Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима
Скачати 147.85 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима
Дата конвертації27.03.2013
Розмір147.85 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році

Володимир Гудима,


методист навчально-методичного

кабінету регіонального краєзнавства КОІПОПК
Київщинознавство – курс за вибором, розроблений як структурний компонент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Запровадження даного курсу є актуальним, тому що одним із основних пріоритетів сучасної освітньої системи є патріотичне вихо­вання підростаючого покоління. Особистість школяра розгляда­ється як головна соціальна цінність, що знаходиться в епіцентрі навчально-виховного процесу, який має бути націлений на форму­вання в учня загальнолюдських цінностей і в першу чергу національної само­свідомості.

Лише маючи нову українську генерацію, яка стане консолідативним ядром нашої держави, можна розраховувати на гідне місце України у європейському та світовому просторі.

Мала батьківщина є одним з місточків до пізнання своєї великої Батьківщини – України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 10 червня 2002 ро­ку №789 в Київській області була розроблена обласна "Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року ", яка успішно виконана.

Головним підсумком виконання даної програми стало запровадження у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області курсу "Київщинознавство", навчально-методичного забезпечення даного курсу (видання посібників і підручників "Київщинознавство" для учнів 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів, географічного атласу Київської облас­ті), організацію в Київському обласному інституті післядип­ломної освіти педагогічних кадрів курсової підготовки вчителів, які викладають київщинознавство, проведення обласного огляду-конкурсу робіт учнівської молоді "Топоніміка й історія освіти рідного краю".

"Київщинознавство" – курс, що формує національну самосві­домість, сприяє відродженню духовності й історичної пам’яті народу, збереженню і популяризації безцінних скарбів матеріальної і духовної культури, розвитку краєзнавчо-пошукової дослідницької роботи.

Все це визначає найсерйозніше ставлення до названого регіонального інтегрованого курсу, коли всі його учасники стають активними діючими особами в процесі національного відродження.

Основні завдання курсу "Київщинознавство":

  • розширення знань школярів про Київську область, свій район, місто, село де проживає учень;

  • формування в учнів уявлення про Київщину і конкретний населений пункт як цілісний об’єкт пізнання, що має свою природу, історію, економічний та соціально - куль­тур­ний розвиток;

  • виховання в учнів глибокої поваги до своєї малої батьківщини;

  • удосконалення дослідницько-краєзнавчої роботи в конкретному регіоні.

У курсі "Київщинознавство" поєднуються історичні, антрополо­гічні, археологічні, природничі, економічні, лінгвістичні, етнокультур­ні знання про Київську область.

У 2011/2012 навчальному році викладання курсу буде здійснюватися за навчальною програмою "Київщинознавство. 1-12 класи", реко­мен­дованою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12 – 1717 від 30.04.2009 року.). Структурних змін у програмі не передбачено. У кожному класі на вивчення курсу "Київщинознавство" відводиться 35 го­дин на рік (1 година на тиждень).

Київщинознавство включає такі компоненти змісту:

 1. Київська область – адміністративно-територіальна одиниця; історія її формування.

 2. Природно-географічні особливості Київщини, їх вплив на розселення та господарську діяльність.

 3. Розгортання історичних подій на даній території.

 4. Населення краю та його господарська діяльність.

 5. Культурно-побутова сфера населення Київщини в контексті загальнонаціональної культури.

 6. Проблеми та перспективи розвитку Київщини.

У процесі навчання необхідно показати зв'язок між історією свого краю та історією України, природними особливостями території Київщини і географічною оболонкою, між господарством і культур­ною спадщиною нашого краю та загальноукраїнською економікою і культурою.

Особливості викладання курсу "Київщинознавство":

У 1-му класі необхідно впроваджувати ігрові форми навчальної діяльності з використанням наочності, враховуючи ознайомлюючий характер курсу для даної вікової категорії дітей. Провідними є теми "Моя родина", "Твій населений пункт", "Люби і знай свій рідний край", "Твоє духовне коріння". Вчитель, використовуючи результати прове­дених екскурсій, повинен охарактеризувати разом з учнями природні, історичні, економічні особливості свого населеного пункту.

У 2 класі учні повинні глибоко вивчити дерево свого роду і через це осмислити себе частинкою населення свого міста чи села, Київ­щини, України. Такий підхід дає можливість підтримувати розвиток перших паростків патріотизму і національної самосвідомості у дітей. Провідними є теми "Твоє духовне коріння", "Моя родина", "Твій населений пункт".

У 3 класі основною повинна стати тема "Твоє духовне коріння". Вона має народознавче спрямування під час вивчення якої учні знайомляться з народними звичаями, обрядами, святами. При вив­ченні даної теми рекомендуємо використовувати літературу з народознавства для початкової школи.


У 4 класі провідними повинні стати теми "Мій рідний край", "Мій населений пункт", "Моя родина", під час вивчення яких учні знайомляться з особливостями природи, населення, його господарської діяльності в Київській області та в своєму населеному пункті. Курс "Київщинознавство" у 4 класі має пропедевтичний характер, оскільки є основою для засвоєння матеріалу курсів "Природознавство" та "Географія" у середніх та старших класах.

Значна увага у 1-4 класах має приділятись проведенню екскурсій, уроків-мандрівок, пізнавально-дослідницьких занять на відкритій місцевості з метою більш глибокого вивчення рідного краю.

У 5 класі курс "Київщинознавство" має природничо-географічне спрямування. Особливу увагу необхідно приділити вивченню природ­них, економічних, культурно-історичних особливостей своєї місце­вості. Під час вивчення теми "Пам’ятні місця Київщини" потрібно звер­ну­ти увагу на відомі храмові споруди області, об’єкти літератур­ного, історичного та географічного краєзнавства на території Київської області.

Провідними у 6 класі є теми "Розвиток історичних подій на території Київщини", "Література рідного краю", "Мистецтво Київ­щини", "Мова та топо­німіка рідного краю". Під час вивчення цих тем треба звернути увагу учнів на історичні події, які відбувались у ХІІІ- ХХ століттях на території Київщини, на місця, пов’язані з життям і творчістю Т.Г. Шевченка, письменників Київщини, відомих худож­ників, музикантів, акторів театру і кіно Київщини, мистецькі твори про рідний край, на особливості мовних діалектів своєї місцевості, походження назв найбільших географічних об’єктів Київщини, мікротопоніми свого населеного пункту.

У 7 класі треба приділити увагу вивченню історії освіти і науки рідного краю від найдавніших часів до сьогодення, системи охорони здоров’я, розвитку засобів масової інформації на території Київщини – періодичних видань, радіо, телебачення, поштового зв’язку, книго­друкування. Треба також визначити головні екологічні проблеми краю, причини екологічної кризи, пов’язаної з аварією на Чорнобильській АЕС та шляхи їх подолання.

У 8 класі курс "Київщинознавство" має народознавчий характер. Головну увагу треба приділити вивченню основних етапів розвитку традиційного господарства, давати характеристику основним видам промислів і ремесел Київщини, звичаям та обрядам населення нашого краю, характеризувати історико-етнографічні особливості свого насе­леного пункту та основні види господарської діяльності рідного краю.

Культурно-етнографічні та мовні особливості населення Київщи­ни, походження основних топонімічних назв географічних об’єктів нашої області будуть вивчатись у 9 класі. Учні повинні ознайомитись з основними етапами формування української нації та їх відображенням в історії Київщини, етнічним складом населення Київської області, свого району, міста, регіональними особливостями одягу та житла Київщини, правилами народної моралі, рисами сімейного побуту та родинного виховання на Київщині.

Особливості природи Київщини будуть вивчатись у 10 класі. Учні поглиблять свої знання про особливості рельєфу, кліматичні умо­ви рідного краю, гідрологічні об’єкти, види ґрунтів, рослинний і тваринний світ, екологічні проблеми області, природно-заповідні тери­торії різних рівнів, що розташовані в нашому регіоні. Крім того шко­лярі ознайомляться з демографічною ситуацією, зайнятістю населення, ринком праці області.

З господарським комплексом України, спеціалізацією промис­ловості і сільського господарства, освітньою системою Київської області, історією свого навчального закладу, іменами видатних педагогів рідного краю, найбільш відомими науково-дослідними уста­новами, культурними надбаннями рідного краю учні будуть знайо­митись у 11 класі при вивченні тем "Економічний розвиток рідного краю", "Розвиток науки", "Освіта Київщини". Особливу увагу треба приділити профорієнтаційній роботі з учнями.

На викладання київщинознавства за рахунок варіативної скла­дової навчального плану відводиться:

- У 1-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів області 35 го­дин (1 год. на тиждень).

- У 10-11 класах загальноосвітнього напряму курс викладається у повному обсязі (35 год. на навчальний рік)

- У 10-11 класах профільного напряму не менше 17 годин (0,5 год. на тиждень) на навчальний рік.

Викладати курс "Київщинознавство" у 10-11 класах повинні вчи­телі, які пройшли курсове підвищення кваліфікації на базі Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з київщинознавства, по­винно спиратись на повноту розкриття понять і закономірностей, правильність і науковість викладення матеріалу, логічність вживання краєзнавчої термінології, ступінь самостійності відповідей та дока­зовості у викладенні думок, участь у пошуковій діяльності та її результативності.

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів залишаються поточне, тематичне та семестрове, а основною одиницею оцінювання – навчальна тема.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 ро­ку № 496, обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досяг­нення учнів з предметів варіативної складової робочого навчального плану закладу.

Оскільки київщинознавство є курсом за вибором варіативної складової навчального плану, тому поточне, семестрове і річне оцінювання навчальних досягнень учнів з київщинознавства здійснюється за пропонованими критеріями та 12-бальною системою.


^ Рівні навчальних досягненьБали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


Початковий

1

Учень розрізняє окремі краєзнавчі явища та об’єкти (компоненти природи, населені пункти, історичні події), за допомогою вчителя від­тво­рює їх та виконує лише фрагменти практичних завдань.

2

Учень фрагментарно відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або декілька запропонованих краєзнавчих об’єктів, має поверхові уявлення про них; практичні завдання виконує лише за допомогою вчителя.

3

Учень відтворює менше половини навчального матеріалу, у деяких випадках дає нечіткі харак­теристики краєзнавчих об’єктів, має обмежений термінологічний та словниковий запас; за інст­рукцією і з допомогою вчителя виконує прак­тичні завдання без висновків та узагальнень.

Середній

4

Учень частково відтворює текст навчального матеріалу, дає нечітке визначення основних понять і термінів з допомогою вчителя, називає відповідно до теми конкретного уроку краєзнавчі поняття, повторює за зразком практичну роботу, під час відповіді намагається користуватись краєзнавчою літературою.

5

Учень відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує природні об’єкти та суспільні явища за типовим планом; намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами, частково володіє краєзнавчою номенклатурою.

6

Учень самостійно дає більшість визначень, пе­ред­бачених темою уроку, відтворює значну час­тину вивченого матеріалу; з допомогою вчителя виявляє причинно-наслідкові зв’язки, ілюструє їх власними прикладами; на середньому рівні володіє краєзнавчою номенклатурою; може користуватися з допомогою вчителя джерелами краєзнавчої інформації.

Достатній

7

Учень має достатні краєзнавчі знання і засто­совує їх для вирішення стандартних ситуацій; має цілісне уявлення про природі та суспільні яви­ща в Київській області, вміє вести спос­тереження за навколишнім середовищем; дос­татньо володіє краєзнавчою номенклатурою.

8

Учень засвоїв основні поняття і категорії про Київську область (історичні, природні, госпо­дарські, суспільні, етнографічні тощо); засто­совує здобуті знання на практиці, викорис­товуючи прийоми аналізу при характеристиці природних та суспільних явищ, показує їх зміну в часі; вміє наводити приклади взаємозв’язків явищ та процесів, які відбуваються на загальнодержавному та регіональному рівнях; знає обов’язкову краєзнавчу номенклатуру.

9

Учень на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом з київщинознавства, може засто­совувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію суспільного життя Київщини; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі, господарстві, між історичними явищами; супроводжує показ краєзнавчих об’єктів їх словесним описом.

Високий

10

Учень володіє набутими знаннями та викорис­товує їх для вирішення нової навчальної проб­леми; виявляє розуміння історичних, природ­ничих, суспільних процесів на території Київ­щини; робить аргументовані висновки; рецензує відповіді інших учнів; дає розгорнуту відповідь по темі; вільно застосовує більшість краєзнавчих понять та може їх класифікувати; добре володіє краєзнавчим матеріалом.

11

Учень володіє глибокими й міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати; може аналізувати краєзнавчу інформацію, вміє працювати з реко­мендованими вчителем джерелами краєзнавчої інформації, та на високому рівні її аналізувати та використовувати.

12

Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал; має глибокі й міцні знання; здатний презентувати власну інтерпретацію краєзнавчих явищ та процесів; самостійно аналізувати при­родні та суспільні явища, здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє краєзнавчою інформацією та творчо її використовує.


У процесі вивчення київщинознавства важливе значення має пошуково-дослідницька діяльність учнів. У 2011/2012 навчальному році, буде продовжений огляд-конкурс робіт учнівської молоді "Топоніміка й історія освіти рідного краю", головною метою якого є активізація пошуково-дослідницької краєзнавчої роботи в регіонах області. Завдання цього конкурсу повинні реалізуватися під час вивчення більшості тем курсу "Київщинознавство". Умови прове­дення огляду-конкурсу надруковано в Інформаційно-методичному збір­нику управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 5 за 2008 рік.

У процесі викладання київщинознавства можна використовувати навчальні посібники і підручники для 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів, географічний атлас "Київщина: Моя мала Батьківщина", навчальні посібники, які випущені в регіонах Київської області.

Готується до друку навчально-методичний посібник "Київщино­знавство, 2 клас".

Рекомендована література:

Навчальні посібники та підручники, атласи

 1. Київщина: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина / Від. ред. Т.В.Погурельська. – К.: ТОВ "Видавництво "Мапа", 2001. – 24с..

 2. Ткаченко Л.П., Гудима В.М. Київщинознавство. 3 клас. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 132 с.

 3. В.М.Гудима, Л.П.Ткаченко Київщинознавство. 4 клас: Навчально- методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 138 с.

 4. Навчально-методичні матеріали до викладання курсу Київщинознавство у 6 класі: Посібник / Автори-упоряд.: А.І.Довгань, В.В.Совенко. – Вишневе: КПВД "Педагогіка", 2002. –69 с.

 5. Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М. Київщинознавство. Підручник для 7 класу загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК. 2004. – 118 с.

 6. Київщинознавство 8 клас: Навчально-методичний посібник/ автори-упорядники В.М.Гудима, А.І.Довгань, В.В. Совенко – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 240 с.

 7. Цимбалюк В.І., Гудима В.М. Київщинознавство: Підручник для 9 кла­­су загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 144 с.

 8. Київщинознавство.10 клас: Навчально-методичний посібник / Автори-упоряд.: А.І. Довгань, В.В. Совенко, В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – 159 с.

 9. Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М. Київщинознавство 11клас:Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 230 с.

 10. Київщинознавство: Посіб. для вчителя / За ред. І.Л.Лікарчука.- К.: [Вид. Ешке О.М.], 2001. – Вип. 1. – 295 с.

Природа. Населення. Господарство

 1. Географічна енциклопедія України. В 3-х т. – К.: УРЕ ім. М.П. Бажана, 1989-1993.

 2. Корнєєв В.П. Вивчення географії своєї області. К. , 1991. – 64 с.

 3. Надтока О.Ф. Географія рідного краю. Київщина. – Біла Церква: Мустанг, 1997. – 148 с.

 4. Петренко Г.І. Рідний край. – Бориспіль, 1993. – 48 с.

 5. Хрестоматія з географії України. – К.: Генеза, 1994. – 448 с.

 6. Яценко В.С. Географія рідного краю. Київщина: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. шк. Київ. обл. / За ред. Л.Б.Паламарчук. – К. : Магістр-S, 1997. – 120 с.

Охорона навколишнього середовища

 1. Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К.: Заповіт, 1996. – 30 с.

 2. Охорона, вивчення і збагачення рослинного світу. – К.: Либідь, 1992.- 52 с.

 3. Природа і ми: Збірник / Упоряд. А.І. Філатов. – К.: Реклама, 1990.- 207 с.

 4. Рідкісні види рослин і тварин Київщини та Богуславщини занесені до Червоної Книги України. – Богуслав, 1998. – 12 с.

Історичний розвиток Київщини

 1. Перерва В.С. Графи Браницькі – підприємці та меценати. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В.,2010. – 270 с.:іл.

 2. Історія шкільництва в містах і селах Київщини ХІХ-початку ХХ століття. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В.,2008. – 672 с.:іл.

 3. Заклади освіти Київщини. Минуле та сучасне. – К.: (Вид. О.М. Ешке), 2002. – 528 с.

 4. Історія поселень Броварського краю. 3 т. Бровари: Водограй, 2003. – 640 с.

 5. Шафаренко А.М. "Германівка – мій вічний диво грай", Обухів, 2008. – 640 с.

 6. Смовж П.Я. "Крізь роки і відстані". Нариси історії Іванівського району, 2001. – 480 с.

 7. Салій О. "Зустрічі на землі Кагарлицькій", 2006. – 552 с.

 8. Чорні жнива на Фастівщині, Науково-інформаційний бюлетень, 2008. – 302 с.

 9. Село Зазім’я на Київщині. Історико-краєзнавчий нарис, 2000. – 224 с.

 10. Київський обласний інститут післядипломної освіти педаго­гіч­них кадрів – 1939, 1999, 2009. – Інформаційне видання, 2009. – 336 с.

 11. Салій О. Богуслав. Історія і сучасність. Нариси, 2010. – 319 с.

 12. Серія "Історична спадщина Обухівщини". Нариси історії Обухівського району. – 2008, 2009, 240 с.

 13. Ащенко Н.В. Люба земле моя, Макарівщино (з історії рідного краю). – Макарів, 1995. – 42 с.

 14. Бейліс В.Л. Апостоли віри. Серія "Васильків і васильківці". – К.: Хрещатик, 1997. – 80 с.

 15. Бейліс В.Л. Минуле Васильківщини очима сучасників. – Васильків, 1994. – 63 с.

 16. Бейліс В.Л. На землі Васильківській. – К.: Молодь, 1992. – 96 с.

 17. Дубинець І. Горить Медвин: Історико-мемуарний нарис. – Богуслав: МПП Квадрат, 1992. – 40 с.

 18. Етнографія і фольклор рідного краю: Конспект лекцій. – К., 1996. – 80 с.

 19. Згурівщина (історичні екскурси). – К., 1996. – 127 с.

 20. Зиль А.С. Бориспільщина в роки війни. – К.: Харпер, 1996. – 144 с.

 21. Зиль А.С. Історія Бориспільщини (древній період-1900р.) – Бориспіль, 1992. – 269 с.

 22. Кравченко С., Кравченко М. Київське Полісся в 20-30 – ті роки 20 ст. – Обуховицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – 1999. – 27 с.

 23. Махінчук М.Г. Обереги нашої пам’яті: Книга для читання з історії Рідного краю / Передмова І.Ф.Драча. – Одеса: РВА "Аспект", 1998. – 224 с.

 24. Нестеров Р.Г. Літопис рідного краю. Миронівський район у Великій Вітчизняній війні. – Миронівка, 1993. – 113 с.

 25. Салій О.О. Жар-птиця Кагарлицького парку: Художньо-історичні оповіді. – К.: Будівельник, 1993. – 104 с.

 26. Цимбалюк В.І. та ін. Сквира. Сторінки історії. – К.: Наукова думка, 1990. – 352 с.

 27. Цимбалюк В.І., Пасічник Ю.І. Колиска українського народу. – К.: Магістр-S, 2000. – 232 с.

 28. Біла Церква. Шлях крізь віки. / За заг. ред. П.І. Юхименко. – Біла Церква: "Буква". – 1994. – 380с.

 29. Історія міст і сіл Української РСР: Київська область / Ф.М. Рудич (голова ред. колегії) та ін. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1971. – 792 с.

 30. Київщина. Із минулого в майбутнє / Упорядник Г.А. Теремко. – К. "Академія", 2002. – 200 с.

 31. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995. – 320с.

 32. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова думка, 1993. – 148с.

Освіта. Наука. Культура

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 1993. – 588 с.

 2. Історія Української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К., 1994. – 518 с.

 3. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995. – 320 с.

 4. Сквирський ліцей: традиції і сучасність / Упор. і заг. ред. В.І.Цимбалюк. – Сквира, 1999. – 216 с.

 5. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.

 6. Храплива-Щур Л. Українські народні звичаї в теперішньому побуті. – Фастів: Поліфаст, 1993. – 155 с.

Мова та література

 1. Глущенко В. Великий Кобзар і Миронівщина. – Миронівка: "Миронівський край", 1998. – 98 с.

 2. Література Баришівщини. – Баришівка, 1999. – 95 с.

 3. Література рідного краю: навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 1997. – 44 с.

 4. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова Думка, 1993. – 148 с.

 5. Раковський К.В. Література Переяславщини. – Переяслав-Хмельницький: ВО Пальміра, 1995. – 134 с.

 6. Література рідного краю: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 1997. – 44 с.

Туристсько-краєзначі дослідження Київщини

 1. Костриця М. Ю. Туристсько – краєзнавча робота в школі: посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1985. – 128 с.

 2. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 191 с.

 3. Методика польових фізико-географічних досліджень: Посібник. – К., 1999. – 68 с.

 4. Проведення спостережень за рослинами, занесеними до Червоної книги України // Інформаційний збірник МО України. – 1990. – № 17.

 5. Шляхи організації фольклорно-пошукової роботи учнів: Метод. реком. – К., 1999. – 47 с.

6. Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник – К.: Знання, 1998. – 432 с.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconПро окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012 навчальному році Володимир Гудима iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка