Книга четверта
Скачати 345.35 Kb.
НазваКнига четверта
Сторінка2/4
Дата конвертації22.03.2013
Розмір345.35 Kb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Фізика > Книга
1   2   3   4
Глава 37
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)Стаття 449. Об'єкти суміжних прав

1. Об'єктами суміжних прав без виконання будь-яких
формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від їх призначення,
змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:

а) виконання;

б) фонограми;

в) відеограми;

г) програми (передачі) організацій мовлення.

Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав

1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник
фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За
відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми,
відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається
особа, ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі,
відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час
передачі організації мовлення.

2. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули
таких прав відповідно до договору чи закону.

Стаття 451. Виникнення суміжних прав

1. Право інтелектуальної власності на виконання виникає з
моменту першого його здійснення.

2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму
виникає з моменту її вироблення.

3. Право інтелектуальної власності на передачу (програму)
організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.

4. Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт
суміжних прав

1. Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт
суміжних прав є:

1) право на використання об'єкта суміжних прав;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних
прав;

3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта
суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних
прав належать відповідно виконавцеві, виробнику фонограми,
виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

Стаття 453. Використання виконання

1. Використанням виконання є:

1) доведення виконання до відома публіки під час його
здійснення;

2) записування (фіксування) виконання під час його
здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття,
відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

3) пряме чи опосередковане відтворення запису виконання
будь-яким способом та у будь-якій формі;

4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису
виконання;

5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

2. Використанням виконання є також інші дії, встановлені
законом.

Стаття 454. Використання фонограми, відеограми

1. Використанням фонограми, відеограми є:

1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та
у будь-якій формі відеограми, фонограми;

2) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника
фонограми, відеограми;

3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.

2. Використанням фонограми, відеограми є також інші дії,
встановлені законом.

Стаття 455. Використання передачі (програми) організації
мовлення

1. Використанням передачі (програми) організації мовлення є:

1) здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми)
організації мовлення;

2) записування (фіксування) передачі (програми) організації
мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття,
відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;

3) відтворення запису передачі (програми) організації
мовлення;

4) представлення передачі (програми) організації мовлення
публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

2. Використанням передачі (програми) організації мовлення є
також інші дії, встановлені законом.

Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав

1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
виконання спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з
1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису
виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року,
наступного за роком здійснення виконання.

2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років, що
відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її
опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом
п'ятдесяти років від дати її вироблення - з 1 січня року,
наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
передачу (програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят
років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її
першого здійснення.

4. Законом в окремих випадках можуть встановлюватися інші
строки чинності суміжних прав.

Глава 38
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯСтаття 457. Поняття наукового відкриття

1. Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але
об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ
матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень
наукового пізнання.

Стаття 458. Право на наукове відкриття

1. Автор наукового відкриття має право надати науковому
відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

2. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та
охороняється у порядку, встановленому законом.

Глава 39
^ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОКСтаття 459. Придатність винаходу для набуття права
інтелектуальної власності на нього

1. Винахід вважається придатним для набуття права
інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до
закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для
промислового використання.

2. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина
тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права
інтелектуальної власності на неї

1. Корисна модель вважається придатною для набуття права
інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону,
є новою і придатною для промислового використання.

2. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій,
речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.

Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права
інтелектуальної власності на нього

1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права
інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до
закону, є новим.

2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу.

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок

1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

2. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу,
корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель та промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового зразка;

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та
промисловий зразок за договором чи законом.

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної
моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі
забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок належать володільцю
відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи
законом.

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок

1. Майнові права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за
датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності
майнових прав інтелектуальної власності на винахід до набрання
ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на винахід спливає через двадцять років, що
відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому
законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому
законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує
спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

4. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на корисну модель спливає через десять років від дати
подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років
від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому
законом порядку.

Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних
майнових прав інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. У разі припинення чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися
будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

2. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій
було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки
відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених
виключних майнових прав інтелектуальної власності
на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за
заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок
недійсними

1. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,
корисну модель, промисловий зразок

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід,
корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий
зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання, має право на безоплатне продовження такого
використання або використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок
або здійснено значну і серйозну підготовку для такого
використання.

1   2   3   4

Схожі:

Книга четверта iconКнига-перелік рідких тварин та рослин
Кроссворд по предмету "Тварини та рослини (укр.)" на тему "Червона книга України"
Книга четверта iconКнига як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга»
«Менеджмент організацій та адміністрування», спеціалізація «Книгознавство І організація розповсюдження друкованої продукції»
Книга четверта iconПершим винаходом, що дозволив зрушити навчання в часі І просторі,...
Книга — головне джерело навчальної інформації, проте необхід­ний ще один обов'язковий компонент навчання — комунікація між вчителем...
Книга четверта iconП'яте скликання четверта сесія р І шення
Про обсяг І межі повноважень районних у місті Луганську рад та їх виконавчих органів
Книга четверта iconДитяча книга в родині
Читання художньої літератури — дуже важливий аспект у підготовці дитини до школи. Книга — це те чисте джерело, яке живить допитливість...
Книга четверта iconКнига. Матеріал уроку
Матеріал уроку. «З історії книг», «Як з´явилася друкована книга» за Віктором Дацкевичем
Книга четверта iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Як її тільки не називали: І джерелом мудрості, І цілителькою душі, сонячним сяйвом І рікою, що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась...
Книга четверта iconКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
Книга четверта iconКнига, про бережне відношення до неї, як до свого товариша, порадника
Мета. Ознайомити дітей з тим, як народилась перша книга, поглибити їх знання про книги. Розвивати інтерес до читання. Виховувати...
Книга четверта iconАмбарна книга
Амбарная книга рода Петренковых – это родовой имущественный реестр рода Петренковых, предназначенный для учёта общей совместной и...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка