1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення
Скачати 324.82 Kb.
Назва1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення
Сторінка1/4
Дата конвертації26.02.2013
Розмір324.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3   4
Тема 1


1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення
1. Завданя управління підприємством
2. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств
3. Стратегічне управління

Навчальний посібник підготували З. Є. Шершньова (основний автор) та С. В. Оборська (підрозд.2.7, 5.2 і 5.4 і участь у оформленні решти матеріалу).

1. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ

1. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМ-СТВОМ

Умови функціонування підприємств та організацій нині різко змінюються на макро- та мікроекономічному рівні. Так, підприємства в умовах централізовано-планової економіки відрізнялися від анало-гічних орієнтованих на ринок підприємств як за окремими характе-ристиками, наприклад за розмірами (в СРСР переважали великі, іноді гігантські підприємства), так і за «поведінкою» в зовнішньому середовищі. Навіть в умовах перехідної економіки, не кажучи вже про ринкову, неприйнятними стають жорстке адміністрування, тра-диційно «соціалістичні» методи планування на перспективу на ос-нові досягнутого рівня та екстраполяційних моделей, орієнтація не на ринкові потреби, а лише на можливості виробництва тощо. Це означає, що кожному підприємству тепер потрібно самостійно розв’язувати проблеми, які раніше або не виникали, або розв’язувалися іншим способом на іншому рівні.
Нині існує кілька «концепцій підприємства»: ресурсна, інформа-ційна, поведінкова тощо. Усе більше прихильників здобуває концепція підприємства як «відкритої системи» (рис.1.1). У табл.1.1 наве-дено порівняльну характеристику «закритого» та «відкритого» підприємств, яка дає змогу визначити переваги останнього.
Діяльність будь-якого підприємства можна описати з точки зору моделі «вхід — вихід»: на вході підприємства є всі види матеріальних і нематеріальних ресурсів (сировина, техніка, персонал, фінанси, ін-формація тощо), а на «виході» — товари, послуги, висококваліфіко-ваний персонал та ін.
Діяльність підприємства — це погоджений у часі та просторі поток ресурсів (сировини, матеріалів, обладнання, грошей, трудо-вих ресурсів, інформації), а також їх запасів, які допомагають ба-лансувати та підтримувати ці потоки для отримання запланованих результатів діяльності.

Рис.1.1. Концепція підприємства як «відкритої системи»

Таблиця 1.1

Параметри

«Закрите підприємство»
(техніко-економічна система)

«Відкрите підприємство»
(соціально-економічна система)

1. Філософія

Управлінський раціоналізм

Системний, ситуаційний підходи

2. Умови діяль­ності

Стабільні

Змінюються

3. Успіх досягається завдяки

Раціональній організації виробництва, зниженню витрат за рахунок внутрішніх резервів, зростанню продуктивності праці, ефективному використанню ресурсів

Адаптації до зовнішніх факторів, пошуку та реалізації нових мож­ливостей розвитку (за змістом і співдією); техніко-організацій­ним факторам, що залежать від змін у зовнішньому середовищі

4. Цёілі й задачі

Структуровані цілі досягнення певних параметрів; діють тривалий час; кооперація та концентрація

Різноманітність цілей; перевага цілей розвитку

5. Стратегія

Зростання обсягів (масштабів) виробництва; поглиблення спеціалізації

Підпорядкування виробництва споживанню, задоволенню ринкового попиту; диверсифікація; інновації

6. Організа­ційні структури управління

Основа побудови — функціо­нальна ознака; чіткий розподіл праці, спеціалізація, концентрація; визначення обов’язків у стандартних документах

Основа — децентралізація різних типів; багатоваріантність форм; гнучкість, універсальність; частина ланок має тимчасовий характер; система автоном­них виробничо-управлінських підрозділів (наприклад, СГЦ)

7. Механізм управління

Основа — довгострокове планування та ефективний контроль усіх видів

Основа — виявлення проблем і генерація нових рішень; страте­гічне управління переважно за «слабкими сигналами»

8. Вимоги до персоналу

Знання технічних компонентів виробничого процесу; знання економіки та організації діяль­ності свого підприємства; орієн­тація діяльності: чітке та орга­нізоване виконання планів та інших рішень, які доводяться «згори»; чітке виконання встановлених норм і правил

Керівники-підприємці, сполучення спеціальних професійних знань з широким світоглядом; ініціатива на всіх рівнях управ­ління, можливість прояву талантів; організаційна культура як основа поведінки
  1   2   3   4

Схожі:

1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення icon9 Сутність стратегічного планування
Більшість західних І східних фірм використовують стратегічне планування для того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій,...
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconГроші, виникнення грошей, історія виникнення грошей
Отже, закономірності виникнення та еволюції грошей І грошових систем, закони їх розвитку, основні причини інфляції, її сутність та...
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconПлан: Сутність, мета та задачі кадрового планування в організації....
Методи планування чисельності персоналу за категоріями: визначення основної та додаткової потреби у персоналі
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconПередумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі...
Вступ
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconТема: «Договір лізингу»
Розділ історичні передумови виникнення договору лізингу та його правове регулювання в Україні
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconОб'єктивні передумови виникнення І розвитку фінансів
Фінанси як економічна категорія, їх внутрішні ознаки. Поняття фінансів, їх суспільне призначення, функції та роль
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconВправа «Зустріч на вузькому містку»
Мета заняття: проаналізувати сутність конфліктів, причини їх виникнення І шляхи розв’язання
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення iconЕкономічна політика
Економічне мислення – система поглядів індивіда на закономірності економічного розвитку, сутність економічних явищ І процесів та...
1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення icon6 Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
До першої категорії належать ті прийоми, які ґрун­туються на методі філософії або, точніше, логіки. Ці методичні прийоми є універсальними;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка