Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
НазваМетодичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради
Сторінка3/7
Дата конвертації11.08.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Географія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

^ Формування творчих компетентностей особистості шляхом використання інноваційних технологій.

Корисним при підготовці буде використання таких літературних джерел:

 1. Аузіна  М. О. Інноваційні процеси в освіті: [навч. посібник] / М. О. Аузіна, А.М. Возна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003 – 130 с.

 2. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : [монографія] / Л. М. Ващенко – К.: Тираж, 2005. – 380 с.

 3. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю у закладах освіти / Л. І. Даниленко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 2. – С. 14-15.

 4. Дерев’янко Л. Інноваційні технології педради // Л. Дерев'янко // Директор школи. – 2003. – №14. – С.4.

 5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська – К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

 6. Жосан О. Е. Стан готовності вчителя до апробації навчальної літератури / О. Е. Жосан // Вісник післядипломної освіти: [зб.наук.праць / ред. кол.: В. В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К.: Геопринт, 2007. – Вип. 7. – С. 51– 65.

 7. Жосан О. Е. Шляхи і форми підготовки вчителів до апробації шкільної навчальної літератури / О. Е. Жосан // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: [зб.наук.праць / ред. кол.: І.Д. Бех, В. О. Огнев’юк, О. Л. Кононко та ін.]. – К.: Університет, 2007. – № 8. – С. 43–52.

 8. Кабан Л. В. Інноваційна школа як феномен у сучасній системі освіти / Л. В. Кабан // Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: зб. матер. наук. конфер. (2003 р.). – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С. 45-49.

 9. Козлова  О. Г. Методика інноваційного пошуку вчителя: [навч.-метод. посіб.] / О. Г. Козлова. – Суми: ВВП «Мрія – 1» ЛТД, 1998. - 96 с.

 10. Кремень В. Г. Освіта в умовах інноваційного розвитку суспільства / В. Г. Кремень. – К.: Освіта, 2005. - С. 5-20.

 11. Макагон К. В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності / К.В. Макагон // Педагогіка і психологія. - 1997. – № 4. – С. 155-160.

 12. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 30.11.2012 1352 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.

 13. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114 у ред. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.

 14. Сластёнин В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластёнин, Л. С. Подымова. - М.: Магистр, 1997. - 308 с.

 15. Федірко Ж. В. Навчально-дослідницька робота з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії / Ж. В. Федірко // Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей: матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (Кіровоград, 24-25.04.2012 р.) / МОН, МАН України [та ін.]. – Кіровоград: КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2012. – С. 118–122.

Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості освіти (завідувач Л.Ф.Корж) рекомендує в рамках секційних засідань обговорити такі актуальні питання:

 1. Моніторинг якості освіти як фактор успішності розвитку навчального закладу.

 2. Моніторинг якості навчання: результати ДПА та ЗНО-2013 (порівняльний аспект).

 3. Моніторингові дослідження регіонального рівня: аналіз результатів та рекомендації.

 4. Моніторинг та оцінка стану викладання базових дисциплін у ЗНЗ.

Список рекомендованої літератури:

 1. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. - К.: - ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.

 2. Байназарова О.О., Ракчєєва В.В. Моніторинг та оцінювання якості освіти: [методичний посібник]. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 58 с.

 3. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель – ученик»: [метод. пособие для учителя]. – М.: пед.общество России, 1999. - 75 с. (Дидактика – 2000).

 4. Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2004. – 96 с.

 5. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджимана і Т. Невілла Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328 с.

 6. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: К.І.С, 2004. – 128 с.

 7. Лунячек В.Е. Факторно-критеріальна модель оцінки ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом // Вісник Харківського університету № 551: В 2 ч. – 2002. – Ч.1. ­ С. 80-84. – Сер.: «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова».

Кафедра дошкільної та початкової освіти (завідувач Н.В.Тарапака)

рекомендує при проведенні секцій завідуючих та вихователів ДНЗ обговорити такі питання:

 • Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти.

 • Використання ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ.

 • Корекційна робота з дітьми з особливими потребами в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Упровадження інклюзивної освіти в роботу дошкільного навчального закладу.

 • Запровадження інноваційних технологій у дошкільних навчальних закладах.

Нижче подаємо орієнтовні плани семінарів, які можна провести в рамках серпневих конференцій:
«Формування творчих здібностей у старших дошкільників

у процесі їх художньо-естетичної діяльності»

 1. Психологічний супровід обдарованої дитини дошкільного віку.

 2. Використання театру і театралізованої діяльності у практиці роботи ДНЗ.

 3. Місце і роль мовленнєвої творчості в межах художньо-естетичної діяльності старших дошкільників.

 4. Розвиток музичного сприймання дошкільників як засіб формування творчої особистості.

«Використання ІКТ у навчально-виховному процесі

дошкільного навчального закладу»

 1. Інформаційні технології в дошкільній освіті.

 2. Роль методичних служб у забезпеченні професійного зростання педагогів дошкільних навчальних закладів.

 3. Запровадження комп'ютерної грамоти з дітьми старшого дошкільного віку.

 4. Педагогічні умови використання ІКТ-технологій як засобу формування компетентності дитини старшого дошкільного віку.

«Забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми

старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

 1. Налагодження взаємодії між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом на основі угоди про співпрацю.

 2. Основні напрямки методичної роботи щодо забезпечення взаємодії. Реалізація завдань Державних стандартів дошкільної та початкової освіти.

 3. Практичний аспект спільної діяльності дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів.

 4. Дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, аналіз процесу їх адаптації у 1-му класі.


«Впровадження інклюзивної освіти у роботу

дошкільного навчального закладу»

 1. Інклюзивна освіта в роботі ДНЗ: особливості організації та управління.

 2. Діти з особливими потребами: нормативно-правове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

 3. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи.

При підготовці радимо використати таку літературу:

 1. Психолог. Комп’ютер для дітей: Переваги та недоліки. – 2006. - №46 (238). – С.3 – 31.

 2. Психолог . Психологічні аспекти використання комп’ютера. – 2005. - №25 (169). – С.5 – 26.

 3. Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі //Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10 – 12.

 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад.пед.наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008.

 5. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: [посібник на допомогу дошкільним працівникам] / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 376 с.

 6. Піроженко Т. Особистість дошкільника. Перспектива розвитку: [науково-методичний посібник].- Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 140 с.

 7. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах навчання: [монографія] / Г. В. Бєлєнька. – К.: Світоч, 2006. – 304 с.

 8. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі: [навчально-методичний посібник]. - Луганськ: Альма-матер, 2007.

 9. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навчально-методичний посібник]. - К.: Академвидав, 2004.

 10. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

 11. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво «МЦФЕР освіта», 2012. – 26 с.

 12. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко [та ін.]. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

 13. Керівництво дошкільним навчальним закладом: [інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу] / Упор.: Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва.- Тернопіль: Мандрівець, 2006.- 168 с.

 14. Книга керівника дошкільного навчального закладу: довідково-методичне видання] / Упоряд. О. А. Копейкіна, Л. В. Гураш. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 512 с.

 15. Діти з особливими потребами: типологія / за матеріалами Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» // Початкова освіта. - № 42 (570). – 2012. – С.11-14.

 16. Інклюзивна школа: особливості організації та управління / за заг. ред. Даниленко Л.І. – Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2010. – 128 с.

 17. Кочерга О. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / Олександр Кочерга. – К. : «Шкільний світ», 2010. – 126 с.

 18. Лорман Т. Інклюзивна освіта / Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві. – К., 2010. – 296 с.

 19. Шевцов А.Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я. – К. : Соцінформ, 2004. – 126 с.

 20. Державний стандарт початкової загальної освіти . – К. : Шкільний світ, 2011. – 20 с.

 21. Кочерга О. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / Олександр Кочерга. – К. : «Шкільний світ», 2010. – 126 с.

 22. Шестирічки в школі / Упоряд. Т.Бишова, О.Кондратюк. – К. :Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с.

Для вчителів початкових класів рекомендуємо провести секцію з проблеми «Організація навчально-виховного процесу в початковій школі в світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» та обговорити такі питання:

 • Особливості організації навчально-виховного процесу першокласників за новими програмами та підручниками.

 • Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій в процесі викладання навчальних предметів у 2 класі.

 • Навчально-методичні комплекси для вчителів, які забезпечать викладання предметів у 2 класі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та програмами.

 • Особливості реалізації освітніх галузей «Мистецтво», «Технології» Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Основи здоров'я».

 • Майстер-класи «Особливості викладання предмета «Сходинки до інформатики».

 • Організація діагностичної діяльності у напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі.

 • Моніторинг ефективності системного підходу до забезпечення наступності у роботі між ДНЗ і школою у напрямку профілактики дезадаптації майбутніх першокласників.

Особлива увага має бути приділена питанням вивчення іноземної мови з 1-го класу.

З цією метою радимо опрацювати такі питання:

 • Специфіка навчання іноземної мови молодших школярів.

 • Формування основних груп компетенцій молодших школярів на уроках іноземної мови.

 • Розвиток творчих здібностей молодших школярів при вивченні іноземної мови.

^ На секції вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури (В.В.Кондратова) рекомендуємо обговорити особливості викладання образотворчого мистецтва та художньої культури в світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво», з цією метою радимо опрацювати такі питання:

 • Особливості реалізації освітньої галузі «Мистецтво» Державного стандарту початкової загальної освіти. Навчально-методичні комплекси з мистецтва у 2 класі за новим Державним стандартом.

 • Особливості реалізації освітньої галузі «Мистецтво» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Навчально-методичні комплекси з мистецтва у 5 класі за новим Державним стандартом.

 • Застосування інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках з предметів «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура».

 • Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва в 5 класі.

^ Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін (завідувач О.В. Ревнивцева, методисти Г.В. Мінич, І.А. Маранська, С.В. Черненко) на засіданнях методичних об’єднань вчителів української мови та літератури у 2013/2014 н.р. рекомендують розглянути такі питання:

 • Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури в основній та старшій школі у 2013/2014 навчальному році.

 • Підготовка педагога до реалізації змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мови і літератури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392.

 • Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літератури за новими програмами (5-9 класи).

 • Аналіз проведення учнівських олімпіад з української мови та літератури та мовно-літературних конкурсів у 2012/2013 н.р.

 • Технологія диференційованого навчання української мови в старших класах у процесі підготовки до ДПА та ЗНО.

 • Застосування елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти.

 • Підготовка до відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.

 • Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя української мови та літератури.

Нижче подаємо орієнтовні плани секційних засідань:

План проведення «круглого столу» з проблеми «Підготовка педагога до реалізації змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мови і літератури».

Виступи з питань:

1. Основні професійні поняття Державного стандарту.

2. Формування особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.

3. Завдання освітньої галузі «Мови та література в основній та старшій школі.

4. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня.

5. Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літератури за новими програмами (5-9 класи).

6. Наскрізні змістовні лінії мовного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» - мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації Глухів 2012
Друкується за рішенням Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол №6 від...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський науково-методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо проведення у 2012/2013 навчальному році
Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор із науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМіжнародна науково-практична конференція “ україна в системі світових...
Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного Слов’янського університету. Харків
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної...
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка