Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань
Скачати 79.21 Kb.
НазваІнтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань
Дата конвертації20.03.2013
Розмір79.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

доцент Романенко О. В.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Написати 6 питань

(по залікові + “1”)!!!

ВІД РУКИ В ЗОШИТІ
І. Теоретичне питання нормативного характеру:
1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

2. Теоретичні концепції зародження і розвитку власності.

3. Економіко-правовий зміст інтелектуальної власності.

4. Роль і значення інтелектуальної діяльності та інтелектуальної

власності для соціально-економічного розвитку суспільства.

5. Інтелектуальна діяльність: суть, види та результати.

6. Інтелектуальна власність як право: сутність та її види.

 1. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах.

 2. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.

 3. Інтелектуальна діяльність і розвиток науки, техніки, освіти та культури, як соціально-економічний прогрес суспільства.

 4. Інтелектуальна діяльність України в умовах переходу до ринкової економіки.

 5. Особливості співвідношення права власності і права інтелектуальної власності.

 6. Об’єкти авторського права

 7. Об’єкти суміжних прав.

 8. Об’єкти промислової власності.

 9. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 10. Об’єкти селекційних досягнень.

 11. Об’єкти нетрадиційних рішень.

 12. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх обов’язки.

 13. Основні принципи авторського права.

 14. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності.

 15. Особливості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 16. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність.

 17. Система джерел законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

 18. Державна система управління у сфері інтелектуальної власності.

 19. Національна інноваційна система: суть, принципи та суттєві перешкоди на шляху її формування в Україні.

 20. Держдепартамент інтелектуальної власності: мета, завдання і його складові.

 21. Мета і принципи правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

 22. Сутність правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та особливості набуття прав.

 23. Об’єкти, які не визначаються об’єктами авторського права.

 24. Основні умови патентоспроможності винаходу.

 25. Найважливіші умови надання правової охорони корисним моделям, промисловим зразкам.

 26. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності.

 27. Заявка

 28. Формула винаходу і правила її побудови.

 29. Патент: чинність та функції.

36. Порядок отримання патенту в Україні.

37. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.

38. Припинення правової охорони об’єктів промислової власності.

39. Особливості системи захисту прав інтелектуальної власності в

Україні та її напрями удосконалення.

40. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.

41. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності.

42. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.

43. Загальні положення про цивільно-правові договори.

44. Специфічна особливість договорів у сфері інтелектуальної власності.

45. Ліцензійні угоди, їх структура та класифікація.

46. Економічна ефективність ліцензування.

47. Франчайзинг: суть, види та особливості.

48. Ноу-хау як продукт творчості.

49. Інжиніринг.

50. Інтелектуальна власність – складова інтелектуального капіталу

за економічним змістом.

51. Інтелектуальний потенціал.

52. Інтелектуальний капітал: сутність та структура.

53. Інтелектуальна власність як товар і нематеріальний актив.

54. Сутність та джерела інвестицій.

55. Інноваційна діяльність в сфері інтелектуальної економіки.

56. Поняття управління інтелектуальною власністю та його основні принципи.

57. Управління інтелектуальною творчістю та його основні функції.

58. Аудит інтелектуальної власності.

59. Мета і основні способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

60.Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності та її учасники.

61. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності.

62. Цілі і підходи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.

63. Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 1. Міжнародна система інтелектуальної власності.

65. Всесвітня організація інтелектуальної власності. Мета її створення,

завдання та основні функції.

66. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

(TRIPS).

67. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних

прав.

68. Сутність та напрями міжнародного співробітництва у сфері

патентного права.

69. Участь України в міжнародній співпраці з питань стандартизації у

сфері охорони промислової власності.

70. Проблеми формування глобального ринку прав на об’єкти

інтелектуальної власності.

71. Специфіка страхування об’єктів інтелектуальної власності.

72. Державне стимулювання інтелектуальної власності.

^

ІІ. Література для поглибленого вивчення курсу

 1. Авторське право і суміжні права: Європейський досвід: У 2 кн. / За ред. А. С. Довгерта. - Кн. 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. – К.: Ін Юре, 2001. – 520 с. Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. С. Дроб'язко. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.- 460 с.

 2. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины. — X., 1995.

 3. Андрощук Г., Крайнєв П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: Торговые аспекты. — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

 4. Андрощук Г.А., Работягова Л. И. Патентное право: Правовая охрана изобретений. - Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

 5. Антонов В.М. “Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право” – К.: КНТ, 2005 – 520 с.

 6. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 7. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент. – К.: Ніка-центр, 2002.

 8. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001.

 9. Бутнік-Сіверський О. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект // Інтелектуальний капітал. - 2002. - № 1. - С. 16-27.

 10. Бутнік-Сіверський О.Б., Економіка інтелектуальної власності. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 296 с.

 11. Вачевський М.В., Кремень В.Г. та ін. “Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності”. – Н.: Професіонал, 2006 – 446 ст.

 12. Дахно І.І. “Право інтелектуальної власності: Навч. посібник „– К.: Либідь, 2003. – 200 с.

 13. Дахно І.І. “Патентно-лицензионная работа” – К.: Видавництво “Бліц-Інформ”, 1996. – 256 с.

 14. Довгий С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О. та ін. “Охорона інтелектуальної власності в Україні” – К.: Форум, 2002 – 319 с.

 15. Драпак Г.М., Скиба М.Е. “Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник” – Х.: ТУП, 2003.

 16. Жаров В.О. “Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав” – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2000.

 17. Завлин П.Н., Васильєв А.В. Оценка эффективности инноваций. СПБ/Бизнес-пресса, 1998. – 215 с.

 18. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Дело, 2003.

 19. Зинов В., Сафарун К. Интеллектуальный капитал как базовая характеристика стоимости бизнеса //Інтелектуальна власність. – 2001. - № 5-6. – С.23-25.

 20. Зінов В. Проблеми комерціалізації результатів дослідження розробок // Інтелектуальна власність. - 2000. - № 3. -С.35-42.

 21. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 22. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002

 23. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т. / За заг. ред. О. Д. Святоцько­го. - К.: Видавничий Дім „ІнЮре”, 1999.

 24. Інтелектуальна власність в Україні: Проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

 25. Інтелектуальна власність: Словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – У 2-х т. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.

 26. Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты. Научно-практ. Изд.: В 2-х т. / Под общ. Ред. А.Д.Святоцкого, В.П.Петрова. – К.: Ин Юре, 1999.

 27. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 28. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2002. - № 4.

 29. Крайнєв П.П. Сучасні підходи до оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів // Проблеми науки. – 2001. - № 10.

 30. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004.

 31. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні: Монографія / За ред. П. П. Крайнєва. -К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2000.

 32. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг. - Ірпінь, 2000. – 135 с.

 33. Мельник О. М. Проблеми оборони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні. - X., 2002.

 34. Назаренко І.І. “Основи патентування і ліцензування”: - Навч. посібник. – К.: Знання України, 2006 – 306 с.

 35. Наука та інноваційна діяльність в Україні: Зб.ст. – К.: Держкомстат України, 2004.

 36. Нерсисян Т.Я. Особенности страхования интеллектуальности в современных условиях // Страховое дело. – 2005. - № 12.

 37. Олейко В. Інтелектуальний капітал: методологічні аспекти // Інтелектуальна власність. – 2003. - № 6. – С.43-46.

 38. Оцінка прав інтелектуальної власності. Інформаційні матеріали – К.: УІНТЕ, 1998.

 39. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 1999.

 40. Підопригора О.А., Підопригора О.О. «Право інтелектуальної власності України» - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 334 с.

 41. Підопригора О.А., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб’язко В.С. та ін.; За ред. О.А.Підопригори, О.Д. Святоцького.- “Право інтелектуальної власності”: Академ.курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів - 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн „ Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 672 с.

 42. Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. – 2000. - №3. – С. 3 – 14.

 43. Промислова власність в Україні: Проблеми правової охорони. За ред. Ю. С. Шемшученка і Ю. Л. Бошицького. - К., 2004.

 44. Промислова власність: Законодавчі та нормативні акти: У 3 т. / Укл. П. М. Цибульов. - К.: УкрІНТЕЛ, 1998.

 45. Чеботарьов В., Герасименко О. Роль оцінки об’єктів інтелектуальної власності при їх комерціалізації / Інтелектуальна власність. – 2004. - № 8.
 1. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку // Економіка України. – 2002. - № 11. – С. 48-55;

2002. - № 12. – С. 61-67.

 1. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: Авторсько-правовий аспект. - X., 2002.

 2. Штефан М. И. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996.-№ 9.-С. 32-35

 3. Штефан М.И. Ответственность за нарушение прав в сфере
  промышленной собственности й судебная защита зтих прав // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 10. - С. 41-44.Схожі:

Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconДоцент Пилипів В. В. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю...
Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії фінансів»
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconМетодичні вказівки
Укладачі: доцент Сусло С. Т., доцент Гусєв Г. Ф., доцент Чуваєв П.І., доцент Харамда Г. М., ст викладач Хорькова Г. В
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconКонтрольні запитання з психології спорту
Особливості фізичного, психомоторного, інтелектуального та емоційно-вольового розвитку спортсмена
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань icon"Інтелектуальна власність"
Який процес належить до найважливіших парламентських процедур І являє собою сукупність визначених конституцією та чинним законодавством...
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconРозділ 5 Інтелектуальна власність
Директива 2001/84/єc європарламенту І ради від 27 вересня 2001 року про використання права на випуск оригінального твору мистецтва...
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconКонтрольні запитання до вивчення навчальної дисципліни
Поняття "інвестиція", “іноземна інвестиція”, "інвестиційна діяльність", “інвестиційні правовідносини”
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconОрганізація дипломного проектування
Методичні вказівки щодо організації та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 18010002, 18010011 інтелектуальна...
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconКиївський університет права
Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати...
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань icon«інтелектуальна власність в Інтернеті: нові можливості чи нові проблеми»
У наш час, коли комп’ютерні І мережеві технології с кожним днем набувають все більшого розвитку, інформація І інтернет стали невід’ємною...
Інтелектуальна власність доцент Романенко О. В. Контрольні запитання до заліку написати 6 питань iconЗапитання для складання заліку
Відмінність заміни осіб у процесі в порядку правонаступництва від заміни осіб у порядку заміни неналежної сторони належною
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка