Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка»
Скачати 328.52 Kb.
НазваРеферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка»
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір328.52 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Географія > Реферат
  1   2   3
РЕФЕРАТ
Тема курсової роботи — «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка».

Актуальність теми. Важливість дослідження міграційних процесів зумовлена стрімким зростанням їх обсягів, нарощуванням інтенсивності, вагомим впливом на соціальний та економічний розвиток країн.

Об'єктом нагляду є міжнародна міграція робочої сили. Предметом нагляду виступають сутність міграції, масштаби, напрями, види та форми залучення трудових ресурсів до світових міграційних потоків. Метою даної роботи є дослідження міжнародної трудової міграції.

Методи досліджень, що використовуються в роботі: метод вивчення літературних джерел і документів, теоретичний аналіз і синтез досліджуваного матеріалу, логічний метод, метод нагляду, порівняльний метод, кількісні методи, метод прогнозування, історичний метод, соціально-якісні методи дослідження.

Результати курсового дослідження можуть бути використані частково, повністю чи фрагментально – студентами вищих навчальних закладів, учителями географії, економіки, міжнародних відносин, учнями або студентами при вивченні теми міжнародної міграції.

Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку і списку використаної літератури. Обсяг роботи — 36 сторінок, кількість таблиць — 1, кількість джерел використаної літератури — 27.
^ КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародний ринок праці, світовий ринок праці, міжнародна міграція робочої сили, міграційні процеси, ринок трудових ресурсів, міждержавне переміщення робочої сили, державне регулювання міграції робочої сили.

ЗМІСТ

ВСТУП .....................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи міжнародної міграції робочої сили .......................................................................................................................6

1.1 Сутність міжнародного ринку праці та причини міграційних процесів ....................................................................................................6

1.2 Класифікація видів міжнародної міграції робочої сили ................8

1.3 Форми міжнародної трудової міграції ............................................9

1.4 Функції ринку робочої сили ...........................................................10

РОЗДІЛ 2. Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці ................................................12

2.1. Етапи міжнародної міграції робочої сили ...................................12

2.2 Сучасний світовий ринок праці, його форми та складові частини....................................................................................................16

2.2.1 Основні моделі трудових відносин ..........................16

2.2.2 Первинний та вторинний ринки праці .....................17

2.2.3 Країни – імпортери робочої сили .............................17

2.3 Наслідки міжнародної міграції ......................................................20

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання міграції робочої сили ................................................................................24

3.1 Регулювання міжнародних міграційних процесів на міждержавному рівні та його важелі ...................................................24

3.2 Міжнародна організація праці .......................................................30

ВИСНОВКИ ..........................................................................................................32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ......................................................35
^ ВСТУП
Тема курсової роботи — «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка».

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Все більшого поширення і значення набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, екологічними, етнічними та релігійними чинниками. Міжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ. Вона є однією з об’єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас проблема вільної міграції є найнебезпечнішою для урядів як в політичному, так і в соціальному аспекті.
______________________________________________________
^ Метою даної роботи є дослідження міжнародної трудової міграції, визначення основних її центрів, їх якісний і кількісний склад, вдосконалення організаційної структури та механізмів державного управління міграційними процесами та боротьби з нелегальною міграцією.

^ Об'єктом нагляду є міжнародна міграція робочої сили.

Предметом нагляду виступають сутність міграції, масштаби, напрями, види та форми залучення трудових ресурсів до світових міграційних потоків.

^ Завдання дослідження:

 1. розглянути сутність міжнародного ринку праці та причини міграційних процесів;

 2. дослідити класифікації масштабів, напрямів, видів та форм міжнародної міграції робочої сили;

 3. проаналізувати етапи міжнародної міграції робочої сили та особливості сучасного етапу міграційних процесів;

 4. вивчити шляхи удосконалення державного регулювання міграції робочої сили.

^ Наукова новина дослідження. На сьогодні теоретичні проблеми сучасної світової економіки, міжнародних економічних відносин та їх регулювання розглянуті в роботах В.Д. Базилевича, І.І. Дахно, О.Ф.Жукової, Ю.Г. Козака, О.І. Рогача, А.П. Румянцева, А.С. Філіпенка та ін. Особливості становища міжнародного риноку праці у своїх роботах досліджували такі автори, як Н.В. Балюк, Ю. Бендерський, І. Бураковський, Т. Григорець, О.Дергачов, В.В. Зимовець, О. Івченко, Ю. Макогон, А. Мартинов, А. Рубан та багато інших.

^ Методи досліджень, що використовуються в роботі: метод вивчення літературних джерел і документів, теоретичний аналіз і синтез досліджуваного матеріалу, логічний метод, метод нагляду, порівняльний метод, кількісні методи, метод прогнозування, історичний метод, соціально-якісні методи дослідження.

^ Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку і списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи міжнародної міграції робочої сили

Світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Ці відносини склалися у зв'язку з нерівномірністю розміщення робочої сили по країнах світу та відмінностями в її відтворенні на національному рівні. В умовах глобалізації виробництва, зростання взаємозалежності в сучасному світі національні ринки праці дедалі більше втрачають свою замкненість та відокремленість. Між ними виникають транснаціональні потоки робочої сили, котрі набирають постійного, систематичного характеру.
^ 1.1 Сутність міжнародного ринку праці та причини міграційних процесів
Одним із важливих елементів глобальної економічної системи, на яку перетворився світ наприкінці другого тисячоліття, є міжнародний ринок праці з його уніфікованою шкалою критеріїв щодо якості трудових ресурсів, розвитком нових форм зайнятості, гнучкістю та надзвичайною мобільністю сукупної робочої сили [19, с. 12].

Виникнення і розвиток міжнародного ринку робочої сили є результатом зростання міжнародної мобільності двох головних факторів виробництва - капіталу і праці. Підвищення міжнародної мобільності капіталу в соціальному плані означає, що він пред'являє тепер попит не тільки на робочу силу країни свого базування, а й на іноземну робочу силу, яка нерідко має певні переваги порівняно з національною (більш дисциплінована, менш вибаглива щодо оплати праці і т. д.). Попит на іноземну робочу силу почав помітно зростати тоді, коли виник масований експорт приватного виробничого капіталу й почалося створення у всіх країнах підприємств з використанням місцевої робочої сили. Капітал, як правило, рушав у ті місця концентрації робочої сили, де вона значно дешевша від робочої сили в країні-експортері. Найбільш повно міжнародний ринок праці характеризують наступні ключові поняття:
______________________________________________________
Економічні причини міжнародної міграції робочої сили:

 • нерівномірний економічний розвиток країн світового господарства;

 • рівень розвитку НТП;

 • рівень економічного розвитку держави;

 • рівень соціального розвитку;

 • рівень зайнятості населення (безробіття);

 • рівень доходів населення;

Соціально-політичні причини міжнародної міграції робочої сили:

 • соціально-політичний розвиток окремих регіонів;

 • політична нестабільність;

 • військові перевороти;

 • політичні перевороти;

Релігійно-етичні причини:

 • повернення емігрантів на етнічну батьківщину;

 • міграція релігійних сект із країн в країну.

Природні причини міжнародної міграції:

 • стихійні лиха (паводки, землетруси і т.д.) [13, с. 137].


^ 1.2 Класифікація видів міжнародної міграції робочої сили
На сьогоднішній час існує досить велика класифікація міграцій:

За напрямками:

1) внутрішня міграція – населення переміщується між окремими регіонами всередині країни

2) зовнішня міграція – зв’язана із переїздом робочої сили з однієї країни в іншу тобто за межі своєї країни

3) інтеграційна міграція – переміщення населення в середині країн інтеграційного об’єднання.

4) внутрішньоконтинентальна – міграція з країни в іншу країну в рамках одного континенту

5) міжконтинентальна міграція – переміщення з країни на одному континенті в країну на іншому континенті [9, с. 107].

За часом здійснення:

1) кінцева ( без повернення ) міграція – виїзд населення в іншу країну на постійне місце проживання

2) тимчасова ( з поверненням ) міграція – виїзд населення в іншу країну на певний період часу

3) сезонна міграція – виїзд населення в іншу країну в певний період часу і на певний термін ( проведення сільськогосподарських робіт)

4) маятникова міграція ( що часто повторюються ), що передбачає, що робітники живуть в одній країні, а працюють постійно або тимчасово в іншій, характерна для прикордонних районів країн світової спільноти [2, с. 139].

За організацією міграційних потоків:

1) добровільна міграція – не примусове переселення населення

2) організована – переміщення населення яке здійснюють спеціальні фірми згідно національного законодавства (організований набір працівників)

3) самодіяльна – нелегальне переміщення населення за межі своєї країни

4) примусова – виселення громадян зі своєї країни на основі рішення судових органів [16, с. 19].

За професійним складом:

1) міграція працівників

2) міграція спеціалістів

3) міграція працівників гуманітарних професій

За якісним складом:

1) міграція робочої сили низької кваліфікації

2) міграція робочої сили високої кваліфікації

3) міграція вчених ("відплив умів ") – безповоротна або довготривала еміграція вчених або висококваліфікованих спеціалістів [11, с. 109].
^ 1.3 Форми міжнародної трудової міграції
Мета міждержавного переміщення трудових ресурсів – прагнення до поліпшення матеріального стану – залишається незмінною. Форми же міграційних процесів змінюються залежно від багатьох обставин. Найзагальнішими є постійна й тимчасова форми міграції.

Якщо постійна, або безповоротна, міграція була абсолютно переважною формою для країн Європи до Першої світової війни, то сучасна міграція набула тимчасового характеру [20, с. 104].
______________________________________________________

^ 1.4 Функції ринку робочої сили
В результаті міграції робочої сили сформувався світовий ринок праці, пропозиція робочої сили на якому залежить від ситуації на внутрішніх ринках праці країн – експортерів і країн – імпортерів робочої сили.

Функції ринку робочої сили наступні:

а) здійснює остаточне визначення вартості робочої сили, впливає на відхилення ціни на цей специфічний товар від вартості (залежно від співвідношення і пропозиції);

б) регулює попит і пропозицію робочої сили;

в) зводить продавців робочої сили з її покупцями;

г) забезпечує конкуренцію між найманими працівниками, спонукаючи їх до підвищення свого загальноосвітнього і кваліфікаційно-професійного рівня, одночасно знижуючи ціну робочої сили;

д) забезпечує конкуренцію між підприємцями, спонукаючи їх підвищити якість умов праці та рівень часткової оплати праці;

е) сприяє зростанню збалансованості між трудовими ресурсами і робочими місцями, досягненню ефективної зайнятості;

є) прискорює міграційні процеси в національному та інтернаціональному масштабах, вирівнює умови відтворення робочої сили;

ж) сприяє виявленню шляхів та розробці заходів соціального захисту робочої сили [7, с. 98].

Я вважаю, що міжнародна міграція робочої сили є складовою міжнародної міграції населення взагалі. Головні причини міграції населення — економічні та соціальні, пов’язані з пошуком роботи та вищих доходів. Помітну роль відіграють також політичні та воєнні причини (втеча від політичних переслідувань, евакуація тощо). За будь-яких причин і характеру міжнародної міграції населення вона призводить до зрушень на ринках праці відповідних країн і впливає на міжнародний ринок праці взагалі. Переселенські зрушення в цілому виникають, розвиваються та скорочуються у складній залежності від таких типових явищ, як економічні цикли, рух інвестицій, стан зайнятості та безробіття.
______________________________________________________
РОЗДІЛ 2

Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці

У силу економічних причин основні потоки мігрантів завжди направлялися з країн з низькими особистими доходами в країни з більш високими доходами. Протягом усього післявоєнного часу напрямку міжнародної міграції безупинно змінювалися слідом за економічними умовами, що змінюються. Дослідимо динаміку розвитку міжнародного ринку праці у часі та просторі.
^ 2.1. Етапи міжнародної міграції робочої сили
Міжнародна міграція робочої сили набуває дедалі глобальнішого характеру. Сьогодні вона охоплює абсолютну більшість країн світу. Інтенсивне переміщення трудових ресурсів відбувається між державами Європи, Північної і Південної Америки, Африканського материка, Південно-Східної й Західної Азії [10, с. 105].

I етап міжнародної міграції - безпосередньо пов'язаний з промисловою революцією, яка відбувалась у Європі в останній третині XVIII — середині XIX ст. Наслідком цієї революції стало те, що накопичення капіталу супроводжувалося зростанням його органічної будови. Остання привела до утворення "відносного перенаселення", що викликало масову міграцію з Європи до Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії. Цим було започатковано формування світового ринку праці [17, с. 50].

Формування світового ринку праці сприяло:

• економічному розвитку в країнах імміграції, оскільки задовольняло гостру потребу цих країн у трудових ресурсах в умовах високих темпів накопичення капіталу і відсутності резервів залучення робочої сили;

• колонізації малозаселених районів землі і втягуванню в систему світового господарства нових країн.

II етап міжнародного переміщення трудових ресурсів - охоплює період з 80-х років XIX ст. до Першої світової війни.

В цей період значно зростають масштаби нагромадження капіталу, характерною рисою якого виступає посилення нерівномірності цього процесу в рамках світового господарства [4, с. 148].
______________________________________________________
IV етап розвитку міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої світової війни і триває понині.

Цей етап, зумовлений НТР, монополізацією міжнародних ринків праці і капіталу, процесами інтернаціоналізації та інтеграції [14, с. 17].

Його характерні риси:

• зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці;

• зростання попиту збоку сучасного виробництва на висококваліфіковані кадри, виникнення нового виду трудової міграції, який отримав назву "відтік мізків";

• посилення державного і міжнародного регулювання трудової міграції.

Для періоду з 1945 по 1973 роки характерні наступні ознаки:

  • Стрімке зростання прибулих в метрополії з колишніх колоній і домініонів. Так, до 1970 року у Францію емігрували 600 тис. алжирців, 140 тис. марокканців, 90 тис. тунісців та сотні тисяч із Сенегалу, Малі, Того, Нігеру та багатьох інших країн. До Англії, наприклад, з 1946 року по 1959 рік прибуло тільки з Ірландії 350 тисяч осіб.

 • Згаданий період – це час створення, становлення і ліквідації так званої “системи гостьових робітників” (“guestworker system”), яка в найбільш організованому класичному вигляді була впроваджена у Німеччині (ФРН): Федеральний Офіс Праці здійснював організований набір (вербування) робочої сили, перевіряв виробничі навички робітників, здійснював медичні експертизи тощо. Підприємці компенсували всі фінансові витрати Федерального Офісу і використовували робітників у виробництві. Умови найму були юридично закріплені у двосторонніх угодах між Німеччиною та країнами-експортерами: спочатку з Італією, пізніше – з Грецією, Туреччиною, Марокко, Португалією, Тунісом і Югославією. Це сприяло масовому збільшенню числа мігрантів. В Німеччині їх кількість становила: 1956 рік – 95 тис.; 1966 рік – 1 млн. 300 тис.; 1973 рік – 2 млн. 600 тис. осіб. Аналогічні явища спостерігалися і в інших країнах. Так, з 1950 по 1970 рік кількість емігрантів у Франції, Великій Британії та Швейцарії зросла відповідно з 2 млн. 128 тис. до 3 млн. 339 тис., з 1 млн. 573 тис. до 3 млн. 968 тис. і з 279 тис. до 983 тисяч. Загострення соціально-економічних проблем, політичні та деякі інші чинники призвели до ліквідації “guestworker system” в 1973 році [24, с. 108].

 • Виникнення незалежних держав внаслідок краху колоніальної системи зумовили появу зворотних потоків мігрантів, насамперед, з числа інтелігенції з метрополій до колишніх колоній і домініонів.

 • Серед причин міграції цього періоду переважають економічні, що пов’язані з пошуком забезпеченого, заможного життя.

 • Диверсифікація потоків як за географічним походженням мігрантів, так і країн-реципієнтів. К 70-м рокам в загальній кількості іммігрантів поступово зростає доля прибулих з Африки, Азії та Латинської Америки і відповідно знижується доля європейців [15, с. 96].


______________________________________________________
  1   2   3

Схожі:

Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconМіжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ. Починаючи...
Для політиків проблема міграції — це та "гаряча картопля", яку краще не виймати з во­гню". Тому при проведенні міграційної політики...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconМіжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ. Починаючи...
Для політиків проблема міграції — це та "гаряча картопля", яку краще не виймати з во­гню" [39, с 427]. Тому при проведенні міграційної...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconНавчання обдарованих учнів обдарованість: суть, види, принципи Форми...
Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання І виховання...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconРис. Форми власності
З економічної точки зору власність відображає, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconКурсової роботи
Тема курсової роботи: «Синтез узагальненого лінійного регістра зсуву з лінійними зворотними зв’язками»
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconРеферат на тему: “ Закономірна різноманітність форм власності
З економічної точки зору власність відображає, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconКурсової роботи
Деу-ек-1сп денної форми навчання факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій спеціальності 01010430 «Професійне...
Реферат Тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види, динаміка» iconРеферат Метою курсової роботи є досконале вивчення процесу виготовлення...
Темою курсової роботи є “Технологія сиру твердого «Углічеського», проект цеху та аналіз показників якості»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка