Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють
Скачати 443.1 Kb.
НазваПрограма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2013
Розмір443.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник державного

секретаря

М.Ф. Степко
_____________________

08.08.2002 р.


ФІЗИКА
ПРОГРАМА

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ

ПІДГОТОВКУ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ОСНОВІ

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Київ-2002

Вступ

Значення фізики для вивчення явищ природи. Фізика і техніка. Поняття про величину і вимірювання. Фізичні величини. Прямі і непрямі вимірювання.

Елементи теорії похибок.

Демонстрації: Таблиця „Міжнародна система одиниць (CI) ” Вимірювальні прилади й інструменти – штангенциркуль, мікрометр, секундомір, ваги, динамометр.
^ РОЗДІЛ І. ФІ3ИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ (ПОВТОРЕНИЯ)
Тема І. Кінематика матеріальної точки

Завдання МЕХАНІКИ. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний Рух. Швидкість i прискорення. Криволінійний Рух; тангенціальне i нормальне прискорення.

Тема 2. Динаміка та закони збереженни

Завдання динаміки. Закони Ньютона. Кількість руху. Закон збереження кількості руху. Робота i енергія. Закон збереження механічної енергії.

^ РОЗДІЛ П. МОЛЕКУЛЯРНА ФІ3ИКА I ТЕРМОДИНАМІКА

Тема 3. Основи кінетичної теорії газів

Основні положения молекулярно-кінетичної теорії. Агрегатний стан речовини. Поняття про температуру i внутрішню енергію тіл. Характеристика газоподібного стану речовини. Реальні гази. Рух молекул газу. Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід Штерна. Розподіл молекул за швндкостями. Розміри i маси молекул i атомів. Число Авогадро. Число Лошмидта. Довжина вшыюго npo6iry молекули в газі. Тиск газу. Поняття вакуумї. Фізичш умови, що існують у газових туманностях.

Ідеальний газ. Залежшсть тиску газу від температури. Абсолютами нуль. Абсолютна температура. Термодинамічна шкапа температур. Зв'язок між абсолютною температурою газу i середнъо'ї кшетичної енерпЇ поступального руху молекул при цш температурі. Осиовне рівняння кшетичної TeopiV газів. Термодинамічш параметри газу. Зв'язок між тиском, об'емом i температурою для даноТ маси газу. Приведения об'ему дано'ї маси газу до нормальних умов. Ушверсальна газова стала. Рівняння Менделеева-Клапейрона. Застосування рівняння Менделеева-Клапейрона до окремгос випадав процесів у газах (Ізохоричний, Ізобаричннй, ІзотермІчний). Внутршня енерпя щеального газу. Робота газу при Ізобаричнш змінІ його об'ему. Фізичний зміст унІверсалыюІ газовоЇ стало'Г.

^ Лабораторий робота І. ПеревІрка залежності між об'емом, тиском i температурою дпя даноТ маси газу (або перевірка закону Бойля-Mapiorra). Демонстрацп: ЗалежнІсть тиску газу вщ температури при постІйному

об'емі. ЗалежнІсть об'ему газу від температури при постншому тиску.

ЗалежнІсть між об'емом i тиском газу при постШшй температурі.

Тема 4. Осыови термодинамІки

Внутрішня енергія. Зміна внутршшьоЇ eHCprii тша шляхом теплообміну i при виконанш механІчноТ роботи. Закон збереження i перетворення енергп при тегаювих i механічних процесах. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону до ІзопроцесІв в Ідеальному газь Адтбатний процес. НеобратимІсть теплових процесів. Поняття про другий закон термодинамжи. Принцип діЇ теплових машин. Цикл Карно. К.к.д. тепловоЇ маншни Карпо. Роль тешювих двигунів i проблсми схорони навколиишього середовища.

Демонстрацп: Перетворення мехашчноЇ енергіЇ у внутрішню: а) при терті; б) при ударі. Змша температури повпря при стиску i розширенні.

Тема 5. Властивості пари

Пароутворення i конденсація. Випаровування. Пари, що насичують простір; i'xni властивості. Перегріта пара та ТЇ використання. Парові турбіни високого тиск)'. Кипіння ршини. Залежність температури кипшня від тиску. Температура кип4ння i точка кипшня. Рівняння теплового балансї при пароутворенні i конденсаціЇ. Критичний стан речовини (критичпі температури, тиск i об'ем). Використання зріджених газів у техліці. Водяна пара в атмосфері. Абсолютна i відносна вологості повітря, точка роси. Придали для визначення вологос.ті повітря. Поняття про атмосфери планет i парниковий ефект.

^ Лаборатория робота 2. Визначення відносноЇ вологості повітря.

Демонстрацп: Властивості насиченоЇ i ненасиченоЇ пари. Перехлд пари, що не насичуе, ї насичен>' парї. Кипіння. Кишння під змеишеним тиском. Застосївання пгрометра i психрометра. Одержання перегрІтоЇ водяноЇ пари. Критичний стан ефірї (ї проекци на екран).

Тема 6. Властивості рідин

Характеристика рщкого станї речовини. Поверхневий шар рщнни. Енерпя поверхневого шарї ршини. Поверхневий натяг. Змочївання. Крайовий кїт. Меніск. Тиск, створюваний викривленою поверхнею рщинп. Капшяршсть. Капшярні явища в побїті. природі i техшці. ВнїтрІшне тертя в рщині; в'язкість. Аморфні речовини; Їхня природа i властивості.

^ Лаборатория робота 3. Визначення поверхневого натягї ріднни.

Демонстрацп: Виявлення поверхневого натяп' рідини. Зміна поверхневого натягї води милом i камфорою. Мильні плівки на каркасах. Змочївання i нез.мочївання. Менюк. Капілярні трїбки різноманітних перерізів із змочїючими i незмочїючими скло рідинами. В'язкість р{диьш. Віскозиметр.

Тема 7. Властивості твсрдих тіл. Деформацп

Характеристика твердого станї речовини. Кристали. Анізотропія кристалів. Просторова ренитка ідеального кристапа. Типи зв'язюв ї кристалах. види кристалічних стрїктїр. Дефекти i домишки в кристалах, Їхне значения.

Ввди деформацій. Мехатчна напрїга. Закон Гїка. ПрїжнІсть, пластІгчність, крихкість i твердість.

Плавления i кристалізація, Зміна об’ему i гїстини речовини при плавленні. Залежшсть температури плавления від тискї. Рівняння теплового балансї при плавленні i кристашащЇ. Розчини i сплави. Охолоджїючі сїміші. Випаровївання твердих тіл (сїблімація). Випадки рівноваги твердо'і, рщкоЇ i газоподібноЇ фаз станї речовини. ДІаграма фазових переходів. Потршна точка*

Делюнстрацп: Зразки кристалів. Моделі просторових решіток кристалів. Ашзотрошя мехашчноЇ твердееті, теплопровщності, оптичних властивосгей кристалів. В иди деформашй: розтяг, стиск. зсїв, крїчения, вигин. Прїжна деформация. Закон Гїка. Плавления i кристалізація. Випаровївання кристашв йодї (ї запаяшй колбі).

Тема 8. Теплове розширення тіл

Лшшне розширення твердих тіл при нафіванні. Об'емне розширення твердих i рщких тіл при нафіванні. Залежшсть гїстини речовини від температури. Особливосп теплового розширення води. Значения теплового розширення тш ї природі i технщі.

^ Лабораторий робота 4. Визначення коефіціента лішйного розширення твердого тлла.

Демонстраип: Теплове розширення твердих тш (кїля з кшьцем, біметалева пластинка, стрілочний демонстрацшний прилад). Теплове розширення рщин. Сили стискї, що розвившоться при охолодженні металевого стержня. Бїдова i дія бІметалевого регїлятора.

^ РОЗДІЛШ. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Тема 9. Елсктрнчне поле

Електризащя тіл. Поняття про величинї зарядї. Елементарний заряд. Закон збереження зарядї. Взаемодія точкових зарядів. Закон Кїлона. Діелектрична проникність середовища. Матеріальність електричного поля. Силова характеристика електричного поля - напрїжежсть. Графічне зображення електричних полів. Лит напрїженості елекгричного поля. Однорщне елекфичне поле. [Іотік вектора напрїженості електричного поля. Теорема Острофадського-Гаїсса та и' застосївання. Робота, що виконїеться силами поля при переміщенш зарядї. Потенщальна енергія зарядї. Енергетична характеристика електричного поля - потенщал. Різпиця потенціалів, напрїга. Поверхні рівного потенщалї. Зв'язок між наирїженістю i різницею пот'енціалів.

Провщник в електричномї полі. Розподіл заряд'ш на провщникї, внесеномї в електричне поле. Електризація впливом. Електростатичний захист. Електрометр. Діелектрик в електричномї иолі. ПолярІІзація діелектрика. Ввди поляризаци: елеетроьша, оріентацій на або дилольна*. П'езоелектричний ефскт. Електрошшсть провщника; їмови, від яких вона залежить. Конденсатор. Типи i констрїкшЇ конденсаторів. Формїла емності плоского конденсатора. З'еднання конденсаторіп ї батареЇ. Енерпя зарядженого конденсатора. Гїстина енерпЇ електричного поля.

Делюнстраци: Електризація провідників i діелектриків. Взаемодія наелектризованих тіл. Закон Кїлона. Розподш зарядів на поверхні наелектрнзованого провщника. ЕлектрІгчне поле (одного, двох заряджених кїльок; одніеТ, двох заряджених пластин). Досліди з порожнистим провщником, поміщеним в електричне поле. Електризашя впливом. Поляризшая діелектрика. Електрети. Порівняння електроемностей двох провідників за допомогою електрометра. Конденсатор; за.пежність емності конденсатора від площі пластин, вщстані між ними i властивостей діелектрика. Конденсатори поспйноі i змінно'І емності. Енерпя електричного поля конденсатора.

К'шофшъм: Речовина в електричномї полі (Ї).

Тема І0. Електрнчний стрїм ї метала* . Закони потйного стрїмї

Електронна провідність металів. Сила стрїмї i тїстина стрїмї в провщникї. Замкнїте електричне коло. Зовшшня i внїтрішня дільнтді кола, напрїга на цих дшьнииях. ЕлектрорїІиійна сила джерела електричноТ енерп'Т. Закон Ома для дшьниці кола без е. р. с. Onip провідника. Внїтрішній onip джерела е. р. с. Падшня напрїги (на дшьниці кола). Втрата напрїги (ї провщниках). Залежність опорї провщника від довжини, площі поперечного nepepisy i матеріалї. Залежність опорї провщника від температури. Надпровідність.

З'еднання споживачів enepriV стрїмї (провщниив) послщовно i паралельно. Формїли для обчислення еквівалентного опорї, сили стрїмї i напрїги в електричномї колі. Закон Ома для їсього (повного) кола. Порівняния е. р. с. i напрїги на затискачах джерела електричноЇ енергп, ввімкненого в коло. З'еднання джерел електричноЇ енерпТ в батареЇ (послщовне, парачельке i змішане). Формїли для обчислення е. р. с., внїтрпинього опорї i сили стрїмї батареТ. Робота електричного стрїмї. Потїжшсть електричного стрїмї. Теплова дія електричного стрїмї i Гюго використания в технщі. Термоелектронна емісія (випромінювання елекфошв розжареними металами). Контактна різниця потенціалів. Термоелектрорїшійна сила. Термопари, термоелементи, тсрмобатареЇ; Їхне застосївання. Явище Пельтье.

^ Лабораторий робота 5. Визначення питомого опорї провщника.

Лабораторий робота б. Визначення с. р.с. i внїтрішнъого опорї джерела електричноЇ енергіЇ.

Лабораторий робота 7. Визначення температурного коефіціента опорї міді.

^ Лаборатории робота 8. Дослщження залежності потїжності, споживаноЇ лампою розжарення, від напрїги на ЇЇ затискачах.

Демонстраип: Явища, що сїпроводжїють прсткання стрїмї в колі. Закон Ома для ділянок кола. Залежшсть опорї провщника вщ температури. З'еднання провідників (послщовне i паралельне). Електровимірювальні прилади, магазини опорів, реостата, міст Їшстона, омметр. Закон Ома для всього (повного) кола. Залежтсть термоелектрорїшшноЇ сили вщ температури. Термопари, термостовпчики, термобатарея для живлепня радюприймача.

Темп И. Електрнчнин стрїм в електролггах

Електролггична дисошащя. іонна провщшсть електролтв. Елентроліз. Закони Фарадея. Визначенш зарядї одновалентного юна. Технічні застосївання електролІзї.

^ Яабораторна робота 9. Визначення електрохімічного еквівалента мш.

Демонсшрацп: Порівняння електропровщності води i розчинї кислота або солі. Електроліз розчишв арчаноЇ кислоти i мщного кїпоросї.

Тема І2. Елеюгричний стрїм ї газах i вакїїмі

Іошзація газу. Іонна и електронна провщності газу. Залежшстъ сипи стрїмї в газі вщ напрїги. Електричний розряд ї газі при атмосферномї тискї. Електричний розряд ї розріджених газах. Газосвпні трїбки i лампи денного свггла. Поняття про випромшювання i поглинання енерпЇ атомом. Катодні промені; Їхня природа i властивості. Поняття про плазмї. Електричний стрїм ї вакїїмі. Вакїїмний дюд i тріод (електронна лампа); Їхне застосївання. Електронно-променева трїбка.

Демонстрацц: Пров'щшсть газу при високш температурі. Іскровий, дїговий i коронний розряди. Дїгове зварювання и іскрова обробка металів. Розряд ї газі при зниженомї тискї. Одностороння провідність діода.

Юнофшьм: Електричний стрїм ї газах (2).

Тема І3. Елеьггричний стрїм ї нашвпровщниках

Порівняльна характеристика провідників, діелектриків i
напівпровідників. Залежність опорї натвпровщшшв від температури и
освітленості. Власна (бездомішкова) i домішкова провідносгі
нашвпровщниыв. Електрошю-ддркові переходи. Напівпровідникові дюд i
трюд; Їхне застосївання. Понятгя про мікросхеми.

Демонстрацп: TepMOonip i фотоошр. Ixioi бїдова i дія. Властивості електронно-діркового переходї в напівпровщникї. Одностороння провщшсть дюда. ГПдсилювач елекгричиих коливань на напівпровщниковомї тріодІ.
Тема І4. Електромагнетшм

Взаемодія стрїмів. Матеріапьність магнггного поля. Графічне зображення магнітних полів. ЛініЇ індїкціЇ магнітного поля. Поняття про вихрове поле. Магнітні поля прямолінійного стрїмї, крїгового crpyAiy i соленоЇда (котїшки) Сила взаемодіі' паралельних стрїмів, визначення ампера (в одиницях СІ). Магнітна проникність середовища. Магнітна стала. Дія магнітного поля на провщник із стрїмом. Силова характеристика магттного поля. Однорідие магнітне поле. Робота при переміщенні провідника з\ стрїмом в магнітномї полі. Магштний потік. Напрїженість магнітного поля. Парамагштні, діамагнітні i феромагнітні речовини. Крива початкового намагнічївання феромагнетикї. Електромагніти. Бїдова i робота амперметра i вольтметра. Сила Лоренца. Рїх зарядї в магштномї полі. Постшне i змшне магнітні поля*.

JJe.Moncmpmfii: Взаемодія паралельних провідників або котїшок Із
стрїмом. Магнггне поле стрїмї (прямолінійного провщника, витка,
котїшки). Дія магнітного поля на провідник із стрїмом. Правило лівоЇ рїки.
Явища пара-. діа- i феромагнетизмї. Підсилення магнітного поля котїшки за
допомогою залізного осердя. Залишковий машетизм ї м'якомї залізі i сталі.
Модель бїдови феромагнетикї. Втягївання заліза в котї'шкї при замиканш
кола. Електромагнітний електровимірювалышй прилад. Обертання витка зі
стрїмом в магнітномї полі. Магнітоелсктричний електровимірювальний
прилад. Електромагшт, телефонна трїбка, переривач стрїмї,
електромагштне реле.

Юнофшьм: Речовина в магштномї полі (3)

Тема І5. Електромагнггна шдїкшя

Явище електромагнітноЇ шдїкш'ь ЕІект]юрїшійна сила індїкціЇ, індїкційний стрїм, що виникають ї провідьшкї при його рїсі в магнітномї полі. Доел щи Фарадея. Закон Ленца. Величина е. р. с. індїкціЇ. Вихрове електричне поле i його зв'язок із магнітним полем. Вихрові стрїми. Роль магнітни.\ полів ї явишах. шо вщбїваються на Сонці и в космічномї просторі. Явище самоіндїкціЇ. Е. р. с. самоіндїкщЇ. Магштне потокозчеплення, Індїктивність. Енергія магнітного поля.

Демонстраип: Виникнення е. р. с. (ндїкшЇ при рїсі розімкнїтого провщника в мапптномї полі. Правило правоЇ рїки. Виникнення е. р. с. шдїншЇ при зміні магнітного потокї, що пронизїе замкнїтий контїр. Дослщи Фарадея. Визначення напрямкї індїкційного стрїмї за допомогою правила правоЇ рїки i законї Ленца. Вихрові стрїми (маятник Вальтенгофена; електромагтйтний заспокоювач, модель шдїкшйноЇ печІ). Явшце самопІдїшІ при замиканні i розмиканні кола. Залежтсть індїктивності котїшки від числа витків, довжини котїшкл i властивостей осердя.

^ РОЗДІЛ IV. КОЛИВАННЯ I ХВИЛІ

Тема І6. Мехашчш коливаиня i хвиль Звїк i їльтразвїк (повторения)

Коливальний рїх. Їмови виникнення коливань, Класифікащя коливальних pyxis тша. Параметры коливального рїхї: перюд, частота, амплггїда. Величини, що характеризїють миттевий стан коливноЇ точки: зміщення, швидюсть, прискорення, фаза.

Гарможйне коливання. Рівняння гармошйного коливання i його графж. Математичний маятник. Закони коливання i формїла перюдї коливань математичного маятника. Фізичний маятник; приведена довжина*. Застосївання маятниюв.

Прїжш коливання. Перетворення енёрпЇ при коливалыюмї pyci. Поширения коливального рїхї в прїжномї середовищі. Поперечні i иодовжш хвилі. Залежшсть між довжнною хвилі, швидюстю поширения i перюдом (або частотою) коливань. Хвиля i промшь.

Додавання колнвань, що вщбїваються по одшй прямій. Вщбивашш хвиль. Стоячі хвилі. Інтерференція хвиль. Розкладання складного коливання на гармошйш складові. Власні i вимїшені коливання. Мехаиічний резонанс. Використання и їсїнення резонансї в технщі. Природа звїкї. Звїкові хвилі. Швидюсть пошнрення звїкї в різноманітних середовищах. Сила i гїчність звїкї, висота тонї, тембр. Вщбииання i поглинання звїкї. Звїковий резонанс. Їльтразвїк; його природа, властивості i викормстання. Застосївання їльтразвїкї втехніці.

^ Лабораторий робота І0. Вивчення коливань математичного маятника i визначення прискорення сили тяжшня за допомогою математичного

маятника.

Делюнстрацп: Вшьні коливання під діею сили тяжшня або сили прїжності. Запис коливального рїхї. Чинники, від яких залежать перюди коливань математичного i прїжинного маятників. Застосївання маятника в годинннках. Поздовжні хвилі (хвильова машина, підвішена спіральна прїжина, макет поздовжньоЇ хвилч). Вщбивання хвиль. Їтворення стоячих хвиль. Вимїшені коливання. Резонанс маятниыв. Джерела звїкї. Одержання звїків різноманітно'І гїчності i частоти. Джерела звїкї під ковпаком насоса. Звїковий резонанс. Одержання їльтразвїкї i деякі досліди з ним.

  1   2   3

Схожі:

Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,...
Антонюк Т. М. викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,...
Антонюк Т. М. викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють icon"Діяльність громадських організацій щодо формування соціальної активності...
У семінарі взяли участь 39 представників з 28 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconДиректорам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва
Внз І-ІІ рівнів акредитації проводиться літня школа профспілкового лідера. До участі у літній школі запрошуються кращі студенти –...
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconПлан презентації
Оформлення стендів профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Головам профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconПрограма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів...
Петухова Т. А., Русаловський А. В., Сидоренко В. В., Сусло С. Т., Флоренсова К. М., Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. // Орієнтовна...
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconСписок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Тернопільської...

Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconКонкурс проводиться на загальних засадах та принципах, визначених даним Положенням
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка