Продажу-купівлі винаходу (іншого об'єкту інтелектуальної власності)
Скачати 109.24 Kb.
НазваПродажу-купівлі винаходу (іншого об'єкту інтелектуальної власності)
Дата конвертації22.03.2013
Розмір109.24 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы


ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № _____
від "___" _______ 20___ р.


продажу-купівлі винаходу (іншого об'єкту інтелектуальної власності)
<Прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса фізичної особи або повна назва юридичної особи>, в подальшому "Ліцензіар", діючий на підставі чинного законодавства України / Статуту підприємства, з одного боку, та <прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса фізичної особи або повна назва юридичної особи>, в подальшому "Ліцензіат", діючий на підставі чинного законодавства України / Статуту підприємства, в подальшому "Ліцензіат", з другого боку, приймаючи до уваги, що:

1. Ліцензіар є власником винаходу(-ів) по патенту(-ам) №№*****, який(-і) стосується(-ються) <вказати назву або спрямованість об'єкту права інтелектуальної власності>

2. Ліцензіат бажає придбати на умовах даного договору ліцензію на використання винаходу(-ів), на який(-і) отримано(-і) патент(-и) №№***** з метою виготовлення, застосування, ввозу, пропозиції до продажу, продажу та іншого вводу у господарський обіг продукту, виготовленого на основі вказаних винаходів, а також застосування ноу-хау для виготовлення продукту1 .

Домовились про нижчевказане:
1. Визначення термінів

Наступні терміни, що використовуються у даному Договорі, означають:

1.1. "Патенти"- винаходи, на отримані патенти, а також заявки на отримання патента по надісланим в Держпатент заявкам (Додаток 1).

1.2. "Продукція по ліцензії" – продукція, яка буде вироблятися на основі ліцензії.

1.3. "Спеціальна продукція" – продукція, яка не підпадає під означення, дане в п.1.2 даного Договору, додатково розроблена Ліцензіатом з використанням винаходів, що охороняються патентами.

1.4. "Спеціальне обладнання" – обладнання, необхідне для виготовлення "продукції по ліцензії".

1.5. "Конфіденційність" – дотримання мір по попередженню випадкового або ненавмисного розголошення відомостей, які стосуються патентів, третім особам.

1.6. "Звітний період" – період діяльності Ліцензіата по виконанню умов даного Договору протягом кожних ** місяців, починаючи з вступу даного Договору в силу2.

1.7. "Територія" – регіони у відповідності з політико-адміністративним поділом СНД, або галузь промисловості та т.п.

1.8. "Платежі нетто" – платежі, при яких всі можливі збори та податки сплачуються Ліцензіаром.
^ 2. Предмет Договору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії даного Договору та за виключну винагороду, яку виплачує Ліцензіат, невиключну3 ліцензію на використання винаходів.

При цьому Ліцензіату надається право на виготовлення, застосування, пропозицію до продажу, продаж та інше введення в господарський обіг продукції по ліцензії та спеціальної продукції (зокрема, з використанням, при необхідності, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, які застосовуються Ліцензіаром на території СНД).

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вищевказані винаходи та продавати невиключні ліцензії на території третім особам4.

2.2. Ліцензіар передає Ліцензіату необхідну та достатню для використання винаходів по п.2.1 технічну й іншу документацію, надає технічну й іншу допомогу та, при необхідності, виконує постачання зразків та матеріалів, а також спеціального обладнання.
^ 3. Технічна документація

3.1. Вся наукова та технічна документація, необхідна та достатня для виробництва продукції по ліцензії (Додаток 3) передається Ліцензіаром уповноваженому представнику Ліцензіата <реквізити представника Ліцензіата та адреса місця передачі>в одному примірнику протягом ** днів від дня вступу, згідно з даним Договором.

3.2. При передачі технічної документації складається акт прийому-передачі за підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з'явиться в строк, встановлений для передачі, то Ліцензіар може переслати документацію заказною поштою на адресу та за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі документації буде дата підпису приймально-передаточного акту або дата поштового штемпеля на накладній5.

3.3. Якщо Ліцензіат при передачі або протягом ** (кількість словами) місяців після отримання ним документації встановить неповноту або неправильність отриманої від Лецензіара документації, то Ліцензіар зобов`язаний протягом ** (кількість словами) тижнів після отримання письмової рекламації передати недодану документацію або виправити часткові недоліки та передати відкорректовану документацію Ліцензіату.

В цьому випадку датою передачі буде рахуватися дата передачі недоданої або відкоректованої документації, у відповідності з положенням абз. 2 п. 3.2.

3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при дотриманні зобов'язань по забезпеченню конфіденційності.
^ 4. Вдосконалення та покращення

4.1. Протягом строку дії даного Договору сторони зобов`язуються негайно інформувати одне одного про всі проведені ними вдосконалення та покращення, які стосуються патентів, продукції по ліцензії та спеціальної продукції.

4.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одне одному всі вищевказані вдосконалення та покращення. Умови передачі цих вдосконалень та покращень будуть узгоджуватися сторонами додатково.

Вдосконалення та покращення, захищені іншими патентами або оформлені заявками на отримання патентів, які складаються однією із Сторін, рахуються належними їй.

У випадку відмови будь-якої із сторін або неотримання відповіді на пропозицію, яка стосується використання вдосконалень та покращень, протягом двох місяців, сторони правомірні пропонувати вдосконалення та покращення третім особам.
^ 5. Зобов`язання та відповідальність

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання даного Договору йому нічого не відомо про права третіх осіб на території СНД, які могли б бути порушені наданням даної ліцензії на підприємстві(-ах) Ліцензіата та про можливість досягнення показників, передбачених даним Договором, при умові повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

5.2. Механічні, технологічні та інші показники продукції по ліцензії приводяться в Додатку до даного Договору.

5.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, які передаються Ліцензіату, будуть комплектні та якісно виготовлені у відповідності до діючих стандартів й іншими нормалями.

5.4. Ліцензіат зобов'язується виробляти продукцію по ліцензії у повній відповідності з одержаною документацією й інструкціями в частині, яка стосується винаходу.

5.5. Сторона, яка не виконала вищевказаних умов, зобов'язана компенсувати другій стороні понесені нею, у зв`язку з цим невиконанням збитки в межах *** грн. або **%.

5.6. За порушення строку передачі технічної документації та іншоїь необхідної інформації, у відповідності зі Статтею 3 даного Договору, Ліцензіар сплачує Ліцензіату штраф, що нараховується в розмірі *** грн. або **%, але не більше *** грн. або **%.

5.7. Розмір компенсації збитків та договірних штрафів, про які одна сторона може заявити через різні порушення умов даного Договору, не може в сумі перевищувати отриманих або виплачених по Статті 7 Договору сум, якщо сторони не домовились про інше.
^ 6. Технічна допомога в освоєнні виробництва продукції по ліцензії

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції по Ліцензії, а також для навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, які відносяться до виготовлення та застосування продукції по ліцензії, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджує на підприємство(-а) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомить Ліцензіара про своє прохання за ** місяців до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.2. Ліцензіат забезпечить спеціалістів Ліцензіара на час перебування на підприємстві(-ах) Ліцензіата приміщеннями в готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи та назад, телефонно-телеграфним зв`язком та іншими узгодженими засобами обслуговування.

6.3. Всі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, включаючи вартість залізничних або авіаквитків з м. Києва до місця їх призначення та назад, провозу *** кг. багажу на людину, зверх обумовлених по авіаквитку, а також винагороду, в залежності від кваліфікації спеціалістів виплачує Ліцензіат за окладами: <вказати розмір окладу або послатися на штатний розклад підприємства ліцензіара або ліцензіата>.
7. Платежі6

7.1. За надання прав, передбачених даним Договором, та за технічну документацію й іншу інформацію, вказану в Додатку, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду в розмірі <цифрами та прописом> сплачується по пред`явленню рахунку в трьох примірниках протягом ** днів від дати підписання Договору або акту прийому-передачі робіт7.

7.2. <Розкрити питання поточної інформації та звітності (у випадках роялті або комбінованих платежів)>.
8. Забезпечення конфіденційності

8.1. Сторони беруть на себе зобов'язання по збереженню конфіденційності отриманих від Ліцензіара технічної документації та інформації, які стосуються виробництва продукції по лицензії та спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів щодо попередження розголошення відомостей або ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості.

8.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу Ліцензіата та його партнера по кооперації, які безпосередньо пов`язані з виробництвом продукції по ліцензії.

8.3. У випадку розголошення Ліцензіатом відомостей, які містяться у вказаній документації й інформації, Ліцензіат компенсує Ліцензіару понесені у зв`язку з цим збитки. Таку ж відповідальність несе Ліцензіар.
9. Захист наданих прав

9.1. Впродовж всого строку дії даного договору Ліцензіат визнає та буде визнавати дійсність прав, що обумовлені патентом Ліцензіара.

9.2. Ліцензіар зобов'язується підтримувати в силі патенти впродовж всього строку дії даного Договору.

Якщо Ліцензіар має намір зупинити підтримку патентів в силі, він завчасно інформує про це Ліцензіата.

9.3. Про випадки протиправного використання третіми особами винаходів, захищених патентами Ліцензіара на території даної країни, які стали відомі Ліцензіату, він негайно повідомить Ліцензіара.

У випадку, якщо Ліцензіату будуть подані претензії з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв`язку з використанням ліцензії по даному Договору, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.

В обох випадках Ліцензіар зобов`язується врегулювати такі претензії або вжити інших заходів, які виключають виникнення витрат і збитків для Ліцензіата.

9.4. У випадку, якщо Ліцензіат прийде до висновку про доцільність патентування за кордоном винаходів Ліцензіара, за якими ще не отримані патенти в СНД, він доводить свою думку до відома Ліцензіара. Останній приймає рішення доцільності правової охорони своїх винаходів за кордоном з урахуванням обгрунтованих інтересів Ліцензіата.

Всі витрати пов'язані з таким патентуванням, діляться між сторонами по додатковій домовленості.

9.5. У випадку, якщо Ліцензіат прийде до висновку про можливість та доцільність продажу за кордон ліцензії на продукцію по ліцензії та спеціальну продукцію, він інформує про це Ліцензіара й сторони разом приймають відповідні заходи й домовляються про розподіл валютної виручки.

9.6. У випадку, якщо Ліцензіар прийде до висновку про доцільність експорту продукції по ліцензії або спеціальної продукції, він повідомляє про це Ліцензіару.

Порядок і валюта платежів на користь Ліцензіара, в цьому будуть домовлені додатково.
10. Реклама

Ліцензіат зобов`язується, що у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції по ліцензії та спеціальній продукції, яка випускається на його підприємствах, буде вказано, що ця продукція виробляється по ліцензії Ліцензіара.Питання про використання Ліцензіатом товарного знаку Ліцензіара сторони врегульовують окремою домовленістю.
11. Вирішення суперечок

11.1. У випадку виникнення суперечок між Ліцензіаром і Ліцезіатом з питань, які передбачені даним Договором, сторони вживатимуть заходів по вирішенню їх шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися в арбітражному порядку.

11.2. У випадку неможливості вирішення вказаних суперечок шляхом переговорів, вони повинні вирішуватись в арбітражному порядку.
12. Строк дії Договору

12.1. Даний Договір заключений на ** років та набирає чинності від дати його підписання двома сторонами.

12.2. Кожна з двох сторін має право достроково розірвати даний Договір шляхом відпралення письмового повідомлення, якщо друга сторона не виконає будь-яку умову по даному Договору. Однак стороні, яка не виконала свого зобов`язання, буде надано два місяці для усунення порушення.

12.3. Якщо даний Договір буде достроково розірваний через невиконання Ліцензіатом своїх зобов`язань, то він позбавляється права використовувати винаходи по п.2.1 в будь-якій формі та повинен повернути Ліцензіару всю технічну документацію.

12.4. У випадку визнання патентів недійсними повністю, частково або при достроковому припиненні дії патентів до закінчення строку дії даного Договору, сторони врегульовують свої відносини по додатковій домовленості.

12.5. По закінченні строку дії даного Договору Ліцензіат має право використовувати винаходи по п.2.1 Ліцензіара в обсязі, який передбачений даним Договором, по додатковій домовленості.

При цьому зберігається зобов'язання про конфіденційність.
13. Інші умови

13.1. Права та обов'язки кожної зі сторін по даному Договору не можуть бути передані іншому громадянину або юридичній особі, без письмового дозволу на те другої сторони, за виключенням випадків, передбачених Договором.

13.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору повинні бути здійснені та підписані уповноваженими на це особами й схвалені компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.

13.3. В усіх інших випадках, що не обумовлені даним Договором, будуть застосовані норми громадянського та громадянсько-процесуального права.

13.4. Зазначені у даному Договорі додатки №№1-4 на ** листах, складають його невід'ємну частину.

13.5. Договір здійснений в м. ______________________

"____" "__________" 200__ р. у двох примірниках

Ліцензіар_____________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ліцензіат_____________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
Додатки

Додаток 1. Перелік патентів Додаток 2. Перелік спеціального обладнання

Додаток 3. Технічна документація

Додаток 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції по ліцензії.
Від імені Ліцензіара Від імені Ліцензіата

1 В договорі може бути обумовлене різне сполучення видів використання

2 У випадку роялті або комбінованих платежів.

3 Ліцензія може бути виключною, одиничною та невиключною.

4 Залежить від типу ліцензії.

5 Вибрати один варіант.

6 Можливі варіанти ліцензійної винагороди: роялті, паушальний платіж (представлено в даній редакції), комбіновані платежі.

7 Вибрати один варіант.

Схожі:

Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Проблеми доведення порушених прав інтелектуальної власності в Україні
Аналіз свідчить, що дотримання положень законів України у сфері інтелектуальної власності в Україні залишається на недостатньому...
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\6. Законодавча діяльність в Україні з питань інтелектуальної власності почалася в 1992 році
Права на об’єкти інтелектуальної власності (питання стосується усіх можливих об’єктів) виникають
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Зразок договору купівлі-продажу житлового будинку (з розстрочкою платежу)
Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти на­лежний Продавцю на праві приватної власності
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\«Захист прав інтелектуальної власності»
Захист права інтелектуальної власності може бути здійснено в кримінально-правовому, адміністративно-правовому та цивільно-правовому...
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Право інтелектуальної власності
Людський геній є джерелом усіх витворів мистецтва та винаходів. Ці витвори є гарантією життя, гідного людини. Обов’язок держави —...
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Зміст вступ
Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Договір купівлі-продажу

Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Кому належить майнове право інтелектуальної власності?
В, але за певних умов майнове про може належати І роботодавцю, юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо...
Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Типова форма договору купівлі-продажу акцій

Продажу-купівлі винаходу (іншого об\Умови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка