Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Скачати 170.23 Kb.
НазваПро особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Дата конвертації01.02.2014
Розмір170.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Ірина Іванівна ЗАДНІПРЯНЕЦЬ,

методист НМЦ природничо-математичної освіти

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка
Про особливості викладання фізики

в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України «Фізика. Астрономія. 7-12 кл.», шкільний курс фізики побудовано за двома логічно завершеними концентрами: в основній школі (7-9 клас) вивчається базовий курс, у старшій - предмет вивчається залежно від обраного профілю навчання: на рівні стандарту, академічному або профільному.

Програма курсу фізики 9 класу складається з двох частин: «Електромагнітні явища» у першому півріччі та «Атомне ядро. Ядерна енергетика» - в другому. Програма першої частини курсу майже не відрізняється від програми 8 класу 11-річної школи, за винятком окремих питань, що, як правило, розглядаються на якісному рівні. Так, у тему «Електричне поле» включено питання про закон Кулона, а у вимогах до знань і умінь учнів – вміння розв’язувати задачі на застосування закону Кулона. Хоча цього питання не було раніше у програмі 8 класу 11-річної школи, завдяки тому, що воно було висвітлено в деяких підручниках (наприклад, Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. «Фізика. 8 клас»), учителі розглядали його на уроках. Отже, тепер доцільно розглянути це питання в рамках нової програми, а також навчити учнів розв’язувати задачі на взаємодію двох заряджених тіл. Знання питання про принцип суперпозиції електричних полів за програмою не вимагається, але, якщо дозволяє рівень підготовленості класу, є сенс розглянути його на якісному рівні, що логічно випливає з вивчення всієї теми.

У тему «Електричний струм» включено питання про електричний струм у різних середовищах: у розчинах та розплавах електролітів, напівпровідниках, газах. Складність полягає в тому, що вчитель повинен чітко дотримуватись вимог до знань та умінь учнів, не перевантажуючи їх питаннями, які будуть більш глибоко вивчатись у профільній школі. Крім того, слід звернути увагу на практичне застосування цих явищ.

Більш широко у порівнянні з програмою 11-річної школи розкрито тему «Магнітне поле», яка доповнена питаннями, що вивчаються у 10-11 класах, а саме «Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера». Ці питання вивчаються на якісному рівні і не вимагають уміння розв’язувати задачі.

Новою для курсу основної школи є тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика». Вона вимагає знань учнів не тільки з фізики, а й хімії. Оскільки ця тема в повному обсязі викладається в 11 класі, учителю слід дотримуватись вимог нової програми до знань і вмінь учнів для запобігання перевантаження їх у 9 класі. Більшість питань розглядається на описовому рівні, але й є питання, що потребують фактичного знання матеріалу і вміння розв’язувати задачі: активність радіонукліда, поглинута доза випромінювання, потужність радіоактивного випромінювання тощо. Програмою пропонується також виконання лабораторної роботи № 11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань». Слід нагадати вчителям, що за умови відсутності в навчальному закладі відповідного обладнання, учитель має право замінити роботу на іншу в межах теми, що вивчається.

Традиційно під час вивчення цієї теми в планування вчителі включають питання щодо Чорнобильської катастрофи та її наслідків, висвітлюючи їх на конференціях, семінарах, круглих столах та в позакласній роботі з фізики. Доцільним є проведення спільних з учителями біології, хімії, історії заходів за цією тематикою.

Узагальнюючі заняття можна провести традиційно як у формі конференції, круглого столу, так і у формі рольових ігор.
До уваги вчителів пропонується орієнтовне планування курсу фізики 9 класу, укладене згідно з програмою «Фізика. Астрономія.7-12 кл.» (видавництво «Перун»).
^ Орієнтовне планування курсу фізики 9 класу

(70 год, 2 год на тиждень)
уроку

№ уроку

в темі

^ Тема уроку

Вимоги програми до знань та умінь учнів

Електромагнітні явища

^ 1. Електричне поле (8 год)
1

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

^ Учень називає два роди електричних зарядів, способи виявлення електричного поля; наводить приклади електризації тіл у природі, електростатичної взаємодії, впливу електричного поля на живі організми; розрізняє точковий заряд і заряджене тіло, електричний заряд і електричне поле; формулює означення електричного заряду і електричного поля, закон Кулона; записує формулу закону Кулона; може описати модель точкового заряду; характеризувати електрон як носій елементарного електричного заряду, іон як структурний елемент речовини; пояснює механізм електризації тіл, принцип дії електроскопа; обґрунтовує дискретність ел. заряду, взаємодію заряджених тіл; дотримує правил безпеки; користується електроскопом; може розв’язувати задачі, застосовуючи закон Кулона.

2

Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.
3

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл.
4

Закон Кулона.

^ Розв’язування задач.
5

Лабораторна робота № 1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.
6

^ Узагальнення і систематизація знань з теми.
7

Контроль знань з теми (самостійна робота, тестування)
8

^ Аналіз самостійної роботи. Підсумковий урок з теми.


Демонстрації

 1. Електризація різних тіл.

 2. Взаємодія наелектризованих тіл.

 3. Два роди електричних зарядів.

 4. Подільність електричного заряду.

 5. Будова і принцип дії електроскопа.

 6. Закон Кулона.

^ 2. Електричний струм (35 год)
1

Електричний струм. Дії електричного струму.

^ Учень

називає теплову, магнітну, хімічну дії електричного струму, елементи електричного кола, джерела електричного струму, одиниці вимірювання електричних величин, параметри електричного струму, безпечні для людського організму; наводить приклади використання електричного струму в побуті, на виробництві, застосування електролізу у промисловості, термістора в техніці; розрізняє провідники, напівпровідники і діелектрики;

формулює означення електричного струму, сили струму, опору провідника, закони Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца, електролізу; записує формули сили струму, напруги, опору для послідовного та паралельного з’єднання провідників, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу;

може описати будову амперметра, вольтметра, реостата, механізм електролізу, самостійного і несамостійного розрядів у газах;

класифікувати речовини на провідники, напівпровідники та діелектрики; характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в ел. колах, електроенергетику та її роль в житті людини і суспільства; пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелектриках, розчинах і розплавах електролітів, газах; обґрунтувати природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, напівпровідниках,газах на основі електронних уявлень, історичний характер розвитку знань про електрику;

здатний спостерігати явища, викликані електричним струмом у різних середовищах;

складати електричні кола і схематично зображувати їх; вимірювати силу струму, напругу, електричний опір, потужність споживачів електроенергії;

користуватися різними джерелами струму (гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, реостатом, дільниками напруги, лічильником електроенергії; дотримуватися правил безпеки та експлуатації під час роботи з електричними приладами;

досліджувати параметри електричних кіл при послідовному і паралельному з’єднанні споживачів;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формули сили струму, напруги, опору провідника, закону Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца, електролізу;

робити розрахунки простих електричних кіл, шукати значення фізичних величин за таблицями.

2

Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники і діелектрики.
3

Струм у металах. Умови існування електричного струму.
4

Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.
5

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
6

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
7

^ Лабораторна робота № 2, 3. Вимірювання сили струму та напруги за допомогою амперметра і вольтметра.
8

Електричний опір. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
9

^ Розв’язування задач.
10

Лабораторна робота № 4. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
11

Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу.
12

Питомий опір провідника. Реостати. Розвязування задач.
13

Лабораторна робота № 5. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника.
14

Залежність опору провідника від температури. Розвязування задач.
15

Контрольна робота.
16

^ Аналіз контрольної роботи.

З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.
17

Розвязування задач на розрахунок електричних кіл з послідовним та паралельним з’єднанням.
18

^ Лабораторна робота № 6,7. Дослідження електричного кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників.
19

Робота і потужність електричного струму.
20

Закон Джоуля-Ленца.
21

^ Розв’язування задач.
22

Лабораторна робота № 8. Вимірювання потужності споживача електричного струму.
23

Електронагрівальні прилади.

^ Самостійна робота.
24

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів.
25

Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу.
26

Розвязування задач на застосування електролізу.
27

^ Лабораторна робота № 9. Дослідження явища електролізу.
28

Струм у напівпровідниках.
29

Електропровідність напівпровідників.
30

Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.
31

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди.
32

Семінар. Застосування електричного струму в різних середовищах в побуті, промисловості, техніці, медицині.
33

^ Узагальнення і систематизація знань з теми.
34

Контрольна робота з теми «Електричний струм в різних середовищах».
35

^ Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми.


Демонстрації

 1. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, світлова, хімічна.

 2. Провідники і діелектрики.

 3. Джерела струму: гальванічні елементи, акумулятори, блок живлення.

 4. Складання електричного кола.

 5. Вимірювання сили струму амперметром.

 6. Вимірювання напруги вольтметром.

 7. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору цієї ділянки.

 8. Вимірювання опору.

 9. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу.

 10. Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги.

 11. Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

 12. Електроліз.

^ 3. Магнітне поле (11 год)
1

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.

Учень

називає полюси магнітів, способи виявлення магнітного поля, прилади, у яких використовується електромагнітна взаємодія;

наводить приклади магнітної взаємодії, застосування електромагнітних явищ, впливу магнітного поля на живі організми; формулює правило свердлика, лівої руки; може описати дослід Ерстеда, властивості магнітного поля Землі, принцип дії електромагніта, результат дії магнітного поля на провідник зі струмом, дослід Фарадея; характеризувати основні властивості постійних магнітів, магнітне поле провідника зі струмом, колового струму; суть явища електромагнітної індукції; пояснити природу магнітного поля, спосіб промислового одержання електричного струму, принцип дії електричного двигуна, електровимірювальних приладів; здатний спостерігати електромагнітні явища, спектри магнітних полів; складати електромагніт; користуватися електродвигуном постійного струму; може визначати напрям силових ліній магнітного поля струму, застосовуючи правило свердлика, напрям дії магнітного поля на провідник зі струмом, застосовуючи правило лівої руки.
2

Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.
3

Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.
4

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.
5

Гучномовець. Електровимірювальні прилади.
6

^ Лабораторна робота № 10. Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії.
7

Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея.
8

Гіпотеза Ампера.
9

^ Узагальнення та систематизація знань з теми.
10

Контрольна робота з теми (тестування).
11

^ Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми.


Демонстрації

 1. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом.

 2. Розташування магнітних стрілок навколо прямого і колового провідників та котушки зі струмом.

 3. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введенням у неї залізного осердя.

 4. Магнітне поле постійних магнітів.

 5. Магнітне поле Землі.

 6. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному полі.

 7. Модель рамки зі струмом у магнітному полі.

 8. Будова і принцип дії електричного двигуна.

 9. Будова і принцип дії гучномовця.

 10. Будова і принцип дії електровимірювальних приладів.

 11. Електромагнітна індукція.

^ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика (12 год)
1

Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома.

^ Учень називає складові атомного ядра,види радіоактивного випромінювання, основні характеристики випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для життєдіяльності людського організму; наводить приклади радіоактивних перетворень атомних ядер; формулює означення радіоактивності, активності радіонукліда; записує формулу дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання; може описати дослід Резерфорда, ядерну модель атома, протонно-нейтронну будову ядра атома; класифікувати види радіоактивного випромінювання; характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити активність радіонукліда за табличними даними; пояснити іонізуючу дію радіоактивного випромінювання; здатний проводити дозиметричні вимірювання радіоактивного фону; користуватися дозиметром; може розв’язувати задачі, застосовуючи формули активності радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності радіо активного випромінювання.
2

Радіоактивність.
3

Види радіоактивного випромінювання.
4

Активність радіонуклідів.
5

Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри.
6

^ Лабораторна робота № 11. Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань.
7

Конференція. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
8

Ядерна енергетика.
9

Семінар. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики.
10

^ Узагальнення і систематизація знань з теми.
11

Контрольна робота з теми (тестування)
12

^ Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок з теми.


Демонстрації

 1. Модель досліду Резерфорда.

 2. Принцип дії лічильника іонізуючих частинок.

 3. Дозиметри.

Узагальнювальні заняття (2 год)
1

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу.

^ Учні визначають роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства, наводять приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної і духовної культури; характеризують історичний шлях розвитку фізичної картини світу; оцінюють роль фізичних методів дослідження в інших природничих науках; роблять висновки про визначальний вплив досягнень сучасної фізики на зміст науково-технічної революції; обґрунтовують необхідність цивілізованого ставлення людини до природи та екологічну виваженість використання фізичного знання в суспільному розвитку людства.
2

Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології.


Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних наукових і технологічних досягнень в Україні та світі.
Екскурсії (2 год)

Схожі:

Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconОсобливості організації навчально-виховного процесу в початкових...
У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, підпорядкування І форми власності 2008/2009 навчальний...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconОсобливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році інформатика внесена до інваріантної частини навчальних планів у 2, 5, 9, 10, 11 класах. У 9-11 класах...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconРекомендації щодо особливостей викладання природознавства у 5-х класах...
Предмета «Природознавство» початкової школи І є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconДовідка про результати виконання підсумкових контрольних робіт з...
України та іноземних мов учнями 5-х – 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області у 2010/2011 навчальному...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconЗавідуючий навчально-методичним
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти І науки...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики в 201 1
У 2011/2012 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на викладання предметів за новими різнорівневими...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconОсобливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх...
Додаток до листа монмолодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
Про особливості викладання фізики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconУ 2008/2009 навчальному році буде продовжено перехід у загальноосвітніх...
Нова структура фізичної освіти передбачає вивчення в 7-9 класах основної школи закінченого курсу фізики, що включає всі елементи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка