Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької
Скачати 96.82 Kb.
НазваТ. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької
Дата конвертації02.02.2014
Розмір96.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Т.П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської ЗОШ І – ІІІ ст. Амвросіївської районної ради Донецької області.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Згідно з провідними положеннями викладання іноземних мов одним із важливих загалънодидактичних принципів навчання цього предмета слугує принцип індивідуального підходу. Тому створення умов для пізнання і відкриття учнем самого себе в ході навчального процесу - провідне завдання загальноосвітньої школи.

На жаль, викладання іноземної мови все ще недостатньо зорієнтоване на врахування індивідуальності, тобто самобутності школяра і розвиток її в процесі навчання цього предмета. Адже в системі традиційно шкільної освіти в загальноосвітніх середніх закладах головною, якщо не єдиною підставою для виявлення здібностей школярів є вербальні прояви інтелекту. Внаслідок цього підходу учні, які не володіють необхідними даними у плані вербального інтелекту, почувають себе на уроках не зовсім комфортно і часто вилучаються з навчаль­ного процесу. Під індивідуальним підходом, услід за СЮ. Ніколаєвою, ми розуміємо навчання учнів іншомовного мовлення у групі/класі за єдиною програмою, але з урахуванням їх індивідуально психологічних особливостей [1].

Багаторічний досвід викладання англійської мови в Амвросіївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Амвросіївської районної ради Донецької області, Улянівській ЗОШ І – ІІІ ст. Амвросіївської районної ради Донецької області дає підстави для визначення таких напрямів індивідуалізації навчання.

Перш за все, слід відзначити значний потенціал комунікативного методу навчання в аспекті індшмдуалізації. По-друге, це перспективність інтегратвного підходу для формування особистості школяра, суть якої полягає у взаємопроникненні і взаємоперетворюванні традиційних навчальних предметів заради формування в учня цілісного сприйняття світу і себе як активної особистості в ньому. По-третє, надання особливого значення встановленню міжпредметних зв'язків для реалізації принципу індивідуального підходу до кавчання іноземної мови в загальноосвітній школі [2].

Отже, з огляду на характер творчої діяльності школярів, їх потяг до продуктивної діяльності як до природного для їх віку способу самовираженя і самоствердження навчально-виховний процес з іноземної мови у загальноосвітній школі має бути організований так, щоб надати кожній дитині реальну можливість спробувати свої сили в різних видах продуктивної діяльності, досягти в якійсь із них певного успіху і пережити задоволення від хоча й невеликого, але самостійно досягнутого результату.

Продуктивна діяльність учнів має безумовну цінність. її слід всіляко заохочувати. Однак не варто забувати і про те, що в кожному учнівському колективі є діти, для яких пріоритетною є діяльність у власне пізнавальній сфері. Тому, якщо ми прагнемо багатоваріантності освіти заради розвитку школяра, то вихідним для реалізації цього підходу має бути таке положення психології: потреба у засвоєнні знань, навичок і вмінь повинна з'явитися в учня як суб'єкта навчання в діяльності, яка є для нього значущою, а не нав'язуватись йому примусовим шляхом або маніпулюванням ним як пасивним об'єктом навчально-виховного процесу.

Розглянемо основні шляхи реалізації цього яринциггл7 в практиці ппсільного викладаня іноземної мови.

Урок це не тільки основна організаційна форма навчально-виховного процесу, але й одиниця навчання, тому що цілі, зміст, технології навчання іноземої мови отримують реальну конкретизацію і втілення в ході уроку і через урок. Щоб урок пройшов успішно, вчителеві треба знати особливості своїх учнів під час організації їх навчальної діяльності. Перш за все, з огляду на комунікативну мету навчання іноземної мови, важливо визначити: хто з дітей більш комунікабельний, тобто екстраверт, а хто менш схильний до спілкування, інтроверт. Тільки за цієї умови вчитель зможе уявити собі, як учні засвоюватимуть матеріал, які завдання вони зможуть розв'язати самі, де необхідна допомога вчителя, що буде для учнів легким, а що важким, кого з учнів запитати під час повторення, кого - під час закріплення нового матеріалу, для кого з учнів підготувати додаткові завдання, які наочні посібники раціональніше виюристати тощо.

Так, протягом усього періоду навчання в школі я приділяю велику увагу вимові звуків. З класу в клас я змінюю завдання у навчанні вимови, фонетичні вправи та їх кількість. З метою раціонального проведення фонетичної зарядки для кожного учня готую картки з індивідуальними вправами для опрацювання того чи іншого звуку:

[Ө] thin, thirty, teeth, thick, tenth.

[w] when, which, tweive, what, wall

[ r] read, room, present, rose, ruler.

Кожний учень напівголосно виконує своє завдання, я ходжу по класу і прислуховуюсь до вимови учнів. Протягм уроку я фіксую типові помилки у вимови та в інтонації кожного учня. Обов'язково спостерігаю, яким чином працює учень, як він орієнтується в підручнику, працює з опорами, роздавальним матеріалом.

Застосування індивідуального підходу залежить від здібностей учнів, від рівня сформованості у них мовленнєвих навичок і вмінь. Я не заощаджую час на тренуванні, створюю умови для багаторазової зустрічі з матеріалом, що опрацьовується, за допомогою великої кількості вправ, які сприяють формуванню стійких і гнучких операцій при виділенні комунікативних і творчих завдань.

Важливо поставити завдання:

  • Look and say what you can buy here;

  • Name the objects in your bag;

-Draw the characters of your favourite English book; introduce them;

  • Write about yourself / Use am/is, are; have, has.

  • Interview your classmate about his/her hobby.

Більшість уроків плануються мною з урахуванням методичного принципу диференціації та інтеграції навчання. Богато уваги надається добору і розподілу завдань залежно від здібностей учнів і рівня сформованості у них мовленнєвих навичок і вмінь, де важливу роль відіграють привабливість, доступність виконання завдання та прихований характер контролю.

Так, у 7-му класі при вивченні теми "Telephone Conversation" діти з різним рівнем навченості вчаться працювати самостійно на рівні фізичних, інтелектуальних, емоційних можливостей.

Наведемо приклади карток для індивідуальної роботи учнів.

Картка № 1 (металінгвістичні завдання)

Choose and write down the words on the topic "Telephone Conversations" (Вибери ті слова, про значення яких можна здогадатися не використовуючи словник)

  • Distance, obstacle, season, cloud, leaf, receive, buzzer, prolonged, night, rain, frequent, producer, wind, vegetables, wire, connection, to dial, sun, warm, cool, brigjitly, to call, to hold, to fall, to speak on, to apologize, to know by the voice.

Картка №2

Визначення відповідностей між двома елементами. Добір відповідної пари.

^ Match A and В and write down the word-combinations.

A

B

to put

the number

to know

the receiver

to speak

the procedure

to be

for the signal

to wait

afraid

to repeat

by the voice

to pick up

acquainted with

to deal

the call through

to telephone

on the telephone

For example: to put the call through.

Картка №3

Read the questions in A and choose the right answers in B, write them down.
A

B

1

Who is calling, please?

- No, I can't.

2

Why have you closed the window?

-1 saw him in the morning.

3

Will you have dinner with me?

-1 am sorry. Mr. Brown is not here at the moment.

4

When did you have breakfast?

-I am dialing the number.

5

Have you seen Oleg today?

- Mr. Brown.

6

What are you doing?

-It is very cold.

7

May I speak to Mr. Brown?

- No, I shall not, thank you.

8

Can you talk a little louder?

-1 had it an hour ago.

Картка № 4

Read the text "Telephone Conversation" (Плахотник B.M. Англійська мова: Підручник для 7 кл., p. 49). Choose the right word to complete the statements.

1. Distance are no to telephone conversations.

a) procedure b) buzzer c) obstacle.

2 Then you begin your number.

a) to apologize b) to dial c) distance

3. Put down and repeat the procedure.

a) the acquaintance b) receiver c) the wire.

  1. Here is an of a telephone conversation.

a) an obstacle b) an example c) a receiver

  1. This is Ivanenko .

a) raining b) speaking c) writing

Неважко помітити, що інтегрування навчання значно розширює коло фізичної активності дітей, надаючи вмотивованого і привабливого характеру їхній діяльності. Так, для кращого запам'ятовування пісні або вірша можна запропонувати учням супроводжувати спів або декламування рухами, наприклад, ритмічним плескаїшям у долоні, танцювальними рухами в такт мелодії пісні, легким відбиванням рукою по парті ритму вірша або тексту для читання, репгюдукування мовленнєвих зразків, особливо формул мовленнєвого етикету "крокуючи"; достатній рівень володіння автентичними виразами класного вжитку потребує застосування динамічних активних форм ведення уроку. Залучення до іншої національної культури автентичними, привабливими для дітей даного віку засобами сппияє гіюрмуванню обпат/ англійського (американського) ровесника і викликає в учнів почуття причетності до народуносія англійської мови. Такий підхід - важливий момент виховання дітей як типових носіїв національної культури Адже принцип етнізащї, згідно з концепцією національного виховання Мішстерства освіти України, - невід'ємна складова частина сощалізащї дітей [3].

Щодо третього напрямку реалізації пришшпу індивідуального підходу до навчання слід відзначити, що, спираючись на результати дослідного навчання і деякі ггублікації вчених-методистів, встановлення міжпред-метних зв'язків для реалізації цього положення набуває великого значення. Адже потенщйні можливості для утворення спільних зон навчання, виховання і розвитку індивідуальності учня мають усі предмети загаль-ноосвітноьї школи, починаючи з рідної мови, опора на яку є одним із основних методичних принципів викладання іноземної мови [2].

Підводячи підсумок реал ізації принципу індивідуального підходу до навчання іноземної мови в загальноосвітній школі, доречно зазначити, що постійне підтримання уваги до індивідуальних інтересів учнів дасть можливість розвинути в них інтерес найвищого рівня, спрямований на оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності. Але вивчати інтереси учнів і здійснювати шдивідуальний підхід до них можна лише тоді, коли запроваджуються елементи індивідуалізації і диференціації навчання, які дають вчителеві змогу провести невстигаючого учня через усі етапи розвитку інтересу від його відсутності до найвищого рівня (четвертого).
ЛІТЕРАТУРА


  1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах:

Підручник. Вид 2.-ге, випр. і перероб. /Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. -К.: Ленвіт, 2002. - 328 с.

  1. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник. - К.:Ленвіт, 2005. - 208 с.

  2. Роман С.В., Коломінова О.О. Розвиток індивідуальності молодшого школяра засобами іноземної мови // Іноземні мови. -1996. - № 3. - С. 43.

Схожі:

Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconТ. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії,...
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І – ІІІ ст. Амвросіївської...
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconМетодичні рекомендації щодо проведення екскурсій 23
Автори: учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Прелеснянської зош І-ІІІ ст. Слов'янського...
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconПетровської районної в м. Донецьку ради
Сафіна Любов Омелянівна, учитель математики вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconПрограми з читання, української мови, математики для 1-10 класів...
Латна Т. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Пономарьова Л. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Коваленко Т. Г....
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconПерелік авторських програм, спецкурсів
Авторська програма спецкурсу для 10 класу. Автор : Ніна Яковлєва, учитель фізики вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист....
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconМетодичні рекомендації по організації І проведенню свят та конкурсів...
Бажан Микола Васильович, учитель фізкультури вищої категорії, учитель-методист Оленівської зош І-ІІІ ст. Магдалинівського району
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconЧумак Н. А. вчитель вищої категорії, старший вчитель зош №6
Найкращий учитель для дитини той, хто духовно спілкується з нею, забуває, що він учитель, І бачить у своєму учневі друга, однодумця....
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconРозклад державної підсумкової атестації в 4 класі Чубарівської зош...
...
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconТема радіоуроку
Шингоф Ірина Леонідівна, учитель-методист Донецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів N65
Т. П. Чернова, учитель англійскої мови, вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Улянівської зош І ііі ст. Амвросіївської районної ради Донецької iconУрок основна форма навчання
Посада: учитель початкових класів Ладижинської зош І-ІІІ ступенів Уманської районної ради Черкаської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка