План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі
Скачати 260.12 Kb.
НазваПлан Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі
Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2013
Розмір260.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2
Тема Організація складувальних процесів

План

  1. Склади та їх функції

  2. Проблеми забезпечення ефективного складування

  3. Логістичні процеси в складі

  4. Упакування як засіб підвищення логістичних процесів

1

Переміщення матеріальних потоків у логістичних ланцюжках не-можливе без концентрації у визначених місцях необхідної кількості запасів (матеріально-технічних ресурсів, готової продукції, товарів тощо), для збереження яких використовуються різноманітні склади. Необхідність зберігання різних видів запасів зумовлена наступним: • неспівпадінням у часі циклів виробництва та споживання ба-гатьох видів продукції; • наявністю широкого кола споживачів, що можуть знаходитись у різних регіонах; • використанням у виробництві великої номенклатури матеріа-льно-технічних ресурсів; • збільшенням мінімальних норм транзитного відвантаження, що призводить до зростання запасів засобів виробництва; • впровадженням прогресивних форм обслуговування спожива-чів з боку постачальницько-збутових організацій, що потребує по-стійної наявності на складах велико!' номенклатури товарів; • підвищенням техніко-організаційного рівня баз та складів і зни-женням на цій основі собівартості складських переробок вантажу, що створює реальні можливості для зменшення рівня складських націнок та підвищення привабливості складської форми зберігання вантажів. Склади є важливими елементами технологічних процесів про-мислових підприємств, а для гуртової та роздрібної торгівлі вони є основою, тому склади підприємств та організацій, що мають на ме-ті випереджати конкурентів, потребують сучасної організації, су-часних технологій та кваліфікованих кадрів. Склади є акумуляторами резервів матеріальних ресурсів, що не-обхідні для згладжування коливань об'ємів їх постачання та споживання, а також синхронізації швидкостей потоків товарів в системах просування від виробника до споживача або потоків матері-алів в технологічних виробничих системах. Сучасні склади — це складні технічні системи, які складаються із будівель, споруд, технічних засобів, що призначені для прийнят-тя, розміщення, зберігання, підготовки до споживання та видачі 1} споживачам матеріально-технічних ресурсів, об’єктів незавершено-го виробництва, готової продукції, товарів. Склади є одним із найважливіших елементів логістичних систем. Об’єктивна необхідність у спеціально обладнаних місцях для утримання запасів існує на всіх стадіях руху матеріального потоку, починаючи від первинного та закінчуючи кінцевим споживачем. Цим пояснюється наявність великої кількості різноманітних видів складів, які можна класифікувати за різними критеріями. 1. За розмірами корисної складської площі, складсъкого об 'ему, місткості: малі (до 5 тис. кв. м.; 30 тис. куб. м; до 1 тис. т.); серед-ні (від 5 до 10 тис. кв. м.; від 30 до 60 тис. куб. м.; від 1 до 6 тис. т.); великі (понад 10 тис. кв. м.; понад 60 тис. куб м.; понад 6 тис. т.). 2. За конструктивными ознаками: закриті (розміщені в окремих приміщеннях); напівзакриті (навіси); відкриті (майданчики). 3. За характером виконуваних функцій: матеріальні (постачаль-ницькі) склади; виробничі (міжцехові та внутрішньоцехові); збуто-ві; сортувально-розподільчі; транзитно-перевалочні; накопичувальні. 4. За формою власності: державні; колективні; приватні; спільні. 5. За формою користування: індивідуального користування; спільного користування; загального користування. 6. За призначенням вантажів: склади продукції виробничо-технічного призначення; склади товарів народного споживання. 7. За ступенем механізації (автоматизацїі) вантажоперероб-ки: немеханізовані; механізовані; комплексно-механізовані; авто-матизовані; автоматичні. 8. За можливістю доставки та вивозу вантажу: пристанційні або портові; прирейкові; глибинні (внутрішньоміські). 9. За видом та характером матеріальних цінностей, що збері-гаютъся на складі: універсальні; спеціалізовані; вузькоспеціалізо-вані; комбіновані; неспеціалізовані; змішаного зберігання. До основных функцій складів належать такі: 1. Перетворення виробничого асортименту вантажів у спожив-чий асортимент відповідно до попиту. 2. Приймання, складування та зберігання матеріальних цінностей. 3. Унітизація та транспортування вантажів. Для скорочення транспортних витрат склад може здійснювати функцію об'єднання (унітизацію) невеликих партій для декількох замовників, до повно-го завантаження транспортного засобу. 4. Надання різноманітних послуг: підготовка товарів для про-дажу (фасування продукції, заповнення контейнерів, розпакування, перепакування та ін.); надання товарного вигляду продукції, необ-хідна обробка; надання транспортно-експедиційних послуг та ін. Оскільки склади використовують у різних сферах логістики (постачання, виробничій, розподільчій), вони мають свое функціо-нальне призначення та спеціалізацію. Склади логістики постачання спеціалізуються на зберіганні ма-теріально-технічних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, устаткування, запасних частин та інших ви-дів засобів та предметів праці) та виконують наступні функції: — приймання матеріальних цінностей з їх кількісною та якіс-ною перевіркою, облік і оформления необхідних документів; — розвантаження вантажів, сортування, перетарування, пере-міщення і розміщення на складах; — зберігання вантажів; — підготовка і випуск матеріально-технічних ресурсів у вироб-ництво. Склади виробничоі логістики входять до складу системи виро-бництва та призначені для забезпечення технологічних процесів. На цих складах зберігаються об'єкти незавершеного виробництва, прибори, інструменти, запасні частини та ін. Склади розподільчої логістики призначені для підтримки без-перервності руху товарів зі сфери виробництва у сферу споживан-ня. Вони можуть належати як виробникам (склади готово!' продук-ції), так і підприємствам торгівлі (склади гуртово — посеред-ницьких та торгових організацій). Склади готової продукції забезпечують: приймання від вироб-ничих підрозділів готової продукції та розміщення її на складах; зберігання готово!' продукції; підготовку партій готово! продукції до відвантаження споживачам (сортування, маркування, етикету-вання, розфасовка, комплектування, пакування тощо); підготовку вантажів до відвантаження споживачам за номенклатурою, асорти-ментом, кількістю і якістю з оформлениям відповідної документа-ції; навантаження готово! продукції на транспортні засоби. Склади гуртово— посередницьких організацій забезпечують: концентрацію товарів на складах; приймання, розвантаження, перемі-щення, розміщення товарів на складах; перекомплектацію, підбір това-рів в потрібному асортименті; формування товарів дрібними партіями та відвантаження споживачам; збереження резервних партій товарів. Склади торгівлі, які знаходяться в місцях розміщення виробництв (вихідні оптові бази) — отримують товари від виробничих підпри-ємств великими партіями, комгшектують і відправляють великі партії товарів споживачам, що знаходяться в місцях споживання. Склади торгівельних гуртових баз, які розміщуються в місцях споживання— отримують товари, формують широкий торгівельний асортимент, постачають товари на роздрібні торгівельні підприємства. 6.2 Логістичнии процес на складі Будь-який склад обробляє три види матеріальних потоків: вхід-ний, вихідний та внутрішній. Наявність вхідного потоку потребує розвантаження транспорту, перевірки кількості та якості вантажу, що прибуває. Вихідний потік зумовлює необхідність перевірки кі-лькості та якості вантажу, що відправляється, навантаження транспорту, внутрішній — необхідність переміщення вантажу всередині складу. Перетворення матеріальних потоків проводиться шляхом розформування одних вантажних одиниць (вантажна одиниця — деяка кількість вантажів, котру навантажують, транспортують, роз-вантажують та зберігають як єдину масу) та формування інших. Це означає необхідність розпакування, комплектації нових вантажних одиниць, їх пакування та перетарування. Таким чином складсъка логістика охоплює всі основні функці-ональні сфери, що пов’язані з організацією руху матеріальних по-токів на мікрорівні. Тому логістичний процес на складах є набагато ширшим, ніж просто технологічний процес переробки вантажів (рис. 6.1). Умовно логістичний процес на складах можна поділити на три складові: 1) операції, що спрямовані на координацію роботи зі службою закупівель; 2) операції, що безпосередньо пов’язані з переробкою вантажів та оформлениям необхідних документів (розвантаження, внутріш-ньоскладське транспортування, складування, комплектація або ко-місіонування замовлень, транспортування та експедирування замо-влень, збирання і доставка порожніх товароносіїв, інформаційне обслуговування складу); 3) операції, що направлені на координацію роботи зі службою продажів. Координація роботи зі службою закупівель здійснюється в хо-ді операцій з постачання запасами та завдяки контролю за веден-иям поставок. Основне завдання постачання запасами полягае у за-безпеченні складів товарами (чи матеріально-технічними ресур-сами) у відповідності з можливостями їх переробки на даний період часу при повному задоволенні замовлень споживачів. Облік і контроль за одержанням матеріальних цінностей та від-правкою замовлень дозволяє забезпечити ритмічність переробки вантажопотоків, максимальне використання складських потужнос-тей та необхідні умови зберігання, скоротити терміни зберігання запасів і тим самим підвищити оборотність складу, розвантаження і приймання вантажів. -< 1. Постачання запасів 2. Контроль за поставками 3. Розвантаження та приймання вантажів 4. Внутрішньо складське транспортування і перевалка вантажу 5. Складування і зберігання вантажів 6. Комплектація замовлень клієнтів та відвантаження 7. Транспортування та експедирування замовлень 8. Збирання та доставка порожніх товароносіїв 9. Контроль за виконанням замовлення 10. Інформаційне обслуговування складу 11. Забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг) *- Рис. 6.1. Схема логістичного процесу на складі Розвантаження на сучасних складах здійснюється на розван-тажувальних автомобільних чи залізничних рампах та контейнер-них майданчиках. Спеціальне оснащения місць розвантаження і правильний вибір вантажно-розвантажувального обладнання до-зволяють ефективно, у стислі строки і з мінімальними втратами ва-нтажу виконати розвантаження. Завдяки цьому скорочуються просто!' транспортних засобів, а отже, й знижуються витрати. Операції даного етапу включають: • розвантаження транспортних засобів; • контроль документально!' і фізичної відповідності замовлень поставки; • документальне оформления вантажу, що прибув, через інфо-рмаційну систему; Ь^ГГГГі^^ГГпередбачас „ере„- щення вантажу між різноманітними зонами складу: з розвантажу-вальної рампи до зони приймання, потім до зон зберігання, комплектації та на навантажувальну рампу. Ця операція виконується за допомогою підйомно-транспортних машин і механізмів. Процес складування полягае у розміщенні та укладці вантажу на зберігання. Основний принцип раціонального складування — ефективне використання площ зони зберігання. Передумовою цьо-го є оптимальний вибір системи складування і, в першу чергу, складського обладнання, яке повинно відповідати специфічним особливостям вантажу та забезпечувати максимальне використання висоти і площі складу. При цьому простір під робочі проходи має бути мінімальним, але з урахуванням нормальних умов роботи під-йомно-транспортних машин і механізмів. Процес складування та зберігання включає: • закладку вантажу на зберігання; • зберігання вантажу та забезпечення відповідних для цього умов; • контроль за наявністю запасів на складі, що здійснюється че- РЄЗІ^==$(-,-.) *»„ зводитьс, до підготовки товару за замовленнями споживачів. Він включає наступи! операції: • одержання замовлення клієнта (відбірковий лист); • відбір товару кожного найменування за замовленням клієнта; • комплектацію відібраного товару для конкретного клієнта за його замовленням; • підготовку товару до відправки (укладання в тару або на това-роносій); • документальне оформления підготовленого замовлення та контроль; • об'єднання замовлень клієнтів у партію відправки та оформления транспортних накладних; снюватись як складом, так і самим замовником. Найбільш пошире-ною та економічно виправданою є централізована доставка замовлень складом. У цьому випадку завдяки уніфікації вантажів та оптимальним маршрутам доставки досягаеться значне скорочення транспортних витрат і з'являється реальна можливість здійснювати поставки дрібними партіями і частіше, що призводить до зменшен- "" Г„;ҐГ/ =«°Г ^ГГЗ;™.,™. в,д1фас значну роль у статті витрат. Тоеароносії (піддони, контейнери) за умов внутрішньоміських перевезень частіше за все є багатооборотні, а тому їх слід повертати відправникові. Ефективний обмін товароно-сіями можливий лише у тих випадках, коли достовірно визначена їх оптимальна кількість і чітко виконується графік обміну ними зі Інформаційне обслуговування складу передбачає управління інформаційними потоками і є зв’язувальним стрижнем функціону-вання всіх служб складу. Інформаційне обслуговування охогшює: • обробку вхідної документації; • формування пропозицій постачальникам; • оформления замовлень на постачання; • управління прийманням та відправкою; • контролювання наявності матеріальних цінностей на складі; • приймання замовлень споживачів; • оформления документації щодо відправки замовлень спожи-вачам; • диспетчерську допомогу, у тому числі оптимальний вибір партій відвантаження та маршруту доставки; • обробку рахунків клієнтів; • обмін інформацією з оперативним персоналом та вищим управлінським рівнем; • різноманітну статистичну інформацію. На забезпечення координації діяльності роботы зі службою продазків в першу чергу спрямовані операції контролю за вико-нанням замовлень і наданням послуг клієнтам, від яких залежить рівень обслуговування. Виділяють три основні види обслуговування: передпродажне, під час продажу та післяпродажне. Наданням передпродажних послуг займається служба продажів. Склад забезпечує виконання як продажных (сортування товарів, повна перевірка якості товарів, що постачаються, фасування та па-кування, заміна замовленого товару, експедиторські послуги, включаючи розвантаження, інформаційні послуги, підписання до-говорів з транспортними агентствами), так і післяпродажних по-слуг (встановлення виробів, гарантійне обслуговування, забезпе-чення запчастинами, приймання дефектно!' продукції та її заміна). Раціональне здійснення логістичного процесу на складі є запо-рукою його рентабельності. Тому при організації логістичного процесу треба додержуватися таких прищипів: 1) проводити раціональне планування складу з відповідним ви-діленням робочих зон та зон складування, що сприяє зниженню ви-трат та вдосконаленню процесу переробки вантажів; 2) ефективно використовувати простір складу при розміщенні ван-тажів та обладнання, що дозволяє підвищити потужність складу; 3) оптимально поєднувати використання універсального та спе-ціального обладнання; 4) мінімізовувати маршрути внутрішньоскладських перевезень з метою скорочення транспортних витрат і зростання пропускної спроможності складу; 5) здійснювати унітизацію партій відвантажень та використову-вати централізовані доставки, що дозволяє істотно знизити транс-портні витрати; 6) максимально використовувати можливості ЕОМ при форму-ванні складської інформаційної системи, що значним чином скорочує час та витрати, пов’язані з документообігом та обміном інформацією. У пошуку резервів ефективності функціонування складу немає дрібниць, все повинно ретельно аналізуватися і надалі використову-ватися для поліпшення організації логістичного процесу. Іноді резе-рви раціональної організації логістичного процесу полягають у прос-тих речах, таких, як розчистка захаращених проходів, покращення системи освітлення, наукова організація робочих місць тощо.
2

Загальна проблема забезпечення ефективності складських процесів розпадається на кілька окремих проблем, успішне розв'язання яких може гарантувати ефективне функціонування складського господарства вибір між власним складом або складом загального користування;

кількість складів і розміщення складської мережі; розмір і місце розташування складу; вибір системи складування.

Розв'язання цих проблем дотепер повністю на формалізовано, однак можна привести деякі положення, що ведуть до того або іншого вибору.

^ Власний склад або склад загального користування. Одна з основних проблем, що виникають перед підприємством у процесі забезпечення складською площею, - це питання володіння складом. Існує дві основні альтернативи: придбання складів у власність (у тому числі на умовах оренди) або використання складів загального користування. Вибір між цими варіантами й їхньою комбінацією - одна із найголовніших проблем у складуванні.

Існують фактори, що діють як на користь рішення про створення або придбання власного складу, так і фактори, що діють у протилежному напрямку.

Головні
  1   2

Схожі:

План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconПлан проведення обласного семінару з проблеми «Діяльність навчально-виховного...
Заїзд учасників семінару до відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації. Реєстрація
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі icon3. Системне програмне забезпечення (7 год) Загальні відомості про...
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання І кодування повідомлень, двійкове кодування....
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconСучасні політичні процеси в Криму
Розділ І. Автономна республіка крим на політичній карті україни та її статус автономна республіка в складі України
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconУрок-інсценізація «У володіннях чарівниці Гри» Тема: Ознайомлення...
Мета: дати учням практичне уявлення про склад як вимовно-артикуляційну одиницю; ознайомити з природним поділом слів на склади; розвивати...
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconВитрати на харчування у дошкiльних навчальних закладах як спланувати?
України, є забезпечення дiтей продуктами харчування. У зв'язку iз цим при складаннi розрахункiв до кошторисiв великої уваги потребує...
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconНаер наказ
Національне агентство україни з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconЗакону України "Про пенсійне забезпечення"
Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути...
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconСучасний класний керівник: Яким йому бути?
Мета: з’ясувати роль І функції сучасного класного керівника, мотивацію бути класним керівником, розвивати навички групової взаємодії...
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconУрок тема: закріплення вміння читати склади, слова І текст з буквосполученням...
Мета: закріпити вміння учнів читати склади, слова І текст із буквосполученням «дж»; продовжити роботу над звуко-буквеним аналізом...
План Склади та їх функції Проблеми забезпечення ефективного складування Логістичні процеси в складі iconЯкий комітет в Україні виконує функції державного нагляду за охороною...
Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держпромгірнагляд) у складі мнс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка