Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють
Скачати 443.1 Kb.
НазваПрограма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють
Сторінка2/3
Дата конвертації19.03.2013
Розмір443.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3
Тема І7. Змшний стрїм

Одержання змінного синїсо'щального стрїмї при рівномірномї обертанні витка (контїра) в однорідномї магнггномї полі. Період i частота стрїмї. Поняття про генератори змІнного стрїмї. Миттеве, макслмальне і диоче (ефективнс) значения е. р. с., напрїт, сили стрїмї. ІпдїктивнІсть i емжсть ї колі змшного стрїмї. Резонанс напрїт i резонанс стрїмї. Перетворення змшного стрїмї. Трансформатор. Одержання, передача i розподіл електроенерпТ.

ДемоистраІІп: Одержання змінного стрїм>'. Генератори. Onip котїшки в колах постжного i змінного стрїмів. Трансформатор, автотрансформатор, шдїкцшна котїшка. Модель передачі електричнсм енерпТ на відстань.

^ Тема І8. ЕлектромагнІтнІ коливання i хвилі Перетворення енерги в закритомї коливальномї контїрі. Затїхаючі електромагні гні коливання. ЕлектрІРіний резонанс, резонансна частота коливань. Одержання незатїхаючих елсктромагштних коливань. Стрїми ВНСОК0І частоти; Їхне Застосївання. Електромагаітне поле як особливий вид матеріЇ. Відкритий коливальний контїр. Випромінювання. Електромагнітні хвилі; Їхні властивості, швидкість поширення.

Винайдення радю О. С, Половим. Принцип радютелеграфного i радіотелефонного зв'язкї. Амштітїдна модїлящя. Бїдова i дія найпростіших радіоприймачів, підсилювача нгоькоЇ частоти i випрямляча змшного стрїмї.

Поняття про радюлокащю.

Лабораторий робота ІL Складання найпростішого рад)оприймача. Демонстрацп: Одержання затїхаючих електромагштних коливань, резонанс. Одержання незатїхаючих електромагштних колнвань. Ламповий або напівпровідниковий генератор. Генератор ЇВЧ. Настроювання контїрів ї резонанс. Вщкритий коливальний кокгїр. Випромішовання електромагнггних хвиль. Направлене випромінтовання. Властивості електромагштних хвиль: відбивання, заломпення, поглинання середовищем. Радіоїправління (запалювання лампочок в елекгричномї колі, керївання моделлю автомобіля 'на відстані). Бїдова i дія детекторного, лампового, транзисторного радіоприймачів. пщсилювача, внпрямляча.

^ РОЗДІЛ V. ОПТИКА. ОСНОВИ ТЕОРИ ВІДНОСНОСТІ

Тема І9. Природа свггла. Поширення свІтла Коротка історія розвиткї їявлень про природї світла. Електромагнітна теорія світла. Залежність між довжиною хвилі i частотою слектромагштного випромінювання. Діапазон світловігх хвиль. Квантова теорія світла. Залежність між величиною енергіЇ кванта (фотона) i частотою електромагнттого випромінювання. Постчйна Планка. Джерела світла. Принцип Гюйгенса. Свпжший промінь. Шввдкість пошіфення світла ї Визначення швидкості світла. ДослІди Майкельсона. Швидкість поширення світла в різноманітних середовищах. Оптична гїстина середовища,

Делюнстрацп: Джерела світла.

Кмофиьм: Дослщ Майкельсона (0, 5).

^ Тема 20. Геометрична оптика (повторения)

Свгглові явища на межі розділї двох прозорих середовищ, Закони вщбивання світла. Дзеркальне i дифїзйне вщбивання. Плоекі i сферичні дзеркала, побїдова зображення в них. Закони заломлення свггла. Повне відбнвання. Граничний кїг; його визначения. Проходження світла через пластинї з паралельиими фанями i триграннї призмї.

Лінзи. Головна оптична вісь. Оптичний центр. ПобІчні 0Іггичні осі. Збірні i розсІювальні лшзи. Головні фокїси i фокальні площини лінзи. Оптична сила лшзи. Побїдова зображення точки, що лежить на головнш i побічній от-ичній вісі збірноЇ лшзи. ВивІд формїли тонкоТ лшзи. Побїдова зображення предмета як сїкїпності точок. Лшшне збшьшення, одержїване за допомогою лінзи.

Проекщйний апарат. Фотографічний апарат. Око як оптична система. Кїт зорї. Відстань найкращого бачення. МІкроскоп. Астрономічна трїба. Бшокль.

^ Лабораторна робота І2. Визначення показника заломлення скла.

Лабораторна робота І3. Визначешгя фокїсноЇ відстані и оптичноЇ сили лінзи.

Демопстрацп: Закони вщбивання i заломлення свггла. Повне вщбивання свггла. Хід променя через пластинкї з паралельиими фанями i через призмї. Призма повного вщбивання, оборотна призма. Одержання зображень за допомогою лінз. Найпростіші астрономічні спостереження (на вибір) сонячних плям, поверхш Місяця, подвшних зірок, тїманностей.

^ Тема 2І. Явища, шо пояснюються хвильовими властивостями свггла

Світлові хвилі. інтерференція світла. Бшризма Френеля. Кольори гонких гийвок. Інтерференція світла в клиноподібній плівці. Кшьця Н'ютона. Інтерференція свгата в природі; застосївання и в техшщ. Інтерферометр Майкельсона. Дифракція свггла. Дифракщйна решітка. Дифракційний (нормальний) спектр. Визначення довжини світлово'Г хвилі. Поняття про поляризацію. Поняття про голофафію.

^ Лабораторна робота І4. Визначення довжини свггловоЇ хвилі за допомогою дифракщйноТ решггки.

Дсмонстрацп: Спостереження інтерференціЇ свггла на екрапі за допомогою бшризми Френеля, кілець Н'ютона. Спостереження дифракцп світла на екрані за допомогою нитки, щшини, дифракційІЮІ решітки.

Індивідїальні спостереження штерференщЇ i дифракціЇ свггла (на роздавальномї матеріалі).

^ Тема 22. Фотометрия

Потік енерпЇ випромінювання. Титесний кїт. Свггловий потік. Сила свггла. Освгглешсть. Закони освітленості. Порівняння сил свггла двох джерел. Фотометр. Люксметр.

^ Лабораторна робота (додаткова). Перевірка закошв освітленості (або порівк:яня сил свггла двох джерел).

Демопстрацп: Моделі тшесного кїга i стерадіана. Джерело свггла. Їстановка для демонстраціЇ закогив освгшеності. Фотометр, люксметр; Їхня бїдова i дія.

^ Тема 23. Випромшювання i спектри. РентгенІвськІ промені

Поняття про дисперсно світла. Розкладання бшого свггла призмою. Дисперайний (призматичний) спектр; його вщмшшсть від спектра нормального. Додавання спектральних кольорів; додаткові кольори. Кольори ттл. Їльтрафюлетова и інфрачервона частини спектра. Роль їльтрафіолетових i шфрачервоних npOMeiiie ї природі; Їхне застосїваиня в техніці. Прилади для одержання i дослщження спектрів. Спектри випромінювання i поглинання, Їхні види. Закон Юрхгофа. Спектри Сонця i зірок; Їхній зв'язок із температурою. Спектр сонячного випромінювання. Спеиралышй аналІз.

Рентгешвсыа промені; Їхня природа i властивості, застосївання в наїці
i технщі. Шкала електромагнітних випромінювань. Види космічного
випромінювання (регптенівське, їльтрафіолетове, видиме,
радювипромшювання). Поняття про засоби його реестраціЇ*. Поглинання
космічного випромінювання в земнш атмосфері.

^ Лабораторна робота І5. Спостереження шектр'т випромінювання різноманітних речовин за допомогою спектроскопа.

Демопстрацп: Одержання сїцшьного спектра. Додаткові кольори. Синтез биюго кольорї. Спектроскоп; його бїдова i застосївання. Спостереження спектрів випромшювання парів i газів. Спостереження спектрів поглинання твердих тіл i рідин. Спостереження спектра Сонця. Інфрачервоні промені. Їльтрафюлетові промені. Бїдова рентгенівськоЇ трїбки. Таблиця «Шкала електромагнітних випромінювань>>. Розподіл енерпЇ в спектрі.

^ Тема 24. Явища, що пояснюються квантовими властивостями свшш

Поняття про хвильові i квантові властивості випромінювання. Тиск світла. Досліди П. Н. Лебедева по виявленню i вимірюванню світлового тиску. ХІмічна дія свпгла; його застосївання ї фотограф» i деяких технолопчних процесах. Поняття про фотосинтез *.

Зовшштй фотоелекгричний ефект. Дослщи О. Г. Столетова. Закони зовншнього фотоефектї. Внїтршшж фотоефект та його особливосп. Фотоелементи з зовшшшм i внїтрішшм фотоефектами. Фотоопори; застосївання Yx ї технщі (оптичний звїкозапис, відтворення звїкї в кшо, використання в рІзномаштних автоматичних пристроях). Фізичні основи

телебачення*.

Поняття про Teopiro Бора. Бїдова атома воднто. Енергетичні рівні в атомі. ВипромІнювання i поглинання енерпТ атомом. Походження сїцшьного i лшйчатого спекгрів. Явище лтомшесценпді i його закономірності. Флїоресценщя i фосфоресценц'ш. Квантові генератори та Yx

застосївання *.

Демонстрщн: Виявлення фотоефектї на цинковш пластинщ. Зовшшнш фотоефект (дноча схема з газонаповненим або пїстотннм фотоелементами. Схема, що пояснюе дію звїкового кто. Впїгрштй фотоефект (діюча схема із селеновим фотоелементом). Рахївання або сортївання деталей за допомогою фотореле. Явище фотолюмшесценшТ (Із набором рідин, що флюоресцїклгь, i люмшофорІв).

^ Тема 25. Основи специально)' теорп вщносності *

Експериментальні основи специальноі Teopii" вщносності. Постїлата Ейнштейна. Вщносшсть одночасності подій. Відносність понять довжиии i промІжкї часї. Додавання щвидкостей за Ейнштейном (без виводї). ЗалежнІсть маси від швидкості. Закон взаемозв'язкї маси и енергп. Маса, Імпїльс i енерпя фотонов.

^ РОЗДІЛ VI. ФІ3ИКА АТОМНОГО ЯДРА Тема 26. Бїдова атомного ядра. Атомна енерпя i Ti використання

Засоби спостереження i реестращі заряджених частинок. РадІоактивнІсть як явище, що пІдтверджїе складнї бїдовї ядра атома. Поняття про енерпто i проникаючї здатнІсть радіоактивного випромінювання. Ефект Вавшова-Черепкова*. Штїчне перетворення атомних ядер. Вщкриття нейтрона.- Склад атомного ядра. Ьотопи. Ядерні ctmu. Дефект маси атомного ядра. Енерга зв'язкї. Склад космІчноІХ) випромІнюванга. Вщкрнття позитрона i нейтрино. Елементарні частинки; Тхня сїчасна класифікацІя*. Анттастинки*. Взаемні перетворення

речовтгаиі поля*.

ВІдкриття трансїранових елементів. ПодІл важких атомних ядер, ланцюгова реаки.ІЯ подтлї. Ядерний вибїх. Керована ланцюгова реакдія.

Ядерний реактор. Ycnixii i перспективи розвиткї ядерноТ енергетики. Баланс CHeprii' при синтезі ядер гелію. Поняатя про термоядернї реакцію, ЕнергІя Сонця i зірок. Одержання радІоактивних ІзотопІв i Тхне застосївання в медицині, промисловості, сшьськомї господарстві.

^ Лаборатории робота І6. Вивчення треыв заряджених частинок з готовими фотографиями.

Демонстрацп: Спостереження сцинтилящТ. Іошзїюча дія ядерного випромінювання (дослід Із фотопластинкою). ДослІди з ІонІзащйною камерою: а) спостереження а-часток; б) спостереження протошв. Досліди з лічильником Гейгера: а) виявлення природного фонї юшзїючих частинок; б) виявлення ядерного випромінювання вщ радіоактивного препаратї.

Таблиці: Елементарні частинки. Ядерний реактор. Атомна електростанцІя.

Дшфтъм: Атомна фізика. Ч. І,ІІ.

РОЗДІЛ VII. ЇЗАГАЛЬШОЮЧі ВІДОМОСТІ 3 ACTPOHOMII

^ Тема 27. Предмет астрономі'і. Астроном4чнІ спостереження

Предмет астрономі'і. Зв'язок астрономп з шшими природничими наїками (особливо з математикою та фізикою). АстрономІчш спостереження та IX особливості. Прилади для проведения астрономічних спостережень та вимірювань (теодолит, телескоп).

^ Тема 28. Бїдова сонячноі системи

Бїдова сонячно'І системи. Закони рїхї планет. Закони Кеплера. Земля, п розміри, форма, маса i гїстина. ФІзична природа тш сонячно'І' системи. Методи вивчення фізичноЇ природи небесних тш. Оптичні i радюспостереження. Спектральний аналіз. Характеристика планет земноЇ грїпи i Землі.

^ Тема 29. Бїдова Всесвпї

Наша галактика. Дифїзна матерія. МІжзоряний пил i газопилові тїманності. Рїх зірок в галактащ. Зоряні системи - Галактика i Метагалактика. Розподш галактик ї Всесвіті.

^ Тема 30. Поняття про космолопю

Космолопя - вчення про бїдовї Всесвггї i його розвиток ї часі. Віддалення галактик. Закон Хаббла. Стала Хаббла. Червоне 3І«іщення.

^ Тема 3І. Сїчасна наїкова картина свггї

Or Лядова лекція.

Лаборатории робота П. Астрономічыі спостереження сонячних плям, поверхні місяця, зоряних тїманностей (за вибором).

^ Перелік основних знань i вмінь, nici повинен опянївати їчснь теля вивчсннн предмета «Физика»

І. Загальня частина

Знати: основи теорп кїрсї фізики (закони, Їхнж математичний вираз); позначення и единиці фізичних величин ї CI.

Мати їявлення про два метода фізичного досшдження: аиаштичний и експеримеиталъний.

Знати i розїмгги фізичний зміст їшверсальних фізичних констант.

Розїмгги значения i знати застосївання фізичних явищ ї природ] i технщі.

Їмлти: використовївати закони фізики при поясненні різноманітних явищ i розв'язїванні задач; користїватися Міжнародною системою при розв'язїванш задач, переводити одинищ фізичних величин ї О; працювати з фізичними приладами i використовувати їх при проведенні практичних i лабораториях робгг; оцшювати похибки виміріп; користїватися необхщною довщковою літератїрою.

2. За роздмами i темами

Г Основні знания OcHOBHi вмшня

^ РОЗД1Л I. Ф13ИЧН1 ОСНОВИ МЕХАШКИ

Тема 1. Кшематнка матеріально'1 точки


Формулювати:

- основне заедания мехашки,

- поняття мехажчного руху, переміщення, швидкості, прискорен-ня.


Розв'язувати задачі на рівномірний та рівноприскорений, прямолшій-ний i криволшійний рухи.


Тема 2. Динаміка та закони збереження


1. Формулювати: закони Ньютона, закон збереження 1мпульсу, закон збереження енерпУ.

2. Пояснювати: фізичний зміст законів Ньютона, закону збереження імпульсу i закону збереження eneprii.Розв'язувати задачі з використан-ням закошв Ньютона та законів збереження (мпульсу i енергп.^ РОЗД1Л 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФОИКА 1 ТЕРМОДИНАМ1КА
Тема 3. Основи юпстичцоУ теорй' газів
1. Формулювання основних положень молекулярно-кшетичноТ Teopi'i.

2. Дослідні факта, що тдтверджують основні положения МКТ.

3. Формула, що виражае залежшсть тиску від температури.

4. Формулювання i формули: основного рівняння молекулярно-шнетичноУ теори газів; об'еднаного газового закону; рівняння Клапейрона - Менделеева.

5. Види, визначення i графіки ізопроцесів.


1. Обгрунтовувати основні положения молекулярно-кінетично1 теорп дослідними фактами.

2. Погоджувати властивості речовини в flaHONiy афегатному стані з характером руху i взаемодп молекул.

3. Пояснювати фізичний зміст основного рівняння молекулярно-юнетичноУ теоріУ газів.

4. Виводити об'еднаний газовий закон i рівняння Клапейрона -Менделеева.

5. Будувати i читати фафіки ізопроцесів у координатах р V, VT, рТ.

6. Розв'язувати задачі на:

- розрахунок маси атома чи молекули;

визначення середньоУ довжини вщьного пробігу молекули та середнього числа зггкнень за 1 с.;

- використання рівняння Клапейрона - Менделеева, основного рівнянш МКТ газів.Тема 4. Основи термодинамйси1. Фізичний зміст понять: виугр^шня енергія, система ізольована i неізольована, процес, робота, кілыасть тегшоти.

2. Визначення питомоУ теплоемності i теплоти згорання палива.

3. Способи змши внутрішньоУ енерпУ.

4. Формула визначення робота газу при ізобарному процесі.

5. Формулювання i формула першого закону термодинаміки.

6. Визначення адіабатного процесу.

7. К.к.д. ідеальноУ тепловоУ машини.1. Складати рівняннл теплового балансу, коли в теплообмші беруть участь декшька тіл (речовин).

2. Знаходити на основі складених рівнянь будь-яку шукану величину.

3. Застосовувати формулу розрахунку ККД нагрівника.

4. Застосовувати перший закон термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.

5. Розв'язувати задачі на:

- використання першого закону термодинаміки;

- розрахунок роботи, юлькості теплоти та зміни внутрішньоУ енерпУ при ізопроцесах;

- визначення К.к.д. тепловоУ машини.Тема 5. Властивості пари

Визначекня: процесів паротворення i конденсащУ; питомоТ теплоти паротворення,властивості пари, що насичують i не насичують npocrip; способи визначення абсолютноі i вщносноУ вологості повітря.

2. Залежшсть температури кипшня від тиску.

3. Умови одержання зрщжених газів.1. Пояснювати поняття дииамічноУ рівноваги рщини i и пари: змша внутрішньоУ енергн речовини при вииаровуванш; незмшшсть температури рщини при кипшні.

2. По точці роси визначати абсолютну i вщносну волопсть повпря.

3. Розв'язувати задачі на визначення вологості повітря i на застосування рівняння теплового балансу.Тема 6. Властивості рщин


1. Особливості рщкого стану речовини

2. Визначення: поверхневого натягу; сили поверхневого натягу рщин.

3. Вида менісків.

4. Формула висоти .тдняття рщини в катлярах.

5. Поняття аморфного тша.


1. Пояснювати: снсргстичний змют поверхневого натягу, причини пщняття рщини в капшярах.

2. Розраховувати значения сили поверхневого натягу, використо-вуючи дОслщні дані.


Тема 7. Властивості твердих тш. Деформаци


1. Особливосп твердого стану речовини.

2. Види деформацш.

3. Закон Гука.

4. Визначення: модуля пружносп. мехашчноТ напрут; процесів плавления i кристалі-зацп; питомоі теплоти плавления.

5. Формула розрахуику кількості теплоти при плавленні.


1. Пояснювати на основі

молекулярно-кшетичноТ теорп:

властивості кристалів, явище

деформаціУ;

процеси плавления i кристал1зац1'1.

2. Визначати виддеформацп даного тша.

3. Пояснювати зміиу об'ему i rycTiran речовини при плавленш i кристал1за1и'1.

4. Будувати i читати графики процесів плавления i кристшшащ'і'.

5. Розв'язувати задачі на:

- застосування рівняння теплового балансу при плавленж та кристалізаці'1;

- розрахунок механічноТ напруги, енерпУ пружно деформованого тіла, закон Гука.

Тема 8. Теплове розширення тіл

1. Формули для обчислення довжини и o6'eNry тіла при будь-якій температурі.

2. Зв'язок між коефіціентами лінійного и об'емного розширень.

3. Особливості теплового розширення води.


1. Пояснювати причину теплового розширення тіл.

2. Дослщним шляхом визначати коефіщент лінійного розширення.

3. Розв'язувати задачі на розрахунок розмірів даного тша при будь- якш температурі.

^ РОЗД1Л 3. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОДИНАМ1КИ


Тема 9. Електричне поле


1. Способи елекггризащ'Т тіл.

2. Закон Кулона.

3. Закон збереження заряду.

4. Визначеим електричного поля, його власгивості.

5. Фізичний зміст i формули для визначення напруженості, потенщалу i напруги.

6. Суть яввда поляризаці'і діелектрикз.

7. Фізичний зміст поняття «електроемшсть».

8. Формули для визначення емності провщника, конденсатора i 6arapei конденсаторів; енергп конденсатора.

9. Ьудова i призначення конденсатора.

1. Пояснювати електризащю тіл.

2. Зображати 1рафічно електричні поля зарядженнх тш.

3. Пояснювати, вщ чего залежить електроемшсть конденсатора.

4. Розв'язувати задачі на: застосуванпя закону збереження електричного заряду i закону Кулона;

розрахунок напруженості, потенціалу, напруги, роботи електричного поля, електричноі емності, енергп електричного поля.


Тема 10. Електричннй струм у металах. Заколи постшпого струму

1. Природа електричного струму в металах.

2. Визначення i формули сили i густини струму.

3. Визначення посгпйного crpj^ry.

4. Призначення джерел електрично'Г енергіУ.

5. Закон Ома для дільниці кола без е. р. с.

6. Фізичний зміст е. р. с. i виразу U-IR.

7. Формули R-p і/S \ Rt=Ro (1 + a At).

8. Фізичний зміст питомого опору i термічного коефіціента опору.

9. Явище надпровщності.

10. Правила i Ухнш математичний вираз для послщовного i паралельного з'еднань споживачів.

11. Закон Ома для замкнутого кола з одшею та декшькома е. р. с.

12. Основні формулн для визначення роботи i потужності електричного струму.

13. Ф1зична суттсть явища термоелектронноУ емісіУ.


1. Збирати найпростіше електричне коло.

2. Користуватись реостатом.

3. Дослщним шляхом визначати onip провщника, е. р. с. i внутршшй onip джерела.

4. Визначати вид з'еднань споживачів енергіУ електричних кш.

5. З'еднувати джерела електричноУ енергіУ послщовно i паралельно.

6. Робмти розрахунок електричних кш при різноманітних з'еднаннях споживачів i джерел електричноУ енерпУ.Тема 11. Елеюричннн струм в слсктрол1тах

1. Визначення явищ: електролггичноУ дисоціаціУ; елекгролізу.

2. Перший, другий i об'едпаний закони Фарадея для електролізу.

3. Ф1зичний 3MICT електрохімічного еквівалента.


1. Практично визначати

електрохімічний еквівалент мщ1.

2. Розв'язувати задачі, використовуючи закони Фарадея.


Тема 12. Електричиий струм у газах i аакуум*


1. Види носив зарядів іонізованого газу.

2. Залежнють сили струму в газі від напруги.

3. Тип и розрядів при атмосферному тиску.

4. Природа катодних промешв.

5. Понятгя про плазму.

6. Будова i призначення дюда, тріода и електронно-променевоУ трубки.

Пояснювати провщшсть газу; виникненш полярного сяйва; свтння газу в рекламних трубках; прингщп роботи вакуумних діода i трюда, електронно-променевоУ •фубки.


Тема 13. Електричний струм у нашвпроввдниках

1. Визначення напівпровідника, його відміннісгь вщ провщника i діелектрика.

2. Види провщності нашвпровщшшв.

3. Будова i область застосування нашвпровщникових діодів i трюдів.


. Пояснювати принцип роботи натвпровгдниковш Д1од1в i тріодів. 2. Пояснювати i креслити вольт-амперну характеристику дюда.


14Л Електромагнетизм

1. Визначення мапптного поля, його властивості. 2. Правило правого гвинта.

3. Взаемод1я полюсів магніту.

4. Формула взаем ода паралельних I струмів

5. Правило лівоУ руки.

6. Вираз сили Ампера.

7. Фізичний зміст шдукщУ магштпого ноля.

8. Вираз роботи сил магштного поля.

9. Фізичний зміст магнітного потоку.

10. Зв'язок між індукціею i напружешстю магнггного поля.

11. Вираз сили Лоренца.

12. Будова магштосфери Землі

1. Граф1чно зображати магнітн1 поля.

2. Пояснювати фізичну природу феромагнетимв.

3. Розв'язувати задачі на розрахунок сили Ампера, магштноУ 1ндукшУ, ^ МЭГН1ТНОГО ПОТОКУ, МЗГН1ТНОГО

моменту, сили Лоренца, роботи при переміщешп провщника з струмом у магштному полі.


Тема 15. Електромагштна iндукція

1. Визначення електромагнітноУ індукціУ.

2. Визначення i фізичний зміст індуктивності.

3. Формула е. р. с. індукщ"У.

4. Закон Ленца.

5. Гшотеза Максвелла.

6. Фізична суть явища самоіндукціТ,

7. Формули: е. р. с. самошдукщ'У; енергіУ магттного поля.


1. Пояснювати явище електромагнЬноУ шдующ.

2. Використовувати закон Ленца для визначення напрямку індукцшного струму.

3. Пояснювати вшшкнення: вихрового струму, е. р. с. шдукцй' при русі провщника в магнитному полі.

4. Розв'язувати задачі на використання закону електромагнтгноУ індукціУ, розрахунок е. р. с. індукціУ i е. р. с. самождукщУ, енергіУ мапптного поля.

^ РОЗД1Л 14. КОЛИВАННЯ i ХВИЛ1

Тема 16. Мехашчш коливання i хвилк Звук i улмразвук

1. Визначення параметрів коливноУ точки.

2. Визначення i рівняння гармошйного коливання.

3. Формула зв'язку со i и.

4. Формула період>' коливань математичного маятника i його закони.

5. Визначення хвильового руху.

6. Залежнють між довжиною хвилі, швидюстю поширення i періодом коливань.

7. Визначення когсрентних джерел.

8. Визначення явища інтерференціУ и

умови и виникнення.

9 Умови внникнення стоячих хвиль.

10. Умови виникмення мсхашчыого резонансу i його визначення.

11. Частота звукових коливань i зв'язок висоти тону з частотою коливання джерела звука.

12. Частота ультразвуку.1. Розрізняти коливання двох маятників в однакових i протилежних фазах.

2. Пояснювати поняття фази.

3. Визначати перюд коливання математичного маятника дослщним шляхом.

4. Пояснювати мехашзм утворення хвиль.

5. Розв'язувати задачі на перетворення енерпУ при коливальному pyci, визначення швидкості поширення хвиль, довжини хвилі, визначення місць максимального пщсилсння i максимального ослабления коливань.Тема 17. Змшний струм

1.Визначення змшного струму, його основні параметри.

2. Один [з способів одержання змшного струму - за допомогою індукційного генератора.

3. Принцип діТ трансформатора, галузі його застосування.

4. Усшхи i перспективи розвитку екергетики


1. Користуватися трансформатором.

2. Розв'язувати задач) на визначення емшсного, індуктивного та повного опору кола змшного струму.


Тема 18. Електромагштж коливання i хвшп

1. Схема закритого коливального контуру и основні еверг-етичні процеси, що вщбуваються в ньому.

2. Формула Томсона.

3. Постулати Максвелла.

4. Визначення електромагнітного поля и елекгромагнтюТ хвилі.

5. Властивосгі елекгромагнтих хвиль.

6. Швидюсть поширення електромагштних хвиль.

7. Будова i принцип дп найпросгпшого детекторного радюприймача.

8. Фізична сутнють модуляцн, детектування, шдсилення.


1. Анашувати формулу перюду i частота власних коливань в контурі.

2. Зображати графічно електромагштну хвилю.

3. Пояснювати фізичні процеси, що вщбуваються в радюприймальних i радюпередавальних пристроях.

4. Збирати діючу модель найпростшгого детекторного радіоприймача.

5. Розв'язувати задачі на визначення частота i перюду електромагжтних коливань (формула Томпсона) i швидюсть електромагнтгих хвиль, визначепня залежності м4ж довжиною хвилі i частотою електромагнтшх коливань.

^ РОЗД1Л 5. ОПТИКА. ОСНОВИ TEOPII В1ДНОСНОСТ1

19. Природа свггла. Поширення свггла

1. Сутшсгь корпускулярно'Г i хвильовоУ теорш світла.

2. Опасна точка зору на природу свггла.

3. Принцип Гюйгенса.

4. Формула Планка.

5. Фізичний зміст абсолютного показника заломленпя середовища.


1. Пояснювати переваги та недолжи корпускулярноУ та хвильово'1 теорш.

2. Пояснювати основні оптичні явища на основі електромагнітноТ i квантово'Г теоріТ

Тема 20. Геометрична оптика

1. Закони відбивання світла.

2. Визначення основних параметрів сферичних дзеркал.

3. Формула дзеркапа.

4. Закони заломлення світла.

5. Явище повного вщбивання світла.

6. Тили лінз i yxhi основш параметри.

7. Формула лінзи.

8. Визначення i формула лшшного збшьшення лгнзи.

9. Призначення оптичних приладів.


1. Зображати промені: падаючий, відбитий i заломлений i позначати відповідні кути.

2. Будувати зображення точки i предмета в дзеркалах та лінзах.

3. Дослщним шляхом визначати показник заломлення.

4. Показати хід променів у р1зноманітних оптичних приладах.

5. Розв'язувати задачі з
використанням законів вщбивання i
заломлення світла, явшца повного
вщбивання свггла.

Тема 21. Явища, що пояснюються хвильовими властивостями світла

1. Ф1зична суть явищ 1нтерференц1'1, дифракцп i поляризаца.

2. Умови максимального шдсилення i ослабления світла (умови максимуму i мінімуму).


1. Пояснювати: одержання дифракцшно}' картини за допомогою бшризми Френеля; дифракційну картину, застосозуючи принцип Гюйгенса -Френеля; дія дифракційноТ решітки.

2. Визначати довжину світлово'1 хвилі за допомогою дифракцшно'1 решшси.

Тема 22. Фотометрія

1. Формули фотометричних величин.

2. Закони освітленості.


Розв'язувати задачі на визначення свптювого потоку та на використання законів освггленості.


Тема 23. Випром1нювання i спектри. Рснттен{всыс1 промені

1. Фізична суть дисперсі'і світла.

2. Схема доошду Ньютона.

3. Способа виявлення i властивості інфрачервоного и ультрафюлетового випромінюваиь.

4. Визначення спектра.

5. В иди спектрі и.

6. Закон Шрхгофа.

7. Суть спектрального анализу.

8. Властивостт i застосування рентгсшБськнх промешв.

9. Будова i принцип роботи рентгешвськоУ трубки.

10. Шкала електромагютних хвиль i властивості кожного лдапазону.

11. Характер спектрів Сонця i зірок.


1. Пояснювати: причини дисперси; механізм теплового випромішо-вання; походження cneKipie випромінювання i поглинання; походження райдуги; розкладання білого світла на окремі кольори в тонкш плівці.

2. Будова прштдш для одсржання спектрів.

3. Користуватися спектроскопом.


Тема 24. Явиша, що пояснюються квантовими властивостями свггла

1. Фізична сутшсть фотоефекту, його види.

2. Закони фотоефекту.

3. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

4. Будова i принцип діУ фотоелемекпв i фотоопорів.

5. Постулата Бора.

6. Будова атома водню за теоріею Бора.

7. Визначення люмшесценшУ, п види.


1. Пояснювати на основі квантових уявлень: тиск світла; закони фотоефекту; внутрішній фотоефект.

2. Пояснювати походження спектрів на основі теорп Бора.

3. Пояснювати принцип діУ: квантового генератора ламп денно1Х) світла.

4. Розв'язувати задач з використанням закошв Bina,
Стефана-Больцмана, рівняння фотоефекту.

Тема 25. Основи теори вщпосносп

1.Принцип вщносності Гал1лея.

2. Формула додавання швидкостей.

3. Галузь застосування класичноУ мехашки.

4. Постулати Ейнштейна.

5. Залежність маси и 1мпульсу від вибору системи відліку.

6. Формула взаемозв'язку маси и енергп'.

7. Формули, що визначають енергто и мггульс^ютона.

1. Пояснювати взаемозв'язок маси и eiiepriV.

2. Розв'язувати задачі на розрахунок релятивістсько1 маси, імпульсу, енергн, взаемозв'язку маси i енергп, енергп та імпульсу тіла.


^ РОЗД1Л 6. Ф13ИКА АТОМНОГО ЯДРА

Тема 26. Будова атомного ядра. Атомна енерпя i У^використання

1. Будова i принцип д1У приладів для спостереження та реестращУ заряджених часток.

2. Суть явища радюактивності.

3. Склад радюактивного випром1нюваішя i його характеристики.

4. Склад атомного ядра.

5. Характеристика ядерних сил.1.Записувати рівняння реакцій взаемоперетворення частинок i утворення радіоактивних ізотопів.

2. Пояснювати принцип роботи ядерного реактора и атомноУ електростанщУ.


Розв'язувати

Основні знания


Основні вмшня


6. Природа космічного випромшювання i його склад.

7. Основні характеристики елементарних частинок.

8. Мехашз.м подшу ядра.

9. Умови виникнення ланцюговоУ реакціУ nomsiy важкнх атомких ядер i термоядерноУ реакціУ.

10. Джерела енергп зірок.

1 1 . Усшхи i перспективи ядерноУ енергетики. Проблеми керованоУ термоядерноУ реакціУ.


3. Задачі на:

- використання закону радіоактивного розпаду;

- визначення дефекту маси i енерпУ зв'язку атомних ядер.


РОЗД1Л 7, УЗАГАЛЬНЮЮЧі В1ДОМОСТ1 3 ACTPOHOMII


Тема 27. Предмет астрономіі'. Астрономічт спостереження i телескопи


1 . Знати, що вивчае астроном1я i які методи.

2. Досягнення яких природничих наук використовуе астрономія.

3. Якими приладами користусться астрономія при спостереженнях i вимірюваншх.


1 . Пояснювати завдання астрономіУ.

2. Знати будову i принцип роботи астрономічних приладів та вміти користуватись ними.


Тема 28. Будова Сонячної системи

1. Знати будову СонячноУ системи та

природу тш, що входять до п'

складу.

2. Мати уявлення про сшввщношення

розмірів СонячноУ системи i

відстаней між ними.

3. Знати фізичпі основи процесів, що

відбуваються в атмосферах планет,

у кометах i на Сонці.


1. Пояснювати виникнення планетних систем i Землі.

2. Користуватися картою зоряного неба.
1   2   3

Схожі:

Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,...
Антонюк Т. М. викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,...
Антонюк Т. М. викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова обласного методичного об’єднання
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють icon"Діяльність громадських організацій щодо формування соціальної активності...
У семінарі взяли участь 39 представників з 28 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconДиректорам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва
Внз І-ІІ рівнів акредитації проводиться літня школа профспілкового лідера. До участі у літній школі запрошуються кращі студенти –...
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconПлан презентації
Оформлення стендів профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Головам профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconПрограма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів...
Петухова Т. А., Русаловський А. В., Сидоренко В. В., Сусло С. Т., Флоренсова К. М., Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. // Орієнтовна...
Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconСписок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Тернопільської...

Програма для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які здійснюють iconКонкурс проводиться на загальних засадах та принципах, визначених даним Положенням
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка