Типове положення про кабінет охорони праці
Скачати 91.54 Kb.
НазваТипове положення про кабінет охорони праці
Дата конвертації25.03.2013
Розмір91.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 18 липня 1997 р. №191

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1997 р. за № 458/2262
1. Загальні положення

1.1. Це Типове положення поширюється на кабіне­ти охорони праці підприємств і на регіональні та га­лузеві (базові) методичні кабінети охорони праці.

Положення визначає основні завдання, порядок створення і організації роботи кабінетів охорони праці, встановлює загальні вимоги до їх оснащення та змісту роботи.

Вимоги даного Типового положення поширюються на всі підприємства, виробничі і науково-виробничі об'єднання, установи та інші організації незалежно від форм власності, видів діяльності та підпорядкованості, де створюються кабінети охорони праці.

1.2. Кабінет охорони праці є організаційним та на­вчально-методичним осередком пропаганди знань з питань охорони праці серед працівників.

1.3. Кабінет охорони праці створюється на підприємстві з чисельністю працівників 400 і більше осіб за наказом (розпорядженням) власника або упов­новаженої ним особи.

На підприємствах чисельністю до 400 працівників кабінет охорони праці може бути суміщений з при­міщенням для навчальних занять.

1.4. Регіональний (обласний, міський чи районний) методичний кабінет охорони праці створюється за спільним рішенням відповідної місцевої державної ад­міністрації і місцевого органу Держнаглядохоронпраці.

Регіональний методичний кабінет охорони праці може бути спеціалізованим за певним галузевим спрямуванням виробництв, провідним для даного ре­гіону, або міжгалузевим, функціональні завдання та зміст роботи якого охоплюють всі виробництва регіо­ну незалежно від їх галузевого спрямування.

1.5. Регіональний спеціалізований методичний кабінет охорони праці створюється на базі підприєм­ства з чисельністю працівників 400 і більше осіб чи на­уково-дослідного інституту, галузеве спрямування діяльності якого відповідає провідному галузевому спрямуванню виробництв даного регіону.

Регіональний міжгалузевий методичний кабінет охорони праці створюється при місцевих органах ви­конавчої влади і державного нагляду за охороною праці.

1.6. Галузевий методичний кабінет охорони праці створюється за наказом (рішенням колегії, правління) виробничого, науково-виробничого та іншого об'­єднання, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади на базі галузевого науково-дослід­ного інституту, підприємства з чисельністю праців­ників 400 і більше осіб або іншої організації, яка має необхідні для цього кадрові та матеріально-технічні можливості.

1.7. На підприємстві, в об'єднанні, установі чи організації, де згідно з пп. 1.3 — 1.6 створюється кабі­нет охорони праці, на основі цього Типового положен­ня з урахуванням специфіки виробництва розроб­ляється і затверджується власником або уповноваженим ним органом відповідне Положення про кабінет охорони праці.

1.8. Діяльність кабінету охорони праці здійснюєть­ся згідно із Законом України "Про охорону праці", іншими чинними актами законодавства в галузі охо­рони праці, рішеннями колегії, наказами та розпоря­дженнями Держнаглядохоронпраці України з питань навчання та пропаганди охорони праці, а також Типо­вим положенням про навчання, інструктажі перевірку знань працівників з питань охорони праці і Положен­ням про кабінет охорони праці підприємства (об'­єднання, установи тощо).

^ 2. Основні завдання та зміст роботи кабінету охорони праці

2.1. Основними завданнями кабінету охорони праці підприємства є проведення організаційної і методич­ної роботи щодо навчання працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, вироб­ничого травматизму та професійних захворювань.

2.2. Відповідно до основних завдань, зазначених у п. 4.1 цього Типового положення, кабінетом охорони праці підприємства здійснюється така робота:

2.2.1. Організація проведення навчання, перевірки знань та інструктажу працівників з питань охорони праці, подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки при виник­ненні аварій, а також спеціального навчання, атестації та переатестації з питань безпеки праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, і подання відповідної організаційної та методичної допомоги ке­рівникам структурних підрозділів підприємства.

2.2.2. Організація проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для працівників пе­ред перевіркою їх знань з питань охорони праці.

2.2.3. Організація проведення навчання студентів і учнів з питань охорони праці стосовно конкретних робіт до початку виконання ними цих робіт на даному підприємстві поза навчальною програмою (сту­дентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо).

2.2.4. Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з усіма новоприйнятими на постійну або тимчасову роботу працівниками та з працівниками, які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з воді­ями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства, а також з студентами, учня­ми та вихованцями закладів освіти, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики, а в закладах освіти — перед початком їх трудового та професійного навчання в навчальних лабораторіях, майстернях, на полігонах, дільницях тощо.

2.2.5. Проведення з працівниками, у разі потреби, позапланового інструктажу з охорони праці.

2.2.6. Організація пропаганди безпечних та не­шкідливих умов праці на підприємстві шляхом прове­дення лекцій, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, переглядів кіно- та відеофільмів, розповсюдження за­собів друкованої та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо, що пропагують позитив­ний досвід роботи щодо профілактики аварій, вироб­ничого травматизму та професійних захворювань.

2.2.7. Сприяння впровадженню у виробництво до­сягнень науки і техніки, в тому числі ергономіки, про­гресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників шляхом органі­зації відвідування працівниками підприємства відпо­відних виставок, вивчення відповідних тем під час на­вчання працівників, подання допомоги керівникам структурних підрозділів підприємства в оформленні та оснащенні відповідних стендів в цехах та інших вироб­ничих підрозділах.

2.2.8. Здійснення зв'язку з закладами освіти, нау­ковими установами та іншими організаціями з питань навчання та пропаганди охорони праці, організація впровадження їх відповідних рекомендацій.

2.2.9. Подання організаційної та методичної допо­моги в проведенні навчання, перевірки знань, первин­ного, повторного і позапланового інструктажів та ста­жування працівників інших споріднених за профілем виробництва і технологією невеликих підприємств, де немає можливості проводити цю роботу, а також пра­цівників, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю відповідного профілю.

2.3. Основними завданнями регіонального (спеці­алізованого, міжгалузевого) методичного кабіне­ту охорони праці є подання організаційної та методич­ної допомоги підприємствам, розташованим в межах відповідної території, перш за все тим, що належать до сфери управління місцевого органу виконавчої вла­ди, та підприємствам недержавної форми власності в удосконаленні навчання працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду роботи щодо профілакти­ки аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань.

2.4. Відповідно до основних завдань, зазначених у п. 2.3 цього Типового положення, регіональним ме­тодичним кабінетом охорони праці здійснюється така робота:

2.4.1. Вивчення та узагальнення позитивного дос­віду, розробка пропозицій щодо удосконалення орга­нізаційної і методичної роботи кабінетів охорони пра­ці підприємств, розташованих в межах відповідної території.

2.4.2. Організація і проведення регіональних кон­ференцій, нарад, семінарів, оглядів-конкурсів роботи кабінетів охорони праці підприємств.

2.4.3. Організація тематичних виставок, що пропа­гують позитивний досвід підприємств щодо запобіган­ня аваріям, нещасним випадкам та професійним за­хворюванням, розповсюдження цього досвіду через засоби масової інформації, друкованої та наочної агі­тації тощо.

2.4.4. Організація забезпечення кабінетів охорони праці підприємств регіону наочними посібниками, друкованими, технічними та іншими засобами навчан­ня та пропаганди, методичними посібниками та реко­мендаціями щодо нових форм і методів цієї роботи, інформаційними матеріалами про чинні акти законо­давства та нормативні акти про охорону праці.

2.4.5. Подання організаційної та методичної допо­моги в проведенні навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників невеликих підприємств, де нема можливості провести цю роботу, а також праців­ників, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, за винятком підприємств і працівників, зазна­чених у п. 2.2.9 цього Типового положення.

2.5. Галузевий методичний кабінет охорони праці вирішує завдання та здійснює роботи, визначені пп. 2.3 та 2.4 цього Типового положення, в межах підприємств, підпорядкованих виробничому, науково-виробничому та іншому об'єднанню, міністерству чи іншому центральному органу виконавчої влади, яким він створений.

2.6. В регіональному і галузевому методичному кабінеті охорони праці, створеному та обладнаному на базі підприємства, проводиться також робота, пе­редбачена пп. 2.1 і 2.2 цього Типового положення.

^ 3. Обладнання кабінету охорони праці

3.1. Кабінет охорони праці обладнується за проек­том, складеним з урахуванням специфіки виробницт­ва на даному підприємстві (в регіоні, об'єднанні тощо) і затвердженим власником або уповноваженою ним особою.

3.2. Для обладнання кабінету охорони праці на­дається спеціальне приміщення, площа якого згідно з вимогами СНиП 2.09.04-87 "Адміністративні та побу­тові будівлі" визначається в залежності від облікової чисельності працівників підприємства:

— до 1000 осіб —24 кв. м;

— від 1001 до 3000 осіб — 48 кв. м;

— від 3001 до 5000 осіб — 72 кв. м;

— від 5001 до 10000 осіб — 100 кв. м;

— від 10001 до 20000 осіб — 150 кв.м;

— понад 20000 осіб — 200 кв. м.

3.3. На підприємствах з пересувним характером робіт, поряд із стаціонарними, можуть обладнуватися мобільні кабінети охорони праці (у вагонах, автобусах, фургонах тощо), площа яких визначається з розрахун­ку не менше 1,2 кв. м на одне навчальне місце.

3.4. Планування приміщення, призначеного для об­ладнання кабінету охорони праці, і розміщення в ньо­му навчальних місць та устаткування здійснюється згідно з вимогами СНиП 2.08.89 "Громадські будівлі та споруди" та Тимчасових санітарних норм та правил для працівників обчислювальних центрів.

3.5. Кабінет охорони праці повинен бути оснащений:

3.5.1. Актами законодавства та державними міжга­лузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпечен­ням для персональних комп'ютерів, директивними, інструктивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, безпе­ки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

3.5.2. Підручниками, навчальними та наочними по­сібниками і приладдям (плакати, стенди, схеми, ма­кети, моделі, кіно-, відео- і діафільми та інші наочні за­соби навчання та інструктажу з безпеки праці, вироб­ничої санітарії та пожежної безпеки).

3.5.3. Технічними засобами навчання (проекційна, аудіо- та відеоапаратура, навчально-контролюючі машини, тренажери, комп'ютери, контрольно-вимірювальні прилади тощо) та навчальним інвентарем (натурні зразки засобів індивідуального та колективного захисту, приладів та пристроїв безпеки тощо).
^ 4. Організація роботи кабінету охорони праці
4.1. Робота кабінету охорони праці здійснюється у відповідності з перспективним (річним) і поточними (місячними чи квартальними) планами, затвердженими:

а) на підприємстві - власником або уповноваженою ним особою за узгодженням з профспілковим органом (уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці);

б) у регіональному (спеціалізованому, міжгалузевому) методичному кабінеті - керівником служби охорони праці місцевого органу виконавчої влади за узгодженням з місцевим органом Держнаглядохоронпраці;

4.2. Відповідальність за створення і обладнання кабінету охорони праці та контроль за його роботою покладається на власника або уповноважену ним особу.

4.3. Організація роботи кабінету охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці та Рекомендаціями щодо структури та чисельності служби охорони праці покладається власником або уповноваженою ним особою на керівника служби охорони праці підприємства, а на підприємствах (в об'єднаннях) з чисельністю понад 500 працівників - на спеціаліста (інженера) служби охорони праці або на іншого підпорядкованого цьому керівнику спеціально призначеного працівника, який має відповідну професійну підготовку і в установленому порядку пройшов перевірку знань з питань охорони праці.

4.4. Особа, відповідальна за організацію роботи кабінету охорони праці:

– перспективний та поточні плани роботи кабінету щодо здійснення завдань, визначених у розділі 2 цього Типового положення, і подає їх на узгодження та затвердження в установленому порядку;

– організовує та контролює хід виконання робіт, передбачених планами роботи кабінету:

– сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності кабінету, впровадженню та ефективному використанню в його роботі навчально-наочних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, сучасних технічних засобів навчання та контролю знань тощо;

– готує проекти наказів (розпоряджень) і пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи та оснащення кабінету;

– забезпечує справний стан обладнання кабінету;

– сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з охорони праці в цехах і на виробничих дільницях шляхом організації забезпечення їх засобами друкованої та наочної пропаганди охорони праці.

Схожі:

Типове положення про кабінет охорони праці iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається
Типове положення про кабінет охорони праці iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Днаоп 00 15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, днаоп 00 12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Днаоп 00 15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, днаоп 00 12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Днаоп 00 15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, днаоп 00 12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, днаоп 00 12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, днаоп...
Типове положення про кабінет охорони праці iconТипове положення про службу охорони праці
Відповідно до цілей, зазначених в п. 1 цього Типового положення, служба охорони праці вирішує завдання
Типове положення про кабінет охорони праці iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка