Чи тотожні об'єкт І предмет дослідження дисцип ліни "Розміщення продуктивних сил"
НазваЧи тотожні об'єкт І предмет дослідження дисцип ліни "Розміщення продуктивних сил"
Сторінка1/3
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3
Тести

 1. Чи тотожні об'єкт і предмет дослідження дисципліни "Розміщення продуктивних сил":

  1. а) так;

  2. б) ні.

 2. Яка стадія інвестиційного циклу характерна для ситуації, коли щорічний темп зростання інвестицій у наступному році вищий, ніж у попередньому:

  1. а) підйом;

  2. б) вища точка інвестиційного циклу;

  3. в) спад.

 3. Яка якісна стадія стану ринку праці характерна для сучасного періоду економіки України:

  1. а) безробіття;

  2. б) рівновага між робочою силою і робочими місцями;

  3. в) дефіцит трудових ресурсів.

 4. Поняття економіко-географічного положення включає:

  1. а) відстань до економічних центрів;

  2. б) транспортно-географічне положення;

  3. в) віддаленість до джерел сировини;

  4. г) віддаленість до регіональних ринків;

  5. д) розподіл функцій у ієрархії центральних місць;

  6. е) все сказане правильне.

 5. Об'єктом регіонального економічного діагнозу може бути:

  1. а) країна;

  2. б) область;

  3. в) населений пункт;

  4. г) район міста;

  5. д) промислове підприємство;

  6. е) все сказане правильне.

 6. Промисловий центр — це місто:

  1. а) середнє;

  2. б) велике;

  3. в) мале.

 7. Галузі спеціалізації визначають:

   1. а) виробничий профіль району;

   2. б) участь у міжрайонному обміні;

   3. в) все сказане правильне.

 8. Які галузі визначають виробничий профіль району:

   1. а) спеціалізації;

   2. б) обслуговуючі.

 9. Галузевий район — це результат:

   1. а) просторової концентрації виробництва;

   2. б) просторової деконцентрації виробництва.

 10. Природні ресурси — це тіла і сили природи, які:

   1. а) беруть участь у виробничій діяльності;

   2. б) не беруть участі у виробничій діяльності.

 11. Як визначається економічна оцінка природних ресурсів:

  1. а) за кількістю і якістю;

  2. б) у вартісному вираженні.

 12. Нафтове родовище, яке не розробляється, можна Ініціювати як:

  1. а) природний ресурс;

  2. б) капітал;

  3. в) землю;

  4. г) ринок.

 13. Для якої стадії виробництва продукту важлива наявність наукових підрозділів:

   1. а) нововведення;

   2. б) зростання;

   3. в) стандартизації.

 14. Який ступінь стійкості економіки характерний для староосвоєних районів:

   1. а) стійка структура;

   2. б) нестійка структура;

   3. в) структура, що формується.

 15. Які якісні градації характеризують економічне зростання регіону:

  1. а) зростання;

  2. б) пожвавлення;

  3. в) стагнація;

  4. г) депресія;

  5. д) все сказане правильне.

 16. Яка стадія демографічної динаміки характерна для Києва:

  1. а) зростання;

  2. б) стагнація;

  3. в) депопуляція.

 17. У регіональній економічній діагностиці застосовують такі основні системи діагнозу:

  1. а) тестовий;

  2. б) функціональний аналіз;

  3. в) моделювання об'єкта;

  4. г) ретроспективний аналіз;

  5. д) все сказане правильне.

 18. Виділити аспекти, характерні для об'єкта і для предмета дослідження на тему: "Розміщення продуктивних сил":

  1. а) фрагмент дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність;

  2. б) сторони, властивості і відносини, які вивчає ця дисципліна;

  3. в) відтворення емпіричної реальності на абстрактному рівні;

  4. г) результат теоретичного абстрагування;

  5. д) результат дослідницьких дій чи діяльності;

  6. е) частина об'єктивної реальності, що володіє цими властивостями.

 19. Компактна регіональна диференціація передбачає:

  1. а) топологічну наближеність населених пунктів і економічних об'єктів один до одного;

  2. б) розселення по всьому ареалу населених місць і розміщення економічних об'єктів за віддаленістю один від одного.

 20. Регіональний економічний аналіз безконтактними методами здійснюється на основі діагностики:

  1. а) аналітичної;

  2. б) експертної;

  3. в) модельної.

 21. До якого типу столичних центрів Європи можна віднести Київ? Який тип діагнозу прийнятний для цього:

  1. а) той, що встановлює відхилення від норми, патологію;

  2. б) визначає належність об'єкта до того чи іншого класу, групи, типу;

  3. в) той, що описує об'єкт як унікальне поєднання ознак.

 22. Які методи організації процесів регіонального економічного діагнозу використовують: .

  1. а) побудову системи індикаторів;

  2. б) розробку якісних і кількісних шкал;

  3. в) класифікацію регіональних патологій та їх симптомів;

  4. г) збір і обробку діагностичної інформації;

  5. д) все сказане правильне.

 23. Промисловий пункт — це:

   1. а) невелике промислове підприємство;

   2. б) обслуговуючі галузі господарства;

   3. в) Все, сказане раніше.

 24. Елементами територіальної організації виробництв є:

   1. а) промисловий пункт;

   2. б) промисловий центр;

   3. в) промисловий вузол;

   4. г) Територіально-виробничий комплекс: обласного масштабу, економічного району;

   5. д) міста;

   6. е) села;

   7. є) вільні економічні зони;

   8. ж) все, сказане раніше.

 25. Основна районотворча роль належить галузям:

   1. а) спеціалізації;

   2. б) профільним галузям спеціалізації;

   3. в) обслуговуючим. 1. 18. За яких значень Іл галузь визначається як спеціалізована:

   1. а) Іл > 1;

   2. б) Іл < 1.

 2. Якими ознаками характеризується економічний район:

   1. а) спільністю території;

   2. б) однорідністю природи, господарства і культури;

   3. в) спеціалізацією і структурою виробництва;

   4. г) економіко-географічним положенням;

   5. д) завершеністю виробництва.

 3. Назвіть ознаки виділення інтегральних економічних районів:

   1. а) спільність території;

   2. б) наявність територіально-виробничого комплексу;

   3. в) економічне тяжіння території до ядра району;

   4. г) природні ресурси;

   5. д) все сказане правильне.

 4. Виділіть невичерпні природні ресурси:

   1. а) мінеральна сировина;

   2. б) сонячна радіація;

   3. в) енергія прибою, вітру;

   4. г) внутрішнє тепло Землі

   5. д) водні ресурси

 5. Як визначається технологічна оцінка природних ресурсів.

   1. а) Якісною характеристикою

   2. б) в балах-категоріях

   3. в) все сказане правильне

 6. Який із видів економічної оцінки ширше використовується для оцінки мінеральної сировини і палива:

  1. а) витратний

  2. б) рентний.

 7. Рентна оцінка природних ресурсів визначається методом:

  1. а) порівняльної оцінки

  2. б) компенсаційних затрат

  3. в) сказане правильне.

 8. Яка з рис характерна для земельних ресурсів:

  1. а) продукт природи;

  2. б) відновлювальний природний ресурс;

  3. в) містить функції предмета і засобу праці;

  4. г) незамінність;

  5. д) все сказане правильне.

 9. Яка питома вага чорноземів у структурі ґрунтового покриву України, %:

  1. а) 45,1;

  2. б) 54,7

  3. в) 60,3

 10. Який процент території України перебуває у природному стані, %:

   1. а) 5;

   2. 6)8;

   3. в) 15,3.

 11. Яка із категорій оцінки мінеральних ресурсів відбиває їх вивченість і розвіданість з найбільшою детальністю:

   1. а) А;

   2. б) В;

   3. в) С1;

   4. г) С2.

 12. Який ступінь промислової концентрації основного компонента характерний для залізних руд, %:

   1. а) 20 - 24;

   2. б) 25 - 27;

   3. в) 28 - 35.

 13. Яку площу займає лісовий фонд України, млн га:

   1. а) 8;

   2. б) 9,9.

 14. Назвіть другу за величиною ріку України:

  1. а) Дніпро;

  2. б) Сіверський Донець;

  3. в) Дністер.

 15. Які ресурси відносять до рекреаційних;

  1. а) мінеральні і термальні води;
   б) лікувальні грязі;

  2. в) лісові території;

  3. г) морські і річкові пляжі;

  4. д) все сказане правильне.

 16. У ринковому господарстві при розміщенні виробництва вибір споживача:

   1. а) служить орієнтиром для виробника;

   2. б) впливає на розподіл ресурсів;

   3. в) впливає на розподіл доходів;

   4. г) все сказане вище правильне.

 17. Технологія важлива при розміщенні виробництва

   1. а) вона задає межі виробничих можливостей;

   2. б) визначає, що буде вироблено;

   3. в) впливає на ціну продукту;

  1. г) жоден пункт цього переліку не дає відповіді на запитання про те, чим важлива технологія.

 18. Розміщення виробництва економічних благ характеризується:

   1. а) здатністю задовольнити потребу;

   2. б) рідкістю;

   3. в) цінністю;

   4. г) все сказане правильне.

 19. Розміщення виробництва вільного ринкового госодарства характеризується:

   1. а) необмеженою кількістю учасників конкуренції;

   2. б) вільним доступом до ринкової інформації;

   3. в) обмеженою роллю уряду в економіці;

   4. г) планомірністю. 1. Який з цих заходів є основним інструментом регіональної політики:

  1. а) наближення робітників до робочих місць;

  2. б) наближення робочих місць до робітників. 1. Припустимо, що компанії легко транспортувати сировину і компоненти, проте кінцевий продукт громіздкий. За інших однакових умов компанія вибере місце-розташування свого виробництва поблизу:

   1. а) джерел сировини і компонентів;

   2. б) ринків збуту.

 2. На якій стадії соціально-економічного розвитку перебуває економіка України:

   1. а) доіндустріальній;

   2. б) індустріальній;

   3. в) постіндустріальній.

 3. Яка частка економічно активного чоловічого населення зайнята у сільському господарстві індустріальних країн, %:

   1. а) менше 35;

   2. б) 35 - 39.

 4. Який вік жінок вважається в Україні працездатним, років:

   1. а) 16 - 60;

   2. б) 16 - 55.

 5. Яка питома вага сільського населення в Україні, %:

   1. а) 40;

   2. б) 35;

   3. в) 32.

 6. До категорії міст в Україні відносять поселення з чисельністю населення понад, тис. чол.:

   1. а) 10;

   2. б) 15.

 7. Коли на території України були засновані перші міста:

   1. а) VII ст. до н.е.;

   2. б) VI ст. до н.е.

 8. До категорій селищ міського типу в Україні відносять поселення з чисельністю населення понад, тис, чол.:

  1. а) 1,5;

  2. б) 2.

 9. В Україні проживає:

  1. а) понад 90 націй;

  2. б) понад 100 націй.

 10. Яка середня густота населення України, чол./км2:

  1. а) 89,0;

  2. б) 84,0;

  3. в )86,0.

 11. Якою була чисельність населення України на 01.01.98, млн. чол.

  1. а) 52,0;

  2. б) 52,1;

  3. в) 53,2;

  4. г) 50,3

 12. Яка питома вага жінок у структурі населення України, %

  1. а) 53;

  2. б) 47.

 13. Який ресурс має найвищий теплотворний коефіцієнт 1 т палива:

  1. а) природний газ;

  2. б) нафта;

  3. в) вугілля;

  4. г) торф;

  5. д) сланці.

 14. У якому столітті розпочався видобуток вугілля у Європі:

  1. а) XI;

  2. б) XII;

  3. в) ХІІІ.

 15. У яких областях і регіонах розташовані родовища природного газу в Україні:

   1. а) Харківська;

   2. б) Полтавська;

   3. в) Сумська;

   4. г) Передкарпаття;

   5. д) Донбас.

 16. Яка потужність електростанцій України, млн кВт:

   1. а) 50;

   2. б) 54.

 17. Назвіть основний центр тракторобудування:

  1. а) Харків;

  2. б) Кіровоград;

  3. в) Мелітополь;

  4. г) Житомир.

 18. Визначте центри виробництва електровимірювальних приладів:

  1. а) Київ;

  2. б) Львів;

  3. в) Луганськ.

 19. Назвіть центри транспортного машинобудування:

  1. а) Кременчук;

  2. б) Запоріжжя;

  3. в) Луцьк;

  4. г) Житомир.

 20. Визначте центри суднобудування:

  1. а) Миколаїв;

  2. б) Херсон;

  3. в) Київ;

  4. г) Запоріжжя;

  5. д) Керч.

 21. У яких центрах розміщене виробництво штучних алмазів і абразивних матеріалів:

  1. а) Полтава;

  2. б) Львів;

  3. в) Запоріжжя;

  4. г) Суми;

  5. д) Київ.

 22. Виробництво фосфатних добрив локалізоване у містах:

  1. а) Одеса;

  2. б) Вінниця;

  3. в) Донецьк.

 23. Виробництво соди зосереджене на підприємствах міст:

  1. а) Слов'янська;

  2. б) Лисичанська;

  3. в) Черкас.

 24. Найбільшими центрами гумо-азбестового виробництва е:

  1. а) Дніпропетровськ;

  2. б) Харків;

  3. в) Біла Церква.
  1   2   3

Схожі:

Чи тотожні об\Рекреаційний потенціал. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу туреччини зміст
Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що наука рпс вивчає особливості розміщення та розвитку народногосподарського комплексу...
Чи тотожні об\Індивідуальні навчально-дослідні завдання Теми рефератів
Науково-методичні засади дослідження розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил
Чи тотожні об\1. Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”
Твк, а також на формування ефективного механізму господарювання. Саме цим забезпечується велике прикладне значення наукових розробок...
Чи тотожні об\Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил І регіональна економіка
Вступ
Чи тотожні об\Гусар Ю., Розумний С. Чернівці. Що?
Жук М. В.,Круль В. Ф. Розміщення продуктивних сил І економіка регіонів України: Підручник. – К.: Кондор,2006. – 296 с
Чи тотожні об\План вступ І. Сутність економічного прогресу
Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин І кінцева мета виробництва
Чи тотожні об\Що таке наука?
Предмет І об'єкт у науці: критерії виокремлення предмету І об'єкту, предмет І об'єкт в соціології
Чи тотожні об\1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці І соціально-трудові відносини"
Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження
Чи тотожні об\Лекція. Предмет, завдання, об’єкт та суб’єкт брендінгу

Чи тотожні об\Сполучені штати одна з найбільших країн на Землі, що має неабиякий...
Землі, що має неабиякий вплив на інші країни. Це країна з величезним потенціалом, що вимагає дослідження, країна, що зуміла за порівняно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка