Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М
Скачати 84.89 Kb.
НазваСутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М
Дата конвертації04.03.2013
Розмір84.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
УДК 338.146

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Гарасюк Д.М.

Аспірант кафедри прикладної статистики та економіки праці

Луцького національного технічного університету
Науковий керівник – д.е.н., проф. Л.М. Черчик
Анотація

Гарасюк Д.М. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. У статті окреслена актуальність регіональних проблем і розглянуто трактування поняття «конкурентоспроможність регіону».

Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, регіон, конкуренція, конкурентні переваги.

Аннотация

Гарасюк Д.Н. Суть понятия конкурентоспособности региона. В статье характеризуется актуальность региональных проблем и рассмотрена трактовка понятия «конкурентоспособность региона».

^ Ключевые слова: конкурентоспособность региона, регион, конкуренция, конкурентные преимущества.

Summary

D.M. Garasyuk. The Essence of the Notion ‘competitiveness of the region’. It is characterized the significance of regional problems and analyzed the essence of the notion ‘competitiveness of the region’.

^ Key words: competitiveness of the region, region, competition, competitive advantages.
Поняття «конкурентоспроможність регіону» є важливим у сучасній ринковій економіці. Актуальність проблеми визначається наявністю значної кількості підходів до визначення сутності та змістовного наповнення терміна «конкурентоспроможність регіону». Проте рівень конкурентоспроможності регіону найчастіше визначається через конкурентоспроможність товарів та послуг. Поряд з дослідженням конкурентоспроможності окремих галузей та економіки країни в цілому, значну увагу варто приділити дослідженню конкурентоспроможності окремих регіонів. Усі вказані вище види конкурентоспроможності мають не лише теоретичне, а й практичне значення, так як знаходять своє відображення на конкретній території та в певному часовому вимірі.

Питанням конкурентоспроможності регіонів присвятили свої наукові праці багато видатних українських і закордонних вчених: П. Бєлєнький, І. Брітченко, В. Василенко, І. Вахович, В. Відяпін, А. Гавриленко, С. Гаврилюк, А. Гапоненко, В. Геєць, Н. Головченко, О. Головченко, О. Градінарова, Б. Данилишин, М. Долішній, О. Носирєв, Ю. Полунєєв, Т. Праченко, В. Сальников, В. Філонич та багато інших [2-11, 13-15, 19, 20, 22-24].

Проте існують істотні відмінності у рівнях розвитку регіонів країни, тому кожен окремий регіон самостійно окреслює свої конкурентні переваги. Зважаючи на це не існує єдиної універсальної методики визначення сутності та змістовного наповнення поняття регіональної конкурентоспроможності. Тому метою статті є висвітлення фундаментальних положень формування поняття «конкурентоспроможність регіону».

Перш ніж підійти до суті поняття конкурентоспроможність, звернемось до характеристики терміну «конкуренція». Поняття «конкуренція» пов’язане з такими поняттями як «ринок» і «товарне виробництво». Конкурентні відносини виникли одночасно з ринковими, проте перші теоретичні положення конкурентної боротьби були сформульовані лише в XVIII ст. прихильниками класичної політичної економії [1, с.17-20].

Етимологічно слово «конкуренція» походить від латинського «concurrentia» та означає «зіткнення», «суперництво». Надалі таке розуміння конкуренції удосконалювалось в напрямку більш точного визначення її цілей і способів ведення. Так, в марксистському трактуванні під конкуренцією розуміють «властиву товарному виробництву антагоністичну боротьбу між приватними виробниками за більш вигідні умови виробництва і реалізації товарів» [25, с. 38-40].

Конкурентоспроможність регіону формується в процесі становлення регіону як самостійного економічного суб’єкта конкурентних відносин та є одним із факторів його соціально-економічного розвитку.

Конкуренція регіону – це «багатовимірне поняття, яке враховує конкуренцію між регіонами однієї країни, конкуренцію із регіонами інших держав, конкуренцію макрорегіонів – об’єднань декількох країн» [16, с. 85].

Конкурентоспроможність регіону прямо залежить від конкурентоспроможності підприємств, розташованих у ньому. Але для того, щоб залучити і утримати на даній території прибуткові підприємства, необхідно створити привабливі умови. Тому в даному аспекті термін «привабливість регіону» є синонімом конкурентоспроможності.

Поняття конкурентоспроможності регіону тісно пов’язано з територіальною конкуренцією. З одного боку, існує конкуренція між певними видами діяльності або ринками, які діють на території, з іншого – конкуренція між характеристиками регіонів і їх соціальним капіталом, кваліфікованими кадрами тощо.

Тобто, конкурентоспроможність території – це «здатність збільшувати або, принаймні, утримувати за собою частку ринків достатніх для розширення і вдосконалення виробництв, для зростання рівня життя, для підтримки сильного і ефективного управління» [18, с. 180].

Визначення конкурентоспроможності регіону може бути сформульоване на основі поняття, запропонованого А. З. Селезневим: «конкурентоспроможність регіону – це обумовлене економічними, соціальними, політичними та іншими чинниками положення регіону і його окремих товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках … , що адекватно характеризують такий стан і його динаміку» [21].

Економічні чинники формують конкурентоспроможність регіону як здатність забезпечити інвестиційну привабливість бізнесу та освоїти нові ринки з подальшою реалізацією конкурентоздатних товарів та послуг за ринковими цінами, покрити витрати виробництва з метою досягнення максимального прибутку, утримувати позиції конкурента в середовищі інших суб’єктів економіки.

Соціальні чинники зумовлюють здатність конкурентоспроможного регіону формувати та підтримувати високі темпи росту доходів громадян та заробітної плати і забезпечувати належний рівень якості життя населення.

Комбінований підхід до сутності поняття конкурентоспроможності, що враховує і соціальні, і економічні чинники найбільш повно розкриває поняття «конкурентоспроможності регіону». Проте окреслені поняття варто розширити за рахунок політичних, національних і екологічних передумов і важелів, що також впливають на формування поняття та змістовного наповнення конкурентоспроможності регіону.

У доповненні до перелічених вище понять конкурентоспроможності регіону, треба врахувати не менш важливі чинники, такі як імідж регіону; безперервне відтворення інновацій і сприйнятливість території до нових товарів і послуг, екологічний стан [18, с. 180].

Окрім перерахованих вище чинників, на рівень розвитку регіону вливає ряд факторів, які, в основному поділяються на позитивні та негативні. До позитивних факторів відносимо інновації, інвестиції, людські та природні ресурси, розвинута інфраструктура, капітал.

Негативні чинники проявляються через нерозвинуту інфраструктуру, слабке регіональне управління, відтік капітальних інвестицій, відсутність впровадження інновацій, падіння підприємницької активності підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності тощо [3, с. 68].

Ряд провідних науковців виділяє базові фактори конкурентоспроможності регіону, які визначаються через такі показники як освіта, професійна підготовка працівників, мотивацію до праці тощо, які розглядаються через посередництво інвестицій у соціальну інфраструктуру, а саме охорону здоров’я, професійну освіту, соціальне забезпечення, сферу культури, туристично-рекреаційну сферу [12, с. 33].

Сучасна конкурентоспроможна економіка неможлива без такого фактора як висококваліфікована, гнучка та мобільна робоча сила, яка в змозі виконувати певні виробничі та творчі завдання. Тому логічним є висновок, що руйнування соціальної інфраструктури призводить до зниження конкурентоспроможності окремих індивідів, відпливу молодих кадрів, а в кінцевому випадку – до зниження конкурентоспроможності регіону [17, с. 19-20].

Ось чому перспективними та актуальними є подальші дослідження факторів забезпечення і механізмів формування конкурентоспроможності регіонів за рахунок посиленого впливу не лише економічних, а й суспільних і соціальних чинників.

Таким чином, об’єднавши все вище згадане, можна дати визначення поняттю «конкурентоспроможність регіону» – здатність стабільно виробляти та споживати товари та послуги за ринковими цінами в умовах «здорової» конкуренції, забезпечувати високий рівень життя населення та екологічного благополуччя території.

Дослідження сутності поняття конкурентоспроможності регіону як економічного явища з часом стає все більш актуальним. Конкурентоспроможність регіону – це динамічне явище, яке постійно варіюється під впливом різноманітних факторів та чинників. Ось чому актуальними є подальші розвідки сутності та змістовного наповнення поняття «конкурентоспроможність регіону» та розробка єдиної методики механізмів забезпечення та оцінки конкурентоспроможності регіону.
Список літератури

 1. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення : [Монографія] / Я.Б. Базилюк. – К., 2002. – 130 с.

 2. Бєлєнький П.Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності / П.Ю. Бєлєнький // Вісник НАН України. – 2007. – № 5. – С. 34-38.

 3. Брітченко І.Г. Концепти визначення конкурентоспроможності регіону / І.Г. Брітченко, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2011. – Спецвипуск 33. Частина 4. – С. 67-71.

 4. Василенко В. Методологія економічної діагностики регіонів / В. Василенко // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 4-17.

 5. Вахович І. Дослідження ендогенної складової в еволюції концептуальних засад територіального комплексу [Електронний ресурс] // І. Вахович, М. Забелюк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/13.pdf

 6. Видяпин В.И. Региональная экономика: [Учебник] / [под. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова]. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 666 с.

 7. Гавриленко А.В. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств і туристичної галузі України [Електронний ресурс] / А.В. Гавриленко, В.О. Морозова. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_1/Morozova_110.htm – Назва з екрану.

 8. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спец. 08.06.02 / Гаврилюк Світлана Павлівна. – Київ, 2001. – 285 с.

 9. Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития / А.Л. Гапоненко. – М., 2006. – 188 с.

 10. Головченко Н.З. Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спец. 08.00.05 / Головченко Наталія Зіновіївна. – Одеса, 2—8. – 20 с.

 11. Головченко О.М. Формування механізмів стабільного розвитку регіону: Монографія / О.М. Головченко. – Одеса: Фенікс, 2009. – 424 с.

 12. Гончарук Т.І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці : [Монографія] / Т.І. Гончарук. – Суми: ВВП Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2003. – 60с.

 13. Градінарова О.О. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спец. 08.00.04 / Градінарова Орина Олександрівна. – Донецьк, 2009. – 20 с.

 14. Данилишин Б. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку / Б. Данилишин, О. Веклич // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 13-23.

 15. Долішній М. І. Регіональні проблеми економічного і соціального розвитку України / М.І. Долішній. – К., 1991. – С. 43. – (Препринт наукової доповіді).

 16. Економічна енциклопедія / [Під. ред. Л. Воронович]. – К.: Видавничий центр «Академія». – 2000. – 1350 с.

 17. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносини : Монографія / [Д.П. Богиня, Г.Т. Куліков, Л.С. Лісогор та ін.]. – К.: НАН України, Інститут економіки, 2003. – 214 с.

 18. Нечай О.О. Оцінка конкурентоспроможності регіону / О.О. Нечай // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2010. – С. 179-184.

 19. Полунєєв Ю. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення пріоритетів / Ю. Полунєєв // Монітор конкурентоспроможності. – 2008. – № 2. – С. 8-11.

 20. Сальников В.А. Конкурентоспособность – текущее состояние и перспективы / В.А. Сальников, Д.И. Галимов // Проблемы прогнозирования. – 2006. – № 2. – С. 55-82.

 21. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А.З. Селезнев. – М.: Юность, 1999. – 384 с.

 22. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : В 3 т. / [За редакцією академіка НАН України В.М. Геєця, академіка НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка]. – К.: Фенікс, 2007. – Т. 3. Конкурентоспроможність української економіки. – 556 с.

 23. Філонич В.С. Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів / В.С. Філонич, Т.О. Праченко. – К.: НАУКА, 2007. – 348 с.

 24. Філонич В.С. Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів / В.С. Філонич, Т.О. Праченко, О.О. Носирєв // Вісник МСУ. Серія «Економічні науки». – 2008. – № 5. – С. 36-42.

 25. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика : [учебное пособие. 2-е издание, исправленное и дополн.] / А.Ю. Юданов. – М.: Тандем, 1998. – 381 с.

Схожі:

Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconПлан вступ розділ І. Методологічні та теорЕтичні аспекти конкурентоспроможності...
Сутність І значення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconПоняття, сутність та зміст контролю оперативної обстановки силами...
У статті, з відповідною аргументацією авторських умовиводів, викладається сутність поняття «контроль оперативної обстановки підрозділами...
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М icon3. Оцінка діяльності, конкурентоспроможності фірми по регіону
Основа конкурентних відносин — свобода вибору — реалізується у формі прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий доход....
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconПравові аспекти становлення конкурентно спроможної економіки
В статті проаналізовано сучасні виклики конкурентоспроможності української економіки,та їх правові аспекти, розглянуто структурні...
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconУрок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі...
Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних....
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconПоняття І сутність логістики
Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна причина...
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconМетоди оцінки конкурентоспроможності продукції
Оцінка конкурентоспроможності продукції –визначення її рівня, що дає відносну характеристику здатності продукції задовольняти вимоги...
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconПлан Світогляд. Історичні типи світогляду. Сутність, структура І...
Основні поняття: філософія, світогляд, міфологія, релігія, матеріалізм, ідеалізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, діалектика,...
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconВиконуючи завдання даної роботи, нами було охарактеризовано сутність...
Україні, досліджено антимонопольну політику України та діяльність Антимонопольного комітету, а також надано практичні рекомендації...
Сутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М iconІ. Дайте відповіді на питання
Доповнити речення словами, які, на ваш погляд, мають виразити сутність фрази, поняття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка