальну теорію відносності;

 • розуміють сутність принципу відносності А.Ейнштейна, перетворень Лоренца;

 • здатні пояснити відносність довжини і часу, відносність одночасності подій в рухомій і нерухомій системі відліку, просторово-часові властивості фізичного світу;

 • здатні розв’язувати фізичні задачі на релятивістський закон додавання швидкостей, закон взаємозв’язку маси та енергії.

^ Узагальнюючі заняття (4 год)

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки.

Механіка в системі природничих наук. Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. ^ Сучасні проблеми механіки. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.

За результатами проведення узагальнюючих занять в учнів формуються сучасні уявлення про простір і час, зв’язок класичної і релятивістської фізики. Вони усвідомлюють роль фізичного знання, зокрема з механіки, в суспільному розвитку, науково-технічному прогресі, знають про сучасні проблеми механіки, поглиблюють свої знання про досягнення українських учених у розвитку фізичної науки і техніки.

Фізичний практикум (20 год)

 1. Вимірювання розмірів тіл

 2. Вимірювання часу

 3. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху

 4. Дослідження вільного падіння тіл

 5. Вимірювання прискорення вільного падіння

 6. Дослідження руху тіла, кинутого вертикально вгору

 7. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

 8. Вивчення руху тіла по колу

 9. Вимірювання маси тіл

 10. Вимірювання сили

 11. Дослідження пружних властивостей тіл

 12. Вимірювання моменту інерції тіла

 13. Дослідження руху зв’язаних тіл

 14. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання

 15. Дослідження перетворення потенціальної енергії в кінетичну

 16. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії

 17. Дослідження обертального руху твердого тіла

 18. Дослідження коливань фізичного маятника

 19. Вимірювання довжини звукової хвилі та швидкості звуку

 20. Вивчення явища резонансу


Резерв (10 год)

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами вимірювання фізичних величин, дослідження механічних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, удосконалюють здатність узагальнювати дослідні факти і робити висновки про спостережувані явища і процеси.

  1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Фізика як навчальний предмет займає визначальне місце у формуванні в учнів наукової картини світу, І тому відіграє роль базового...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconФізика Програмно-нормативні засади навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладів
Розподіл навчальних годин між предметами здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка