Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду
Скачати 482.3 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду
Сторінка1/9
Дата конвертації28.02.2013
Розмір482.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Методичні рекомендації

щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду

На етапі реформування освіти актуальною стає проблема переорієнтації школи на інноваційну діяльність, яка грунтується на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога та учня.

Головним показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, які в подальшому утворюють педагогічний досвід.

Перспективний педагогічний досвід визначає зміст освіти, суттєво впливає на форми й методи, організаційну структуру педагогічного процесу.

На всіх етапах розвитку освіти питанню перспективного педагогічного досвіду приділялася велика увага. Так рішенням колегії Міністерства освіти України від 23.11.87 № 9/108 «Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду» зроблено чіткі рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду на всіх рівнях: освітні установи - районні, міські відділи освіти. Документ, хоч і давній, але актуальний до сьогодні. Головне в ньому - це те, що відділи освіти, методичні служби спільно з керівниками освітніх закладів зобов'язані відшукувати, готувати, ґрунтовно вивчати перспективний досвід, виявляти нове, раціональне в

роботі окремих учителів та керівників, сприяти впровадженню його результатів у педагогічну та управлінську практику.

Тому проблеми вивчення, моделювання, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду (ППД) стають одними з найважливіших завдань усіх педагогічних колективів, оскільки ППД - це індикатор творчості та сучасного стилю загальноосвітнього навчального закладу.

Аналіз змісту методичної роботи засвідчує наявність у загальноосвітніх навчальних закладах формального, стихійного та безсистемного підходу до методичного менеджменту щодо створення ППД, домінування в шкільній практиці, в основному, репродуктивного досвіду. Проблема роботи з педагогічним досвідом постає не тільки перед учителем, адміністрацією, але й перед методичною службою, тому що відсутні технології, моделі роботи з ППД.

Результатом, методичним продуктом роботи з педагогічним досвідом є матеріали з конкретної проблеми. Якщо проаналізувати якість матеріалів педагогічного досвіду в загальноосвітніх навчальних закладах, то можна виявити дві форми ППД: творчий звіт учителя з проблеми, кількісне, хаотичне накопичення інформації абстрактного, безсистемного характеру. А тому виникло одне з найголовніших завдань методичних служб, керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення чіткої системи вивчення, узагальнення й поширення ППД.

У більшості загальноосвітніх навчальних закладів відсутня система роботи з вивчення й узагальнення ППД керівників та вчителів.

Тому кожному загальноосвітньому навчальному закладу необхідно чітко спланувати роботу щодо вивчення, узагальнення, моделювання ППД керівників ЗНЗ та вчителів

Осмислення перспективного педагогічного досвіду (його створення, узагальнення, оцінювання, впровадження, поширення) ставить перед керівниками загальноосвітніх навчальних закладів та методистами райметодкабінету низку ґрунтовних запитань, а саме:

 • Що таке перспективний педагогічний досвід ?

 • Як визначити ступінь його новизни ?

 • Яка технологія його вивчення ?

-Яких вимог варто дотримуватись під час узагальнення ?

Отже, що ж таке перспективний педагогічний досвід?

^ Перспективний педагогічний досвід - це результат творчої діяльності вчителя з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання й виховання.

Перспективний педагогічний досвід має оцінюватися за такими основними критеріями:
^ 1. Актуальність і перспективність, тобто він повинен сприяти розв'язанню завдань сучасного етапу розвитку освіти, задовольняти потреби педагогічної практики, допомагати у подоланні труднощів навчально-виховного процесу.

^ 2. Висока результативність, стабільність показників, оптимальність. Це означає, що застосування досвіду повинно сприяти підвищенню рівня знань, умінь та навичок учнів, забезпечувати сталу ефективність і стабільність результатів уроку тривалого часу за менших затрат часу й зусиль.

 1. ^ Наукова обґрунтованість, тобто відповідність основним принципам, законам педагогічної дидактики.

 2. Існування елементів новизни та оригінальності. Незалежно від того, чи виходять автори досвіду за межі відомих форм і методів, чи здійснюють педагогічний процес у цих самих межах, вони завжди
  вносять до нього щось індивідуально значуще.

 3. ^ Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами.. ,

Визначення ступеня новизни ППД: Творча новизна ППД проявляється у принципово нових закономірностях організації навчально-виховного
процесу й вимагає зміни навчальних програм, підручників. Цей досвід можна характеризувати як новаторський. Педагог-новатор - це людина, котра пропонує нову ідею, втілення якої потребує принципово
нового підходу. Новизна на практичному рівні проявляється в деталях:

 • вдало підібрані приклади;

 • оригінально складена система завдань;

 • чітко налагоджена система контролю за якістю
  знань, умінь і навичок учнів на всіх етапах уроку;

 • система роботи з розвитку пізнавальних здібностей
  учнів у процесі навчання та виховання;

 • оптимальне використання форм і методів у процесі
  реалізації ідеї розвивального навчання тощо.

^ Методи вивчення ППД

Педагогічний досвід варто вивчати в динаміці його розвитку, використовуючи з цією метою різні методи:

— вивчення системи роботи вчителя, керівника, спостереження за його діяльністю;

- бесіди з автором досвіду з метою виявлення в його педагогічній і управлінській діяльності таких елементів, які складно визначити тільки шляхом відвідування уроків, позакласних заходів, гурткових, факультативних занять тощо;

- вивчення шкільної документації (учнівських зошитів, класних журналів, поурочних планів учителя, планів роботи гуртків, факультативів, матеріалів, які відображають його участь у методичній роботі, громадському житті школи); анкетування колег носія перспективного досвіду,його учнів, їхніх батьків.

Після вивчення перспективного педагогічного досвіду розпочинається наступний етап - його узагальнення. Мета узагальнення: визначити засоби, прийоми, методи, за допомогою яких досягнуто позитивного результату, вивчити умови забезпечення впровадження його в практику. Для всебічного показу досвіду треба дотримуватися такої схеми узагальнення матеріалу.

 • тема досвіду, обґрунтування його актуальності з
  точки зору розбудови національної школи й потреб
  практики; коротка характеристика змісту досвіду,
  проблем, які розв'язуються з його допомогою;

 • сучасні теоретичні ідеї, які є науковою основою
  досвіду, реалізація за його допомогою основних
  дидактичних принципів навчання;
 • провідна ідея досвіду, що визначає його суть,
  варіативність форм його застосування;

 • технологія досвіду, форми, методи, прийоми роботи, алгоритм дій;

- динаміка, кількісна і якісна зміни результативності
навчально-виховного процесу;

- рекомендації щодо використання досвіду в
практичній діяльності педагога.

Під час опису досвіду можна зауважити кілька суттєвих недоліків. Найпоширеніші з них:

- глобальність досвіду. На практиці потрібно узагальнювати переважно не систему роботи учителя, освітнього закладу, а розв'язання важливої педагогічної проблеми;

- форми методів і прийомів, що вміло використовують педагоги, тощо;

- в узагальнених матеріалах йдеться лише про
діяльність учителя й залишається поза увагою діяльність
учнів; варто не забувати, що навчально-виховний процес
- це двосторонній процес;

- даються оцінювальні положення загального типу
(тобто йдеться про те, що робить учитель, але
ігнорується питання, як він це робить);

-даються конкретні результати успішності, виховання учнів, а не відображається динаміка зміни цих результатів;

- не вказуються умови запровадження досвіду.

^ Узагальнення досвіду

Отже, під час, узагальнення досвіду варто дотримуватися таких вимог:

 1. Ознайомлення з досвідом учителя доцільно
  розпочинати з обґрунтування тієї конкретної проблеми,
  яка зумовила потребу в узагальненні саме цього досвіду.

 2. Описування змістової значущості досвіду й
  можливих варіантів його реалізації в учнівському
  колективі з урахуванням найважливіших

внутрішньошкільних і позашкільних зв'язків.

3. Показ системи умов у їх послідовності та
взаємозумовленості, яка забезпечує ймовірність
досягнення найвищих результатів.

4. Опис технології методики проведення з
обов'язковим зазначенням місця і часу.

 1. Опис виявлених визначених труднощів, можливих
  негативних наслідків.

 2. Визначення потреб, які можна задовольнити за
  допомогою цього досвіду, а також окреслення меж його
  застосування.

 3. Проведення аналізу допущених помилок та умов,
  за яких використання досвіду небажане чи неможливе.

8. Динаміка змін у сфері знань, умінь, навичок,
вихованості, розвитку учнів.

9. Осмислення питань, які не отримали
професійного вирішення в досвіді та які потребують
подальшої поглибленої роботи.

Після підготовки узагальненого матеріалу та його літературної обробки потрібно зібрати всі матеріали, які відображають досвід роботи вчителя. Це:

 • розроблений автором досвіду цикл уроків (у
  межах однієї теми);

 • відеозапис уроків (бажано);

• дидактичний роздатковий матеріал, виготовлений
учителем і його учнями;

 • методичні розробки вчителя, його доповіді на
  педчитаннях, науково-практичних конференціях,
  методоб'єднаннях, педрадах тощо;

 • планування роботи вчителя (плани класного
  керівника, керівника гуртка, факультативу тощо);

творчі роботи автора передового педагогічного

досвіду, друковані праці;

• публікації про його діяльність у науковій та
періодичній пресі;

 • учнівські роботи (реферати, твори, зошити для
  контрольних, лабораторних, домашніх робіт тощо);

 • прилади, моделі, таблиці (або їхні фотографії),
  виготовлені учнями під керівництвом учителя;

 • фотоматеріали (2.-3 фотографії, які
  відображають педагогічну діяльність учителя) та ін.;

 • усі ці матеріали, разом із характеристикою
  педагогічної та методичної діяльності носія досвіду,
  складеною керівниками освітньої установи, збираються
  й систематизуються.

Після узагальнення, перед поширенням і впровадженням у практику досвід має пройти етап об'єктивного оцінювання. Серед найпоширеніших методів оцінювання передового педагогічного досвіду можна назвати:

 • метод експертного оцінювання, який полягає в
  широкому обговоренні й оцінюванні досвіду
  експертними носіями (вчителем, психологам,
  методистам, вченими-практиками та ін.);

 • метод експерименту, який полягає у перевірці
  всього досвіду або його елементів за загальноприйня-
  тими в сучасній педагогіці правилами.

Після отримання позитивної оцінки перспективний педагогічний досвід затверджується на засіданні методичної ради районного (міського) методкабінету відділу (управління) освіти та загальноосвітнього навчального закладу, видається наказ про його впровадження в практику роботи педагогічного колективу.

Додаток

^ Орієнтовний план роботи з вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду

вчителя фізики загальноосвітньої школи /-/// ступенів з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання»

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Хто виконує

Позначка про виконання


1.

Обговорити на засіданні методичної ради школи досвід роботи вчителя Т. з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання; розробити відповідні рекомендації

27.10

Доповідь готує заст. директора, виступи -член ради
2.


Видати наказ по школі про вивчення і впровадження в практику роботи педколективу досвіду роботи вчителя Т. з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання

до 01.11

Директор школи


3.

Створити групу з вивчення і впровадження в практику роботи педколективу досвіду роботи вчителя Т., спланувати роботу групи *

до 05.11

Заст. директора школи
4.

Скласти списки рекомендованої літератури з питань досвіду роботи вчителя Т., укомплектувати в методичному кабінеті

до 10.11

Заст. директора школи, бібліотекарі школи
5.

Скласти і продовжувати вести картотеку журнальних і газетних статей з теми досвіду роботи вчителя Т.

до 25.11

Заст. директора школи, бібліотекарі школи
6.

Систематично вести рецензування новинок науково-методичної і педагогічної літератури з теми досвіду вчителя Т.

постійно

Заст. директора школи, бібліотекарі школи
7.

Розробити пам'ятки-рекомендації вчителям з вивчення і впровадження в практику досвіду роботи вчителя Т.

до 01.12

Заст. директора школи
8.

3 метою вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителя фізики Т.: а) відвідати уроки

- в 10-А класі (10-12 уроків)

листопад-грудень

Заст. директора школи, члени творчої групи- в 7-А класі (8-10 уроків)

січень-лютий

Заст. директора школи, члени творчої групи- в 9-Б класі (8-10 уроків)

квітень-травень

Заст. директора школи, члени творчої групиУ процесі відвідування уроків особливу увагу звернути на: - роботу з формування специфічних умінь та навичок
Заст. директора школиб) з метою перевірки

рівня сформованості

пізнавальних здібностей

учнів провести

контрольні роботи:

в 10 класі

грудень

Заст. директора школив 7 класі

квітень

Заст. директора школиє) зробити відеозапис 2-3-х уроків та кількох фрагментів уроків учителя Т.

квітень лютий

Заст. директора школи, члени творчої групи
9.

Проінструктувати вчителя Т. щодо виконання таких завдань: а) систематично протягом року вести щоденник своїх спостережень з питань реалізації основних аспектів досвіду;

протягом року

учитель Т.б) підготувати дидактичні, методичні, ілюстративні матеріали, які характеризують

досвід роботи вчителя (розробку поурочних планів з певної теми навчального курсу, роздатковий матеріал, письмові роботи, реферати учнів, плани роботи факультативу, гуртка, завідуючого навчальним кабінетом тощо);

протягом року

учитель Т.в) самостійно описати досвід своєї роботи 3 питання «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання»

до 10.05

учитель Т.10.

Надавати допомогу вчителю Т. в організації спостережень і вивченні ефективності методичних прийомів, використовуваних у процесі навчання

постійно

Заст. директора школи
11.

Проаналізувати документацію, яку веде вчитель Т. (класні журнали, планування роботи, поурочні плани тощо)

до 01.03

Заст. директора школи
12.

На засіданні методичної ради школи розглянути підсумки вивчення досвіду вчителя Т.

травень

Заст. директора школи
13.

Випустити методичний бюлетень, присвячений досвіду роботи вчителя Т., запропонувати вчителеві описати найбільш характерні методичні прийоми в «Естафеті передового досвіду роботи »

травень

Члени творчої групи
14.

Допомогти вчителю фізики Т. в узагальненні досвіду своєї роботи; підготувати до друку:

до 01.06

Заст. директора школи


а) поурочні плани за темами, розділами програми 7-11 класів, запланованими для дослідження: б)зразки планування (плани роботи класного керівника; керівника гуртка, факультативу, завідувача навчального кабінету та ін.); в) зошити для лабораторних, практичних, контрольних робіт учнів 7-Б класу, домашні зошити учнів 10-А класу; г) зразки дидактичного, роздаткового матеріалу, учнівські реферати; д) матеріали, які розкривають досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання (доповіді, реферати, підготовлені вчителем); є) 2-3 фотокартки про роботу вчителя в класі


15.

Допомогти вчителям М., Н., К. у конструюванні уроків з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання


16.

Розробити тематику педагогічних читань з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання»

до 01.10

Заст. директора школи
17.

Провести педагогічні читання з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання»

січень

Заст. директора школи
18.

Організувати проведення циклу лекцій з питань комплексної роботи над темою досвіду

упродовж року

заст. директора школи, члени творчої групи
19.

У планах-графіках внутрішкільного контролю передбачити відвідання уроків учителів з метою вивчення ходу впровадження передового

досвіду роботи вчителя Т.

упродовж року

Директор школи20.

Організувати серію відкритих уроків за участю членів творчої групи 3 метою показу на практиці методики роботи 3 розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання

вересень-листопад

Члени творчої групи
21.

Організувати взаємне відвідування уроків учителями з метою взаемо обміну досвідом роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів

протягом року

Заст. директора школи, члени творчої групи
22.

Організувати ведення щоденників спостережень за вчителями, які впроваджують досвід роботи вчителя Т.

постійно

Заст. директора школи
23.

На засіданнях шкільних методичних об'єднань заслухати звіти вчителів, які впроваджують досвід роботи вчителя Т.

постійно

Заст. директора школи
24.

Провести методичну нараду, присвячену розкриттю основних положень передового досвіду вчителя

т.

грудень

Заст. директора школи
25.

Організувати наставництво вчителів, які успішно оволоділи досвідом роботи вчителя Т., над менш досвідченими

постійно

з січня

Заст. директора школи
26.

На стенді «Запозичений передовий досвід» у методкабінеті школи відкрити постійну рубрику, присвячену досвіду роботи вчителя фізики Т.

3 01.09

Заст. директора школи27

На засіданні педагогічної ради школи заслухати питання про підсумки впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи вчителя фізики Т. з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання. Дібрані матеріали оформити у шкільному методичному кабінеті

листопад

Директор школи, члени творчої групи
28.

Узагальнити досвід роботи вчителя фізики Т. з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання; дібрані матеріали оформити у шкільному методичному кабінеті

вересень-жовтень

Заст. директора школи, члени ради методичного кабінету
29.

До картотеки перспективного педагогічного досвіду шкільного методичного кабінету внести матеріали з досвіду роботи вчителя фізики Т.

жовтень

Заст. директора школи
30.

У планах внутрішньо-шкільного контролю передбачити заходи з подальшого вдосконалення впровадження перспективного досвіду роботи вчителя фізики Т. в практику роботи вчителів школи

протягом (навчаль-

ного року)

Директор школи
31

Матеріали передового досвіду роботи вчителя Т. передати до міського методичного кабінету з метою впровадження його в практику роботи вчителів міста (РМК-для вчителів району)

листопад

Заст. директора школи

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconМетодичні рекомендації щодо створення відеопрезентації передового...
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 (розділ «Реформа системи освіти»), указу Президента України від 30. 09. 10 року №926/2010...
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconНа уроках української мови
Посібник містить матеріали з перспективного передового досвіду та рекомендації щодо їх використання
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconУправління освіти
Про організацію та проведення ІІ обласного конкурсу «Урок ХХІ сторіччя», з метою виявлення, підтримки й розповсюдження сучасних освітніх...
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconРекомендовано
Технологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconЗавдання творчої групи вчителів української мови та літератури на 2012 – 2013 навчальний рік
Підвищення рівня професійної майстерності вчителів шляхом вивчення досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconДо Програми розвитку освіти міста Луганська на 2006-2010 роки Впровадження...
Розвиток пізнавальних інтересів І емоційно-чуттєвої сфери дошкільників під час дослідно-пошукової діяльності в довкіллі
Методичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання перспективного педагогічного досвіду iconНаказ
Державної програми «Вчитель», регіональної програми «Освіта Донеччини. 2007-2011 роки» з метою поглиблення співробітництва у сфері...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка