Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу
Скачати 262.39 Kb.
НазваЗагальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу
Сторінка1/3
Дата конвертації01.02.2014
Розмір262.39 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Фізика > Диплом
  1   2   3
ЗМІСТ
Вступ

3

1

Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг і оформлення розділу

3

2

Зміст розділу “Охорона праці ”. Загальні вказівки до розділу дипломного проекту «Охорона праці». Обсяг і оформлення розділу

4

2.1.

Аналіз умов праці. Характеристика приміщення

5

2.2.

Техніка безпеки

6

2.2.1.

Організація охорони праці в приміщенні

7

2.2.2.

Технічні засоби запобігання травматизму

7

2.2.3.

Електробезпека

8

2.2.4.

Безпечна організація робочого місця. Характеристика умов праці оператора ЕОМ

8

2.3.

Промислова санітарія

8

2.3.1.

Мікроклімат приміщення

8

2.3.2.

Опалення, вентиляція виробничого середовища

9

2.3.3.

Освітлення приміщення

10

2.3.4.

Охорона навколишнього середовища

10

2.4.

Вимоги пожежної безпеки

11
Рекомендована література по розділу «Охорона праці»

12
Додатки

14


ВСТУП


Кінцевим етапом навчання студента є дипломне проектування. Під час виконання диплом-ного проекту студент повинен застосувати всі знання та вміння набуті у процесі навчання. Не менш важливим, ніж розробка технічних питань, є забезпечення виробничої безпеки при виготов-ленні, експлуатації та обслуговуванні проектованих об’єктів. Саме для цього й уведено в диплом-ний проект розділ “Охорона праці”. У розділі студент повинен спроектувати усі необхідні органі-заційні, технологічні, технічні заходи та засоби захисту людини від дії наявних шкідливих та не-безпечних факторів виробничого середовища. Розробка цих заходів повинна проводитися на підставі існуючих законодавчих та нормативно – правових актів, а також державних стандартів

України з охорони праці.

Будь-яка виробнича діяльність пов’язана з наявністю певної кількості небезпечних та/або шкідливих виробничих факторів. Тому охорона здоров'я працівників, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства. Звертається увага на необхідність широкого вживання прогресивних форм наукової організації праці, зведення до мінімуму ручної, малокваліфікованої праці, створення обстановки, що виключає професійні захворювання і виробничий травматизм.

На робочому місці повинні бути передбачені заходи захисту від можливої дії небезпечних і шкідливих чинників виробництва. Рівні цих чинників не повинні перевищувати граничних зна-чень, обумовлених правовими, технічними і санітарно-технічними нормами. Ці нормативні доку-менти зобов'язують до створення на робочому місці умов праці, при яких вплив небезпечних і шкідливих чинників на працюючих або був усунений зовсім, або знаходився в допустимих межах.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”.

ОБСЯГ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ

Розділ “Охорона праці ” складає окрему частину пояснювальної записки і розміщується піс-ля розділу, присвяченого економічному обгрунтуванню проекту, і повинен мати описову, розра-хункову і при необхідності графічну частину. Загальний обсяг розрахунково-описової частини 10-12 сторінок.
Зміст завдання повинен відповідати темі дипломного проекту і передбачати розробку одно-го або декількох конкретних питань із техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної профілак-тики.
У процесі виконання завдання студент одержує консультації у викладача-консультанта (від-повідно до графіка консультацій). Виконана робота рекомендується консультанту для перевірки в чорновому виді. На першому аркуші цього матеріалу повинні бути зазначені: прізвище й ініціали студента, група, керівник проекту, тема дипломного проекту, завдання з охорони праці.
У чорновому варіанті розділу дипломного проекту “Охорона праці ”, що подається консуль-танту для перевірки, список використовуваних джерел повинен бути написаний на окремому арку-ші, а при оформленні пояснювальної записки його вміщують до загального списку використовува-них джерел.
Розділ, повинен бути написаний з урахуванням вимог згідно з чинними нормами, правилами й стандартами з безпеки праці. Не припускається викладати матеріал у формі “повинно бути ”, “варто проектувати ”, “треба передбачати ”, “потрібно додержуватися ” і т.д. Прийняті рішення варто викладати у стверджувальній формі: “проектом пропонується ”, “відповідно до… (дати най-менування або посилення на норми, правила, стандарти) передбачається й проектується…”, “від-повідно до проведених досліджень (розрахунковими даними) рекомендується…”, “вивчення пока-зало…”.

Робота з написання повинна мати творчий характер і показати вміння дипломника аналізу-вати умови праці на об’єкті і стан навколишнього середовища, виявляти небезпечні і шкідливі ви-робничі фактори, приймати організаційні й технічні рішення щодо створення безпечних і нешкід-ливих умов праці на конкретному об’єкті відповідно до вимог законодавчих і нормативних доку-ментів.

Написаний розділ дипломного проекту студент повинен представити керівнику проекту на перевірку за два тижні до захисту дипломних проектів.
На титульному аркуші пояснювальної записки закінченого проекту консультант ставить підпис, підтверджуючи правильність вирішення питань з охорони праці.

Під час захисту дипломного проекту студент повинен у своїй доповіді стисло висвітлити результати розробки заходів щодо вимог з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності працівників на проектуємій ділянці.


^ 2. ЗМІСТ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

^ Загальні вказівк
При написанні цього розділу пояснювальної записки необхідно використовувати терміни й визначення у сфері безпеки праці, що відповідають системі стандартів безпеки праці. Цей розділ містить відомості про необхідні та достатні заходи по забезпеченню охорони праці та безпечні ме-тоди проведення робіт з використанням спроектованого (розробленого) виробу (пристрою, систе-ми) на місці його (їх) експлуатації.

Зміст даного розділу визначається дипломником по узгодженню з консультантом з даного розділу проекту та керівником дипломного проектування.

Розділ повинен містити:

^ 2.1.Аналіз умов праці. Характеристика приміщення. Дати характеристику виконуваної роботи в даному приміщенні, вказати параметри приміщення. Проаналізувати чи відповідають вони нормативним показникам. Підібрати колір приміщення та визначити коефіцієнт від-дзеркалення (відбиття) в залежності від орієнтації вікон.

^ 2.2.Техніка безпеки.

Організація охорони праці в приміщенні. Вказати ймовірні причини і види нещасних ви-падків для даного виду роботи, встановити порядок та терміни проведення інструктажу, порядок медобслуговування працівників.

^ Технічні засоби запобігання травматизму. Вказати вимоги до безпечного розташування обладнання в приміщенні, до засобів колективного та індивідуального захисту, забезпечення спец. одягом.

Електробезпека. Необхідно обрати метод розташування заземлювачів в системі заземлен-ня обладнання (контурне чи виносне), навести схему заземлення обладнання і при необхідності виконати його розрахунок.

^ Безпечна організація робочого місця. Характеристика умов праці оператора ЕОМ . Вказати, для якого виду роботи наводяться вимоги до безпечної організації робочого місця. Чітко викласти ці вимоги.

^ 2.3. Промислова санітарія

Мікроклімат приміщення. Визначити оптимальні параметри мікроклімату (tº, вологість, швидкість руху повітря тощо) в приміщенні. Навести методи підтримання оптимальних пара-метрів мікроклімату.

^ Опалення, вентиляція виробничого приміщення. Який тип опалення застосовано в дано-му приміщенні (водяне, парове тощо). Вказати пристрої природного провітрювання (аерації) – фрамуги, кватирки та пристрої штучної вентиляції.

^ Освітлення приміщення. Визначити вид світильників, спосіб їх розміщення, величину нормованого освітлення робочих місць за Держстандартом для даного виду роботи. Розрахувати кількість світильників.

^ Охорона навколишнього середовища. Вказати шкідливі виробничі чинники в даному приміщенні та намітити шляхи і засоби захисту навколишнього середовища від цих чинників.

^ 2.4. Вимоги пожежної безпеки. Прийняти рішення по організації протипожежного захисту приміщення, визначити за існуючими нормами забезпечення засобами пожежогасіння (кількість, тип, місце влаштування).

В необхідних випадках та по узгодженню з керівником дипломного проекту та кон-сультантом по даному розділу проекту проводяться розрахунки.
^ 2.1. Аналіз умов праці. Характеристика приміщення.
Під виробничим приміщенням розуміють замкнутий простір в спеціально призначених бу-дівлях і спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом робочого дня) здійсню-ється трудова діяльність людей.

Виробничі приміщення для роботи з відео-дисплейними терміналами (ВДТ) повинні відпо-відати СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания», СНиП 2.01.02-85«Противопожарные нормы» та низці інших нормативних документів.

У приміщенні виконуються роботи з програмним забезпеченням системи керування, з доку-ментування та інші роботи, пов’язані з використанням ПЕОМ. Наприклад, у приміщенні постійно працюють 6 чоловік (користувачів відеодисплейних терміналів). Окрім терміналу, кожне робоче місце містить власне комп‘ютер, клавіатуру та мишу Як основні характеристики приміщення приймаються його геометричні розміри, площа, об’єм і кількість працюючих у ньому людей.

Таблиця 1

^ Розміри приміщення


Назва

Значення

Довжина, м

9,0

Ширина, м

4,0

Висота, м

3,5

Площа, м2

36,0

Об’єм, м3

126,0

Вікна, м2

3х2= 6,0

Загальна площа приміщення складає 36 м^ 2, а загальний об‘єм – 126 м3. Висота стелі – приблизно три з половиною метри. Робочі місця у приміщенні знаходяться на відстані 1 м одне від одного, в два ряди вздовж стін. Площа на одне робоче місце згідно нормативних даних становить 6,0 м2, а об'єм – 20,0 м3.

Необхідно перевірити відповідність нормам площі й об’єму на одну людину фактичних значень основних характеристик приміщення. Результати перевірки звести в порівняльну табли-цю, а також представити план приміщення. (дивись додаток А) і зробити висновок чи дотриму-ються норми по площі та по об’єму.
^ Колір і коефіцієнти віддзеркалення (відбиття)

Колір приміщень і меблів повинен сприяти створенню сприятливих умов для зорового сприйняття та гарного настрою. В цьому розділі необхідно підібрати колір приміщення та визна-чити коефіцієнт віддзеркалення в залежності від орієнтації вікон.

Відбиття́м називається повернення випромінювання об'єктом без зміни довжини його хви-лі. Відбиття може бути направленим (дзеркальним), направлено розсіяним і рівномірно розсіяним (рівномірно дифузним).

Коефіцієнт відбиття ϕ (фі) дорівнює відношенню потоку випромінювання, що відбивається поверхнею, до потоку випромінювання, що падає на поверхню. Коефіцієнт відбиття світла мате-ріалом залежить від частоти. Завдяки цьому явищу людина бачить колір поверхонь. Крім того кое-фіцієнт відбиття залежить від поляризації світла. Неполяризовне світло після відбиття від поверхні завжди частково поляризоване.

Таблиця 2

Коефіцієнт відбиття деяких матеріалів наведені в таблиці


Матеріал

Значення

Скло

6 - 8%

Штукатурка

70 - 80%

Цегла

10 - 15%

Бетон

20 - 30%

Світле дерево

30 - 60%

Темне дерево

10 - 15%

Джерела світла, такі як світильники і вікна, які дають віддзеркалення від поверхні екрану, значно погіршують точність сприйняття знаків на екрані монітору чи клавіатури і спричиняють за собою перешкоди фізіологічного характеру, які можуть виразитися в значній напрузі, особливо при тривалій роботі. Віддзеркалення, включаючи віддзеркалення від вторинних джерел світла, повинне бути зведено до мінімуму. Для захисту від надмірної яскравості вікон можуть бути застосовані штори і екрани.

Залежно від орієнтації вікон рекомендується наступне забарвлення стін і підлоги:

  • вікна орієнтовані на південь: - стіни зеленувато-голубого, або світло-голубого кольору; підлога - зелена;

  • вікна орієнтовані на північ: - стіни світло-оранжевого, або оранжево-жовтого кольору; підлога - червонувато-оранжева;

  • вікна орієнтовані на схід: - стіни жовто-зеленого кольору; підлога зелена, або червонувато-оранжева;

  • вікна орієнтовані на захід: - стіни жовто-зеленого, або голубувато-зеленого кольору; підлога зелена, або червонувато-оранжевий.

Кінцевим рішенням є підбір забарвлення стін і підлоги залежно від орієнтації вікон та при необхідності встановлення штор та екранів для захисту від надмірної яскравості вікон, якщо вони зорієнтовані на південь.
  1   2   3

Схожі:

Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconМетодичні вказівки
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconЗагальні вимоги щодо розробки розділу дипломної роботи (проекту)...

Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconДипломної роботи бакалавра
Рекомендований обсяг пояснювальної записки випускних робіт 80-90 сторінок формату А4 (без додатку); кількість плакатів не менше 7...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconПоложення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconПоложення про збір за місця для паркування транспортних засобів
...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconУ дипломних проектах (роботах)
Методичні вказівки щодо розробки розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) студентів...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу icon1 Збір встановлюється на підставі ст. 10 Розділу І  та  ст. 268 Розділу ...
...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconТростянецької міської ради
Розділу I та ст. 265 Розділу XII податкового Кодексу України №2755 – VI від 02. 12. 2010р та на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону...
Загальні вимоги до виконання розділу „Охорона праці ” дипломного проекту. Обсяг І оформлення розділу iconДо рішення 12 сесії 6 скликання
Розділу I та ст. 265 Розділу XII податкового Кодексу України №2755 – VI від 02. 12. 2010р та на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка