«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о
Скачати 368.05 Kb.
Назва«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о
Сторінка2/3
Дата конвертації16.06.2013
Розмір368.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
1   2   3

2.3.6

Євразія

Фізико-географічне положення материка. Особливості берегової лінії Євразії; Історія відкриття і дослідження окремих територій материка. Геологічна будова. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області. Основні форми рельєфу материка. Найбільші рівнини і гори. Корисні копалини, закономірності їх походження. Особливості формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату. Внутрішні води. Найбільші річки та озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Грунти, рослинний покрив і тваринний світ природних зон. • Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення па материку.

^ Знати особливості фізико-географічного положення, історію дослідження окремих частин.

Розрізняти основні елементи берегової лінії та форми рельєфу материка.

Аналізувати взаємозв'язок геологічної будови, рельєфу та закономірностей розміщення корисних копалин на території материка.

Визначати вплив давнього материкового зледеніння на форми рельєфу материка.

Пояснювати особливості формування кліматичних умов у різних кліматичних поясах та їх вплив на розподіл внутрішніх вод материка.

Порівнювати природні зони материка за ознакою домінуючих тинів грунтів, рослинного покриву та представників тваринного світу.

Оцінювати расовий і етнічний склад населення.

2.4

Земля - наш спільний дім

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Зміна взаємозв'язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів. Проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. 1 Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи

Знати класифікацію природних ресурсів, сучасні екологічні проблеми взаємодії суспільства й природи, міжнародні організації з охорони природи.

Визначати райони порушення рівноваги на материках та в океанах.

Розрізняти різні за статусом природоохоронні території. Аналізувати види забруднення навколишнього середовища та основні джерела їх надходження.

Оцінювати можливі наслідки екологічних проблем для природи Землі.

ІІІ Фізична географія України

3.1 Україна та її географічні дослідження

3.1.1

Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення. кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення.

Знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, як формувалася територія України, причини територіальних змін України в минулому та сучасний адміністративно-територіальний устрій.

Аналізувати фізико-географічне та економіко-географічне положення території України, його особливості в Європі та світі. Вміти визначати координати крайніх точок, місцевий час у різних регіонах України, характеризувати поясний та літній час, узгоджувані київський час із часом в інших годинних поясах

3.2 Природні умови і ресурси України

3.2.1

Рельеф, текто- нічна, геологіч-

на будова, мінераль-

ні ресурси

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічні структури, їх будова та рухи. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характеристика та господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин

основних типів та дрібних форм рельєфу, приклади впливу господарської діяльності людини на рельєф. Порівнювати особливості природних умов території України в різні геологічні ери.

Оцінюваній заходи щодо раціонального використання та охорони надр України

Визначати поняття «платформа», «щит», «плита», «область складчастості», взаємозв'язки між тектонічною, геологічною будовою та рельєфом, закономірності поширення мінерально-сировинних ресурсів, господарське значення. Аналізувати тектонічну карту,умови утворення й закономірності поширення

3.2.2

Кліматичні умови та ресурси

Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси.


^ Знати основні кліматотворні чинники та кліматичні показники. Аналізувати розподіл по території та річний хід кліматичних показників і кліматичних ресурсів України. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Давати господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України

3.2.3

Внутрішні води та водні ресурси

Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Болота, їх типи і поширення. Озера і водосховища. Підземні води. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

^ Знати основні річкові системи, найбільші озера, канали та водосховища на території України, їх розміщення на карті. Розрізняти за характеристиками гідрологічні особливості річок, озер, боліт, водосховищ і підземних вод України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод. Аналізувати закономірності в розподілі поверхневих та підземних вод на території України, показники водних ресурсів на території країни.

^ Встановлювати зв'язок гідрологічного режиму водних об'єктів з кліматичними умовами, геологічною будовою та рельєфом. Оцінювати проблеми забруднення та раціонального використання водних ресурсів України.

3.2.4

Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ

Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське використання грунтів. Земельні ресурси України. Охорона земельних ресурсів. Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Червона книга України.

^ Знати генетичні типи ґрунтів в межах України, найпоширеніші види рослин та тварин.

Розрізняти основні чинники ґрунтоутворення, розподіл земельних ресурсів по території України; основні типи рослинного покриву; видовий склад тварин, флористичні та фауністичні ресурси.

Оцінювати земельні, рослинні, тваринні ресурси в Україні їх стан та використання.

^ 3.3 Природні комплекси України

3.3.1

Природно-територіальні комплекси

Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонентів Ландшафти та їх класифікація. Фізико-географічне районування України.

^ Знати особливості взаємодії компонентів природи в ландшафтах та їх класифікації.

Аналізувати процеси зміни ландшафтів, схему фізико-географічного районування.


3.3.2

Гірські риродні комплекси

Українські Карпати. Кримські гори. Природногосподарська характеристика гірських областей, проблеми використання ресурсів й охорони природи.

^ Знати географічне положення Українських Карпат і Кримських гір та їхніх природних областей.

Аналізувати причини відмінностей природних умов гірських систем, прояви несприятливих процесів і явищ; вплив природних умов на господарювання в горах, роль гірських районів України як рекреаційних комплексів

3.3.3

Природні комплекси морів

Чорне та Азовське моря. Природногосподарська характеристика морів, проблеми використання ресурсів та охорони природи.

^ Знати розміри, глибину, елементи берегової лінії морів, що омивають територію України.

Порівнювати природні ресурси морів.

Оцінювати стан природних ресурсів Чорного й Азовського морів, проблеми їх використання та збереження морських природних комплексів

^ 3.4 Використаний природних умов і ресурсів та їх охорона

3.4.1

Геоекологічна ситуація

Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив екологічної ситуації на населення.

^ Знати поняття «геоекологічна ситуація», законодавчі акти що відображають екологічну ситуацію.

Аналізувати зміну природних компонентів під впливом господарської діяльності людини та вплив геоекологічної ситуації на здоров'я людини.

3.4.2

Використання і охорона природних умов і ресурсів

Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд. Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища

^ Знати категорії природно-заповідного фонду. Аналізувати зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища.

Оцінювати шляхи використання й охорони природних умов і ресурсів, створення національної екомережі.

^ IV. Загальні положении економічної та соціальної географії

4.1. Вступ

4.1.1

Економічна та соціальна географія як наука.

Предмет економічної та соціальної географії. Економічна та соціальна географія в системі географічних наук. Зв'язок економічної та соціальної географії з іншими науками. Методи економіко-географічних досліджень.

^ Знати предмет вивчення економічної та соціальної географії , її

місце у системі географічних наук.

Розрізняти методи географічних досліджень .

Аналізувати зв'язок економічної та соціальної географії з

іншими науками.

4.2. Населення

4.2.1

Кількість,

розміщення, статева і вікова структури населення

Система розселе-

ння населення

Поняття "природний рух населення". Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Механічний рух (міграції) населення. Поняття "еміграція", "імміграція", "міграція", "сальдо міграції". Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси і міграційна політика держав..

^ Знати зміст понять: «природний приріст населення», «природний рух», «депопуляція», «еміграція», «імміграція», «сальдо міграції».

Характеризувати особливості відтворення населення, демографічні процеси та демографічну політику держав. Аналізувати міграції та їх види; карту густоти населення, діаграми статевої і вікової структури населення.

4.2.2

Система розселення населення

Статевовіковий склад населення, його наслідки.

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Субурбанізація. Міські агломерації. Типи міст за розмірами та за функціями. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення

^ Знати зміст понять «місто», «село»,

«агломерація»,«урбанізація», «субурбанізація», «система

розселення».

Характеризувати особливості становлення та розвитку агломерацій.

Аналізувати причини змін у системі розселення населення .

4.2.3

Трудові ресурси та зайнятість населення

Поняття "трудові ресурси", "економічно активне населення", "зайнятість населення", "безробіття".

^ Знати зміст понять: «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення», «безробіття» Характеризувати причини змін у структурі зайнятості. Пояснювати причини і наслідки безробіття.

4.2.4

Взаємодія суспільства і природи.

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.

^ Знати зміст понять: «географічне середовище», «ресурсозабезпеченість», «природокористування». Характеризувати взаємозв'язок і взаємовплив суспільства і природи.

Оцінювати вплив нераціонального природокористування на розвиток суспільства.

4.3. Господарство

4.3.1

Загальна

характеристика

господарства

Поняття про господарство і національний господ-дарський комплекс. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Поняття "НТР" та її основні риси. Галузева структура господарства. Поняття "галузь" і "міжгалузевий комплекс". Форми суспільної організації виробництва. Інфраструктура, її види. Поняття про територіальну структуру господарства. Значення зовнішніх економічних зв'язків у господарстві країни.

Знати зміст понять: «господарство», «національний господарський комплекс», «міжнародний географічний поділ праці», «науково-технічна революція», «галузь», «міжгалузевий комплекс», «територіальна структура господарства».

Розрізняти форми суспільної організації виробництва, значення та види інфраструктури.

Визначати галузеву і територіальну структуру господарства. Оцінювати значення зовнішніх економічних зв'язків для розвитку господарства країни.

4.3.2

Економічний потенціал

Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя.

^ Знати зміст понять:«валовий національний продукт», «національний доход».

Аналізувати показники економічного розвитку країни.

Оцінювати рівень якості життя країн із різними умовами розвитку господарства.

4.3.3

Промисловість

Промисловість. сфера матеріального виробництва. Галузева структура наливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Електроенергетика як складова ПЕК. Основні типи електростанцій. Енергосистема Альтернативні способи одержання енергії. Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення. Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Роль машинобудування у господарстві держави. Структура галузі. Хімічна промисловість та її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів. Структура та значення лісової та деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Галузева структура легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий склад харчової промисловості. Чинники розміщення галузей.

^ Знати склад галузей, Визначати сировинну базу, принципи та фактори розміщення галузей.

Аналізувати особливості розвитку галузей промисловості. Оцінювати значення галузей у господарстві, задоволенні матеріальних і духовних потреб населення, наслідки впливу промисловості на довкілля.

4.3.4.

Сільське господарство

Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева структура сільського господарства. Зв'язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Тваринництво, його структура. Кормова база тваринництва.

^ Знати галузеву і територіальну структуру сільського господарства.

Визначати фактори та особливості розвитку рослинництва і тваринництва.

Оцінювати причини і наслідки нестабільного розвитку сільськогосподарського виробництва.

4.3.5

Транспорт

Роль транспорту у розвитку господарства країни. Види транспорту. Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт Водний транспорт. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт.

^ Знати види транспорту, зміст поняті, «транспортний комплекс». «транспортний вузол», «вантажообіг», «пасажирообіг».

Аналізувати роль різних видів транспорту в розвитку господарства країни.

4.3.6

Соціальна сфера

Галузі соціальної сфери. Сфера послуг. Галузі виробництво товарів народного споживання їх значення.

^ Знати склад соціальної сфери.

Аналізувати особливості розвитку окремих галузей соціальної сфери в ринкових умовах.

Оцінювати вплив соціальної сфери на ефективність господарства та задоволення духовних і соціальних потреб населення.
1   2   3

Схожі:

«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о icon«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями...
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів І понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о icon«Географія материків та океанів» 7 клас 70 годин (2 години на тиждень) № пп
Предмет вивчення «Географії материків І океанів». Методи географічних досліджень. Джерела географічних знань. Класифікація карт за...
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconЗ яких джерел можна почерпнути географічну інформацію?
Предмет вивчення географії материків І океанів. Предметом вивчення географії материків І океанів є природа нашої планети в цілому,...
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconУроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в 2011-2012 н р. Вивчення географії в 6-9 класах
Вивчення географії в 6-9 класах здыйснюэться за програмою “Географія. Економіка, 6-11 класи”. – Київ “Перун”. 2005- та підручниками,...
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconНа уроках географії при вивченні розділу
У посібнику представлено опис сучасних технологій, цікавих форм та прийомів роботи, які були апробовані на уроках географії. Також...
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconУрок географії 7 клас Тема: «Особливості географічного положення...
Обладнання: фізична карта світу, фізична карта Африки, електронний атлас для курсу «Географія материків І океанів», комп’ютерна презентація...
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями І уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера І клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків І океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем о iconРеферат Шифр та назва
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка