Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Скачати 191.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Дата конвертації06.03.2013
Розмір191.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра Промислової теплоенергетики


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ »
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ

0000 - «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ»

денної та заочної форм навчання


Затверджено

редакційно-видавничою секцією

науково-методичної ради ДДТУ
« __» ___2009 р. Протокол №___

Дніпродзержинськ

ДДТУ 2008

УДК 532.016

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні категорії» / Укл. О.Д. Горбунов, І.М. Чернявська. Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2008.- 19 с.

Укладачі: О.Д. Горбунов, д.т.н., професор

І.М. Чернявська, асистент

Рецензент: А.Ф. Рижов, к.т.н., доцент
Відповідальний за випуск: М.І. Яловий, д.т.н, професор

Затверджено на засіданні кафедри ПТ

/протокол №__ від__________2008 р./


^ Коротка анотація видання. В методичних вказівках представлені: загальні відомості про завдання дисципліни та її місце в навчальному процесі, склад самостійної роботи, контрольні питання для самостійного поглибленого вивчення тем, які викладались на лекціях, тести для самоконтролю знань студентів по темам робочої програми, а також матеріали по розділу програми, що не викладалися на лекціях.

ЗМІСТ

стор.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………………………………………………….

4


2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…..


5


3. ПРОРОБКА ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ……………………………..


5


4. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ………………………….


5


5. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ ВИКЛАДАЛИСЬ НА ЛЕКЦІЯХ…………………………………………...6


6. ПРОРОБКА ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ…………………………………………………………………….13


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………..


18

^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Мета викладання дисципліни

Мета дисципліни полягає в одержанні си­стематизованих знань з теорії та практики управління проектами, у вивченні студентами основ особливостей процесу управління проектами енерговикористання в сучасних умовах господа­рювання в різних галузях господарства.

Для забезпечення найвищих результатів діяльності підприємств, фахівці пови­нні володіти глибокими знаннями не тільки в області новітніх досягнень техніки і технологій, але і в області оцінки та управління енергозберігаючими проектами.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам основи теоретичних знань та практичних навичок розробки, оцінки та аналізу інвестиційних проектів енергозбереження.

По закінченню вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • економічну сутність енергозберігаючих проектів;

 • методичні аспекти формування проекту, зміст, основні функції, прогресивні форми та методи управління проектами; проблеми їх подальшого удосконалення.

вміти:

 • оцінювати економічні показники енергозберігаючих проектів;

 • аналізувати економічній та енергетичний стан підприємства;

 • приймати управлінські рішення на підставі аналізу проектів.

мати навички:

- складання бізнес-плану проектів енерговикористання.
^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним студентом певних розділів навчальної програми з використанням рекомендованої літератури та консультаціями викладача.

Самостійна робота виконується по таких розділах:

 1. Проробка лекційного матеріалу.

 2. Підготовка до практичних занять.

 3. Проробка окремих розділів, які не викладаються на лекціях.


^ 3. ПРОРОБКА ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Протягом навчального семестру кожен студент самостійно повинен систематично проробляти теоретичні матеріали, які викладаються на лекційних заняттях. Контроль засвоєння лекційного матеріалу здійснюється шляхом проведення опитування на практичних заняттях.

Самостійна проробка лекційного матеріалу дозволяє студентам закріпити матеріал, отриманий на лекціях, уточнити окремі розділи курсу «Управління проектами енерговикористання». Більш поглиблені знання по окремим темам можна одержати у відповідних розділах [1…6], а також на консультаціях.
^ 4. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

В процесі вивчення дисципліни для закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях, студенти повинні виконати завдання, які виносяться на практичні заняття:

1. Розрахунок технологічних показників енергозберігаючих проектів.

2. Розрахунок економічних показників енергозберігаючих проектів.

3. Розробка бізнес-плану проекту енергозбереження.

4. Розрахунок параметрів сітьового графіка.

5. Розрахунок показників інвестиційних проектів.

Перед виконанням практичних завдань студент повинен ознайомитися із задачами та методами їх рішень, ситуаціями та сценарієм ділової гри по рекомендаціям, наведеним у [1,2,3,4,6].
^ 5. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ ВИКЛАДАЛИСЬ НА ЛЕКЦІЯХ

5.1 Питання для самостійного поглибленого вивчення теми: «Оцінка енергозберігаючих проектів»

5.1.1 Поняття проекту.

5.1.2 Признаки і основні характеристики проекту.

5.1.3 Класифікація та структура проектів.

5.1.4Основні принципи оцінки енергозберігаючих проектів. Технологічні показники проектів.

5.1.4 Управління проектами енерговикористання і їх роль у проблемі енергозбереження. Закон України про енергозбереження.

^ 5.2 Тестові завдання для самоконтролю знань з теми: «Оцінка енергозберігаючих проектів»

 1. Мінімальною кількістю зацікавлених осіб проекту є:

А. 0;

Б. 1;

В. 2;

Г. 3.


 1. Проект відрізняється від поточної діяльності:

А. Відсутністю циклічності;

Б. Обсягом ресурсів, що використовуються;

В. Трудомісткістю робіт;

Г. Вимогами до кваліфікаційного рівня виконавців. 1. ^ Завданнями доінвестиційної стадії проекту є:

(відповіді множинні)

А. Визначення джерел фінансування;

Б. Придбання обладнання;

В. Декомпозиція робіт проекту;

Г. Формування команди менеджера проекту.


 1. ^ Характерною ознакою проекту є:

(відповіді множинні)

А. Тривіальність;

Б. Унікальність;

В. Ефективність;

Г. Тимчасовість.


 1. До зацікавлених сторін проекту належать:

(відповіді множинні)

А. Бухгалтер;

Б. Брокер;

В. Замовник;

Г. Інвестор.


 1. Необхідними компонентами створення проекту є:

(відповіді множинні)

А. Діловий план;

Б. Вимоги споживачів;

В. Початок фінансування;

Г. Наявність ескізного проекту.


 1. ^ За складністю розрізняються проекти:

(відповіді множинні)

А. Екологічно – складні;

Б. Технічно – складні;

В. Не дуже складні;

Г. Організаційно – складні.


 1. До стадії життєвого циклу проекту належать:

(відповіді множинні)

А. Критична стадія;

Б. Завершальна стадія;

В. Вирішальна стадія;

Г. Інвестиційна стадія. 1. ^ Практичні дії з реалізації проекту відбуваються на стадії:

А. Початковій;

Б. Інвестиційній;

В. Експлуатаційній;

Г. Освітній.
10. Основною метою управління проектом є:
А. Забезпечення окупності проекту;

Б. Визначення джерел фінансування проекту;

В. Розробка варіантів вирішення проблеми;

Г. Забезпечення реалізації бізнес-плану.
^ 11. До параметрів, які підлягають керуванню в проекті, належить:

(відповіді множинні)

А. Ефективність використання позичених коштів;

Б. Фінансове та податкове планування;

В. Термін виконання робіт;

Г. Якість проектних рішень.

^ 12. До складу процесів проектного менеджменту належить:

(відповіді множинні)

А. Планування;

Б. Бухгалтерський облік;

В. Маркетинг;

Г. Контроль.

^ 13. До складу функцій проектного менеджменту належить:

(відповіді множинні)

А. Управління часом у проекті;

Б. Управління технічним розвитком;

В. Управління якістю;

Г. Управління фінансами.

^ 14. Методологічною основою проектного менеджменту є:

А. Теорія конвергенції;

Б. Теорія сітьового моделювання;

В. Теорія відносності;

Г. Теорія монетаризму.


^ 5.3 Питання для самостійного поглибленого вивчення теми: «Економічні показники проектів»

5.3.1 Аналіз економічного положення підприємства.

5.3.2 Оцінка економічних показників енергозберігаючих проектів.

5.3.3Економічні показники проектів, що реалізуються енергосервісними компаніями.

5.3.4 Проектне фінансування.
^ 5.4 Тестові завдання для самоконтролю знань з теми: «Економічні показники проектів»

1. Елементами процесу планування у проектному менедж­менті є:

А. Фінансове планування;

Б. Планування обсягів виробництва;

В. Декомпозиція;

Г. Завдання послідовності робіт.

^ 2. Планування змісту проекту означає:

(відповіді множинні)

А. Обґрунтування напрямів реалізації бізнес-ідеї;

Б. Декомпозицію робіт з реалізації бізнес-плану;

В. Планування якісних характеристик продукту;

Г. Планування складу проектних робіт.

^ 3. До типу "керованих" відносяться роботи, в яких:

А. Відсутня залежність між тривалістю і обсягом ресурсів;

Б. Є залежність між тривалістю і обсягом ресурсів;

В. Можливі зміни залежно від ходу виконання проекту;

Г. Неможливі зміни залежно від ходу виконання проекту.

^ 4. До типу “некерованих” відносяться роботи, в яких:

А. Відсутня залежність між тривалістю і обсягом ресурсів;

Б. Є залежність між тривалістю і обсягом ресурсів;

В. Можливі зміни залежно від ходу виконання проекту;

Г. Неможливі зміни залежно від ходу виконання проекту.
^ 5. Відповідальні за якість проектних рішень визначаються:
А. Статутом проекту;

Б. Наказом замовника проекту;

В. Процесами планування;

Г. Домовленістю зацікавлених сторін проекту;

6. Поділ основних компонентів проекту на елементарні роботи має назву:

А. Структура поділу робіт;

Б. Декомпозиція;

В. Розподіл майна;

Г. Ресурсне планування.
7. Чинники, які визначають межі вибору варіантів вирішен­ня конкретного питання мають назву:

А. Допущення;

Б. Обмеження;

В. Параметри проекту;

Г. Декомпозиція.
8. Метод оцінки тривалості та вартості робіт на основі попереднього досвіду має назву:

А. Експертний;

Б. На основі аналогів;

В. "Монте-Карло";

Г. Нормативний.

9. Результатами з планування ресурсів є:
А. Визначення бюджету проекту;

Б. Формування змісту проекту;

В.Формування вимог до ресурсів;

Г. Визначення інвестиційних ресурсів.

^ 5.5 Питання для самостійного поглибленого вивчення теми: «Бізнес-планування на підприємстві»

5.5.1 Основні задачі бізнес-плану.

5.5.2 План виробництва, маркетинговий та фінансовий плани.

5.5.3 Бізнес-план інвестиційного проекту.

5.5.4 Основи календарного планування.

5.5.5 Сітьове моделювання.
^ 5.6 Тестові завдання для самоконтролю знань з теми: «Бізнес-планування на підприємстві»

1. До методів "стиснення тривалості" належать:

(відповіді множинні)

А. "Стиснення на злам";

Б. "Стиснення бюджету";

В. "Швидке відстежування";

Г. "Монте-Карло".

^ 2. Елементами бази для розробки календарного плану є:

А. Склад інвестиційних витрат;

Б. Склад операційних витрат;

В. Визначення змісту проекту;

Г. Визначення рівня прибутковості проекту.

^ 3. На основі розрахунків ранніх та пізніх дат початку (за­вершення) проектних робіт, визначається:

А. Повний резерв;

Б. Термін виконання проекту;

В. Відповідальні виконавці;

Г. Дата початку фінансування.

^ 4. До типів проектних робіт у середовищі SТ належать:

А. Критична;

Б. Некритична;

В. Залежна;

Г. Незалежна.

5. Стиснення тривалості припускає:

А. Зміну змісту проекту;

Б. Збільшення ресурсів проекту;

В. Зменшення ресурсів проекту;

Г. Перерозподіл ресурсів проекту.

^ 5.7 Питання для самостійного поглибленого вивчення теми: «Аналіз інвестиційних проектів»

5.7.1 Інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційний процес.

5.7.2 Джерела інвестицій.

5.7.3 Показники оцінки ефективності інвестиційного проекту.

5.7.4 Аналіз чутливості, сталості і ризиків інвестиційних проектів.
^ 5.8 Тестові завдання для самоконтролю знань з теми: «Аналіз інвестиційних проектів»

1. Виберіть правильний варіант взаємозалежності показників (записаних умовними позначками) в умовах оцінки ефективності одного інвестиційного проекту. Якщо NPV > 0, то:

А. PІ > 1, IRR < r;

Б. PІ < 1, IRR < r;

В. PІ > 1, IRR > r;

Г. PІ > 0, IRR = 1.
^ 2. Знайдіть правильний варіант висловлювання, яке розкриває зміст питання. Індекс прибутковості інвестицій розраховується шляхом…

А. Розподілу вартості первісних вкладень на чисту приведену вартість проекту;

Б. Вирахування з дисконтованого грошового потоку суми інвестицій;

В. Відношення чистих приведених надходжень від проекту на вартість первісних вкладень;

Г. Всі відповіді вірні.
^ 3. Критерієм ефективності інвестиційних проектів, що не врахо­вує ризик втрати купівельної спроможності грошей, є:

А. Чиста теперішня вартість проекту;

Б. Індекс прибутковості;

В. Дисконтований період окупності;

Г. Середньорічний дохід.
^ 4. Розмір вартості грошей залежить від:

А. Величини ставки дисконту;

Б. Прибутковості підприємства;

В. Рівня конкуренції на фондовому ринку;

Г. Кількості платіжних періодів.

^ 5. Узагальнюючим показником ефективності інвестиційного проекту не може бути:

А. Чиста приведена вартість;

Б. Внутрішня норма рентабельності;

В. Коефіцієнт „вигоди / витрати”;

Г. Прибуток першого року реалізації проекту.
^ 6. Між критеріями ефективності окремого інвестиційного проекту існує взаємозв’язок, а саме:

А. РІ  1 NPV 0 IRR  r;

Б. РІ = 1 NPV = 0 IRR  r;

В. РІ  1 NPV  0 IRR = r;

Г. РІ = 1 NPV  0 IRR = r.
^ 7. Ризик інвестиційного проекту – це:

А. Ймовірність того, що проект буде реалізовано;

Б. Значення NPV проекту;

В. Міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

Г. Міра очікуваного рівня доходності проекту.

^ 6. ПРОРОБКА ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ

6.1 Тема «Основні форми організаційних структур проектів»

В процесі самостійної роботи кожен студент повинен самостійно вивчити тему «Основні форми організаційних структур проектів» за планом:

1. Організаційні основи керування проектами і загальні принципи побудови організаційної структури проекту.

2. Види організаційних структур у керуванні проектами.

3. Вимоги до формування команди менеджера проекту.

4. Статут проекту.

Даний розділ достатньо викладений у [2, стор. 105; 7, стор. 98]. При вивченні даного матеріалу варто звернути увагу на принципи побудови організаційної структури проекту, функціональні ролі членів команди менеджеру проекту, характерні риси лідера проекту, статут проекту.

Контрольні питання

 1. Що розуміється під організаційною структурою проекту?

 2. Наведіть приклади вертикальних та горизонтальних зв'язків в управлінні проектами.

 3. Назвіть елементи побудови організаційної структури проекту.

 4. Назвіть загальні принципи побудови організаційної структури проекту.

 5. Які структури розрізняються відносно змісту проекту?

 6. Які структури розрізняються відносно взаємин учасників проекту?

 7. В чому сутність функціональної організаційної структури проекту?

 8. В чому сутність матричної організаційної структури проекту?

 9. Назвіть функції команди менеджера проекту.

 10. Назвіть характеристику основних ролей в КМП.

11. Назвіть основні параметри статуту проекту.
Тестові завдання для самоконтролю знань

1. Під організаційною структурою слід розуміти:

А. Сукупність елементів організації та зв'язків між ними;

Б. Тип форми власності організації;

В. Склад функціональних підрозділів компанії;

Г. Стиль керівництва фірмою.
^ 2. Зв'язки, які забезпечують проходження адміністративних процесів прийняття управлінських рішень, мають назву:

А. Вертикальні;

Б. Горизонтальні;

В. Перпендикулярні;

Г. Паралельні.
3. Зв'язки, які забезпечують процеси безпосереднього виконання робіт мають назву:

А. Вертикальні;

Б. Горизонтальні;

В. Перпендикулярні;

Г. Паралельні.
^ 4. Якщо у системі управління поєднані централізована координація і контроль діяльності та децентралізоване управління, то вона є:

А. Лінійною;

Б. Лінійно – штабною;

В. Дивізійною;

Г. Адаптивною.
^ 5. Якщо до переваг структури управління відносяться…, то вона є проектною структурою управління. Вкажіть пропущене.

(відповіді множинні).

А. Висока гнучкість;

Б. Краща орієнтація на проектну мету і попит;

В. Поліпшення контролю за окремими задачами проекту або цільової програми;

Г. Скорочення чисельності управлінського персоналу.
^ 6. Перевагами лінійної структури є:

А. Ясно виражена відповідальність;

Б. Більш тісний зв'язок виробництва із споживачами;

В. Деяке розвантаження вищих керівників;

Г. Більш ефективне поточне управління, можливість зниження витрат і підвищення ефективності використання ресурсів.
^ 7. Перевагами лінійно – штабної структури є:

А. Ясно виражена відповідальність;

Б. Більш тісний зв'язок виробництва із споживачами;

В. Деяке розвантаження вищих керівників;

Г. Більш ефективне поточне управління, можливість зниження витрат і підвищення ефективності використання ресурсів.
^ 8. Перевагами дивізійної структури є:

А. Ясно виражена відповідальність;

Б. Більш тісний зв'язок виробництва із споживачами;

В. Деяке розвантаження вищих керівників;

Г. Більш ефективне поточне управління, можливість зниження витрат і підвищення ефективності використання ресурсів.
^ 9. До адаптивних структур управління відносяться (відповіді множинні):

А. Дивізійні;

Б. Матричні;

В. Функціональні;

Г. Проектні.
10. Основним принципом побудови проектної структури є:

А. Відповідність організаційної структури вимогам ефективності проекту;

Б. Відповідність організаційної структури якості проектних рішень;

В. Відповідність організаційної структури концепції проекту;

Г.Відповідність організаційної структури вимогам законодавства України.
^ 11. Проблеми з розподілом повноважень функціональних керівників є недоліком:

А. Лінійної структури;

Б. Дивізійної структури;

В. Матричної структури;

Г. Проектної структури.
^ 6.2 Тема «Програмне забезпечення процесу управління проектами»

В процесі самостійної роботи кожен студент повинен самостійно вивчити тему «Програмне забезпечення процесу управління проектами» за планом:

1. Завдання та етапи календарного планування в управлінні проектами.

2.Загальна характеристика програмних продуктів, які використовуються при укладанні календарного плану.

3. Завдання і методи стиснення тривалості.

Даний розділ достатньо викладений у [2, стор. 212; 4; 7, стор. 559]. При вивченні даного матеріалу варто звернути увагу на програмні продукти відомих фірм Місrosoft, Primavera, проце­дуру "стиснення тривалості".
Контрольні питання

 1. Назвіть основні елементи бази для створення календар­ного плану проекту.

 2. Назвіть основні етапи побудови календарного плану про­екту.

 3. В чому є призначення матриці відповідальності?

 4. В чому суть визначення ранніх та пізніх дат початку й за­вершення проектних робіт?

 5. Що таке повний резерв?

 6. Що таке вільний резерв?

 7. Які програмні продукти, що забезпечують потреби процесів планування управління проектами, наявні на ринку?

 8. Які дані потрібні для впорядкування календарного пла­ну в середовищі SТ?

 9. Який порядок укладання календарного плану в середо­вищі SТ?

 10. Який порядок заповнювання словників робіт?

 11. Що розуміється під терміном "стиснення тривалості?

12. Які існують методи стиснення тривалості?
^ 6.3 Тема «Виявлення і оцінка ризику в проекті»

В процесі самостійної роботи кожен студент повинен самостійно вивчити тему «Виявлення і оцінка ризику в проекті» за планом:

1. Виявлення, аналіз і оцінка ризику в проекті.

2. Реакція на ризик у проекті.

3.Планування і створення резервів на випадок непередбачених обставин. Відповідальність за проектні ризики.

4. Сучасна концепція управління якістю.

Даний розділ достатньо викладений у [3, стор. 163; 7, стор. 414, 514]. При вивченні даного матеріалу варто звернути увагу на основні складові процесу управління ризиком, виділення принципів, покладених в основу загального управління якістю Total Quality Management (TQM).

Контрольні питання

 1. Дати визначення поняттю «проектні ризики».

 2. Назвати основні складового процесу управління ризиком.

 3. Які види рішень про відповідь на ризик?

 4. Поясните, у чому різниця між кошторисними резервами і резервами управління.

 5. Дайте визначення поняттю «якість».

 6. Приведіть чотири ключових аспекти якості.

 7. Перелічите основні принципи сучасної концепції менеджменту якості.


^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231с.

 2. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: Навчальний посіб­ник для студ. вузів. – К.: ЦНЛ, 2005. – 280 с.

 3. Клиффурд Ф. Грей, Зрик У. Ларсен. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: «Дело и сервис», 2003. - 528с.

 4. Все про проектний менеджмент: Збірник навчальної літератури, методичних вказівок та програмних продуктів Українського відділення IPMA на компакт – диску.

 5. Керівництво з питань визначення компетентності й сертификації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua): / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, В.Ю. Биков. – К., 2000. – 84 с.

 6. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами: Монография / Украинская ассоциация управления проектами. 2-е издание. – К., 2000. – 312 с.

 7. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдероге Н.Г. Управление проектами: Учебн. пособие для вузов / Под ред. И.И.Мазура. - М.: «Экономика», 2001. – 574 с.навчальне видання

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні категорії»


Укладачі: Горбунов Олександр Дмитрович, професор

Чернявська Ірина Михайлівна, асистент
51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2

Підписано до друку____________________

Формат _____________. Обсяг _________________. Друк. арк._______

Тираж _________. Прим. ___________. Замовлення № _________.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка