Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Сторінка1/8
Дата конвертації04.02.2014
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ

10–11 класи

Програма для профільного навчання

учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
Спеціалізація “ЕНЕРГЕТИКА”
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана програма має інженерно-технічне спрямування, метою якої є попередня підготовка, в галузі енергетики, майбутніх студентів вищих навчальних закладів.

Завдання вивчення курсу “Енергетика” полягає в тому, щоб в період навчання в старших класах, у відповідності з вибором учнів напрямку подальшого навчання, дати ґрунтовні теоретичні знання, практичні вміння та навички з питань отримання та використання енергії, її джерел, основних законів збереження та перетворення, а також ознайомити учнів з найбільш поширеними технологіями й енергетичним устаткуванням та технікою.

Резерв часу в кожному класі може використовуватися в двох напрямках: для покращення знань майбутніх абітурієнтів в залежності від спеціалізації вищих навчальних закладів; з врахуванням специфіки регіону та матеріально-технічної бази вищого навчального закладу.

Матеріально-технічна база повинна забезпечувати виконання програми. Саме тому, програму доцільно реалізовувати в гімназіях, ліцеях та коледжах, створених при вищих навчальних закладах, що готують спеціалістів в галузі енергетики.

Таблиця 1


^ Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


10 КЛАС
^ ЕНЕРГІЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, РЕСУРСИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЗАКОНИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

Тема 1.1. Загальна характеристика курсу “Енергетика”. Використання енергії людиною в різних суспільно-економічних формаціях (первісний лад, рабовласницький лад, феодальне суспільство, індустріальне суспільство). Основні відкриття та винаходи, що вплинули на розвиток енергетики. Вплив енергетики на життя та діяльність людства.

^ Лабораторно-практична робота: Енергетика від зародження до сьогодення.

5знає
основні відкриття та винаходи, що вплинули на розвиток енергетики; загальний вплив енергетики на життя та діяльність людства;

уявляє загальні етапи розвитку енергетики в процесі людської еволюції;

усвідомлює значення енергетики для людства.

Тема 1.2. Хронологія і географія виникнення та застосування людиною енергетичних ресурсів. Етапи зародження енергетики світу. Винайдення та розвиток теплової енергії. Зародження гідроенергетики. Винайдення та розвиток елект­ричної енергії. Винайдення та розвиток атомної енергії.

^ Лабораторно-практична робота: Порівняльна характеристика основних етапів зародження світової енергетики.
знає хронологію та географію використання людиною енергетичних ресурсів і зародження основних галузей енергетики;

усвідомлює актуальність дослідження проб­лем сучасної світової енергетики.

Р^ ОЗДІЛ 2. ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЗЕМЛІ

Тема 2.1. Поняття енергетичного ресурсу. Первинні та вторинні енергетичні ресурси. Загальні запаси енергетичних ресурсів на планеті Земля. Види енергетичних ресурсів. Порівняльна характеристика та кількісна оцінка енергетичних багатств нашої планети. Географія розміщення найпоширеніших видів енергетичних ресурсів Землі.

^ Лабораторно-практична робота: Ознайомлення із загальними запасами енергетичних ресурсів Землі в цілому та України зокрема. Вивчення енергетичних ресурсів власного регіону.

10


знає загальну характеристику запасів енергетичних ресурсів Землі; місця поширення тих чи інших видів енергетичних ресурсів;

розуміє важливість вирішення проблеми, що пов’язана із скінченністю запасів певних видів енергетичних ресурсів.

Тема 2.2. Геофізична енергія Землі. Геофізика як наука. Основні види геофізичної енергії. Енергія морів та океанів і її запаси. Енергія припливів та відпливів і її запаси. Енергія вітру та її запаси. Геотермальна енергія та її запаси. Інші види геофізичної енергії Землі та її запаси. Геофізична енергія як додаткове джерело енергії.

^ Лабораторно-практична робота: Кількісна оцінка запасів геофізичної енергії на Землі.
знає види геофізичної енергії Землі; загальні принципи використання геотермальної, вітряної та інших видів геофізичної енергії;

уявляє кількісні запаси всіх видів геофізичної енергії нашої планети;

усвідомлює значення використання геофізич­ної енергії як одного із енергетичних джерел.

Тема 2.3. Енергія органічного палива. Поняття палива. Класифікація видів палива. Органічне паливо як основний енергетичний ресурс планети. Кількісна та якісна оцінка енергетичної здатності різних видів органічного палива.

Область застосування паливних енергетичних ресурсів. Сучасні проблеми використання органічного палива.

^ Лабораторно-практична робота: Географія розміщення паливних енергетичних ресурсів. Характеристика запасів палива у власному регіоні.
знає поняття палива та його види; енергетич­ну здатність різних видів палива; географію розміщення паливних енергетичних ресурсів на Землі;

розуміє сучасні проблеми використання
органічного палива як джерела енергії.

Тема 2.4. Ядерна енергія. Поняття енергії ядра. Основні види ядерного палива, та їх характеристика. Запаси ядерного палива на планеті. Сучасні проблеми використання ядерного палива.

^ Лабораторно-практична робота: Порівняльна характеристика енергетичної здатності загальних запасів ядерного палива на Землі із енергетичною здатністю загальних запасів інших видів енергетичних ресурсів на нашій
планеті.
знає види ядерного палива і його властивості; запаси ядерного палива на планеті;

уявляє проблему утилізації ядерних відходів;

усвідомлює необхідність удосконалення способів застосування ядерного палива в якості енергетичного джерела.

^ РОЗДІЛ 3. ЕНЕРГЕТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ.

ЕНЕРГІЯ, ТЕПЛОТА, РОБОТА, ПОТУЖНІСТЬ

Тема 3.1. Основні енергетичні величини та їх загальна характеристика. Одиниці вимірювання енергетичних величин. Енергетичні одиниці в міжнародній системі СІ. Несистемні енергетичні одиниці. Перевід несистемних енергетичних одиниць в системні. Основні види приладів для вимірювання енергії та субенергетичних величин.

^ Лабораторно-практична робота: Розв’язування задач з переведення енергетичних величин із однієї системи
вимірювання в іншу. Ознайомлення з приладами для
вимірювання енергії та інших енергетичних величин.

15

знає основні енергетичні величини та одиниці їх вимірювання; способи переводу одиниць вимірювання із однієї системи в іншу;

розуміє принципи вимірювання енергетичних величин.

Тема 3.2. Енергія. Поняття енергії. Перше знайомство людини з енергією. Види та типи енергії. Внутрішня та зовнішня енергія, кінетична та потенціальна енергія:
загальна характеристика. Ознайомлення із законом
збереження та перетворення енергії. Способи вимірювання енергії. Прилади для вимірювання енергії. Значення енергії в житті людства.

^ Лабораторно-практична робота: Порівняльна характери­стика енергетичної здатності загальних запасів ядерного палива на Землі із енергетичною здатністю загальних запасів інших видів енергетичних ресурсів на нашій планеті.
знає класифікацію енергії; загальну характеристику основних видів енергії;

розуміє закони збереження та перетворення енергії;

усвідомлює значення енергії в житті людства.

Тема 3.3. Теплота. Поняття теплоти. Тепловий стан тіл. Нагрівання та охолодження речовини. Загальна характеристика основних теплових процесів: плавлення, твердіння, випаровування, конденсація, згорання тощо. Поняття температури. Температура як теплова характеристика тіл. Способи вимірювання температури. Температурні шкали. Правила переходу від однієї шкали до іншої. Види теплопередачі. Поняття теплової рівноваги.

^ Лабораторно-практична робота: Вимірювання температури тіл, що знаходяться в різних агрегатних станах.
Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.
знає поняття теплоти; основні теплові процеси в природі; поняття температури, способи вимірювання температури;

уявляє процес встановлення теплової рівноваги; основні агрегатні стани речовини.

Тема 3.4. Робота. Поняття роботи. Способи вимірювання роботи. Машини та механізми, що виконують роботу.
Коефіцієнт корисної дії. Зміна енергії тіла під час виконання ним роботи.

^ Лабораторно-практична робота: Визначення роботи під час переміщення тіла. Визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини.
знає поняття роботи та способи її вимірювання; поняття коефіцієнта корисної дії;

уявляє роботу тіла при його переміщенні;

вміє визначати коефіцієнт корисної дії похилої площини.

Тема 3.5. Потужність. Потужність як субенергетична величина. Співвідношення роботи та потужності. Способи вимірювання потужності. Прилади для вимірювання потужності. Золоте правило механіки.

^ Лабораторно-практична робота: Розрахунок потужності енергетичних машин (електричних двигунів, генераторів тощо).
знає поняття потужності; зв’язок роботи та потужності; одиниці вимірювання та прилади для вимірювання потужності;

вміє розраховувати потужності енергетичних машин за вихідними даними.

Тема 3.6. Взаємозв’язок між енергетичними величинами. Перетворення енергії в механічних та теплових процесах. Перехід одного виду енергії в інший.

^ Лабораторно-практична робота: Енергетичні процеси в навколишньому середовищі.
знає взаємозв’язок між енергетичними
величинами та поняттями, його реалізацію
в навколишньому світі

уявляє енергетичні явища в природі; процеси перетворення енергії в механічних та теплових процесах.

Р^ ОЗДІЛ 4. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЕНЕРГІЇ,

ТЕПЛОТИ ТА РОБОТИ

Тема 4.1. Закони збереження та перетворення в енергетиці. Закон збереження та перетворення механічної енергії.
Закон збереження та перетворення матерії. Закон збережен­ня електричного заряду. Основні наслідки даних законів.

^ Лабораторно-практична робота: Розв’язування задач на закони збереження та перетворення в енергетиці.

15

знає закони збереження та перетворення енергії і матерії;

усвідомлює наслідки основних законів
природи;

вміє встановлювати енергетичний баланс в різних енергетичних процесах.

Тема 4.2. Взаємозв’язок енергії, теплоти та роботи. Відмінності між поняттями енергія, теплота та робота. Прояв даного зв’язку в теплових процесах, що проходять без зміни та із зміною агрегатного стану речовини.

^ Лабораторно-практична робота: Енергетичний баланс людського організму за одну добу.
знає взаємозв’язок енергії, теплоти та роботи; основні нюанси та відмінності між цими поняттями;

вміє розраховувати енергетичний баланс людини на протязі доби.

^ Лабораторно-практична робота: Дослідження еквівалентності енергії та роботи на різних фізичних об’єктах (маятник, конденсатор, індуктивна котушка, коливний контур тощо).
розуміє еквівалентність енергії та роботи;

знає енергетичні характеристики дії маятника, конденсатора, котушки та інших фізичних об’єктів.

Тема 4.3. Внутрішня та зовнішня енергія. Поняття внутрішньої енергії тіла. Способи зміни внутрішньої енергії тіла. Поняття зовнішньої енергії тіла. Способи зміни

зовнішньої енергії тіла. Загальна характеристика першого закону термодинаміки. Зв’язок між внутрішньою та зовнішньою енергіями тіла.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення зміни внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання ним роботи.
знає поняття внутрішньої та зовнішньої енергії, способи її вимірювання та зміни; перший закон термодинаміки;

уявляє прояв першого закону термодинаміки в у реальному житті.

Тема 4.4. Перетворення енергії. Способи перетворення енергії від одного виду до іншого. Втрати енергії при
даних перетвореннях. Умови “ідеальності” процесу переходу одного виду енергії в інший. Загальна характеристика енергетичних машин.

^ Лабораторно-практична робота: Вивчення еквівалентності енергії та теплоти на прикладі електронагрівача. Функціонально-порівняльна характеристика енергетичних машин.
знає способи перетворення енергії в з одного виду в інший; поняття та загальну характеристику енергетичних машин;

уявляє принцип роботи елеткронагрівача та його фізичний зміст.


Тема 4.5. Акумулювання, зберігання та передача енергії. Основні способи та принципи акумулювання і зберігання енергії. Енергетичні акумулятори. Енергетичні батареї. Проблеми акумулювання, зберігання та передачі енергії.

^ Лабораторно-практична робота: Розрахунок втрат при акумулювальних, зберігальних та передавальних енергетичних процесах.
знає основні способи накопичення та зберігання енергії і проблеми пов’язані з ними;

уявляє процес акумулювання, зберігання та передачі енергії;

вміє розраховувати втрати енергії при її накопиченні, зберіганні та передаванні.

Р^ ОЗДІЛ 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ

Тема 5.1. Механічна енергія. Поняття механічної енергії. Складові механічної енергії. Потенціальна енергія тіла. Кінетична енергія тіла. Взаємоперетворення потенціальної та кінетичної енергії. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла. Потенціальна енергія деформованої пружини. Виконання тілом роботи за рахунок кінетичної енергії. Теорема про зміну кінетичної енергії.

^ Лабораторно-практична робота: Дослідження перетворень потенціальної та кінетичної енергії в навколишньому середовищі.

20


знає поняття механічної енергії; складові механічної енергії її взаємозв’язок;

уявляє процес взаємоперетворення потенціальної та кінетичної енергії;

усвідомлює теорему про зміну кінетичної енергії та її значення.

Тема 5.2. Теплова енергія. Поняття теплової енергії. Носії теплової енергії. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Енергетичні характеристики при переході тіл із одного агрегатного стану в інший: питома теплота згоран­ня, питома теплота плавлення тощо. Рівняння теплового балансу. Перетворення енергії в теплових процесах.
Загальна характеристика теплових машин.

^ Лабораторно-практична робота: Визначення питомої теплоємності речовини.
знає характеристики та параметри теплової енергії; основні носії теплової енергії; рівняння теплового балансу;

вміє застосовувати рівняння теплового балан­су для розв’язання загальних задач енергетики.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для 5-8 класів...
Збірник програм факультативів та спецкурсів з іноземної мови для профільного навчання та допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconНавчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. – К.: Вид група bhv, 2009
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ю.І. Ковбасенко (керівник авторського колективу); Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Деревообробка” є підвищення рівня компетентностей учнів 10–11 класів з основ деревообробки внаслідок оновлення, поглиблення І розширення...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconУроку
Програма: 10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх iconУроку
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка