Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії
НазваПрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії
Сторінка1/5
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4   5
П Р О Г Р А М А

для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії

8-9 клас

(Всього 208 годин, 3 години на тиждень)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма для поглибленого вивчення курсу «Географія України» завершує країнознавчий компонент базової географічної освіти вивченням природи і господарства своєї держави. Даний курс спирається на знання, отримані школярами при вивченні всіх курсів географії та інших природознавчих дисциплін, що дозволяє акцентувати більшу увагу на тому, як проявляються географічні закономірності на території нашої країни.

Курс «Географія України» є одним з найважливіших у системі шкільної географічної освіти і відкриває широкі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків з іншими шкільними предметами. Окрім того, поглиблене вивчення географії своєї держави забезпечить глибоке розуміння зв’язків між природою і господарською діяльністю людини, сприятиме формуванню екологічної культури, забезпечить системність знань учнів.

Основна змістова частина даного курсу повторює програму для класів із вивченням географії на рівні стандарту, де в основі лежить комплексна географічна характеристика України. Структура і зміст програми з географії базуються на принципах неперервності і наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу в залежності від вікових можливостей учнів, практичної спрямованості.

На основі формування уявлень учнів про кожен компонент природи країни, їх взаємозв’язків розглядаються комплекси «природа — населення — господарство» в межах економічних районів.

Головна мета курсу — сформувати цілісний географічний образ держави на основі її комплексного вивчення, виховати патріотів своєї Батьківщини. Для досягнення головної мети курсу поглиблене вивчення географії має бути спрямоване на вирішення таких завдань:

  • сформувати в учнів знання та уявлення про свою країну на основі комплексного підходу до вивчення основних компонентів: природи, населення та господарства; України як цілісного географічного регіону і суб’єкта світового географічного простору, в якому відбуваються як глобальні, так и специфічні природні й соціально-економічні процеси;

  • сформувати уявлення про територіальну організацію України в цілому та окремих її складових; показати географічні аспекти сучасних соціально-економічних проблем країни;

  • продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприяють соціально-відповідальній поведінці громадянина;

виховання громадянськості і патріотизму, поваги до культури та історії своєї держави, рідного краю, народів, які її населяють.

Курс поглибленого вивчення географії України є центральним у системі шкільної географічної освіти і відкриває широкі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків з іншими шкільними предметами.

Програмою передбачено виконання учнями значного обсягу практичних робіт із використанням картографічного матеріалу, географічного практикуму, проведенню самостійних дослідницьких і творчих робіт, екскурсій тощо. Виконання практичних робіт допоможе учням покращити вміння роботи з картами, проводити спостереження у природі, користуватись різноманітними джерелами географічної інформації, складати географічні прогнози та приймати раціональні рішення.

І у 8-му і в 9-му класах навчальна програма розрахована на 104 години (по 3 години на тиждень). Передбачено резервні години, які можна використати для виконання додаткових практичних робіт, проведення практикуму, екскурсій, конференцій, семінарів тощо.

Розподіл часу на вивчення тем орієнтовний, тому вчитель може самостійно визначати необхідну кількість годин на вивчення кожної теми.

8 клас

^ ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(104 год. 3 год. на тиждень)

з/п

К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення учнів

1

2

3

4
3

Вступ

Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Зміна кордонів України на різних історичних етапах. Cучасний адміністративно-територіальний устрій.

Учень:

– характеризує зміст курсу, методи Географічних досліджень;

– наводить приклади формування території України;

– вміє показувати на карті одиниці адміністративно-територіального поділу.
18

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
5

^ Тема 1. Фізико-географічне положення України

Географічне положення України. Територія, акваторія, аероторія. Розміри території. Особливості і види географічного положення України. Кордони України. Державні кордони України, їх види. Морські і сухопутні кордони, повітряний простір і простір надр, континентальний шельф. Крайні точки, географічний центр України. Розташування території України стосовно годинних поясів. Місцевий поясний і літній час, їх роль в господарстві і житті людей.

Учень:

– називає крайні точки і розміри території України, суміжні з нею держави;

– характеризує кордони та особливості географічного положення України стосовно годинних поясів;

– визначає координати крайніх точок України, географічного центру країни поясний і місцевий час;

- порівнює географічне положення України з географічним положенням країн-сусідів;

– робить висновки про особливості географічного положення України.

Практична робота 1

Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.

Практична робота 2

Визначення положення України в годинних поясах та місцевого часу для різних міст України.

Практична робота 3

Порівняння географічного положення України та країн, що межують з нею.

9

^ Тема 2. Джерела географічної інформації

Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристські подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки. Географічні енциклопедії, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації та ін. Карти — джерела географічних знань, їхній зміст і призначення.

^ Картографічні проекції. Спотворення на картах та їх види. Види картографічних проекцій. Картографічна генералізація. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. Види карт. Топографічні карти. Зміст і умовні знаки топографічних карт. Вимірювальні властивості топографічних карт. Прямокутна (кілометрова) сітка топографічних карт. Практичне використання топокарт. Визначення за картами крутості схилів, азимутів (дійсного і магнітного), відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти й атласи. Інтернет-ресурси як засіб здобуття географічної інформації.

Учень:

– називає джерела географічної ін формації;

– наводить приклади географічних видань;

– характеризує методи й засоби отримання географічної інформації;

– розпізнає картографічні проекції, види карт, їхній зміст і призначення;

– вміє використовувати різні джерела географічних знань;

– визначати види спотворень на картах;

– користується топографічними картами, атласами, географічними енциклопедіями, словниками, довідниками;

– визначати за картами азимути, крутість схилів, відстаней, будувати профіль.Практична робота 4

Опис місцевості та розв’язання задач за навчальними топографічними картами (визначення координат, відстаней, азимутів, висот, крутості схилів, побудова профілю).

Практична робота 5 (у комп’ютерному класі)

Використання ресурсу мережі Інтернет для здобуття географічної інформації
4

^ Тема 3. Географічні дослідження на території України

Географічні відомості про територію України в античних географів, «Повісті минулих літ», літописах. Історія картографування території України. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVIII-ХІХ ст. Географічні дослідження України у XX ст. Роль у вивченні природи та господарства України В.Вернадського, П.Тутковського, С.Рудницького, Г.Ви-соцького, П.Погребняка, Б.Срезневського, В.Бондарчука, К.Воблого, В.В.Докучаєва, В.Ф.Зуєва О.П. Карпінського, О.Діброви, В.Кубійовича, В.І. Липського, П.С.Палласа, Б.І.Срезневського, П.П.Чубинського, М. Паламарчука та ін. Сучасні географічні дослідження. Географічна енциклопедія України. Інститут географії Національної академії наук (НАН)України. Громадська організація — Українське географічне товариство.

Учень:

- називає географічні відомості про територію України різних часів;

- знає видатних учених — дослідників природних умов і природних ресурсів України;

- характеризує періоди географічного вивчення території України;

- аналізує історію географічного вивчення території України;

- користується географічною енциклопедією, творами відомих географів;

- називає сучасні географічні дослідження географів, географічні наукові установи.


43

^ РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ

І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
6

Тема 4. Рельєф

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу. Сучасні процеси які формують рельєф. Зміна рельєфу людиною. Закономірності формування рельєфу і його сучасного розвитку на прикладі свого регіону або своєї місцевості.

^ Східноєвропейська рівнина. Коротка характеритика Поліської, Придніпровської, Причорноморської, Північно-Кримської, Закарпатської низовин; Придніпровської, Призов-ської, Волинської, Подільської, Середньоруської, Передкарпатської височин; Словечансько-Овруцького та Донецького кряжів.

^ Гірські системи України. Українські Карпати та їхні пасма: Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські Карпати, Полонинсько-Чорногорські Карпати, Рахівські і Чивчинські гори, Вулканічні Карпати, Кримські гори та їхні пасма: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє.

Яри і балки. Стихійні природні явища які впливають на рельєф.

Практична робота 6

Нанесення на контурну карту найбільших форм рельєфу України. Складання короткого словничка походження назв великих форм рельєфу України (омонімів).

Учень:

– називає і показує на карті основні орографічні одиниці України; низовини, височини, гірські пасма, головні річкові долини; найвищі точки рівнинної частини Українських гір, перевали; основні тектонічні структури України;

– наводить приклади поширення гірських порід різного віку, родовищ корисних копалин, основних типів і форм рельєфу;

– пояснює геохронологію розвитку території України, класифікацію родовищ корисних копалин України, вплив дніпровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

– аналізує взаємозв’язок основних форм рельєфу і тектонічних структур, фізичну, геологічну, тектонічну карти;

– вміє визначати найбільш поширені гірські породи, мінерали, типи і форми рельєфу, родовищ корисних копалин, взаємозв’язок господарства з мінерально-сировинними ресурсами;

– пропонує заходи з раціонального використання та охорони корисних копалин.
1

^ Тема 5. Тектонічні структури

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.
2

^ Тема 6. Геологічна будова

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Особливості геологічної будови основних тектонічних районів України. Поширення четвертинних (антропогенових) відкладів. Палеогеографічні умови. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери. Палеогеографічні умови антропогену.
7

^ Тема 7. Мінерально-сировинні ресурси

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв’язок із геологічною будовою. Закономірності поширення, характеристика й оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин. Паливні копалини: вугілля, нафта, природний газ, торф. Короткі характеристики Донецького, Львівсько-Волинського і Дніпровського вугільних басейнів. Передкарпатська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморсько-Кримська нафтогазоносні області. Перспективні нафто-газоносні райони, ресурси шельфових ділянок морів. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу. Рудні корисні копалини. Характеристика Криворізького, Керченського, Кременчуцького і Білозірського залізорудних басейнів, Нікопольського марганцеворудного району. Родовища уранових руд. Родовища руд ртуті, титану, нікелю, алюмінієвої сировини, інших металів. Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини для металургійної та керамічної промисловості, виробництва будівельних матеріалів, родовища дорогоцінного каміння. Мінеральні води і грязі. Забезпеченість України мінерально-сировинними ресурсами, їх господарська оцінка, основні шляхи раціонального використання й охорони.

Практична робота 7

Ознайомлення із зразками корисних копалин з колекції гірських порід і мінералів своєї області.
1

^ Тема 8. Геоморфологічна будова

Умови утворення і закономірності в поширенні основних форм рельєфу, їх типи за походженням. Дослідження і господарська оцінка рельєфу.Практична робота 8

Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України.
8

^ Тема 9. Кліматичні умови та ресурси

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники: сонячна радіація та її розподіл по території, циркуляція атмосфери; підстилаюча земна поверхня. Взаємодія кліматотвірних чинників. Закономірності розподілу вологи і тепла по території країни. Повітряні маси, атмосферні фронти, циклони і антициклони.

^ Кліматичне районування. Типи клімату України, кліматичний пояс. Зміна клімату під впливом природних факторів. Вплив клімату на побут людини, його житло, одяг, спосіб пересування, здоров’я. Способи адаптації людини до різних кліматичних умов. Клімат і господарська діяльність людини. Небезпечні і несприятливі кліматичні явища. Методи вивчення і прогнозування кліматичних явищ. Клімат свого регіону.

^ Кліматичні карти. Основні кліматичні показники. Коефіцієнт зволоження. Річний хід і розподіл кліматичних показників. Кліматограми і кліматодіаграми. Сезонні особливості клімату України.

^ Кліматичні ресурси та їх значення для людини.

Погода і народні прикмети. Прогноз погоди. Небезпечні погодні явища: град, зливи, грози, туман, посухи, суховії, пилові бурі, хуртовини. Їх вплив на господарську діяльність людини.

Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.

Практична робота 9

Визначення за картами закономірностей розприділення сонячної радіації, середніх температур січня і липня, річної кількості опадів по території країни.

Практична робота 10

Визначення за синоптичною картою особливостей погоди для різних населених пунктів України. Складання прогнозу погоди.

Практична робота 11

Оцінка основних кліматичних показників одного із регіону країни для характеристики умов життя і господарської діяльності населення.


Учень:

– називає основні кліматотвірні чинники, основні кліматичні показники;

– характеризує розподіл та річний хід кліматичних показників, кліматичні ресурси України;

– наводить приклади небезпечних явищ природи;

– аналізує дані метеорологічних спостережень;

– вміє вести інструментальні спостереження за погодою;складати прогноз погоди за синоптичними картами, народними прикметами; давати господарську оцінку кліматичних умов і ресурсів України;

– робить висновки про закономірності розподілу кліматичних показників на території України.
7

^ Тема 10. Внутрішні води

Види вод суходолу на території країни. Поверхневі води. Загальні гідрографічні особливості території України.

Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер водного режиму річок. Падіння, похил; водний режим, живлення, витрати води в річці, річний стік. Робота річок, формування русла. Базис ерозії, твердий стік. Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг; Дніпро — Донбас, Північно-Кримський.

^ Озера, їх типи, лимани, особливості гідрологічного режиму. Характеристика найбільших озер.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України, їх характеристика. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення.

^ Штучні водні об’єкти та їх господарське призначення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання й охорони. Небезпечні явища які пов’язані з водами (паводки, повені, лавини, селі), їх попередження.

Учень:

– називає основні річкові басейни України;

– показує на картах річки, озера, лимани, водосховища, канали;

– характеризує загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів, озер, лиманів, водосховищ України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод;

– пояснює зв’язок гідрологічного режиму річок і озер з кліматичними умовами, підземними водами;

– аналізує природні умови басейнів, річок, озер, показників одних ресурсів і водного балансу України;

– дає оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів;

– робить висновки про закономірності в розподілі річкового стоку, поширенні озер, боліт на території України.


Практична робота 12

Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Практична робота 13

Складання характеристики одної із річок з використанням тематичних карт і кліматограм, визначення можливостей її господарського використання.
4

^ Тема 11. Ґрунти і земельні ресурси

Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення на рівнинній частині України і в горах. Карта ґрунтів України. Характеристика фізичних властивостей ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Особливості ґрунтів своєї місцевості. Зміна ґрунтів під впливом господарської діяльності людини. Заходи щодо збереження родючості ґрунтів: меліорація земель, боротьба з ерозією ґрунтів і їх забрудненням. Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.

Учень:

– називає основні чинники ґрунтоутворення;

– наводить приклади генетичних типів ґрунтів;

– пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;

– характеризує земельні ресурси України;

– аналізує карту ґрунтів України;

– робить висновки про закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України і в горах, основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.

Практична робота 14

Визначення закономірностей поширення ґрунтів за картою ґрунтів України.

Практична робота 15

Знайомство з зразками ґрунтів своєї місцевості і особливостями їх використання.
2

^ Тема 12. Рослинний покрив

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Ендемічні та зникаючі види. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Рослинність лісів, степів, луків, боліт, водойм, гір, Південного берега Криму. Червона книга України. Рослини, занесені до Червоної Книги України. Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослини свого регіону. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Учень:

– називає основні типи рослинного покриву України;

– характеризує видовий склад рослинності, стан рослинних ресурсів;

– розпізнає рослини, занесені до Червоної книги України;

– наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України; ендемічних і зникаючих видів рослин;

– аналізує карту рослинності України; вплив господарської діяльності на рослинний покрив;

– робить висновки про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні.
3

^ Тема 13. Тваринний світ

Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм. Акліматизація та реакліматизація тварин. Тваринний світ свого регіону. Наслідки вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України, заходи з їх відтворення й охорони.

Практична робота 16

Складання прогнозу зміни рослинного і тваринного світу при заданих умовах зміни інших компонентів природного комплексу

Учень:

– називає фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

– характеризує видовий склад і поширення тварин, тваринні ресурси України;

– розпізнає види тварин, занесені до Червоної книги України;

– наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин;

– робить висновки про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів.
2

^ Тема 14. Несприятливі природні процеси і явища

Чинники виникнення несприятливих природних процесів, їх основні види. Бездощові періоди, посухи, суховії, ожеледиці. Ерозійні процеси, зсуви, селі. Карстові процеси, заболочування, підтоплення вторинне засолення ґрунтів.

^ Несприятливі природні явища: сильні дощі, вітровали, град, пилові бурі, великі завірюхи, снігопади, морози, лісові пожежі, суховії, заморозки. Шляхи запобігання несприятливим природним процесам і явищам.

Учень:

– називає основні види несприятливих природних процесів;

– наводить приклади проявів окремих несприятливих природних процесів;

– характеризує умови, за яких розвиваються несприятливі природні процеси та явища;

– робить висновки про закономірності в прояві й поширенні несприятливих процесів і явищ, врахування їхніх проявів при господарському використанні території.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою повинне сприяти розвитку здібностей учнів, ураховуючи інтереси, схильності...
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconЗапрошуємо до громадського обговорення проектів Орієнтовних вимог...
Повідомляємо про оприлюднення 24 квітня 2013 року проектів Орієнтовних вимог навчальних досягнень учнів для основної школи
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconТема: Аналіз діючих програм для загальноосвітніх навчальних закладів...
Унікальність образотворчого мистецтва у розв'язанні завдань художнього І особистісного розвитку громадського І духовного становлення...
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програм а для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка