Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Скачати 104.16 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Дата конвертації02.02.2014
Розмір104.16 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фізика > Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації

до самостійного вивчення

Дисципліна “Основи екології”

«Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»

Однією з форм навчальної діяльності студентів «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» є самостійна робота.

Кожен студент повинен засвоїти програмовий матеріал з дисципліни, сформувати уміння та навички працювати самостійно. Під час самостійної роботи у студентів повинно сформулюватися особистісне відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.

На самостійну роботу студентів виноситься частина теоретичного матеріалу, 24 години. Контроль за виконанням самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях.

Для студентів заплановані консультації згідно графіка.

Рекомендації щодо роботи студентів з літературою

1. Зосередитись на тому, що Ви читаєте;

2. Виділіть головне з прочитаного тексту;

3. Розділіть на частини текст, якщо він великого розміру;

4. До кожної частини прочитаного тексту поставте свої запитання;

5. Дайте відповіді на ці запитання;

6. Запишіть головні визначення, які допоможуть Вам пригадати прочитаний текст.

Методичні рекомендації при підготовці рефератів

Студент отримує тему реферату, в якому мають бути логічно викладені окремі теоретично-практичні проблеми з дисципліни “Основи екології”. Щодо технічного оформлення. Текст пишеться чітким і розбірливим почерком, може бути набраний на комп’ютері. Обов’язковими являються таки записи як зміст, вступ (мета), висновки; кожна сторінка з полями нумерується. Обсяг реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а як доповіді — 3–5 сторінок. В кінці наводиться список використаної літератури, ставиться підпис студента і дата виконання

Модуль I

Екологічна система і збалансованість

Учні повинні вміти: застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особистого відношення до об’єктів природи й суспільства, при ствердженні життєвої позиції і формування світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних концепцій; виявляти види забруднень і їх вплив на живі організми.

п/н

уроку

Тема для самостійного вивчення

Вид навчального завдання

Форма контролю

Література

1

7-8

Особливості антропогенних систем. Урбанізація та її негативні наслідки.

Скласти план-конспект

Фронтальне опитування

Бойчук Ю.Д. стор. 40-42

Базові питання з теми

 1. Рушійна сила природних екоситем

 2. Характеристика й властивості

  1. Агроекосистем

  2. Урбоекосистем

 3. Закономірності розвитку

  1. Агроекосистем

  2. Урбоекосистем

2

11-12

Народонаселення планети. Демократичні проблеми України.

Підготувати реферати

Захист рефератів

Бойчук Ю.Д. стор. 70-74, інша література й матеріали

Базові питання з теми

 1. Динаміка росту народонаселення світу.

 2. Розподіл густоти населення за певними територіями.

 3. Залежність густоти населення від економічного та політичного стану регіонів.

 4. Прогнози щодо росту народонаселення світу.

 5. Основні завдання сучасної демографічної політики.

 6. Демократичні проблеми України.

 7. Шляхи вирішення демографічних проблем України.

3

15-16

Екологічні проблеми планетарного масштабу. Розвиток екологічної думки.

Скласти тезисний план.

Перевірка конспектів

Бойчук Ю.Д. стор. 82-85

Базові питання з теми

 1. Скорочення запасів енергоресурсів.

 2. Зниження продовольчої безпеки людства.

 3. Знеліснення територій.

 4. Скорочення біорізноманітності.

 5. Потепління клімату.

 6. Руйнація озонового екрану Землі.

 7. Дефіцит питної води.

 8. Забруднення Світового океану.

 9. Шляхи вирішення екологічних проблем.

Модуль I I

Сучасні галузі екології.

Учні повинні вміти: виконувати нескладні екологічні узагальнення, робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій; ефективно користуватися екологічними довідниками, нормативними документами та іншою екологічною документацією, користуватися національними законодавчими і нормативними документами; здійснювати пропаганду екологічних знань; володіти методологією вирішення професійних завдань, соціальних та екологічних заходів організації між людських відносин.

п/н

уроку

Тема для самостійного вивчення

Вид навчального завдання

Форма контролю

Література

4

21-22

Екологічні проблеми літосфери, охорона ґрунтів и раціональне використання надр.

Підготувати доповіді

Заслухати доповіді

Бойчук Ю.Д. стор. 87-97

Базові питання з теми

 1. Визначення літосфери, грунта та надр.

 2. Антропогенні зміни поверхні літосфери.

 3. Надра Землі, їх використання та охорона.

 4. Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва та середовище життя.

 5. Антропогенне виснаження ґрунтів.

 6. Охорона і раціональне використання ґрунтів.

5

23-24

Екологічні проблеми водного середовища та його охорона.

Підготувати доповіді

Заслухати доповіді

Бойчук Ю.Д. стор. 100-118, інша література

Базові питання з теми

 1. Структура та екологічні функції гідросфери.

 2. Вплив господарської діяльності людини на водне середовище.

 3. Світові проблеми прісної води.

 4. Основні заходи охорони й раціонального використання природних вод.

 5. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України.

6

25-26

Екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона.

Підготувати реферати, повідомлення.

Перевірити реферати, повідомлення.

Бойчук Ю.Д. стор. 135-155

Базові питання з теми

 1. Будова й склад атмосфери.

 2. Антропогенне забруднення атмосфери.

 3. Охорона повітряного середовища від забруднення.

 4. Антропогенні зміни клімату Землі.

 5. Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту.

7

27-28

Охорона й відтворення біологічної різноманітності. Рослинний й тваринний світ.

Скласти таблицю «Екологічні наслідки знищення лісів»

Перевірити таблицю

Бойчук Ю.Д. стор. 156-182

Базові питання з теми

 1. Загальнопланетарна роль рослин та тварин.

 2. Значення лісів.

 3. Рослинність Світового океану.

 4. Агросистеми та їх значення.

 5. Фактори впливу на чисельність тваринного світу.

 1. Основні заходи охорони й раціонального використання рослинності та тваринного світу.

 1. Зелена книга України.

8

29-30

Заповідна справа та природно-заповідний фонд України. Національна екомережа.

Скласти таблицю «Заповідники України»

Перевірити таблицю

Бойчук Ю.Д. стор. 182-196.

Базові питання з теми

 1. Заповідна справа та природно-заповідний фонд України.

 2. Національна екомережа.

 3. Класифікація природно-заповідних територій.

 4. Значення Червоних книг у збереженні біологічної різноманітності.


і

Модуль I I I

Методи оптимальних рішень екологічних проблем.

Учні повинні вміти: брати участь у вирішенні локальних, обласних, галузевих й національних екологічних проблем на рівні громадських експертиз, здійснювати пропаганду екологічних знань; вести природно-виховну роботу серед населення; вільно орієнтуватися у вирішенні екологічних питань правового характеру в своїй професійній діяльності.

п/н

уроку

Тема для самостійного вивчення

Вид навчального завдання

Форма контролю

Література

9

41-42

Теплові електростанції. Характеристика впливу на довкілля. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля.

Скласти план-конспект

Перевірка конспектів

Клименко Л.П. «Техноеколог», стор.81-95.

Базові питання з теми

 1. Значення теплових електростанцій.

 2. Типи теплових електростанцій.

 3. Характеристика впливу на довкілля.

 4. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля.

10

43-44

Атомні електростанції. Гідроелектростанції. Характеристика впливу на довкілля.

Скласти план-конспект

Перевірка конспектів

Клименко Л.П. «Техноеколог», стор.103-115, 117-162.

Базові питання з теми

 1. Значення атомних електростанцій.

 2. Типи атомних електростанцій.

 3. Значення гідроелектростанцій.

 4. Типи гідроелектростанцій.

 5. Характеристика впливу на довкілля атомних та гідроелектростанцій.

 6. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля атомних та гідроелектростанцій.

11

45-46

Нетрадиційні види енергії. Маловідомі джерела енергії.

Підготувати реферати, повідомлення.

«круглий стіл» або брейн-рінг.

Івашура А.А. стор. 121-134

Базові питання з теми

 1. Використання сонячної енергії.

 2. Використання вітрової енергії.

 3. Використання геотермальної енергії.

 4. Використання біоенергії.

 5. Використання енергії океанів.

 6. Перспективи та проблеми використання маловідомих джерел енергії.

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник / Г.О. БІлявський, Р.С. Фурдій, І.Ю. Костіков.- К.: Либідь, 2004.-408с.

 2. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права.- Суми-Київ: «Універсітетська книга», «Княгиня Ольга», 2005..-366с.

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник.- К.: Знання, 2000.- 2003 с.

 4. Збірник чинних законів України про охорону природи.

 5. Івашура А.А., Орєхов В.М. Екологія6 теорія та практикум.- Харків: ВД»ІНЖЕК», 2004.-254.

 6. Кліменко Л.П. Технологія. Одеса: Фонд Екопринт, 2000.-232с.

 7. Бойчук Ю.Д. та ін. Екологія і охорона навколишнього середовища. – Суми-Київ: «Університетська книга», 2007

 8. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.

 9. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология .- Москва: «Дрофа», 2005

 10. Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г. Экология.- Москва: «Логос», 2005

 11. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права.- Суми-Київ: «Універсітетська книга», «Княгиня Ольга», 2005..-366с.

 


Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних І дорожніх машин та обладнання»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей /...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології, екології та природознавства в 2011-2012 н р

Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації щодо створення та оформлення екологічних проектів...
У зв’язку із започаткуванням у 2010–2011 н р. Всеукраїнської олімпіади з екології, надаємо методичні рекомендації щодо створення...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я»
Віших завдань сучасної школи — навчити дітей берегти І зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки. Це...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconО. І. Салтовський основи соціальної екології
С16 Основи соціальної екології: Курс лекцій. — К.: Мауп, 1997. — 168 с. — Бібліогр в кінці лекцій
Методичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я в 2011-2012 н р
Це завдання, в основному, реалізується шляхом вивчення окремого предмета основи здоров’я, який поєднує елементи знань щодо збереження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка