Регламент
Скачати 128.87 Kb.
НазваРегламент
Дата конвертації15.03.2013
Розмір128.87 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Географія > Регламент
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

від 07 листопада 2007 р. № 75
РЕГЛАМЕНТ

Головного управління земельних ресурсів у Вінницькій області
І. Загальні положення
1. Цей регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління земельних ресурсів у Вінницькій області (надалі Головне управління), пов'язаної із здійсненням ним своїх повноважень.

2. Головне управління спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, наказів Держземагентства, інших актів законодавства.

3. Головне управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Головного управління, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання територіальними органами земельних ресурсів.

4. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

5. Діяльність Головного управління є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації щодо його діяльності на веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління.

Інформація про діяльність Головного управління надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

6. Взаємовідносини між начальником та співробітниками Головного управління регламентуються Колективним договором.
II. Організація роботи Головного управління земельних ресурсів
Планування роботи
7. Робота Головного управління проводиться за квартальними планами заходів з виконання покладених на нього завдань.

8. 3аходи, передбачені у квартальному плані, повинні відповідати напрямам роботи Головного управління.

9. У квартальному плані визначаються:

- перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

- відповідальні за виконання завдань (робіт);

- строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

- результативні показники виконання плану.

10. Формування квартального плану здійснюється загальним відділом до 1 числа місяця наступного за звітним поточного року за пропозиціями структурних підрозділів, погоджених із заступниками начальника (відповідно до розподілу обов'язків).

11. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого квартального плану за рішенням начальника Головного управління.

Виключення з квартального плану питання здійснюється за дозволом начальника Головного управління на підставі службової записки заступника начальника (відповідно до розподілу обов'язків).

12. Структурні підрозділи Головного управління провадять свою діяльність згідно з квартальними планами, що затверджуються начальником або заступниками начальника відповідно до розподілу обов'язків.

13. Контроль виконання квартального плану проводиться щокварталу загальним відділом на підставі інформації відповідальних за виконання завдань.

14. По закінченні строку дії квартального плану на колегії Головного управління заслуховується звіт про його виконання.

Сектор інформаційного забезпечення забезпечує опублікування звіту про виконання річного плану на веб-сайті Головного управління.
^ Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату Головного управління
15. Повноваження начальника Головного управління визначаються Положенням про Головне управління земельних ресурсів у Вінницькій області, затверджене наказом Держземагентства від 18.07.2007 №71.

16. Розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками начальника здійснює начальник Головного управління за погодженням Голови Держземагентства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом Головного управління, в якому визначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на Головне управління завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів, а також територіальних органів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

17. Положення про самостійний структурний підрозділ розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником начальника відповідно до розподілу обов'язків і затверджується начальником Головного управління.
18. Обов'язки керівника самостійного структурного підрозділу визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків.
^ Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
19. Головне управління земельних ресурсів для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює науково-технічну раду в межах повноважень відповідно до законодавства. Рішення про утворення науково – технічної ради приймає начальник Головного управління.

20. Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать до компетенції Держземагентства, та обговорення найважливіших напрямів діяльності Головного управління утворюється колегія як консультативно-дорадчий орган, порядок діяльності якого визначається Положенням про колегію Головного управління, затвердженим наказом, та розробленим відповідно до Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1569.

21. Кількісний і персональний склад науково-технічної ради і положення про них затверджує начальник Головного управління. Кількісний і персональний склад колегії затверджує Голова Держземагентства.
Управління персоналом та проходження державної служби
22. Організація кадрової роботи у Головному управлінні здійснюється згідно з квартальним планом, в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

23. Прийняття на державну службу в Головне управління здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу до Головного управління на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

24. Тривалість робочого часу, правила поведінки працівників Головного управління визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державну службу".

25. 3 метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень керівництва Головного управління встановлюється в разі потреби чергування працівників структурних підрозділів згідно з графіком, який розробляється сектором кадрів за дорученням начальника Головного управління.

Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів за межами приміщень Головного управління з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю начальника або заступників начальника Головного управління, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами.

Інформація про місцеві відрядження працівників Головного управління фіксується у журналі.

26. У Головному управлінні формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах.

27. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1922.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого Головдержслужбою.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом та кадровою службою Головного управління під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

28. Головне управління розглядає пропозиції щодо нагородження грамотою або подякою Головного управління, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників апарату Головного управління та територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держземагентства.
^ III. Нормотворча діяльність
29. Нормотворча діяльність Головного управління проводиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, наказів Держземагентства, інших актів законодавства.


^ IV. Організація роботи з документами
30. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Держземагентстві, затвердженої наказом Держземагентства від 4 квітня 2006 року №122, та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153.

31. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається законодавством.

32. Організація діловодства у Головному управлінні покладається на начальника Головного управління. Пропозиції щодо удосконалення вносяться загальним відділом.

33. До основних видів роботи з документами належать:

- реєстрація вхідної кореспонденції;

- робота з документами у структурних підрозділах;

- підготовка документів для доповіді керівництву;

- підготовка та узгодження проектів актів організаційно-розпорядчого характеру;

- організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

- підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

- оформлення копій та додатків до документів;

- реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

- реєстрація створюваних у Головному управлінні документів;

- організація та здійснення контролю за виконанням документів;

- складення номенклатури та формування справ;

- підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

- ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів Головного управління.

34.Системи електронного документообігу та обробки інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів і Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

35. 3 метою забезпечення своєчасного та на належному рівні виконання документів у Головному управлінні здійснюється контроль за виконанням документів органів вищого рівня та власних.
^ V. Порядок проведення нарад. Апаратні наради
36. Апаратні наради проводяться щотижня.

37. Начальник Головного управління або у разі його відсутності перший заступник начальника проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Головного управління.

38. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальників Головного управління та керівників структурних підрозділів.

39. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не пізніше ніж у одноденний строк протоколами загального відділу.

Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

40. Організацію проведення апаратних нарад здійснює загальний відділ.
^ Оперативні наради
41. 3 метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління, начальник Головного управління або його заступник проводять оперативні наради.

42. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - у день її проведення.

43. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у дводенний строк протоколом. Протокол наради підписує головуючий.

44. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.
Міжвідомчі наради
45. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у Головному управлінні можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

46. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

47. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника начальника Головного управління та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

48. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ.
^ VI. Взаємодія Головного управління з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування
49. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, забезпечуючи постійну та ефективну співпрацю з ними. 50. Головне управління розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне інформування про стан розвитку земельних відносин.
^ VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю
51. 3 метою організації ефективної взаємодії між Головним управлінням, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян Головне управління забезпечує:

- проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

- організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері;

- проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Головного управління;

- інформування громадськості про діяльність Головного управління шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Головного управління;

- проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

- організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері земельних відносин.

Організацію роботи щодо ефективної взаємодії між Головним управлінням, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян покладено на сектор інформаційного забезпечення.

52. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у місячний строк начальником Головного управління або визначеною ним посадовою особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень) повідомляється листом за підписом зазначених осіб.
^ VIII. Організація роботи із зверненнями громадян
53. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства.

За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку окреме діловодство відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 та наказу Держкомзему від 29.09.03 № 236.

54. Розгляд звернень громадян покладається на структурні підрозділи Головного управління та юридичний сектор, який забезпечує кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян; ведення окремого діловодства за зверненнями громадян; здійснення контролю за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян; проведення аналізу та узагальнення звернень громадян з відповідним інформуванням керівника Головного управління; внесення пропозицій і вжиття заходів щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.

55. Особистий прийом громадян регулярно проводять начальник Головного управління, його заступники, керівники структурних підрозділів та інші посадові особи Головного управління згідно з графіком, затвердженим начальником Головного управління, який доводиться до відома громадян.

56. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.


Підготовлено:

Начальник загального відділу Бондаренко Л.М.

Головний спеціаліст юридичного сектору Заболотний А.В.

Схожі:

Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Регламент iconРегламент
Регламент Центру надання адміністративних послуг (далі Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання...
Регламент iconРегламент районної державної адміністрації
...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент iconРегламент Головного управління статистики у Донецькій області
Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Донецькій області (далі – Головне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка