Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
Скачати 310.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
Сторінка2/2
Дата конвертації19.12.2013
Розмір310.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2

3. Розрахунок статичних механічних характеристик двигуна
Необхідно виконати розрахунок трьох механічних характеристик двигуна: при роботі на підйом візка з заданою, зі зниженою швидкістю і при спуску візка. Для кожної характеристики визначають необхідну ЕДС перетворювача
, (48)
де ωпр – задане значення швидкості двигуна, рад/с

Mпр – момент, що розвивається двигуном при даній швидкості, Нм

Характеристики будують з використанням рівняння
. (49)
Розраховані за формулою (49) механічні характеристики дійсні не в усьому діапазоні зміни моментів і швидкості. Наприклад, при середньому струмі навантаження, меншому деякого граничного, різко зменшується жорсткість характеристик і змінюється швидкість ідеального холостого ходу.

Для визначення границі зони безперервних струмів на кожній характеристиці визначають кут керування тиристорами
, (50)
Граничний струм
, (51)

де Ω0 – кутова частота мережі

Для знайденого значення струму IГР за формулою (48) розрахувати відповідне значення швидкості двигуна.


 1. ^ Розрахунок перехідних процесів в електромеханічній системі  Перехідні процеси в системі «тиристорний перетворювач-двигун» зручно розраховувати з використанням пакета Matlab-Simulink. Розрахунок проводиться для заданого керівником режиму роботи у відповідності зі структурною схемою, що наведена на рис 2.  Рис.2. Структурна схема системи

  Перші дві ланки схеми представляють задатчик інтенсивності. Сталу часу Т доцільно прийняти рівної заданого часу розгону чи гальмування. Рівень обмеження вихідного сигналу UУ складає + 10 В. Такої ж величини установити напругу на вході системи UВХ. Коефіцієнт передачі тиристорного перетворювача прийняти КТП = Uдн/10. Інші коефіцієнти і сталі часу розраховані в попередніх розділах роботи.

  Модель системи має бути набрана у середовищі Simulink. В результаті розрахунку мають бути отримані графіки зміни у часі моменту і кутової швидкості двигуна. 1. ^ Оцінка результатів роботи  Робота завершується оцінкою отриманих результатів і доказовим підтвердженням правильності прийнятих технічних рішень і досягнутих показників статичних і динамічних режимів.

  При аналізі сталих режимів звертається увага на виконання технічних вимог по забезпеченню заданого технологічного режиму, тобто необхідних швидкостей прямої і зворотної ходи, діапазону регулювання швидкості. Визначається статизм отриманих механічних характеристик.

  У перехідних режимах оцінюється час розгону, реверса, гальмування і середнє за цей час прискорення механізму в порівнянні з заданими величинами.

  Список літератури

 1. Теорiя електропривода. Пiдручник /М.Г. Попович, М.Г. Борисюк, В.А. Гаврилюк та iн.; За ред. М.Г. Поповича. –К.: Вища школа, 1993.-494 с.

 2. Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник /И.Х. Евзеров, А.С. Горобец, Б.И. Мошкович и др.; Под ред. В.М. Перельмутера. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.

 3. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. /Под общ. ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. – М.: Энергоатомиздат. Т. 1. – 1988. – 456 с., Т.2. – 1989. – 688 с.

 4. Яуре А.Г. Певзнер Е.М. Крановый электропривод: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 344 с.Таблиця Д1 – Варіанти завдань до розрахунково-графічної роботиВаріант завдення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Вага візка G, kN

4

12

8

10

8,6

40

52

42

60

80

50

70

2

Вага противаги GП, kN

8

25

18

15

15

90

100

48

120

120

80

92

3

Вага вантажу GГ, kN

98

150

85

68

50

220

220

128

280

200

150

220

4

Діметр коліс візка DК, m

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

5

Діаметр цапфи dЦ, sm

9,5

9,5

9,5

9

8

8

9

9

9

8

9

8

6

Діаметр барабану DБ, m

0,8

0,7

0,6

0,6

0,8

0,6

0,8

0,9

0,9

0,8

0,7

0,8

7

Момент інерції барабану JБ, kgm2

70

65

60

65

72

70

65

80

68

70

68

80

8

Швидкість візка при підніманні VП, m/s

0,6

0,7

0,8

1,4

1,6

0,8

0,2

0,8

0,5

0,2

0,6

0,3

9

Швидкість візка при опусканні VС, m/s

0,8

0,8

0,9

1,5

1,7

0,9

0,5

0,9

0,8

0,4

0,8

0,3

10

Прискорення при підніманні аПУ, m/s2

0,9

0,8

0,8

0,5

0,8

0,6

1,6

0,7

0,8

0,7

0,7

0,9

11

Уповільнення при підніманні аПЗ, m/s2

1,0

0,9

0,8

0,6

0,9

0,8

1,8

0,4

0,8

0,8

0,8

1,1

12

Прискорення при опусканні аСУ, m/s2

1,0

0,9

1,2

0,6

0,9

0,8

1,6

0,8

0,9

0,7

0,7

1,2

13

Уповільнення при опусканні аСЗ, m/s2

0,8

0,6

0,8

0,5

0,8

0,6

1,2

0,8

0,8

0,6

0,9

0,9

14

Шлях візка L, m

48

42

44

85

45

62

30

60

48

30

25

28

15

Час завантаження t01, s

160

180

145

280

140

190

140

160

130

142

230

132

16

Час розвантаження t02, s

48

80

140

170

82

160

135

80

75

140

135

128

17

Діапазон регулювання D

4:1

5:1

6:1

4:1

3:1

4:1

5:1

9:1

4:1

6:1

8:1

9:1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

60

75

6,5

24

45

85

35

48

56

25

28

32

15

2

90

83

9,2

90

100

110

70

95

98

50

52

56

30

3

180

220

25

200

200

250

150

120

180

120

125

140

180

4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,4

0,4

0,5

0,4

5

8

8

9

8

9

8

8

9,5

9

8

8,5

8

8

6

0,7

0,8

0,6

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

7

75

70

60

80

70

85

65

75

80

68

60

65

78

8

0,4

0,3

0,4

0,2

0,3

0,1

0,4

1,2

1,2

1

0,7

0,6

0,8

9

0,6

0,4

0,6

0,2

0,3

0,2

0,5

1,4

1,4

1,2

0,9

0,8

0,9

10

0,9

0,8

0,5

0,4

0,8

0,4

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,4

11

1,2

0,2

0,8

0,3

0,4

0,5

0,8

1,4

1,2

0,9

0,8

0,9

0,6

12

1,2

0,6

0,9

0,4

0,6

0,4

0,8

1,6

1,6

1,2

1,2

1,0

0,8

13

1,0

0,4

0,7

0,3

0,3

0,3

0,6

0,8

1,2

1,2

1,2

1,0

0,9

14

38

32

35

40

30

40

38

42

30

39

42

45

60

15

240

140

180

180

180

120

120

90

78

98

100

90

110

16

135

75

160

90

60

80

90

80

80

60

65

65

80

17

8:1

6:1

5:1

9:1

9:1

6:1

8:1

7:1

8:1

9:1

8:1

8:1

9:1Кут нахилу шляху у варіантах 1-12 дорівнює 45°, в варіантах 13-25 - 60°

Навчальне видання

  ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

  З ДИСЦИПЛІНИ

  «Автоматизований електропривод »

  для студентів спеціальності

  „ Автоматизація технологічних процесів”


Укладач Володимир Анатолійович Водічев

Редактор

Коректор
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Пiдписано до друку . .05. Формат 60х84/16. Папiр офсетний.

Друк трафаретний. Ум. друк. арк. 1,0. Обл.-вид. арк. 1

Тираж 50 прим. Замовлення №

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Видавництво


1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» для студентів напряму підготовки 070801 та 070801...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України
Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки та вимоги до курсової роботи для студентів напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни
Даються методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни “ Економічний аналіз”
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни гуманітарний університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “системи штучного інтелекту”
Міністерство освіти І науки України одеська національна академія харчових технологій методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит І фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка